Monday, June 13, 2016

ගංජා භාවිතය සහ මානසික සෞඛ්‍යය
ගංජා හෙවත් ත්‍රෛලෝක්‍ය විජිනි පත‍්‍ර ශාකය ආයුර්වේද ඖෂධයක් ලෙස අතීතයේ සිට යොදාගෙන ඇත​. ගංජා වල වේදනා නාශක ගුණය , අපස්මාර තත්වයන් සමනය කිරීමේ හැකියාව පරියේෂනාත්මකව පෙන්වා දී තිබේ. නමුත් ගංජා වැඩෙන මස්තිෂ්කයට අහිතකර ලෙස බලපාන බව පරියේෂණ මගින් තහවුරු වී තිබේ. මෑතකදී ගංජා මිශ්‍ර කොට තනන ලද නව වේදනා නාශකයක් ප්‍රංශයේ අත්හදා බැලීමේ දී එක් පුද්ගලයෙකුගේ මොළය සම්පුර්ණයෙන් අකර්මණ්‍ය වී තිබේ. 

දීර්ඝකාලීන ගංජා භාවිතය මගින් විශාදය (Depression)  , සයිකෝසීය තත්වයන් (Cannabis Induced Psychosis) , ගංජා ප්‍රේරිත අව අභිප්‍රායන   සහලක්ෂණය  (Cannabis induced amotivational syndrome)  වැනි තත්වයන් වාර්තා වී තිබේ. ගංජා භාවිතය නිසා සයිකෝසියාවන් , විශාද තත්වයන් ඇතිවූ තරුණ පුද්ගලයන් ගනනාවකට අප ප්‍රතිකාර කලෙමු. 

පාසැල් දරුවන්ගේ ගංජා භාවිතය ඉහළ ගොස් ඇති බව  ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය වාර්තා කරයි. ලංකාවේ  ගංජා භාවිතය පාසල් සිසුන් අතර පැතිරීම සෞඛ්‍යමය වශයෙන් අර්බුධ ඇති කරයි. ගංජා ආරක්‍ෂිත  ඖෂධයක් යන අදහස පාසල් සිසුන් අතර පැතිරීම විනාශකාරී තත්වයක් බව මනෝ විද්වතුන් පෙන්වා දෙති. 

විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍ය උපාලි පීරිස් සහ මහාචාර්‍ය මොන්ඩේ ඉග්වේ (Ebonyi State විශ්ව විද්‍යාලය -නයිජීරියාව ) සහ මා විසින් ගංජා භාවිතය සහ මානසික සෞඛ්‍යය පිලිබඳ   පරියේශන පත්‍රිකාවක් ලියුවෙමු. මේ පත්‍රිකාවේ ගංජා භාවිතය නිසා තුරුණු පුද්ගලයන් අතර ඇතිවිය හැකි සෞඛ්‍යය දුර්විපාක ගැන සාකච්ඡා කෙරේ. Cannabis use and Mental Health


  Upali P. K. Peris, Monday N. Igwe, Ruwan M Jayatunge    

Abstract
Cannabis sativa (marijuana) which has been used throughout the world for thousands of years has been established to exert significant negative effects on the physical and mental health as well as social and occupational functioning of users. Cannabis abuse can also have profound negative effects on families and communities. Despite these, the prevalence of marijuana abuse and dependence disorders has been increasing recently among adults and adolescents. Prevention and intervention programs for marijuana abuse are highly essential. Early intervention initiatives and psycho education strategies are important in preventive actions.


Introduction
Cannabis sativa (marijuana) has been used throughout the world medically, recreationally and spiritually for thousands of years (Maule, 2015). It is the most commonly used illicit drug in the world (Wittchen et al., 2009). Despite being illegal in many countries, it is easily obtained and even homegrown (Delisi et al., 2006). According to the results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health, the rate of marijuana use has had a steady increase since 2007. Cannabis use continues to constitute social and public health problem.

The cannabis plant (Cannabis sativa) has a long history of use both as a medicinal agent and intoxicant (ElSohly & Slade, 2005). There are over 400 chemicals in marijuana. Active compounds of cannabis, called cannabidiols, have 64 active isomers. Only one metabolite, tetrahydrocannabinol (THC) is reported to be an active metabolite responsive for its effects (Morrison et al., 2009). THC usually refers to the naturally existing isomer of delta-9-THC, but also may include delta-8-THC. The delta-9-tetrahydrocannabinol contains psychoactive properties. Marijuana produces a number of characteristic behaviors in humans and animals, including memory impairment, antinociception, and locomotor and psychoactive effects (Sim-Selley, 2003).

THC leads to increased activation in frontal and paralimbic regions and the cerebellum (Chang   & Chronicle, 2007). Cannabinoids act on a specific receptor that is widely distributed in the brain regions involved in cognition, memory, reward, pain perception, and motor coordination (Adams & Martin, 1996). Cannabis produces euphoria and relaxation, perceptual alterations, time distortion, and the intensification of ordinary sensory experiences (Hall, Solowij & Lemon 1994).

Although most people who smoke cannabis will develop neither severe mental health problems nor dependence, regular use of cannabis may be associated with a range of health, emotional, behavioural, social, and legal problems, particularly in young, pregnant, and severely mentally ill people (Winstock, Ford & Witton, 2010). Cannabis users who also smoke tobacco are more dependent on cannabis, have more psychosocial problems and have poorer cessation outcomes than those who use cannabis but not tobacco (Peters, Budne & Carroll 2012).

Epidemiological studies indicate that approximately 10% of lifetime cannabis users meet the criteria for cannabis abuse or dependence (Anthony et al., 1994; Cottler et al., 1995; Hall et al., 1999). The epidemiological literature shows that cannabis use increases the risk of accidents (Hall, 2015) and risk of motor vehicle crashes (Hall & Degenhardt, 2009). Cannabis is currently one of the leading substances reported in arrests (Dennis et al., 2002). 

Tolerance and dependence to cannabinoids develop after chronic use, as demonstrated both clinically and in animal models (Sim-Selley, 2003). According to Levin and colleagues (2011) Cannabis dependence is a substantial public health problem. A large body of evidence now demonstrates that cannabis dependence both behavioral and physical, does occur in about 7-10% of regular users, and that early onset of use, and especially of weekly or daily use, is a strong predictor of future dependence (Kalant, 2004).  Cannabis dependence or cannabis use disorder is defined in the fifth revision of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) as a condition requiring treatment (Gordon   Conley & Gordon, 2013).

