Wednesday, January 31, 2018

නෙළුම් කුළුන


නෙළුම් කුළුන හදන්නේ පැනල මැරෙන්නයි 

මෙහෙම කිව්වේ සියල්ල දත් අපේ ටිල්වින් අයියයි 

තුන්කල් දත් ටිල්වින් අයියට වරදින්නේ නෑ
අපි ඔක්කොම වෙනුවෙන් හිතන්නේ ටිල්වින් අයියයි
ටිල්වින් අයියගෙ මොළයට ගහන්න මොළ ලංකාවෙත් නෑ
එයා තමයි අපේ පක්සේ සුපිරි ඥාණවන්තයා 
බෙන්තර හෝටලයේ හදන්නේ ඇමරිකන් බේස් 
ඇල්ල වැල්ලවාය පාරට තමයි ප්ලේන් බාන්නේ 
 නෙළුම් කුළුන අධිරාජ්‍යවාදීන් ඔත්තු බලන තැනයි 
අපි ඉවරයි අධිරාජ්‍යවාදීන් රට ගිල ගන්නට යනවා 
අම්මේ තාත්තේ අයියේ අක්කේ මල්ලියේ බාප්පේ නැන්දේ 
හනික වරෙව් පෙරට වරෙව් මවුබිම අණතුරේ


Thursday, January 25, 2018

Boris Pasternak -the Man who saw the other side of the Bolshevik Revolution


ruwan11091601

In every generation there has to be some fool who will speak the truth as he sees it. (Boris Pasternak)

Dr Ruwan M Jayatunge

The Nobel Prize-winning Russian poet and writer Boris Pasternak became world famous for his controversial novel Doctor Zhivago which underscores the plight of the Russian upper middle class during the Bolshevik Revolution. Pasternak was a great composer of images. His grand novel is full of humanism and Pasternak presents the character formation in a poetic vision. He saw the gigantic social changes of 1917 in a human kaleidoscope.

Although the novel was written during the years surrounding the revolution (1910-1920), it was published several decades later. Pasternak’s vision of cosmology, and passion for the individual as well as for life splendidly written in this great novel.  It is a snapshot into Russian life Russian Revolution and the early Soviet era of life.

Pasternak highlights the problem of modern sociopolitical existence through his masterpiece Dr Zivago.  It is a panoramic social and political chronicle, which describes the social turmoil during and after the Russian Revolution and how the Russian upper middle class was despondently affected by it. Pasternak’s revelation highlights a dramatic question. Is it fare to sacrifice personal freedom and personal life for a social ideology?

The concept of ideology is most generally associated with power relations and often has no regard to human feelings. The ideology can be interpreted as the way in which people think about the world and their ideal concept of how to live in the world. It is a shared belief of a group of people, groups deliberately planning to oppress people or alter their ‘consciousness. In this process violence, torture and terror are used and people are judged by their ideological views.

The Bolshevik Revolution had brought about a fundamental change in the organization of Russian society. The Bolshevik idea of “building a new man via social construction was an indigestible paragon for people like Uri ZhivagoSuch people should adopt, perish or leave the system. When there is a dynamic social, change it, gives no place for personal feelings and everybody should get used to a collective life. Ideology and slogans become the center of life. People are judged politically. In such an environment, individuals are given less choices. Dr Yury Zhivago  was one of the countless victims of such a system.

The romance between Yuri Zhivago and Larissa Antipova was a personnel issue and it had no place in the Bolshevik concepts although Lenin enjoyed his private married life with Krupskaya and Stalin with Nadia Alliluyeva.  Even though the Red hardliner Strelnikove states that, the personal life is dead in Russia it was not applicable  for everyone.

Uri Zhivago a doctor and a sensitive man dramatically torn apart by forces beyond his control. Dr Zhivago became a victim of a personal tragedy as well as a collective tragedy. Yuri’s mother died when he was a child, leaving him only a balalaika. Young Uri was adopted by his uncle. While living in Moscow he had a passionate interest in poetry. Doctor Uri Zhivago was recognized as a professional as well as a poet in the Russian society. But his life was   torn between his two lovesTonia Gromyko his wife and Lara Antipova the beautiful nurse.

When the Civil War erupted, Doctor Zhivago was forcibly removed from his wife and family by the Red Partisans and eventually his wife Tonia escapes to Paris with the children. When Strelnikove was arrested, Lara’s life was in danger and she was compelled to go with Victor Komarovsky –the immoral man and an opportunist. Thus, Dr Uri Zhivago lost Lara as well and becomes a fragile man.  Lara disappeared off the street during Stalin’s Great Purge. “Perhaps in a labor camp,” narrated General Yevgraf, “A nameless number, on a nameless list which was later mislaid.” Love and innocence lost he was aimless. Dr Zhivago dies of a heart attack while pursuing a woman he believes to be Lara  down a Moscow street.

The collective tragedy fell upon on him with the Revolution. The bourgeois Moscovites   grand lifestyle of enjoying champagne, caviar and vodka came to a hold with the Revolution. Their lives became topsy-turvy. Doctor Zhivago’s   family wealth was confiscated and their house had been divided into tenements by the new Soviet Government. Zhivago’s family was confined to a small room. Dr Uri Zhivago was hated by the Bolsheviks   because of his middle class bourgeois roots. His poetry was considered as lines of petty indulging verses.
The revolution brought them misery and disappointments. Thousands were shot dead. The Revolutionary Committee could arrest or execute anyone labeling a counter revolutionary. Wealthy landowners were exterminated classifying them as Kulaks. There was no clear definition or a demarcation of a Kulak. A person owned thousand hectares of land was considered a Kulak. At the height of the state terror under Joseph Stalin, a farmer owned two pounds of grain also labeled as a Kulak and executed.

Bolsheviks believed that they had found the pathway to Utopia. They rationalized the devastation followed by the Revolution stating that if you want to make an omelet, you’ve got to break some eggs.’  Boris Pasternak indirectly puts the question to Bolsheviks through his book Dr Zhivago.Pasternak is questioning –`I see the broken eggs, but Where’s the omelet?’

Pasternak passionately renounced the Bolshevik idea of “building a new man” according to the Revolutionary measurements. Pasternak knew it was against nature. He argued that you could cut the tumors of injustice, which is a painful operation, provided that the patient should be kept alive.

The novel Dr Zhivago is a saga, spanning Zhivago’s life depicting several authentic characters.Boris Pasternak adored the poet Alexander Block Dr. Zhivago may have been based in part on the real life Russian poet Alexander Blok who was the most famous and influential in Russia. Alexander Block was a symbolist poet who sought to convey individual emotional experience through the subtle, suggestive use of highly metaphorical language. In the years after the revolution, Blok was very involved in social and political journalism and in criticism. Blok’s disillusionment with the Soviet bureaucracy and censorship is suggested in his fierce and eloquent essay in 1921 “On the Poet’s Calling” Blok died in Petrograd on Aug. 7, 1921 at the age of thirty-seven. Like the fictitious character, Dr Uri Zhivago Block died under physical and emotional exhaustion and with a great disillusionment.

The second character Pavel  Antipov or Strelnikov’s personality is much similar to Leon Trotsky (Lev Davidovich Bronshtein). Pavel Antipov  was a son of a railway worker. He marred Lara and  moved to the Urals. He joined the army as a volunteer during the World War One and fought in the German lines.  Wounded in the battle Pavel  Antipov was   presumed dead but later returns, using the pseudonym Strelnikov with a total personality change. He was not a warm caring man anymore, turned in to a bloodthirsty military commissar.

Like Pavel  Antipov,  Trotsky was against the Bolsheviks in the early stages but later deeply embraced the Bolshevism. Leon Trotsky formed the Red Army that fought with the White Guard in the Civil War. Leon Trotsky spent his time during the civil war in a train traveling widely across the young Soviet Union. According to the novel   Pavel  Antipov alias  Strelnikov was a ruthless character who travels by a special guarded train destroying  villages and eliminating people who help the Whites.

When Dr Zhivago accidentally encountered Strelnikov’s well-protected locomotive he was arrested and taken before Strelnikov.  When Strelnikov sees Dr Zhivago he immediately recognizes the famous Russian Poet. These were the words of Strelnikov when he denounced Zhivago ’s poetry.

I used to admire your poems. I shouldn’t admire it now. I should find it absurdly personal. Don’t you agree? Feelings, insights, affections… it’s suddenly trivial now. You don’t agree; you’re wrong. The personal life is dead in Russia. History has killed it. I can see why you might hate me.

Leon Trotsky and Strelnikov shred a common fate. Both of them fell from grace.  he Bolsheviks relinquished both.  Strelnikov committed suicide while he was taken to a firing squad and Trotsky was murdered in Mexico.

Yevgraf  Zhivago is another  Character Pasternak  introduced in this novel.  According to the bookYevgraf was Dr Uri Zhivago ‘s younger illegitimate half-brother who was working for the Cheka.Cheka was a secret police force that was founded soon after the Revolution.  Cheka had power to arrest people.  No judicial process was involved in assessing the guilt or innocence of any of its prisoners. Punishments, including the death penalty, were arbitrarily applied. The Cheka was granted the power of summary trials and execution of   death sentence.

There are much resemblance between Yevgraf  Zhivago and Felix  Dzerzhinsky – the founder of Bolshevik secret police the Cheka. Dzerzhinsky was not a Russian, he was a Polish. InPasternak’s book Yevgraf  Zhivago was illegitimate (non Russian ?). Like Dzerzhinsky, Yevgraf Zhivago combats internal political threats executing suspects.

Dzerzhinsky once publicly stated that   “We represent in ourselves organized terror — this must be said very clearly and   the terrorization, arrests and extermination of enemies of the revolution on the basis of their class affiliation or of their pre-revolutionary roles.”

Yevgraf  Zhivago ‘s words correspond to the power that Cheka members had.
Indeed as a policeman I would say, get hold of a man’s brother and you’re halfway home. Nor was it admiration for a better man than me. I did admire him, but I didn’t think he was the better man. Besides, I’ve executed better men than me with a small pistol. 

Cheka became ill famous  for large-scale human rights abuses, including torture and mass summary executions, carried out especially during the Russian Civil War.

Another relatively small but rousing character was introduced in the novel whose name is Lieutenant Razin. He was categorically against demobilizing Dr Zhivago from the Red Army Partisan unit. In a public debate, he expresses his opinion thus …

 As the military struggle draws to a close, the political struggle intensifies. In the hour of victory, the military will have served its purpose – and all men will be judged politically regardless of their military record. (Please compare this with the   power struggle between President Rajapaksha and General Sarath Fonseka. Was Pasternak a genius?)

Lieutenant Razin could be Kliment Voroshilov who was the commissar of the 1st Cavalry Army and later became the People’s Commissioner for Military and Navy Affairs and Chairman of the Revolutionary Military Council of the USSR.   Voroshilov gave his full support to Joseph Stalin’s 1930 Great Purge, denouncing a large number of his colleagues who served in the Army.

John Locke and Jeremy Bentham described society as comprising individuals interacting through market relations. However, Bolsheviks went further and wanted to create a socialist Utopia through revolution and subsequently via Stalinism. Nonetheless, Pasternak viewed it as a colossal social upheaval caused millions of human lives in Gulags or slave labor concentration camps that became a symbol of tyranny and oppression.
Pasternak’s novel Dr Zhivago was banned in Russia for 30 years when  he attempted to publish in 1957. As the protagonist of the novel, Uri Zhivago Pasternak was once considered by the system as a misfit. He was persecuted by the Soviet authorities as a traitor. Pasternak won the Nobel Prize for Literature in 1958, but he was compelled to deny it following the pressure put by the Soviet regime. In 1987, the Union of Soviet Writers posthumously reinstated Pasternak.Doctor Zhivago was finally published in Russia in 1988 after the collapse of the Soviet Union.

Pasternak left us with moral questions that are convoluted to find answers.    But words of Alexander Berkman coincide Pasternak’s inner thought about the revolution.

“No revolution has yet tried the true way of liberty. None has had sufficient faith in it. Force and suppression, persecution, revenge, and terror have characterized all revolutions in the past and have thereby defeated their original aims. The time has come to try new methods, new ways. The social revolution is to achieve the emancipation of man through liberty, but if we have no faith in the latter, revolution becomes a denial and betrayal of itself.”

Wednesday, January 24, 2018

ඌරුකන් මහත්තයා

 

වරක් කර්නල් සූරියකුමාර සමග නෙළුව ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වැඩසටහනකට මම ගියෙමි. යුද හමුදාවේ සහාය මත පවත්වන ලද මෙම සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට ප්‍රදේශයේ ගුරුවර ගුරුවරියන් රැසක් සහභාගී වී සිටි අතර අප එම ප්‍රදේශයේ තාවකාලික ව අටවාගත් කඳවුරක නැවතී වැඩසටහන කරගෙන ගියෙමු. 

 එක් දිනක් සවස් වරුවක අපගේ කඳවුරේ අරක්කැමියාට හමුදාවේ මහත්තුරුන්ට දෙන්නට කියා යම් පුද්ගලයෙකු විසින් විශාල වල් ඌරු මස් ගාතයක් දී ඇත. මෙම  වල් ඌරු මස් ගාතය දුන්නේ කවුද කියා සොයා බැලීමේදී ඔහු එවකට නෙළුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති බව හෙළි විනි. කෙසේ නමුත් නෙළුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් ගෙනැවිත් දුන් වල් ඌරු මස් ගාතය කඳවුරේ අරක්කැමියා විසින් ඉතා රසවත් ලෙස උයන ලද අතර එදින රාත්‍රියේ නිලධාරීන්  ගිනිමැළයක් ගසා  සාමීචීයේ යෙදෙමින් වල් ඌරු මස් භුක්ති වින්දහ​. 

ප්‍රදේශ වාසියෙකු වූ එක් සේවකයෙකු කඳවුරේ සිටි අතර ඔහුගෙන් මෙම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා පිළිබඳව තොරතුරු අපට ලබා ගත හැකි විය​. ඔහු කී පරිදි මෙම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා ගම්මුන් විසින් හඳුන්වන ලද්දේ ඌරුකන් මහත්තයා කියාය​. ඉතා දක්‍ෂ දඩයම්කරුවෙකු වූ ඌරුකන් මහත්තයා සතියකට වරක් දඩයමේ ගොස් වල් ඌරෙකු එළා ගනියි.  තව දුරටත් ඌරුකන් මහත්තයා ගැන කියූ සේවකයා වරක් ඔහු විසින් අහුන්ගල්ල  සත්ව උද්‍යානයෙන් මුදා හරින ලද කොටියාට (දිවියා?)  පවා ගිණි බින්ද බව කීවේය​. මෙම අහුන්ගල්ල  සත්ව උද්‍යානයේ කොටියා කතාව ගැන සොයා බැලීමේදී හෙළි වූයේ අහුන්ගල්ල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික සත්ව උද්‍යානයක් තිබූ බවත් වරක් එම සත්ව උද්‍යානය නැරඹීමට පැමිණි පාසල් සිසුවෙකු මෙම කොටියා විසින් මරා දැමූ බවත් ය​. එම සිද්ධියෙන් පසු අහුන්ගල්ල  පුද්ගලික සත්ව උද්‍යානය වසා දැමුණු අතර කොටියාව සිංහරාජයට මුදා හරින ලෙසට නියෝග කෙරුනි. 

මෙම කොටියා සිංහරාජයට මුදා හරින  ලද අතර මිනිසුන්ට හුරු වීම නිසා කොටියා මිනිස් වාසයන් සොයා ඒම සිරිතක් කර ගත්තේය​. මෙලෙස කොටියා කැළයෙන් මෑත්ව ආ අවස්ථාවක  ඌරුකන් මහත්තයා තම තුවක්කුවෙන් ඉලක්කය ගෙන කොටියාට වෙඩි තබා තිබේ. අණතුරුව ප්‍රදේශවාසීන් කිහිප දෙනෙක් කොටි මස් කිලෝව රුපියල් දෙසීය ගනනේ විකුනාගෙන ඇත. කොටියාගේ සමට සිදු වූයේ කුමක්ද කියා කිසිවෙකු දැන සිටියේ නැත​. එදින රාත්‍රියේ අප ඌරුකන් මහත්තයා ගෙනැවිත් දුන් වල් ඌරු මස් ගාතය භුක්ති විඳිමින් ඌරුකන් මහත්තයා පිළිබඳ කතන්දර අසමින් සිටියෙමු. 

අප එහි සිටි කාලය පුරාවට ඌරුකන් මහත්තයා අප හමුවීමට නාවේය​. එම නිසා නිලධාරීන්ට ඔහුට ස්තූති කිරීමටවත් නොහැකි විය​. මෙම කඳවුර අවසානයේදී මම කර්නල් සූරියකුමාර සමග කොලඹ ආවෙමි. ඉන් වසරකට හෝ දෙකකට පසුව මෙම ඌරුකන් මහත්තයා දඩයමේ ගිය අවස්ථාවක ගෝනෙකුට බඳින ලද කඳන් තුවක්කුවක් පත්තුවී තුවාල ලබා රෝහලකට ගෙන ඒමටත් ප්‍රථම මිය යන ලදි. මම ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ පුවත දිවයින පුවත් පතෙන් කියවූයෙමි. 