Cannabis withdrawal is an important component of cannabis dependence (Lee et al., 2014). As many as 85% of users experience withdrawal (Budney et al., 2004; Winstock et al., 2010). Cannabis withdrawal is characterized by craving, irritability, nervousness, depressed mood, restlessness, sleep difficulty, and anger. With the recent publication of the DSM-5, a cannabis withdrawal syndrome is now officially recognized with defined criteria (APA, 2013).


Consequences of Cannabis Use
Studies show significant negative effects of smoking marijuana on physical and mental health as well as social and occupational functioning (Gazdek, 2014). Smoking marijuana is known to have hemodynamic consequences (Mittleman et al., 2001). Cannabis also has immunosuppressant and endocrine effects although the clinical significance of these is still not clear (Ashton, 2001). Cannabis smoking shows a dose-response relation with pulmonary risk in the same way that tobacco smoking does. Although problems of cannabis use can arise at any level of use, however low, cannabis use disorders and other problems are more likely to arise in long term, heavy daily users than in casual, infrequent users. (Winstock, et al., 2010).

Longitudinal association between cannabis use and mental health has been studied by the researchers. Cannabis use is a known risk factor for a range of mental health problems (van Gastel et al., 2014). Cannabis use has been associated with several adverse life outcomes including unemployment, legal problems, dependence and early school leaving (Serafini et al., 2013). Furthermore, Monshouwer and colleagues (2006) specify that cannabis use is associated with aggression and delinquency. In addition Fergusson and Boden (2008) point out that greater welfare dependence and lower relationship and life satisfaction associated with cannabis abuse.

Majority of studies have suggested a significant cognitive decline in cannabis abusers compared to non-abusers and healthy controls (Shrivastava et al., 2011; Solowij, 1988). According to Kalant (2004) Cannabis use has been linked to a number of both short- and long-term health consequences, including depression, paranoia, learning problems, memory and attention deficits. In addition Cannabis use also causes symptoms of depersonalization, fear of dying and irrational panic ideas (Khan & Akella 2009). Also cannabis use significantly increase the risk for manic symptoms (Henquet, Krabbendam & Graaf, 2006) and mania (Leweke & Koethe, 2008). Evidence indicates that cannabis use is considerably associated with both attempted and completed suicides among healthy youths (Serafini et al., 2013; Price et al., 2009).

Cannabis intoxication can occur shortly after cannabis use. The intoxication by cannabis is associated with subjective symptoms of euphoria, perceptual distortion, continuous giggling, sedation, lethargy, impaired perception of time, difficulties in the performance of complex mental processes, impaired judgment and social withdrawal (Crippa et al. 2012). Some clinicians have noticed panic attacks with cannabis intoxication. Cannabis intoxication symptoms are usually gone after a maximum of one week abstinence (Lishman, 1988).

Heavy cannabis use could lead to an ‘amotivational syndrome which has been described as personality deterioration with loss of energy and drive to work (Tennant & Groesbeck, 1972; Johns, 2001). Cannabis-induced amotivational syndrome negatively impacts on volition, self care and social performance.

Cannabis-induced psychotic disorder (CIPD) refers to psychotic symptoms that arise in the context of cannabis intoxication (Morales-Muñoz et al., 2014). Cannabis use is a risk factor for the development of incident psychotic symptoms (Arendt et al, 2005; Kuepper et al., 2011) and exacerbates psychosis (Hall et al., 2004).  Hall and team (2004) state that cannabis use can precipitate schizophrenia in vulnerable individuals. Deficits in prepulse inhibition (PPI) and cannabis abuse are consistently found in schizophrenia (Morales-Muñoz et al., 2015).

Cannabis use in adolescence leads to a two to three fold increase in relative risk for schizophrenia or schizophreniform disorder in adulthood (Arseneault et al., 2004). The abuse of cannabis by patients with psychiatric disorders such as schizophrenia and mood and anxious disorders has a negative impact both in the acute and advanced stages of these conditions (Diehl, Cordeiro &, Laranjeira, 2010).

Exposure to marijuana during a critical period of neural development may interrupt maturational processes (Jacobus et al., 2009). Adolescents appear more adversely affected by heavy use than adults (Schweinsburg, Brown & Tapert , 2008).

Chronic cannabis use may alter brain structure and function in adult and adolescent population (Batalla et al., 2013). Sami and colleagues (2015) suspect cannabis use may be associated with   dopamine signaling alterations. Fontes and team (2011) point out that cannabis use has been associated with prefrontal cortex (PFC) dysfunction.

Arseneault and colleagues (2004) were of the view that cases of psychotic disorder could be prevented by discouraging cannabis use among vulnerable youths. Consequently Moore and team (2007) emphasize that sufficient evidence to warn young people that using cannabis could increase their risk of developing a psychotic illness later in life.

According to El Marroun and team (2009) maternal cannabis use, even for a short period, may be associated with several adverse fetal growth trajectories. Cannabinoids have the ability to cross the placental barrier to the foetus and are detectable in the breast milk of mothers who use cannabis (Liebke, 2001). Current evidence indicates that cannabis use both during pregnancy and lactation, may adversely affect neurodevelopment, especially during periods of critical brain growth both in the developing fetal brain and during adolescent maturation, with impacts on neuropsychiatric, behavioural and executive functioning. (Jaques et al., 2014). Prenatal marijuana exposure is associated with adverse perinatal effects (Astley & Little, 1990).


Medical Uses of Cannabis
The use of cannabis for medical purposes is a controversial but an important topic of public and scientific interest (Ware, Adams &Guy, 2005). According to Grotenhermen and Müller-Vahl  (2012) cannabinoids are useful for the treatment of various medical conditions. Medicinal marijuana has been prescribed in chronic pain management, antiepileptic treatment in partial epilepsy, symptomatic relief in multiple sclerosis and chronic neuropathic pain. However severe risks are associated with the non-medicinal use of cannabis. Hill (2015) emphasizes that physicians should educate patients about medical uses of marijuana to ensure that it is used appropriately and that patients will benefit from its use.

Although cannabis has valid medical applications, it has addictive potential. Heavy cannabis use may contribute to the development of significant psychosocial and health-related problems (Budney,, Vandrey and  Stanger 2010 ). Cannabis use clearly has serious implications for young people who are particularly sensitive to its psychotogenic effects (Kolliakou et al., 2012). Early interventions are essential in treating cannabis related disorders.


Management of Cannabis Use
The prevalence of marijuana abuse and dependence disorders has been increasing among adults and adolescents. They continue to smoke the drug despite social, psychological, and physical impairments, commonly citing consequences such as relationship and family problems, guilt associated with use of the drug, financial difficulties, low energy and self-esteem, dissatisfaction with productivity levels, sleep and memory problems, and low life satisfaction ( Gruber   et al , 2003 ; Budney et al, 2007).

Despite the fact that there are large numbers of people with cannabis dependence, relatively little attention has been paid to the treatment of this condition (Nordstrom & Levin, 2007) and also the   preventative strategies are still limited (Deoganet al., 2015).  

Pharmacological and psychological interventions are recommended for the cannabis use disorder. Allsop and team (2014) propose cannabis extract nabiximols (Sativex) as a medication for cannabis withdrawal. Levin and colleagues (2011) suggest Dronabinol for the treatment of cannabis dependence. Haney et al (2013) recommend the FDA-approved synthetic analogue of THC nabilonewhich has higher bioavailability and clearer dose-linearity than dronabinol. 

Steinberg and team (2002) suggest psychosocial treatment for cannabis dependence.  Among the psychological interventions Cognitive and behavioral therapies and motivational enhancement therapies have proven to be effective in cannabis withdrawal and dependence (Benyamina et al., 2008).

Motivational enhancement therapy is designed to help resolve ambivalence about quitting and strengthen motivation to change (Elkashef et al., 2008). Cognitive behavioral therapy (CBT) has demonstrated efficacy as both a monotherapy and as part of combination treatment strategies (McHugh, Hearon & Otto, 2010).

CBT for marijuana dependence has typically been delivered in 45 to 60- minute individual or group counseling sessions. The overall focus is the teaching of coping skills relevant to quitting marijuana and coping with other related problems that might interfere with good outcome. Such coping skills include functional analysis of marijuana use and cravings, development of self-management plans to avoid or cope with drug-use triggers, drug refusal skills, problem-solving skills, and lifestyle management (Elkashef et al., 2008). In addition Litt and team (2008) highlight the efficacy of contingency management treatments for marijuana dependence.

Treatment of cannabis use among people with psychotic or depressive disorders is imperative. Available studies indicate that effectively treating the mental health disorder with standard pharmacotherapy may be associated with a reduction in cannabis use and that longer or more intensive psychological intervention rather than brief interventions may be required, particularly among heavier users of cannabis and those with more chronic mental disorders (Baker, Hides & Lubman 2010).

As safer alternative, some propose cannabis substitution which is a method of harm reduction.  Harm reduction refers to policies and programmes that aim to reduce the harms associated with the use of drugs. Cannabis substitution can be an effective harm reduction method for those who are unable or unwilling to stop using drugs completely (Lau et al., 2015). Based on principles of public health, harm reduction offers a pragmatic yet compassionate set of strategies designed to reduce the harmful consequences of addictive behavior for both drug consumers and the communities in which they live (Marlatt, 1996).


Conclusion
Cannabis abuse can have a profound effect on the health of individuals, their families, and their communities. Prevention and intervention programs for marijuana abuse are highly essential. Early intervention initiatives and psycho education strategies are important in preventive actions. 


Acknowledgements: 

1)      Mark D. Litt, Ph.D. Professor of Psychology University of Connecticut

2)       Dr. Ilan Nachim, HBSc, MSc, MD, CCFP
About the Authors:

1)       Dr. Upali P. K. Peris- Senior Lecturer in Psychiatry Faculty of Medicine University of Kelaniya Sri Lanka

2)      Dr. Monday N. Igwe- Lecturer, Department of Psychological Medicine Ebonyi State University Abakaliki, Nigeria

3)      Dr. Ruwan M. Jayatunge- Former Focal Point of Mental Health in Puttlam District. Ministry of Health in Sri Lanka
References

Adams, I.B., Martin, B.R.(1996). Cannabis: pharmacology and toxicology in animals and humans. Addiction; 91: 1585–614.

Allsop, D.J.,  Copeland, J. , Lintzeris, N. , Dunlop, A.J.,  Montebello, M. , Sadler, C. , Rivas, G.R ., Holland, R.M.,  Muhleisen, P. , Norberg, M.M. , Booth, J. , McGregor, I.S. (2014).Nabiximols as an agonist replacement therapy during cannabis withdrawal: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry.  71(3):281-91.

APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual. 5th edition. Arlington: American Psychiatric Association.

Arendt, M. , Rosenberg, R., Foldager, L., Perto, G., Munk-Jørgensen, P.(2005).Cannabis-induced psychosis and subsequent schizophrenia-spectrum disorders: follow-up study of 535 incident cases. Br J Psychiatry.  ;187:510-5.

Arseneault, L., Cannon, M., Witton, J., & Murray, R.M. (2004) Causal Associations between cannabis and psychosis: examination of the evidence. Br J Psychiatry, 184, 110- 117.

Ashton, C.(2001). Pharmacology and effects of cannabis: A brief review. Br J Psychiatry. ;178:101–6.

Astley, S.J., Little, R.E.(1990).Maternal marijuana use during lactation and infant development at one year. Neurotoxicol Teratol.  ;12(2):161-8.

Baker, A.L. , Hides, L., Lubman, D.I.(2010).Treatment of cannabis use among people with psychotic or depressive disorders: a systematic review.J Clin Psychiatry. 2010 Mar;71(3):247-54.

Batalla, A., Bhattacharyya, S., Yücel, M., Fusar-Poli ,P., Crippa, J.A., Nogué, S., Torrens, M., Pujol, J., Farré, M., Martin-Santos, R. (2013).Structural and functional imaging studies in chronic cannabis users: a systematic review of adolescent and adult findings.PLoS One. ;8(2):e55821.  

Benyamina, A. , Lecacheux, M., Blecha, L., Reynaud, M., Lukasiewcz, M. (2008).Pharmacotherapy and psychotherapy in cannabis withdrawal and dependence.Expert Rev Neurother.  ;8(3):479-91.

Budney, A.J., Hughes, J.R., Moore, B.A., Vandrey, R.(2004). Review of the validity and significance of cannabis withdrawal syndrome. Am J Psychiatry;161:1967-77

Budney, A.J. , Roffman, R., Stephens, R.S., Walker, D. (2007).Marijuana dependence and its treatment. Addict Sci Clin Pract. ;4(1):4-16.

Budney, A.J., Vandrey, R.G., Stanger, C.(2010).[Pharmacological and psychosocial interventions for cannabis use disorders].Rev Bras Psiquiatr. ;32 Suppl 1:S46-55.

Chang, L ., Chronicle, E.P.(2007).Functional imaging studies in cannabis users.Neuroscientist.;13(5):422-32.

Crippa, J.A., Derenusson, G.N., Chagas, M.H, et al.(2012).Pharmacological interventions in the treatment of the acute effects of cannabis: a systematic review of literature. Harm Reduct J. 9: 7.