ඌරුකන් මහත්තයා දඩයක්කාරයෙකු නිසා ඔහු සත්ව ඝාතකයෙක් , පවුකාරයෙක් කියා පහසුවෙන්ම විනිශ්චය කොට ඔහුව හෙළා දැකිය හැක​. එසේම ඔහුගේ මරණය දිට්ඨධම්ම වේදනීය කර්මයටද පහසුවෙන් බැර කල හැකිය​. මම ඔහුව විනිශ්චය නොකරමි. කෙසේ නමුත් මට කිසි දිනෙක මුහුණට මුහුණ හමු නොවූ ඌරුකන් මහත්තයා අපූර්ව පුද්ගලයෙකු කියා මම සිතමි. 

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Tuesday, January 23, 2018

ඌවේ පොල් ඌරාට සහ උගේ ඇම්බැට්ටයන්ට විරෝධයබදුල්ල දෙමළ බාලිකා විද්‍යාලයයේ විදුහල්පතිනියට බලපෑම් කර දණගැස්වූ ඌව මහ ඇමැති චාමර සම්පත් දසනායක ඌරාට සහ උගේ උගේ ඇම්බැට්ටයන්ට විරෝධය  

Monday, January 22, 2018

ඊලාම් යුද්දයේ දෙවිවරු හෙවත් සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරු

 


ඊලාම් යුද්දය පැවති කාලයේ තුවාල ලත් සොල්දාදුවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඉතා දක්‍ෂ සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරු පිරිසක් සිටි අතර  සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් ගේ භූමිකාව පිළිබඳව හරි ඇගැයූමක්  මෙතෙක් සිදුවී නැත​. ඇමරිකාව , එංගලන්තය , සෝවියට් දේශය , කැනඩාව යනාදී රටවල්; යුද සමයේදී අනගි සීවාවන් කල සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් ගැන පොත් පවා ලියා තිබේ. එහෙත් ලංකාවේ ඔවුන් කල සේවාව නිසි පරිදි තක්සේරු නොකිරීම කණගාටුදායකය​. එම නිසා මෙම කුඩා සටහන ඊලාම් යුද්දයේදී සුවිසල් කාර්‍යභාරයක් කල  සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරු පිළිබඳවය​. මෙම සටහන ඔවුනට උපහාරයක් ලෙස මම සලකමි. 

 සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරු බොහෝ දෙනෙකු මම වෘත්තීය මට්ටමෙන් මෙන්ම පුද්ගලිකවද දැන සිටියෙමි. ඔවුන් අතරින් විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය එස් එස් ජයරත්න  මහතා විසින් යුද්ධය සමයේදී කරන ලද සේවය සුවිසල් ය​. එතුමා ජීවිත බොහෝ ගනනක් බේරා ගත්තේය​. මේ නිසා යුද හමුදාව එතුමාට නය ගැති බව  කිවහොත් වරදක් නොවේ. විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය එස් එස් ජයරත්න  මහතා වැනි මානුෂික ගුණාංගයන් ගෙන් අනූන වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග සේවය කිරීමට ලැබීම මා ලත් භාග්‍යකි. එසේම විශේෂඥ වෛද්‍ය  (මුහුණ සහ හකු)   එම් මුතුමාල මහතාත් ඩී.ජේ.එල් සිරිවර්ධන මහතාත් යුද්දයෙන් මුහුණ තුවාල ලැබූ සොල්දාදුවන්ට ප්‍රතිකාර කලෝය​. මෙම වෛද්‍යවරු දෙපළම යුද්දයෙන්  තුවාල ලබා මුහුණ විරූපී වූ සොල්දාදුවන් ගේ මානසිකත්වය නඟා සිටුවනු වස් මා වෙත මනෝ ප්‍රතිකාරයන් සඳහා යොමු කළහ​. ඔවුන් රෝගීන් ගේ මනස ස්ථායි කොට ශල්‍යකර්ම කලහ​. මේ හැර විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය බ්‍රිගේඩියර් සොයිසා , විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ එස්.ඩී කරුණාරත්න යන මහතුන් යුද සමයේදී අනූපමය සේවාවක් සිදු කලහ . විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ එස්.ඩී කරුණාරත්න මහතා මා විසින් ඔහුගේ රෝගීන් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද මනෝ ප්‍රතිකාරයන් පසසා මා වෙත එවන ලද කෙටි ලියමනක් තිබේ. මා එය මේ දක්වා සුරැකිව තබාගෙන තිබේ.  

විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය තිස්ස විජේරත්න  මහතා මට බොහෝ රෝගීන් මනෝ ප්‍රතිකාරයන් සඳහා යොමු කලේය​.  වරක්   අපවර්තන අක්‍රමතාවයක් (Conversion Disorder) නිසා දෙපා පණ නොමැතිව සිටි සොල්දාදුවෙකු මම මෝහන ප්‍රතිකාර මගින් සුවපත් කලෙමි. වෛද්‍ය තිස්ස විජේරත්න මෙම සොල්දාදුවා මෝහන ප්‍රතිගමනයකට ලක් කොට පෙර ආත්මය පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැකිය යන්න මගෙන් විමසුවේය​. මම එම රෝගියා මෝහන ප්‍රතිගමනයකට ලක් කොට විස්තර ලබා ගත්තෙමි. මෙම රෝගියා කියූ විස්තර අනුව අප වරක් ඔහු පෙර භවයේ විසුවා යැයි කියූ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ලිපිනයක්ද සොයා ගියෙමි. මගේ අදහස අනුව මෙම  රෝගියා පවසන ලද්දේ ළමා කාලයේ ඔහුගේ අවිඥාණයේ තැන්පත්ව තිබූ විස්තර විය යුතුය​. එහෙත් වෛද්‍ය තිස්ස සමග පුනරුප්පත්ති ගවේශන චාරිකාව විනෝදමත් එකක් විය​. අප බොහෝ දේවල් ගැන සංවාදයේ යෙදෙමින් එම ගමන ගියෙමු. 

තවද සාම කාලයේදී (2005)  එල්.ටී.ටී.ඊ ත්‍රස්තවාදීන් විසින් යාපනය නගරයේදී යුද හමුදා ට්‍රක් රථයකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන ල්දි. මේ ප්‍රහාරය නිසා සාජන්වරයෙක් ද සොල්දාදුවන් කිහිප දෙනෙකුද මිය ගිය අතර තවත් කීප දෙනෙකු තුවාල ලැබීය​. තුවාල ලත් එක් සොල්දාදුවෙක් තීව‍්‍ර පශ්චාත් ව්‍යසන ක්ලම්ථ අක්‍රමතාවයේ ලක්‍ෂණ (Acute PTSD ) පෙන්වන ලද නිසා එතුමා එම සොල්දාදුවාව මනෝ ප්‍රතිකාරයන් සඳහා මවෙත යොමු කලේය​. මම EMDR ප්‍රතිකාරය භාවිතාවෙන් එම සොල්දාදුවාව සුවපත් කලෙමි. 
විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය තිස්ස විජේරත්න මහතා ඊලාම් යුද්දය  නිසා තුවාල ලත් රෝගීන් බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රතිකාර කල  සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙකි. 


විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය ලලන්ත අභය රණසිංහ මහතා මට බොහෝ අවස්ථා වලදී යුද හමුදා රෝහලේ හමු වී තිබේ. එතුමා සමහරක් විට මට රෝගීන් මනෝ උපදේශනය සඳහා යොමු කොටද තිබේ. ඊලාම් යුද්දයේදී උතුරට ගොස්  තුවාල ලත් සොල්දාදුවන්ට ප්‍රතිකාර කරන ලද විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය ලලන්ත අභය රණසිංහ මහතාගේ සේවය අති විශාලය​. යුද ගිනි මැද එතුමා පලාලි රෝහලට ගොස් ක්‍රියාන්විතයේ තුවාල ලැබූ සොල්දාදුවන් ගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට විශාල මෙහෙයක් කලේය​. යුද හමුදාවේ එක් කෝප්‍රල්වරයෙකු මට පැවසූ පරිදි එක් දිනක් තුවාලකරුවන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් රෝහලට ට්‍රැක්ටර් මගින් ගෙන එන ලද අතර නොකඩවා පැය 15 අධික කාලයක් විවේකයක්වත් නොලබා එතුමා රෝගීන්ට අවශ්‍ය ශල්‍යකර්ම කරන ලදි. අවසානයේදී වෙහෙස නිසා ඇස් පියවෙන නමුදු එතුමා ශල්‍ය සැත අත හැරියේ නැත​. රෝගීන් ද නොනැවතී ගලනා ගඟක් සේ රෝහලට ගලා ආ අතර වෛද්‍ය ලලන්ත අභය රණසිංහ මහතා ඒ සියළු දෙනාට ප්‍රතිකාර කලේය​. අවසානයේදී අධිකතර වෙහෙස නිසා එතුමා ශල්‍යාගාරයේ පුටුවක වාඩිවී දෑස් වසාගෙන සිටි බව වෛද්‍ය බළකායේ කෝප්‍රල්වරයා මට වැඩිදුරටත් කීවේය​. 

විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය රංජන සෙනෙවිරත්න මහතා බොහෝ ඇසූ පිරූ අයෙකි. එතුමා සමග විවිධ විශයන් ගැන නිලධාරීන් ගේ නිවස්නයේදී කතා කිරීමට මම පුරුදුව සිටියෙමි. අප රොමෙල් , පැටර්න් , ස්වත්ස්කොෆ් , ෂූකෝව් වැනි හමුදා නායකයන් ගැන යුද ඉතිහාසයන් ගැන ධීමත් සංවාද වල යෙදුනෙමු. විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය රංජන සෙනෙවිරත්න මහතා  යුද්දය ඉතා දරුණුවට පැවති අවස්ථා වලදී පවා උතුරට ගුවනින් ගොස් පලාලි රෝහලේ ශල්‍යකර්ම කරන ලදි . වරක් ශල්‍යකර්මයක් කරන අතර තුර එල්.ටී.ටී.ඊ ත්‍රස්තවාදීන් විසින් අර්ටිලරි ප්‍රහාරයක් අරඹන ලදි. සමහර අර්ටිලරි උණ්ඩ රෝහල ආසන්නයේද වැටුණි. හෙණ හඞ නගමින් පුපුරා යන අර්ටිලරි ප්‍රහාරය හමුවේ වෛද්‍ය රංජන සෙනෙවිරත්න උදරයට වෙඩි වැදුනු සොල්දාදුවෙකුට නොසැලී ශල්‍යකර්මයක් කරමින් සිටියේය​. නමුත් සහායක හෙදිය කම්පනය නිසා සිහි නැතිව ඇද වැටුණාය​. යුද භූමියේදී දක්වන ලද නිර්භීත භාවය නිසා විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය රංජන සෙනෙවිරත්න මහතාට  රණවිරු සේවා පදක්කම  (RSP) ප්‍රධානය කරන ලදි . ලංකාවේ රණවිරු සේවා පදක්කම ලද මුල්ම විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා වෛද්‍ය රංජන සෙනෙවිරත්න විය යුතුය​. 

ලුතිනන් කර්නල් ශල්‍ය වෛද්‍ය ඥාණදාස මහතා මට පලාලි රෝහලේ හමුවී තිබේ. වරක්  රෝහලේ සේවා මුරයෙන් පසුව රාත්‍රියක මම  වෛද්‍ය ඥාණදාස මහතා සමග පලාලි රෝහලේ නිලධාරීන් ගේ නිල නිවස්නයේදී ලගාන් හිංදි චිත්‍රපටය නැරඹුවෙමි. වෛද්‍ය ඥාණදාස මහතා දිගු කාලයක් පලාලි රෝහලේ නැවතී සොල්දාදුවන්ට ප්‍රතිකාර කලේය​. ඔහු සරල මිත්‍රශීලී පුද්ගලයෙකි. 

ඊලාම් යුද්ධයේදී සංග්‍රාමික ශල්‍ය වෛද්‍යවරු සොල්දාදුවන් ගේ ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා මිළ කල නොහැකි සේවයක් කළහ​. මෙම උදාර මිනිසුන් විසින් කල සේවය මතු පරපුරද දැන ගත යුතුය​.

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Friday, January 19, 2018

පොරෝ ජයලත්

 නායක සහෝදරයා අරූ ද්‍රෝහියෙකු කී හෙයින් 
ද්‍රෝහියාගේ හිසට පොරෝ බන්දෙන් ගැසුවෙමි
ද්‍රෝහියාගේ හිස පසුපසට වැදුනු පහරින් 
හෙතෙම බිම වැටී මරු විකල්ලෙන් දඟලන්නට විය​
හිස් කබළ පැලී ලේ සහ මොලයේ කෑලි එළියට ආවේය 
පොරෝ බන්දේ අමු ලේ ,කෙස් සහ සුදු මස්තිෂ්ක පටක​
ඇලී තිබුනේ ද්‍රෝහියාගේ අවසන් ගමන සනිටුහන් කරමිනි 
සමාජවාදය ස්ථාපිත කරනු වස් තවත් ද්‍රෝහියෙකු සදහටම 
මෙලොවින් තුරන් කිරිම නිසා ලැබූ උද්වේගය සතුට ප්‍රමෝදය 
සන්තුෂ්ටිය දිගු කාලයක් පුරා අත් වින්දෙමි 

Thursday, January 18, 2018

ඩී.එස් රණවකගේ මනෝ විද්‍යා පාඨමාලා ජාවාරම(මෙම ලිපිය  රැස පුවත් පතේ පළ වූවකි ) 

තිඹිරියාගම බණ්ඩාර

"විද්‍යාව මිථ්‍යාව සහ ජීවිතය"මැයෙන් ගම්පහ මොන්ටානා ශාලාවෙහි පැවති සංවාදයෙන් පසුව මා හට දුරකතන ඇමතුම් ගණනාවක්  ලැබිණ.ඉන්වැඩි හරියක් මනෝ විද්‍යා පාඨමාලා හදාරන විද්‍යාර්ථීන්ගෙනි.ඩී.එස්.රණවක නමැති පුද්ගලයා වංචනික අයුරින් මනෝ විද්‍යා පාඨමාලා පවත්වමින් දීර්ඝ කාලයක් රුපියල් කෝටි ගණනක් මුදල් වංචා කර තිබීම ද මවිසින් අනාවරණය කරන ලදි.උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව පාඨමාලා පසුපස හඹායන දරුවන් වංචාකරුවන්ගේ ග්‍රහනයෙන් මුදවා ගැනීම මාගේ අරමුණු අතර විය.

එක් ගුරුවරියක් දුරකතන ඇමතුමක් දෙමින් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන පීඨයේ උපදේශන මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ දෙසුමක් සඳහා ඩී.එස්.රණවක ගෙවා තිබූ බවත් මහාචාර්ය රෝලන්ඩ් අබේපාල ඔහු ඉහළින් ඇගයූ බවත් සඳහන් කළාය. එහි ඇත්ත නැත්ත මෙසේය.

ඩී.එස්.රණවක කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන හා මනෝ විද්‍යා පීඨයෙහි විශ්‍රාමික මහාචාර්යවරයෙකි..ඔහුට තිබූ සුදුසුකම වන්නේ BEd (hons) සහ MA යන සහතික දෙකයි.මනෝ විද්‍යාව විෂයයෙන් හෝ වෙනත් කිසිදු විෂයකින් ඔහු ආචාර්යය උපාධියක් ලබා නොමැත.විශ්ව විද්‍යාල සම්ප්‍රදාය අනුව කලක්සේවය කිරීමෙන් පසුව ඔහු මහාචාර්ය බවට පත්විය.අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය හැදෑරීමේදී මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු අධ්‍යයනය කළ පමණින් මනෝ විද්‍යා මහාචාර්යවරයකු ලෙස පෙනී සිටීමේ හැකියාවක් රණවකට නැත. තවද විශ්‍රාම ලැබීමෙන් පසු ඔහුට මහායාර්‍ය නාමය භාවිතා කල නොහැක 

ඔහු මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාජ උපාධි සහතික ඉදිරිපත් කර පාඨමාලා පවත්වමින් රටක් රවටා මුදල් වංචා කළ පුද්ලයෙකි.ඔහුගෙන් ව්‍යාජ සහතික ලත් විශාල පිරිසක් මනෝ විද්‍යා පාඨමාලා පවත්වමින්ද මනෝ වෛද්‍යවරුන් ලෙස දිවයිනේ විවිධ ස්ථානවල වෛද්‍ය සායන පවත්වමින්ද රණවකගේ වංචාව ඉදිරියට ගෙනයති.මෙවැනි පුද්ගලයකු පිළිබඳ බරසාර හැඳින්වීමක් කරමින් දේශනවලට සම්බන්ධකර ගැනීමෙන් මහාචාර්ය රෝලන්ඩ් අබේපාල කර ඇත්තේද වරදකි.එම පීඨයෙහි පැරණි ගුරුවරයකු වීම එසේ කැඳවීමේ එකම හේතුව වන්නට ඇත.

දෙවැනිව ඇමතුම ලැබුණේ රණවකගේ කුරුණෑගල මනෝ විද්‍යා පාඨමාලාවේ සිසුවකුගෙනි.ඔහු බලවත් කම්පනයකින් තොරතුරු අනාවරණය කළේය.
"මම මේ පාඨමාලාවට රු.75000ක් වියදම් කළා.මේක හොර පාඨමාලාවක් බව දැනගෙන හිටියෙ නෑ.අපරාදෙ මගෙ සල්ලි.මට එකවර ගෙවන්න සල්ලි තිබ්බෙ නෑ.මාසිකව 5000 බැගින් ගෙවන්න පුලුවන් කී නිසා සම්බන්ධ වුණේ."

ඉන්පසු අප අතර ඇතිවූ දෙබස මෙසේය.
"ඒ පාඨමාලාව තෝරගත්තෙ ඇයි?"
"උපාධියෙන් පසුව මනෝ විද්‍යා පාඨමාලාවක් හැදෑරීමේ ඕනැකම තිබුණා.මම ඉකෝලෙදි යාලුවන්ගෙ විවිධ ප්‍රශ්නවලට කන්දීල ඒවට මැදිහත්වෙලා විසඳපු කෙනෙක්.මනෝ උපදේශනය ගැන මට ආසාවක් ඇතිවුණා"
"මේ පාඨමාලාව ම තෝගත්තෙ ඇයි?"
"මේක තමා කවුරුත් දන්න පාඨමාලාව"
රණවකත් උගන්නන්න ආවද?
අනෙක් ගුරුවරු කව්ද?
" රණවක එක දවසයි ආවෙ.
මිනිහ කුකුල් කේන්තිකාරයෙක්.උපදේශනයට ගැලපෙන්නෙම නෑ.ඉගැන්නුවෙත් බොරු.කලුකම්බිලි දේවතාවා,නාඩි වාක්‍යකාරය,අද්භූත බලවේග ගැන තමයි කීවෙ.උගන්නන්ඩ ආවෙ එයාගෙ පාඨමාලාවෙන් ඉගෙනගත්තු අය.ඒ අය බාහිරින් පතපොත කියවල ඉගැන්නුව.එයාලත් දන්නව මෙයා කරන්නෙ බොරුව බව.මනෝ විද්‍යාවට තියන ආසාව නිසා මමත් පතපොත කියෙව්ව.එතකොට තේරෙනව රණවක බොරු කාරයෙක් බව"
"දැන් මොකද්ද කරන්න ඉන්නෙ?"
"හොඳ පාඨමාලාවක් හොයාගන්න ඕනෑ."
මෙබඳු ඇමතුම් ගණනාවක් නැවත දැක්වීම අවශ්‍ය නොවේ.භයානක කරුණ වන්නේ රණවකගෙන් ව්‍යාජ උපාධි අය විශ්ව විද්‍යාල තනතුරු මෙන්ම රජයේ විවිධ අයෙතනවල මනෝ උපදේශන තනතුරුද දැරීමය. ඒ ගැන දෙවනුව සඳහන් කරමි.

රණවකගේ ව්‍යාජ සහතික

රණවක තම නමට අගින් යොදන MICP සහ FICP යන මනෝ විද්‍යා උපාධි ලොව කිසිම සරසවියකින් ලබාගත් ඒවා නොව තමා විසින් තමාටම පිරිනමා ගන්නා ලද ඒවාය.කොළඹ ධර්මරාජ මාවතේ අංක 3 ඒ පළමු මහලෙහි පිහිටි මනෝ විද්‍යා ආයතනය ඔහු දිගු කලක් තිස්සේ රටක්ම රැවටූ උපාධි සහ ඩිප්ලෝමා සහතික ලබා දෙන ඊනියා විශ්ව විද්‍යාලයයි.මෙහි ශාඛා නුවර සහ කුරුණෑගලද පිහිටා ඇත. රණවක තම ආයතනයට නිල භාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා බරපතල වංචාවක් කළේය.එනම් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේතුවේ ලේකම්වරියකව සිටි වී.ජී.ජෙගරාජසිංහම්ටද උපාධියක් පරිනැමීම මගින් එම දෙපාර්තමේතුවේ දිළිඳු සහන අංශය යටතේ තම ආයතනය ලියාපදිංචි කිරීමයි.ඒ අනුව රණවකගේ මනෝ විද්‍යා ආයතනය දිළිඳු සහන සංවිධානයකි.එහෙත් ඔහු පාඨමාලාවලින් රට රවටා කෝටිගණන් උපයයි.


රණවකගේ පැටිකිරිය

"ප්‍රීතිමත් ජීවිතයකට" මැයෙන් ලිපි පෙළක් 2003 වසරෙහි ලංකාදීප පුවත්පතෙහි පළවිය.(ඔහුගේ පාඨමාලාවල ඉගෙනගන්නා සමහර සිසුන්ට පැවරෙන වගකීමක් වනුයේ ඔහු ගැන ලිවීමය.)කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන මනෝ විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය සිත් සවිය ජෝන් ගයර් අනුස්මරණ අංශයේ උපදේශන මනෝ විද්‍යාඥ ඩී.එස්.රණවක යනුවෙන් ඔහු තමා හඳුන්වා දී තිබිණ.මෙහි වරද කතුවරයාට පෙන්වා දීමෙන් පසුව 2003 මාර්තු 9 දා සිට ලංකාදීපයෙහි පළවූයේ මනෝ විද්‍යා උපදේශක ඩී.එස්.රණවක යනුවෙනි.

වරක් දිවයින පුවත්පතේ සරසවි උයනෙහිද රණවකගේ සිසුවියක් ලියූ ලිපියක් පළවිය.එහි ඇති ව්‍යාජ තොරතුරු පෙන්වා දෙමින් මා ලියූ ප්‍රතිචාර ලිපිය සරසවි උයන සංස්කාරක රවීන්ද්‍ර‍ විජේවර්ධන විසින් පළ කරන ලදි.රණවක මේ වනතුරු ඒවාට පිළිතුරු දීමට ඉදිරිපත් නොවීය.


විද්වත් වෘත්තිකයෝ

ලොව පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලවලින් මනෝ විද්‍යා විෂයයෙහි පිරිනැමෙන උසස් උපාධි එම උපාධි නොහැදෑරූ පුද්ගලයකු දිළිඳු සහන සමිතියකින් ලබාදෙන එකම රට ලංකාව විය යුතුය. ඔහු මේ සඳහා නම්බුකාර ආවරණයක්ද ලබාගනී.එනම් මේ සියලු පාඨමාලා ශ්‍රී ලංකා විද්වත් වෘත්තික උපදේශකවරුන්ගේ ජාතික ආයතනයෙන් අනුමත ඒවා යැයි හැඳින්වීමය. කරුණු සොයා බලන විට පෙනී යනුයේ මේ සංවිධානයද ඔහුම අටවාගත් හොර සමිතියක් බවය.එක් නිදසුනක් දක්වමි.

2006 වසරෙහි එහි සාමාජිකත්වය පිරිනැමූ සහතිකයක සභාපති හැටියට අත්සන් කර ඇත්තේ රණවකමය.
මහරගම නාවින්න රජමහ විහාර පාරේ 43/42හි පදිංචි එච්.කේ.හේවාවසම් නමැත්තෙකුට ආයතනයෙහි සාමාජිකත්වය පිරිනමා ඇත.සභාපති රණවකගේ නමට අගින් BEd (hons), MAසහ   MICP  පට්ටම ලැබූ එච්.ඒ.ගාමිණී කුමාර නමැත්තා ලේකම් හැටියට අත්සන් තබා ඇත.කැස්බෑව අධිකරණ කොට්ඨාසයෙහි සමාදාන විනිසුරකු ලෙස දිවුරුම් දී සිටින ධර්මදාස රාජකරුණාගේ නිල මුද්‍රාවද මෙහි තබා ඇත.ව්‍යාජ සහතිකයකට නිල මුද්‍රාව තැබීමෙන් ඔහු කර ඇත්තේද වරදකි.මෙසේ තමාගේ විශාල වංචාවක් වසාගැනීම සඳහා වෙනත් පුද්ගලයන් ද අඩයාළමට ගැනීමෙන් රණවක කර ඇත්තේ බලවත් වරදකි.

රණවක තම ව්‍යාජ පාඨමාලාවට ආවරණයක් ලබාගැනීම සඳහාත් ඇතිවිය හැකි හිරිහැර වලවා ගැනීම සඳහාත් උපක්‍රමයක් යොදයි.එනම් උපාධි සහතික මගින් මර්මස්ථාන හීලෑකරගැනීමය. එහි එක් පියවරක් වන්නේ  බලගතු පුද්ගලයන්ට තම ව්‍යාජ උපාධි පිරිනමා ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි බාධා ඉවත්කර ගැනීමය.

එයින් තවත් අරමුණක් ඉටුවේ.එනම් ආයතන ප්‍රධානියකු හට ව්‍යාජ උපාධි පිරි නැමීම මගින් එම ආයතනයේ සේවකයන් හට පාඨමාලා පවත්වා මුදල් ඩැහැ ගැනීමය.ඔහු වරක් යුද හමුදාවේ ඇජුටන් ජනරාල් ටී.ආර් ද සිල්වා මහතා හට උපාධියක් පිරි නැමුවේය.එමගින් හමුදා සාමාජිකයන් රැසක් තම පාඨමාලාවට ඇදගත්තේය.මේ පාඨමාලා සඳහා මුදල් ගෙවා ඇත්තේ හමුදාවෙනි.එනම් රජයෙනි.මෙය රාජ්‍ය දේපල වංචා කිරීමකි.එයින් නොනැවතී ඇජුටන් ජනරාල්වරයා තම ආයතනයේ විනය බාර නිලධාරියා ලෙසද පත්කර ගත්තේය.