Delisi, L.E, Bertisch, H.C., Szulc, K.U., Majche,r M., Brown, K., Bappal, A., Ardekani, B.A. (2006).A preliminary DTI study showing no brain structural change associated with adolescent cannabis use.Harm Reduct J.  9;3:17.

Dennis, M., Babor, T.F., Roebuck, M.C., Donaldson, J.(2002). Changing the focus: the case for recognizing and treating cannabis use disorders.Addiction.  ;97 Suppl 1:4-15.

Deogan, C. , Zarabi, N., Stenström, N., Högberg, P., Skärstrand, E., Manrique-Garcia, E, Neovius, K., Månsdotter, A. (2015).Cost-Effectiveness of School-Based Prevention of Cannabis Use. Appl Health Econ Health Policy.  

Diehl, A., Cordeiro, D.C., Laranjeira, R.(2010).[Cannabis abuse in patients with psychiatric disorders: an update to old evidence].Rev Bras Psiquiatr.  ;32 Suppl 1:S41-5.

Elkashef ,A., Vocci, F., Huestis, M., Haney, M., Budney, A., Grube,r A., el-Guebaly, N.(2008). Marijuana neurobiology and treatment. Subst Abus.;29(3):17-29.  

El Marroun, H. , Tiemeier. H., Steegers, E.A., Jaddoe, V.W., Hofman, A., Verhulst, F.C., van den Brink, W., Huizink, A.C. (2009).Intrauterine cannabis exposure affects fetal growth trajectories: the Generation R Study.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.  ;48(12):1173-81.

ElSohly, M.A., Slade, D. (2005) Chemical constituents of marijuana: the complex mixture of natural cannabinoids. Life Sci 78:539–548.

Fergusson, D.M ., Boden, J.M.(2008).Cannabis use and later life outcomes. Addiction.  103(6):969-76; discussion 977-8

Fontes, M.A., Bolla, K.I., Cunha, P.J., Almeida, .PP., Jungerman, F., Laranjeira, R.R., Bressan, R.A., Lacerda, A.L. (2011). Frontal Assessment Battery (FAB) is a simple tool for detecting executive deficits in chronic cannabis users.J Clin Exp Neuropsychol. ;33(5):523-31.

Gazdek, D.(2014).[Marijuana for medical purposes--public health perspective]. Lijec Vjesn. 2014 Jul-Aug;136(7-8):192-9.

Gordon, A.J., Conley, J.W., Gordon, J.M.(2013).Medical consequences of marijuana use: a review of current literature. Curr Psychiatry Rep. ;15(12):419.

Grotenhermen, F. , Müller-Vahl, K.(2012). The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids. Dtsch Arztebl Int.  ;109(29-30):495-501.

Gruber, A.J. , Pope, H.G., Hudson ,J.I., Yurgelun-Todd, D.(2003).Attributes of long-term heavy cannabis users: a case-control study. Psychol Med.  ;33(8):1415-22.

Hall, W., Solowij, N., Lemon, J.(1994). The health and psychological consequences of cannabis use. National Drug Strategy Monograph Series no 25. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Hall, W., Degenhardt, L., Teesson, M.(2004).Cannabis use and psychotic disorders: an update.Drug Alcohol Rev. ;23(4):433-43.

Hall, W. , Degenhardt, L. (2009).Adverse health effects of non-medical cannabis use. Lancet.  17;374(9698):1383-91.

Hall, W. (2015).What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use? Addiction. ;110(1):19-35.

Haney, M., Cooper, Z.D., Bedi ,G., Vosburg, S.K., Comer, S.D., Foltin, R.W. (2013).Nabilone decreases marijuana withdrawal and a laboratory measure of marijuana relapse. Neuropsychopharmacology. ;38(8):1557-65. 

Henquet, C., Krabbendam, L., de Graaf, R., et al.(2006).Cannabis use and expression of mania in the general population. J Affect Disord.  ;95(1-3):103–110. 

Hill, K.P. (2015).Medical Marijuana for Treatment of Chronic Pain and Other Medical and Psychiatric Problems: A Clinical Review. JAMA.  23-30;313(24):2474-83.

Jacobus, J., Bava, S., Cohen-Zion, M., Mahmood, O., Tapert, S.F.(2009).Functional consequences of marijuana use in adolescents. Pharmacol Biochem Behav. ;92(4):559-65.

Jaques, S.C. , Kingsbury, A. , Henshcke, P. , Chomchai, C. , Clews ,S. , Falconer, J. , Abdel-Latif ,M.E. , Feller ,J.M. , Oei ,.JL . (2014).Cannabis, the pregnant woman and her child: weeding out the myths.J Perinatol. ;34(6):417-24.

Johns , A. (2001). Psychiatric effects of cannabis. The British Journal of Psychiatry.178 (2) 116-122;

Kalant, H. (2004). Adverse effects of cannabis on health: an update of the literature since 1996. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 28(5), 849-863.

Khan, M.A., Akella ,S.(2009).Cannabis-induced bipolar disorder with psychotic features: a case report. Psychiatry (Edgmont).  ;6(12):44-8.

Kolliakou, A., Fusar-Poli, P, Atakan, Z.(2012).Cannabis abuse and vulnerability to psychosis: targeting preventive services. Curr Pharm Des.;18(4):542-9.

Kuepper, R., van Os ,J., Lieb, R., Wittchen, H.U., Höfler, M., Henquet, C.(2011).Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study. BMJ. 2 1;342:d738.

Lau, N. , Sales, P., Averill, S., Murphy, F., Sato, S.O., Murphy, S. (2015).A safer alternative: Cannabis substitution as harm reduction.Drug Alcohol Rev.  28.

Lee, D., Schroede, J.R., Karschner, E.L., Goodwin, R.S., Hirvonen, J., Gorelick, D.A., Huestis, M.A. (2014).Cannabis withdrawal in chronic, frequent cannabis smokers during sustained abstinence within a closed residential environment. Am J Addict. 23 (3):234-42.

Levin, F.R. , Mariani, J.J., Brooks, D.J., Pavlicova, M., Cheng, W., Nunes ,E.V. (2011).Dronabinol for the treatment of cannabis dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.Drug Alcohol Depend. 1;116(1-3):142-50.

Leweke, F., Koethe, D. (2008).Cannabis and psychiatric disorders: it is not only addiction. Addict Biol.;13(2):264–275. Review.

Liebke, S. (2001).A Cannabis User’s Harm Reduction Handbook. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.202.4159

Lishman, W.A. (1988)Organic Psychiatry: The Psychological Consequences of Cerebral Disorder. 3. Oxford: Blackwell; 1998.
Litt, M.D ., Kadden, R.M., Kabela-Cormier, E., Petry, N.M.(2008). Coping skills training and contingency management treatments for marijuana dependence: exploring mechanisms of behavior change. Addiction.103(4):638-48.

Marlatt, G.A. (1996).Harm reduction: come as you are. Addict Behav. ;21(6):779-88.

Maule, W.J.(2015).Medical uses of marijuana (Cannabis sativa): fact or fallacy? Br J Biomed Sci. ;72(2):85-91.

McHugh ,R.K ., Hearon, B.A., Otto, M.W. (2010).Cognitive behavioral therapy for substance use disorders. Psychiatr Clin North Am. 2010 Sep;33(3):511-25.

Mittleman, M.A ., Lewis, R.A., Maclure, M., Sherwood, J.B., Muller ,J.E. (2001).Triggering myocardial infarction by marijuana. Circulation. 12;103(23):2805-9.

Monshouwer, K. , VAN Dorsselaer, S., Verdurmen, J., Bogt, T.T., D.E., Graaf, R., Vollebergh, W. (2006). Cannabis use and mental health in secondary school children. Findings from a Dutch survey.Br J Psychiatry. ;188:148-53.            

Moore, T.H. , Zammit, S., Lingford-Hughes, A., Barnes, T.R., Jones, P.B., Burke ,M., Lewis, G. (2007). Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review.Lancet. 28;370(9584):319-28.  

Morales-Muñoz, I ., Jurado-Barba, R., Ponce, G. , Martínez-Gras, I. , Jiménez-Arriero, M.Á.  Moratti, S.,  Rubio, G.(2014). Characterizing cannabis-induced psychosis: a study with prepulse inhibition of the startle reflex.Psychiatry Res. 15;220(1-2):535-40.     

Morales-Muñoz, I. , Jurado-Barba, R., Caballero, M., Rodríguez-Jiménez, R., Jiménez-Arriero, M.Á., Fernández-Guinea, S., Rubio ,G. (2015). Cannabis abuse effects on prepulse inhibition in patients with first episode psychosis in schizophrenia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci.  ;27(1):48-53.

Morrison, P.D., Zois, V., McKeown, D.A., Lee ,T.D., Holt, D.W., Powell, J.F, et al. (2009).The acute effects of synthetic intravenous Delts9-tetrahydrocannabinol on psychosis, mood and cognitive functioning. Psychol Med. ;31:1607–16.

Nordstrom, B.R., Levin, F.R.(2007).Treatment of cannabis use disorders: a review of the literature. Am J Addict. 16(5):331-42.

Peters ,E.N., Budney, A.J., Carroll, K.M.(2012).Clinical correlates of co-occurring cannabis and tobacco use: a systematic review.Addiction. 2012 Aug;107(8):1404-17.

Price, C, Hemmingsson, T., Lewis, G., Zammit, S., Allebeck, P. (2009).Cannabis and suicide: longitudinal study. Br J Psychiatry.195:492–710.

SAMHSA (2012) Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: National Findings(Subst Abuse Ment Health Serv Admin, Rockville, MD), NSDUH Series H-30, DHHS Publication No. SMA 06-4194.


Sami, M.B. , Rabiner, E.A. , Bhattacharyya, S . (2015). Does cannabis affect dopaminergic signaling in the human brain? A systematic review of evidence to date.Eur Neuropsychopharmacol. 2015 Mar 30. pii: S0924-977X(15)00088-7.

Schweinsburg, A.D. , Brown, S.A., Tapert, S.F.(2008).The influence of marijuana use on neurocognitive functioning in adolescents. Curr Drug Abuse Rev. ;1(1):99-111.

Serafini, G., Pompili, M., Innamorati, M., Temple, E.C., Borgwardt, S., & Girardi, P. (2013). The association between cannabis use, mental illness and suicidal behaviour: What is the role of hopelessness? Frontiers in Psychiatry, 4, 125

Shrivastava ,A., Johnston, M., Tsuang, M.(2011). Cannabis use and cognitive dysfunction..Indian J Psychiatry. ;53(3):187-91.

Sim-Selley, L.J.(2003).Regulation of cannabinoid CB1 receptors in the central nervous system by chronic cannabinoids.Crit Rev Neurobiol.  15(2):91-119

Solowij, N. (1988). Cannabis and cognitive functioning. Cambridge: Cambridge University Press.

Steinberg, K.L., Roffman, R.A., Carroll, K.M., Kabela, E., Kadden, R., Miller, M., Duresky, D. (2002).Tailoring cannabis dependence treatment for a diverse population.Addiction. ;97 Suppl 1:135-42.

Tennant, F. S.,Groesbeck, C. J. (1972) Psychiatric effects of hashish. Archives of General Psychiatry, 27, 133 -136.

van Gastel, W.A. , MacCabe ,J.H., Schubart, C.D., van Otterdijk, E., Kahn, R.S., Boks, M.P.(2014).Cannabis use is a better indicator of poor mental health in women than in men: a cross-sectional study in young adults from the general population. Community Ment Health J. ;50(7):823-30.  

Ware, M.A., Adams, H., Guy, G.W.(2005). The medicinal use of cannabis in the UK: results of a nationwide survey. Int J Clin Pract.  ;59(3):291-5.

Winstock, A.R., Ford, C., Witton, J. (2010).Assessment and management of cannabis use disorders in primary care. BMJ.1;340:c1571.

Wittchen, H.U., Behrendt, S., Hofler, M., Perkonigg, A., Rehm, J., Lieb, R., et al. (2009).A typology of cannabis-related problems among individuals with repeated illegal drug use in the first three decades of life: evidence for heterogeneity and different treatment needs. Drug Alcohol Depend2009;102:151-7.

44 comments:

 1. අතිශය පාලන තත්වයන් යටතේ මිස ඔෘෂධයක් වුනත් වස වෙන්න පුළුවනි නේ!

  ලංකාවේ ෆාමසිවලින් පැරසිටමෝල් පැකට් එකක්වත් මිල දී ගන්න බැහැ, තහනමක් නිසා. එසේ නම් ගංජා ගැණ කවර කතා ද?