යුද හමුදා නීතිය අනුව කුප්‍රකට සිවිල් ආයතනයක එවැනි තනතුරක් දැරීම හමුදා නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි.රණවක එයට ද  අනුබල දුන්නේය.එමෙන්ම ටී.ආර් ද සිල්වා යුද හමුදාවේ මනෝවිද්‍යා මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේ ඔහුගේ නිර්දේශ අනුව හමුදා නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ පාඨමාලාව හදාරා තිබේ.

යුද්ධය නිසා පශ්චාත් ක්ලමථ අක්‍රමතාවට පත්වූ සෙබළුන් ගණන විශාලය.ඔවුන් එයාකාරයෙන්ම සමාජගත වීමේ ප්‍රතිපල භයානකය.ආමි ජිනේ,ආමි සම්පත්,එස්.එස්.ලොක්කා වැනි අපරාධකරුවන් බිහිවූයේ එහි ප්‍රතිපල ලෙසය.විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍ය නීල් ප්‍රනාන්දු සහ උපදේශන මනෝ චිකිත්සක රුවන් එම්.ජයතුංග ගේ මූලිකත්වයෙන් හමුදා රෝහලෙහි ක්‍රියාත්මක වූ මනෝ ප්‍රතිකාර ඒකකය යුද්ධයෙන් මානසික අවපතනයට පත්වූ සෙබළුන් විශාල පිරිසක් ප්‍රකෘති තත්වයට පත් කිරීමට බලපෑවේය.එහෙත් එක් කලක එය වසා දමන ලද්දේ  ලද්දේ හමුදා සෙබළුන්ට අවමානයක් වේය යන අදහසිනි.මෙවැනි බාධා රණවකගේ ඊනියා පාඨමාලාවලට ඇති නොවීය.


රණවකගේ ගෝලයෝ

ගුරා හිටගෙන කරන විට ගෝලයන් දුවමින් කරන බවට කියමනක් පවතී.රණවකගේ ගෝලයෝ එය සනාථ කරති.ඔහුගෙන් mipc සහතික ලත් ප්‍රසන්න ජයතිලකද මනෝවිද්‍යා පාඨමාලාවක් පවත්වාගෙන යයි.තවත් mipc ගෝලයකු වන ගාමිණී හපුආරචිචි කැලණිය සරසවියේ දර්ශන අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරමින් මනෝවිද්‍යා පාඨමාලා පුද්ගලිකවද පවත්වාගෙන යයි.සරසවි සිසුහු විශාල මුදලක් ගෙවා මේ පාඨමාලාවලට යති.ඔහු තම ව්‍යාජ සහතික උසස් වීම් සඳහා යොදාගෙන තිබේද යන්නත් අංශ ප්‍රධානියකු තම සිසුන් පුද්ගලික පාඨමාලාවකට කැඳවීම වෘත්තීය ආචාරධර්මවලට හා නීතියට එකඟද යන්නත් පරීක්ෂා කර බැලිය යුත්තේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම හා සනාතන සභාවයි.


මනෝවිද්‍යා සඟරාව

මෙය රණවකගේ ආයතනයේ ප්‍රකාශනයකි.එහි ලේඛක ලේඛිකාවන් වන රිද්මා නිලෝචනී,ගාමිණී හපුආරච්චි,ප්‍රසන්න ජයතිලක,ප්‍රභාරංසි ජයවර්ධන යන සියලු දෙනා රණවකගේ උපාධි ගෝලයෝ වෙත්.නිවැරදි මනෝ විද්‍යා අධ්‍යාපනයක් නොලැබීම නිසා විද්‍යර්ථීන් නොමග යවන අවිද්‍යාත්මක කරුණු මෙහි බහුලය.


මිථ්‍යාව වැපිරීම

උදාහරණයක් දක්වමි.2004 ඔක්තෝබර්.දෙසැම්බර් කලාපයට ගාමිණී හපුආරච්චි ලියූ "පුනර් ජන්මය හා මිනිස්ගති එඩ්ගා කේසි ඇසින්" ලිපිය එවැනි මුසාවන්ගෙන් පිරී ඇත.1877_1945 ඇමරිකාවේ ජීවත්වූ එඩ්ගා කේසි දිවැසිවරයකු බවත් පුනර්ජන්මය කෙරෙහි බලපාන මනෝ යාන්ත්‍රනය ඔහු හෙලි කළ බවත් එහි සඳහන්වෙයි.එඩ්ගා කේසි ස්වයං මෝහනයෙන් අනාවැකි කියූ අයෙකි.එම අනාවැකිවලින් සීයට හැටක් පමණ බෙරුවූයේ හරියෑමේ සම්භාවිතාව නිවැරදි කරමිනි.එමෙන්ම මෝහනයෙන් අතීත ජන්මයන් කීම පදනමක් නැති බවට විද්‍යාඥයන් සෑහීමකට පත්වී ඇති ආකාරය විකිපීඩියා මගින් පරීක්ෂා කළ හැකිය.

මේ වනාහී මෝහනය පිළිබඳ මිථ්‍යාවක ප්‍රතිපලයකි.මනෝ විශ්ලේෂණ න්‍යාය හඳුන්වාදුන් සිග්මන් ප්‍රොයිඩ් මෝහනය ප්‍රතිකාරවේදයක් ලෙස භාවිත කර පසුව අහැර දැම්මේ ඇතැමුන් එය වැරදියට භාවිතා කරනු දැකීමෙනි.

එය දීර්ඝ වශයෙන් වෙනම කතා කළ යුත්තකි. පුනර්භවය මෝහනයෙන් ඔප්පු කළ හැකි බවට මෙතෙක් කිසිදු සාක්ෂියක් නැත.මෝහනයේදී සිදුවන්නේ පුද්ගලයා පියවරෙක් පියවර අතීතයට ගෙන යෑමය.මෙය ප්‍රතිගමනය(regression)යි.අමතක වී ඇති ළමා වියේ අත්දැකීම් සියල්ල එයින් සිහිපත් කෙරේ.මේ ප්‍රතිගමනය මව් කුසෙහි සිටි කාලයෙන් එහාට යන බව කීම මුසාවකි.

ඒ බැව් සනාථ කළ ලොව ප්‍රකටම නිදර්ශනය බ්‍රයිඩේ මර්පි සිදුවීමයි. 1956 ඇමරිකාවේ පළවූ the secret for briday marphy පොතෙහි virginia tighe නමැති කාන්තාව මෝහනයට පත් කිරීමේදී පෙර ආත්මයක bridey murphy නමින් අයර්ලන්ත කාන්තාවකව සිටියේ යැයි සඳහන් වුවද පසුව මනෝ වෛද්‍යවරුන් කළ ගවේශනයේදී හෙළිවූයේ  මේවා වර්ජිනියා ටයිගගේ ළමා වියේ අත්දැකීම් බවය.විද්‍යාඥයන් පිරිසක් ලියූ  "a scientific report on the search ලිපි එකතුවද ඒ බව තහවුරු කරයි. විකිපීඩියා මගින් මෙය පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය.මේ අනුව දශක කිහිපයකට පෙර අසත්‍ය ලෙස ඔප්පුවූ කරුණු හා ව්‍යාජ ප්‍රතිරූප මනෝ විද්‍යාවේ නාමයෙන් විද්‍යාර්ථීන්ගේ ඔලුවලට බැස්වීමෙන් රණවක හා ඔහුගේ ගෝලයන් කරන්නේ ජාතික අපරාධයකි.


රණවකට අභියෝගයක්

මීට කලකට පෙර රණවකගේ ව්‍යාජ උපාධි සහ ඔහුගේ පාඨමාලා පිළිබඳ අනාවරණය කළ විට ඔහු පුවත්පත් මණ්ඩලයට පැමිණිලි කළේය.පුවත්පත් මණ්ඩලය තීන්දුවක් දෙමින් කියා සිටියේ තම සුදුසුකම් ඔප්පු කරන ලෙසය.ඔහු ඊට අසමත් විය.එහෙත් පාඨමාලා නැවතුණේ නැත.එමෙන්ම ඔහු මනෝ වෛද්‍යවරයකු හැටියට තම ආයතනයට පැමිණෙන මානසික ආබාධවලින් පෙළෙන තරුණියන්ට ප්‍රතිකාරද කරයි.ඔහුගේ ආයතනයෙහි නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන ධනවත් තරුණියන්ට සිදුවන ඇබැද්දි වෙනම සොයා බැලිය යුතුය.වෛද්‍ය සභාව මේ පිළිබඳව ගන්නා පියවර කුමක්ද?වංචා විමර්ශන අංශ රණවකගේ මුදල් වංචාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරන්නේද?