  ReplyDelete
 2. ගංජා නොහොත් මරිජුවානා අනෙක් මත්කුඩු වලට සාපේක්ෂව අඩු අනතුරක් කියලයි අහල තිබුණෙ. විනාශකාරීබව අතින්ද, නැත්නම් ඇබ්බැහිවීම අතින්ද කියල දන්නෙ නෑ.
  ගංජා බිව්වම මානසිකව සුන්දර ලෝකෙකට යනව කියල අහල තියෙනවා. (බයෙන් බයේ එකම දවසයි උරල තියෙන්නෙ. ඒත් මට නං මොනාත් දැනුනෙ නෑ.)
  ගංජා ගැහුවම නිර්මාණාත්මක සිතුවිලි පහළ වෙනව කියන කතාව ගැන රුවන් මොකද කියන්නෙ ? කලාකාරයො ගොඩ දෙනෙක් ගංජ ගහල රඟපානව, සිංදු ලියනව, සිංදු කියනව මම අහල දැකල තියෙන නිසයි අහන්නෙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔය එක එක පර්යේෂකයන් කියන කතා ඕනෑවට වඩා විශ්වාස කරන්න එපා . ප්‍රායෝගික භාවිතය ගැන බලන්න . ඔය ගොයම් කපන යන්ත්‍රය එන්න කලිං ලංකාවේ ගොයම් කැපුවෙ ඔය පත්‍ර සහ වතුර වලිං තමයි .

   Delete
  2. ///ඔය එක එක පර්යේෂකයන් කියන කතා ඕනෑවට වඩා විශ්වාස කරන්න එපා . ප්‍රායෝගික භාවිතය ගැන බලන්න . ඔය ගොයම් කපන යන්ත්‍රය එන්න කලිං ලංකාවේ ගොයම් කැපුවෙ ඔය පත්‍ර සහ වතුර වලිං තමයි .///

   යන්ත්‍ර තිබ්බත් අදටත් වියළි කලාපිය ගොවිතැන් සහ එළිපහලියේ කරන වැඩ කටයුතු සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙන්නේ ඔය කොලේ බලෙන් තමා...
   මම සෑහෙන කාලයක් වරින් වර වීරවිල ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. මහන්සි වෙලා එළි පහලියේ කරන වැඩ කරන්න ඔය කොළ වර්ගය සහ තේ කියන සුසංයෝගය ඉතාම වැදගත් බව ප්‍රායෝගිකව අත් වින්දා...

   ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍යයක් කියන අර්ථයෙන් බැලුවම සිගරැට්, අරක්කු, හෙරොයින්, හෂීස් ආදිය සමග සංසන්දනයේදී ලෝකේ අඩුම හානි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ ගංජා වලින් විය යුතුයි...
   පැරණි පොත පතේ තියෙන කරුණු අනුව ගංජා දුමක් වශයෙන් නැතුව බීමක් වශයෙන්(රණවරා, බිං කොහොඹ, පොල් පලා ආදිය සමග කලවමේ තම්බා ගෙන තේ වෙනුවට පානය කිරීම) සහ කෑමට කලවම් කර ගැනීමෙන්(කැවුම්, අග්ගලා, දඩ මස් ආදිය සමග) මත්ද්‍රව්‍යයකට වඩා බෙහෙතක් වශයෙන් ක්‍රියා කරන බව හිතන්න පුළුවන්...

   ලන්දේසි ලංකාවේ ගංජා තහනම් කලේ උන්ගේ ආගමට පටහැනියි කියලා, සුද්දෝ මුල් කාලයේ ගංජා වෙළඳාම් කළත් පසු කාලීනව ඔවුන් ගංජා පමණක් නොව බිං කොහොඹ යන ඉතා වටිනා බෙහෙත පවා තහනම් කල අතර එම තහනම අදටද වලංගුය...
   එම සුසංයෝගය නිසා සිංහලයා හට මැලේරියාවට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තියක් ඇති බවද එම ශක්තිය නොමැති සුද්දන් හැම විටම පාහේ ආක්‍රමණ සඳහා දින ගණනක් වනයේ ගමන් ගන්නා අතරමගදී යුද්ධයට පෙරම අඩපණ වූ බවත් ඔවුන් නිරීක්ෂණය කර තිබු බව කියවේ...

   නමුත් KG වෙනස්, ඉන්දියන් විෂ කලාවෙන් ආභාෂය ලත් KG, පම්පරා වගේම නරක බවයි මගේ අදහස...

   Delete
  3. ඔය එක එක පර්යේෂකයන් කියන කතා ඕනෑවට වඩා විශ්වාස කරන්න එපා///// no comments

   Delete
 3. වැදගත් ලිපියක්.... ස්තුතී...

  ReplyDelete
 4. හොඳ තොරතුරු ටිකක්. මොක උනත් අව භාවිතය හොඳ දෙයක් නෙමෙයි.
  අපේ උං බොන්න ගියාම සීමාවක් නෑනෙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මොක උනත් අව භාවිතය හොඳ දෙයක් නෙමෙයි.++++++++

   Delete
 5. මම හිතන්නේ රුවන් මේක ලියන්න ඇත්තේ මම ලියපු ලිපියට පිලිතුරක් ලෙස... අහන්න දෙයක් නෑ ඇබ්බැහිට ගංජා වලට නෙම්යි බ්ලොග් ලිවිල්ලටත් සිකැරට් වලටත් අරක්කු වලටත් කොටින්ම වැඩිපුර බත් හෝ පාන් කෑමටත් අදාලයි.. මොන ක්‍රමයෙන් කිව්වත් කැනබීස් සිගරට් තරම් හානි දායක නෑ.. ඒ ගංජා ගහන එක ගැන..

  මම කතා කලේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ගංජා ගහන්න කියන එක ගැන නෙමෙයි. වී වෙනුවට ගංජා වවන්න කියන එක ගැන.. ගංජා ගහක්වත් නොතිබුන ඊශ්‍රායලය ග්‍රීන් හවුස් වල ගංජා වවලා, වෙපන් වලටත් වඩා ඒකෙන් හොයන්න ලෑස්ති වෙනකොට.. අතීතයේ පවා සෑම ගෙදරකම තිබූ ගංජා ගැන අපේ වෛද්‍යවරුන්ට කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි වීම ගැන ලැජ්ජා වෙනවා මිසක් වෙන කරන්න දෙයක් නෑ... අපේ උන් දැන් ව්‍යාග්‍රා ගහනවා... ඊට බොහෝම කාලේකට කලින් මදන මෝදකය හා අශ්වාගන්ධ සිරප් එක අපේ උන් හොයා ගත්තේ.. ඒක වර්ල්ඩ් මාකට් එකට දාලා අපේ රටට ආදයමක් ගේන්න බැරි උන එක ගැන ඇත්තටම ලැජ්ජා වෙන්න ඕන.

  දැන් ඊශ්‍රායලය බෙහෙත් හදලා ඉවරයි... ඒවල පේටන්ට් එකත් අරගෙන ඉවරයි.. මොළේ ඩැමේජ් කෙසේ වෙතත්.. මොළේ ආභාධයන් සහිත කුඩා දරුවන්ට පවා ඔවුන්ගේ බෙහෙත් වලින් සුවය ලැබිලා තියෙනවා.. (මගේ සටහනේ වීඩීයෝ හා සබැදි නරඹන්නා

  අවුලක් නෑ මේක අම්මට සිරි ලංකාව නේ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. බුද්ධ භෝගයට අපහාසකල මේකාට සාප වේවා!!!

   Delete
  2. බලාගෙන ගියාම අර ජේ වී පී දොස්තර වගේම අපේ දොස්තර මහත්තයත් අප්ඩේට් නෑ නේ... මේ ඔක්කෝම පරණ පර්යේෂණ.. ඉස්සර අර පොල්තෙල් අගුනයි කිව්වා වගේ කේස්... පව් අර ජේ වී පී දොස්තරලට කින්ඩිය දාන්නේ...

   Delete
  3. මේ ඔක්කෝම පරණ පර්යේෂණ..????

   Delete
  4. මාතලන් වැනි නූගතෙකු සමග වාද කිරීමෙන් ඔබ ලබන ජයක් නැත​; ගූ නාගත් ඌරා වැනි මාතලන්ට ජය භාර දී ඔබ නිහඞ වීම සුදුසුයි

   Delete
  5. නැවත් ලියමි.. ඔබ කලින් ළිපියක සඳහන් කලේ නලීන්ද ජයතිස්ස යාවත්කාලින වී නොමැති බවයි.. මේ සියළු පර්යේෂනවලට වඩා මා ඉදිරිපත් කළ සබැදී හා වීඩියෝ සියල්ලම මේ වසරේ මෑත කාලයේ පර්යේෂනයි. ඉදින් නලින්ද ජයතිස්ස මෙන්ම ඔබටද ඇත්තේ තමන්ගේ මතය නිවැරදි යයි යන තක්සේරුවේ සිටීම පමණි. ඔබ සඳහන් කරන්නේ ගංජා පානය ගැනයි. මා සඳහන් කර තිබෙන්නේ ඊශ්‍රායලය ඒ මඟින් සොයාගෙන ඇති ඖෂධ ගැනයි. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තත්වය මෙයයි. ඒ ගැන මම කනගාටු නොවෙමි. කෙසේ වෙතත් අපේ රටේ වෛද්‍යවරුන්ට වඩා ඊශ්‍රායලය පර්යේෂණ හා දැණුම මඟින් අහසට පොළොව මෙන් බව අත්දැකීමෙන්ම දන්නා නිසා ඒ ගැන කලබල නොවෙමි.


   Marijuana gives hope to parents of brain-damaged baby
   Marijuana gives hope to parents of brain-damaged baby
   The child's family says their son benefits from medical marijuana (KTRK)
   Sunday, April 03, 2016
   A family in Israel is using medical marijuana to treat their son's chronic health conditions.

   It's their last hope, after many other treatments failed to bring the toddler any relief.

   For two and a half year old Lavie Parush, moments of joy are all too brief.

   Diagnosed with severe epilepsy and cerebral palsy from birth, leaving him with brain damage, he suffered seizures, dozens a day. Now they're nearly all gone, with just a few drops a day of medical marijuana-- cannabis oil-mixed with into his food.

   "We saw a difference immediately and after a few weeks, we didn't see any seizures at all," Lavie's father Asaf Parush says.

   Other medicines didn't work, his father says or worse, caused severe side effects. Lavie has now been on medical cannabis for a year and a half.

   This cannabis oil was developed in northern Israel. The oil is high in CBD, the pharmacological ingredient in cannabis, and low in THC, the psychoactive ingredient of the drug that makes you high.

   There is little research on the effects of medical cannabis on babies, but Parush has all the results he needs. Lavie hasn't had a seizure in months.

   He takes the CBD oil daily, and a second oil of THC only when Lavie is having a bad day.

   When you give Lavie a drop of THC, that's the psychoactive ingredient in cannabis, it makes him high.

   "In the beginning, we were pretty anxious about it," Parush says. "I guess, but then we thought, 'What are we seeing?' You know what I mean? We're seeing this kid that was before...he was in distress, and now he isn't."

   At home, Parush and his wife play with Lavis and his litter sister, Gefen.

   The difference in development is stunning. She is 10 months old, a third of Lavie's age, and yet she can hold toys and play with her parents and so much more.

   The, Asaf Parush fears, will always be too much for Lavie.

   Instead, he just hopes one day to hear his son say 'Dad.'

   Delete
  6. @ Maathalan - Priyantha HewageJune 14, 2016 at 7:09 AM මෙතන මා පෙන්වා දෙන්නේ ගංජා භාවිතය මගින් වැඩෙන නීරෝගී මොලයට සිදුවන හානිය ගැනයි. පත්‍රිකාව කියවන්න .

   Delete
  7. මම ඒක දැක්කා... කොමෙන්ට් එකෙත් සඳහන් කරලා තියෙනවා නේ... එහෙත් ගංජා භාවිතය නිසා කිසිවකු මරණයට පත් වෙලා නෑ... අනික මම ඔබේ මතය පිලි නොගන්නේ, මගේ සබැඳියේ අති චාලට්ගේ කතාව නිසාවත්, පොඩි දරුවාගේ කතාව නිසාවත් නෙමෙයි මම පෞද්ගලිකවම දන්නා.. පර්යේෂන සඳහා යොදා ගත් කැන්සර් ලේඩුන් කීප දෙනෙක්ම දැන් කලින් හිටපු තත්වයට වඩා හොඳින් ඉන්නා නිසා. අනෙක ඔබ වගේම මතයක් හුන් දොස්තර රාජ් ගුප්තත් අද ඒ වෙනුවෙන් සමාව අයදිනවා.. ඒවා මේ සියල්ලටම වඩා අළුත් වාර්ථා.. වෛද්‍ය ක්ෂේශ්ත්‍රය සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙන හැටි මම ඔබට කියන්න ඕන නෑ නේ.. අද ජපන් වැඩ සටහනක පෙන් වූවා පිලිකා සෛල මැරීමට ජපානය සොයා ගත් අළුත්ම බෙහෙතක් ගැනත්.

   Delete
  8. අනෙක් කරුන මගේ උගත් නූගත් බව කෙසේ උනත් මගේ බ්ලොග් එකේ වෙන කාට හෝ අපහාස මඩ ගහලා තියෙනවා නම් දුටු විගස ඒවා මකලා දානවා.. මෙතන නම් ඒ බවක් පේන්නේ නෑ.. තිබුනා කියලා මට අවුලකුත් නෑ.. හැබයි ඒකෙන් පෙන්වන්නේ බ්ලොග් එක ලියන කෙනාගේ මහත්මා ගතිය...