තමාට නියමිත අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඇති බවත් පාඨමාලා නිත්‍යනුකුල බවත් ඔපු කළ හොත් මේ චෝදනා ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට අප සූදානම් බවද අවසන් වශයෙන් සඳහන් කරමි. .
"උපදේශනය යනු සත්‍ය මත පදනම්වූ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකි.ඒ සඳහා ව්‍යාජ සුදුස්කම් පෙන්වීම බරලතල වරදකි .එවැනි පුද්ගලයන්ට මනෝ උපදේශකයන් ලෙස පෙනී සිටීමේ අයිතියක් නැත" (උපදේශන මනෝ චිකිත්සක වෛද්‍ය රුවන් එම්.ජයතුංග )

Tuesday, January 16, 2018

දේශපාලකයෝ සහ අඳුර


දේශපාලකයෝ අඳුර වැනිය​. ඔවුන් අඳුරට ශාප කරති. එහෙත් අඳුර නසන්නට එක පහනක් හෝ පත්තු නොකරති. අඳුර තිබීම ඔවුන් ගේ කාමභෝගී පැවැත්ම තිරසාර කර දෙයි. අඳුර නැසීම මගින් ජනයා සබුද්ධික වන බව ඔවුන් දනිති. ඒ නිසා අඳුර දුරු කරන්නට ඔවුන් එක පහනක් හෝ පත්තු නොකරති. අඳුර පවත්වා ගැනීම ඔවුන් ගේ පැවැත්මට හිතකර බව ඔවුන් දනිති. 

Friday, January 12, 2018

Emotional and spiritual intelligence and its relevance to medicine.


Following is the text of the E M Wijerama Endowment lecture 2015,  of the
Sri Lanka Medical Association,  held at the inauguration of  Foundation Sessions held on 28th October 2015 at  Anuradhapura General Hospital Auditorium.

Speaker:
Dr. Sunil Seneviratne Epa
Consultant Physician , Past president of the Sri Lanka Medical Association

Emotional and spiritual intelligence and its relevance to medicine.
 Let me start by showing you a quotation from Albert Einstein.

“The intuitive mind is a sacred gift,   and rational mind a faithful servant.  We have created a society that honors the servant,   and forgotten the gift”. It is on  this  Intuitive mind or the forgotten gift that  that I am going to talk to you about  today. Purpose  of my  lecture is to show you the  vast potential of this intuitive mind and how best we can put it to good use. Emotional and  Spiritual Intelligence  is a function this intuitive mind.

Let me now show you few pictures. They are all about emotions in life. Emotions are a function of  this  Intuitive mind,  that Einstein spoke of. Some people refer to this intuitive mind,  as subconscious mind. According to some classifications, as much as 88% of our mind is  subconscious. What is Intelligence?.  A simple way to understand this abstract term,  is to think of it as an ability to  apply  Skills.  We now have a definition of Intelligence which is as follows.

“Intelligence is  the ability to apply appropriate skills,  at right time for right purpose.” We have different types of  intelligence

If we are to place different types of human intelligence as horizontal  layers or levels  in a pyramid, the bottom layer of this pyramid is the very basic level of intelligence,  the Physical Intelligence. All of us have this. When we are hungry,  we know we have to eat. When we are  sleepy, we go to sleep, as simple as that . Even animals have this basic  level of intelligence.

Above this basic  level is the Cognitive Intelligence, which we commonly refer to as IQ , or Intelligence Quotient . This is a measure of our cognitive abilities such as mathematical, analytical  or linguistic abilities.  Next level above this,   is the Emotional intelligence or EQ.  The highest level of intelligence or the peak  of the intelligence pyramid is called  Spiritual intelligence  or SQ.  In my today’s presentation,  I will be talking mainly, on these  last two types of intelligence, the EQ and SQ.

Traditionally,  the  Intelligence  Quotient or IQ    is what we have been referring to  as   intelligence,  at least  up to few decades ago.  Even today,  that is what many people think of as intelligence.  As a result,   IQ Score has been the basis of skills  assessment  – both in education and employment.  However this trend is now fast changing. Over the years,  we  have realized that after reaching a certain level of IQ, there is no direct correlation between  IQ level , and  the actual achievements or success in life.

What then is the secret of success in people with average IQ , over some  with very high IQ?  The concept of Emotional intelligence  or EQ, emerged as an answer to this question.  Emotional Intelligence ,  basically means how skilled you are,  in handling  emotions,  your own or other peoples’ emotions.  Daniel Goleman  was a pioneer  in popularizing  the  EQ concept by publishing his book on this topic in 1995. We now have a definition of EQ and it is as follows.

“Ability to make healthy choices based on the ability to recognize, understand and manage , your own feelings and  feelings  of the others”.

Emotions have played  a survival  function in us,  during evolution from primitive age.  At that stage  our thinking brain or neo cortex had not fully developed and as a result  we had to depend on our intuitive mind to a greater extent for  survival.  May be for this reason, our  emotions are still  a function of what is called   primitive brain, or the limbic system of our brain,  which includes Amygdala as the main body.  Neo cortex  or the thinking brain developed later on in evolution,  and therefore it  sits over and  above  this  primitive part of brain anatomically. This limbic system is also connected to the neo cortex, or the thinking brain,  in  prefrontal area of the brain, through neural circuits.  There seems to be a certain balance,  between the thinking  brain and the emotional brain,  and it is this balance that helps us  control our emotions. As a result we are not totally driven by emotions. It is believed that people with high EQ , have  a better balance between these two brains.

Customary thinking had been, to look upon   emotions as a kind  hindrance or a negative trait, to success in life. A classic example would be the case of  under performance of an artist when overwhelmed by anxiety in a public performance . So may be the exam performance of a kid in an examination hall.  However it was only in last  few decades, that we   realized,  we can use emotions  or at least handle  them,  to our own advantage in real life situations.   It is this skill,  that we are  talking of as EQ or emotional intelligence,  the ability  or the skill to handle emotions to our advantage. This could be our own emotions,  or other peoples’ emotions.

Imagine a picture of a  floating iceberg in the sea, the bulk of which is not seen. Similarly, the bulk of our intelligence too  is not manifest, but remains only as  potential. Just like the iceberg – what we see at the top is the IQ and the rest is submerged and constitutes the bulk including EQ and SQ. Unfortunately,  the  conventional tools of measurement of intelligence,    test only the visible tip of this  intelligence , which is IQ. Research has revealed,  that it is this invisible  component of intelligence,   that is more important  for the success in life  in lot of people,  who otherwise have  just an  average IQ.  Good  EQ  means good  emotional  skills,  and is an  advantage in any situation in life.

Goleman   described 4 domains of EQ . According to him,  EQ is a collection of different emotional skills. It is not a single skill that we are talking about , rather a profile of skills. So one may be good at one skill, but may be poor at another. So if  we are to improve our EQ,  it is important for us to know  in which respect we are weak. Let me now briefly tell you   what these skills are. They  are categorized into  4 categories of skills. Two of them are  related to self or to  your own emotions. The other two relate to other peoples’ emotions. The two skills related to self are two fold, ie ability to recognize your own emotions and ability  to manage them well. The two emotional skills related to other people are also two fold, ie ability to recognize other peoples’ emotions ( we refer to this as  Empathy) and ability to manage them (this ability,  we refer to as social skills or soft skills). Ability to manage your own emotions is referred to as self control or impulse control and  is an important skill. Then the Empathy , the ability to recognize other peoples’ emotions too is an important skill in Emotional Intelligence.  Social  skills  or soft skills which come  under the ability to manage other peoples’ emotions  are very important aspect in leadership. So lot of leadership qualities such as  communication skills, motivational skills, conflict resolution, team work  etc.  come under this category. As much as 55% of our communication is non verbal  which includes communication through  emotions too. These are skills highly sought after in business world. So it is no surprise,  how business community embraced the  EQ concept,  when all these skills are  vital to their success. Studies have shown that  EQ of the top executives and of  business leaders  is directly related to,  how well they do in  businesses,  and also to the overall  business success. Research has shown that,  over 90% of  success  at CEO level is attributed to EQ,  rather than to  IQ.  In fact at that top  level,  EQ is twice as important as,  IQ plus technical skills put together. Traditionally, companies have been investing millions of Dollars in the US,  on enhancing the technical skills of their employees, but the trend now is changing, and they are spending more and more on  EQ Training as well,   of their employees.  Validated  EQ assessment tools have been developed. They are designed to test all four skill components of  EQ , and to give a rating. People vary in their skills in different components as already stated. One may be good at empathy but may be poor in impulse control or vice versa. This is why it is important to know in which aspects of EQ,  one is weak if his or her EQ is to be improved by training.  Studies have shown that  improvement in  EQ following  training  could be retained for  as long as five years on follow up. So  EQ coaching is now a big industry in developed world today. You may have seen  even  in local press , advertisements  for very costly corporate training programmes for EQ . If you want to know your own EQ rating ,  you may do so by logging into one of the  sites (there are many such sites)   in the internet offering free assessments of your EQ.