   Delete
  9. මට හිතෙන හැටියට මාතලන් ට මේ research article එක කියවලා තේරුම් ගැනීමට ඉහල මට්ටමේ English දැණුමක් නෑ වගේ. ඒ නිසා මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා දැම්මනම් ඔය අවුල මිනිහට තේරුම් යනවා. Little knowledge is dangerous කියලත් කියනවනේ

   Prabhath

   Delete
  10. හැබැයි දැන් මාතලන් Dr ට හොඳ කුණුහරප කියලා එයාගේ බ්ලොග් එකේ පොස්ට් දායි සූදානමෙන් ඉන්න

   Prabhath

   Delete
 6. කවදාවත් පාවිච්චි කර නැත. drugs යන වර්ගීකරණයට අයත් මත්ද්‍රව්‍ය ජීවිතය තිබෙන තුරු පාවිච්චි නොකිරීමට අදිටන් කරගෙන ඇත.

  ReplyDelete
 7. වදිනවා නම් කරන්ට් එක හරි කමක් නෑ කියලනෙ අපි පාවිච්චි කරන්නෙ.මෝටීන්,ෆෝමලීන් ගහපු ඒවනෙ දැං තියෙන්නෙ.ඉස්සර විවිධ ඖෂධ සංයෝග නිසා හොඳ ගුණයක් ලැබෙන්න ඇති.ඒ ගැන අධ්‍යයනයක් කෙරුන නම් ගොඩක් වටීවි.විෂාදයත් එක්ක ලඟ නෑ කමක් තියෙනවා වගේ.
  ජයවේවා..!!

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. ඉතා වැදගත් බ්ලොග් ලිපියක් . මටත් තියන ලොකුම ගැටලුව සමහර පුද්ගලයින් ඇයි මේ ගංජා කියන දේ නීති ගත කරන්න උත්සහ කරන්නේ. තව දෙයක් තමයි එක සිගරට්ටුවක්වත් නොබන සමහර පුද්ගලයෝ යම් යම් අවස්ථාවල ගංජා උරණ හැටි දක්නට ලැබෙනවා. ඔවුන් තුල ගංජා පළිබඳ ඇත්තේ වැරදි ආකල්පයක් නොවේද ?

  ෆොෆින් , ට්‍රැමඩොල් වගේ බෙහෙත් වර්ගත් ගංජා හෙරොයින් වගේ දේවල් නිස්සරණය කරලා නේද ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ගංජා වැඩෙන මස්තිෂ්කයට අහිතකර ලෙස බලපාන බව පරියේෂණ මගින් තහවුරු වී තිබේ.

   Delete
  2. මස්තිස්කය වැඩිලා අහවර අයට අවුලක් නැතුව අැති ‍‍‍:)

   Delete
 10. I have seen Cannabis promoted nowadays specially on social media. What about the smoke? Like the tobacco smoke doesn't it contain carcinogenic substances?

  ReplyDelete
 11. දොස්තර ගංජා උරලම නැද්ද .කෙනෙක් ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩගන්න ගංජා වවන්න හදන්නේ . ඉඩ දෙමු රාජකීය මොලයක්නේ එක

  ReplyDelete
 12. 1.සමහර කාරණාවලදී විද්‍යාත්මක මතය සහ දොස්තර මතය දෙකක්වන අවස්ථා තියෙනවා.
  උදාහරණයක් හැටියට කන්‍යාභාවය සලකන්න පුළුවන්. මම අන්තර්ජාලයෙන් දැනගත් කරුණු අනුව මේක පරිණාමවාදයෙන් සාර්ථකව පැහැදිලි කරන්න බැරිවුණ දෙයක්. නමුත් දොස්තර මතය ඕක කිසිම වැඩකට නැති මිත්‍යා විශ්වාසයක් කියන එක.
  ඒ වගේම
  ආණ්ඩුවෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ලෙස නම්කර ඇති දේවලට පක්ෂව දොස්තරලා අදහස් දක්වන්නේ නෑ.

  2.ඉහත සඳහන් පරක්ෂණ වලින් නිගමනය වන්නේ ගංජා, ළමුන්ට, නහඹරයන්ට සහ යෞවනයන්ට හානිකර බවද? ඊට ඉහල වයස්වල අයට හානිකර නැද්ද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ගංජා වැඩෙන මස්තිෂ්කයට අහිතකර ලෙස බලපාන බව පරියේෂණ මගින් තහවුරු වී තිබේ.

   Delete
 13. ගංජා භාවිතය හා ඇල්කොහොල් භාවිතය අතර නරක විපාක සංසන්දනය කොහොමද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. මිනී මැරීමේදී තුවක්කුව සහ පිහිය සංසන්දනය කොහොමද?

   Delete
  2. The gun is easier to use and if you try you can make the killing less messy.

   Delete
  3. Ok, let's not be pedantic Doc ( though I generally love to be :-D ).
   Both are bad but, which is worse? Drink or weed?

   Delete
  4. both substances damage the neuron cells in the brain ; individual harm depends on a number of psycho physiological factors

   Delete
 14. මාතලන් වැනි නූගතෙකු සමග වාද කිරීමෙන් ඔබ ලබන ජයක් නැත​; ගූ නාගත් ඌරා වැනි මාතලන්ට ජය භාර දී ඔබ නිහඞ වීම සුදුසුයි

  ReplyDelete
  Replies
  1. එමෙන්ම මේ වැනි ගොන් හරක් සමගද. නලින්ද කින්ඩිය දමමින්. තමන්ගේ මතයේම එල්ලි සිටිනා අපේ අනෙකුත් වෛද්‍යවරුන් ගැනද අතිශයින් කනගාටු වෙමි..

   Delete
 15. /ගංජා වැඩෙන මස්තිෂ්කයට අහිතකර ලෙස බලපාන බව පරියේෂණ මගින් තහවුරු වී තිබේ./

  මස්තිස්කේ වැඩිල අහවර අයට අවුලක් නැතුව ඇති නේද?
  මස්තිස්කේ මිස්ප්ලෙස් වුනු අයට බලපෑම කොහොම ඇද්ද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. මස්තිස්කේ මිස්ප්ලෙස් වුනු අයට බලපෑම කොහොම ඇද්ද?...මාතලන්ගෙන් අහල බලපන් මචං

   Delete
 16. ප්‍රතිචාර සියල්ලම කියවීමි. මෙතැන ඇත්තේ සරල අදහස් හුවමාරුවක් පමණි.

  මෙය රණ්ඩුවකට වර්ධනය වූයේ කෙසේද?

  ReplyDelete

Appreciate your constructive and meaningful comments

Find Us On Facebook