Judging from these success stories in business world it is not difficult for us  to imagine how important EQ could be for the practicing doctors who  deal with patients , a  category of  human beings with special emotional needs. Unfortunately  in Sri Lanka, medical profession  has lagged behind in  the  EQ concept, partly due to lack of awareness. We never had a formal   training on this concept when we were students or even thereafter, in spite of the fact that  EQ plays a major role in professional development . That is why we have now included an item called Personal Development as  one of the five objectives under professional development,  in the Portfolio for National CPD Certification programme by the SLMA. Personality  is a mix of both IQ and EQ . Sadly some   of my own colleagues have asked me-  what it is meant, by personal development.  It basically means  developing a good balance between  EQ and IQ.

 Gut feeling ( also called Intuition)
This is the feeling based on perception rather than on rational thinking. Under normal circumstances, when it comes to making important decisions,  we tend to rely mostly on rational or thinking brain (ie  on prefrontal inputs.) However,  there are times we have  felt that something is not quite right with  such  decisions. That is the gut feeling.  This is a function of our  EQ. Our limbic system is a rich  repository of all our past  emotional experience. It is this experience that whispers us secretly and gives us the gut feeling.  Unfortunately,  not all of us get  this gut feeling because we have  what is called   Emotional deficiency or retardness in us. Emotional deficiency – a new terminology for us in medical profession, but it is the reality. People with high EQ have the ability to use this  vast pool of  emotional experience too in their  decision making.  Such people  have what is called good balance between the emotional and rational  minds. Often the gut feeling when you get ,  is more accurate than what you have deducted from rational mind  alone.  A  surgeon  may be guided by his Gut feeling ,  whether  to operate  or not on a bad  patient.  Steve Jobs of Apple fame once said he got his revolutionary ideas of innovation through intuition.  So was the story of Bill Gates who was a Harvard  drop out.

 We now come  to topic of  Science of Emotion. Conventional thinking has been,   that emotions are produced by  changes in neurochemistry of brain. So it was a chemistry that we talked of.  They are mediated by what are called emotional peptides – short chains of amino acids. When a peptide is  taken up by a receptor on the cell surfaces,  it triggers a chain reaction and produces a response.  A Classic example is Endorphine which is responsible for pleasure sensation.  Likewise, there are  many hundreds of such peptides in our body, allowing us to feel  different emotions.  There is however  now newer evidence, that these peptides once get attached to the cells, cause a vibration in the cell membranes, producing  energy waves with different frequencies.  So we are now talking of physics of emotions, producing  measurable energy waves with different frequencies.  This brings us to a totally new topic , Cell vibrations.  Each atom in our body is in a state of  constant  movement or vibration.  As a result, each molecule and  each cell of our body too is in vibration. This is not very  difficult to comprehend.  In fact the body is a bundle of energy in constant vibration producing a measurable energy frequencies. There is  a constant movement of subatomic particles causing vibrations. It is energy. Nikola Tesla , who is   considered to be  the father of electromagnetic engineering said “Everything is vibration and everything is energy”.  I am showing you here a   vibration  frequency  chart  of  different emotions. At the top of the chart  are the positive  emotions  like peace and  joy, and at the  bottom are the negative ones   like   fear anger shame etc. The frequency of vibrations increases from negative to positive emotions from 20 Hertz – 700 plus Hertz. This means,   we vibrate fast when we are happy and joyous.  The vibration pattern of sadness is much slower.

Empathy  is the ability to  perceive another persons emotions. Secret of empathy  my lie in the energy waves of emotions.  So it looks,  we now have a scientific basis for explaining  Empathy – the ability to perceive another person’s emotions-. How strange?  You may have heard of  people who can read other peoples’ minds. This may be the secret then. These emotional vibrations producing energy waves   may explain the mechanism of transfer of merit or blessings on to another person by us  performing spiritual activities. This is totally a new dimension connecting spirituality with science. Isn’t that strange again?

Spiritual Intelligence (SQ)
 Let me now talk on the other intelligence , the  spiritual intelligence or SQ  - a kind of extension of EQ. In the intelligence pyramid, spiritual intelligence  is at the top.  So it is basically the highest form of intelligence that we can aspire for. We have a definition  of Spiritual Intelligence too. “It is the ability or the skill  to behave with Compassion and Wisdom while maintaining  Inner and Outer peace regardless of circumstances”. How many of us have this skill or intelligence?  - the ability to be  calm and be able to  maintain our inner and  outer peace regardless of any situation.  

Yes, if you can do it then you have highest form of intelligence , the SQ. Unfortunately   not every one of us have this skill as much as we love to have . When we look at what is happening around us in the world today with so much hatred and war one may wonder if we have any spiritual intelligence at all.  If I ask you to think of one person who has these qualities utmost,  who would you think of?. This question was asked in a study and, majority of people  thought  of their respective  religious leaders. This shows that they consider such leaders,  as their  symbol  of Compassion and Wisdom. I think this is how,  the  term “spiritual” came to be  coined with this highest  form of intelligence . What are  the  traits of a  person with  high SQ.  They essentially have both,   inner and  outer peace.

This inner peace component is what distinguishes SQ from EQ. In EQ we are not talking so much about  inner peace.  A sales man may recognize an angry customer and may respond appropriately to calm him down and may succeed in  maintaining outer peace. But he may not feel inner peace in him self during this process. In fact he may be doing this at the expense of his own inner peace.

Progression from EQ to SQ.
As one progresses to SQ , the  person   becomes skilled in maintaining   inner peace too. How  do you recognize people  with high  SQ?. Essentially , they are  Calm,  peaceful, compassionate  people.  Such people have less stress and conflict both at work and at home.  They have better health and better output of work  at work places.  This is how SQ also  came to be recognized in business world as a positive trait to be encouraged among  employees.  So it looks,  a new trend is now emerging on the  application of  SQ too in business world.

Let me show you this  advertisement,  which appeared recently in a local newspaper. It has been inserted by a corporate company and says,  all their branches island wide will be closed  for business to enable the employees to engage in religious activities. One may have thought,  spirituality is the last thing they would  be  talking  of in business world. But things seem to be changing now. Can one  improve  spiritual intelligence or  skills ?. Answer is,   Yes. It is a skill that can be acquired and developed,  though genetics too may  play a role. This is what the British Medical Journal, one of the most prestigious medical journals,  said about Spiritual Skills in relation to medical practice, in a leader some time ago  “Spiritual values and skills are being increasingly recognized as necessary aspects of clinical care”.

SQ is like a two winged bird. One wing is Compassion , the other one is Wisdom. The result is universal love. Can you think of any other human qualities surpassing these two? That is why we consider SQ as the highest form of human intelligence. One way to learn  compassion is to follow the teachings of the religious leaders.  They all have preached compassion. Wisdom is a state of  heightened  awareness of  yourself  - a state of inner peace and tranquility of mind. It is some thing you need to develop and acquire on  your own,  with  your own effort.  How can we do that?. Our inner awareness and inner peace  is often disturbed by thoughts,  arising from rational or cognitive brain.  So if we are to enhance  our inner awareness and inner peace,  we need to block such thoughts arising from rational mind. Meditation is one way of doing that. There is  now enough scientific evidence to suggest that meditation  calms down   the conscious brain.  Why do we  lose our inner peace in a conflict situation? Let us take an example.  If some body shouts  at you , you react because of what is called   Ego or self centeredness.  You may not react in the same way if shouting was at another person, and not at you.  So it is this   ego that  causes loss of our inner peace. Ego is a function of emotional brain or limbic system. Ego in fact,  has  served a survival function in our evolution. Meditation is one way to reduce ego. Let me show you  a video clip from a BBC documentary of a functional MRI (f- MRI)  of brain during meditation.  In this video, you will  that  the front part of brain including limbic area  becoming   less brighter during meditation -  an indication,  that   Ego too  is  getting   less during meditation.  So now ,  Ego  is something demonstrable on f MRI. It is no wonder that people who meditate are calm and  have more of  inner peace  as a result . As the ego element gets thinner and thinner , the person begins  to question the true meaning  or purpose  of life.  What am I here for in this world? Where do I go from here? –  has  this type of questions  ever come up in your mind? If  so you are seeing the  dawn of wisdom- searching for the true meaning or purpose of life.

 Let me now digress a little from my topic. Abraham Maslow, a great American psychologist,   classified human needs  into 5 categories in hierarchial   order and put as layers or levels  of a pyramid. Bottom layer  is the most basic  physical or physiological needs like food, shelter clothing etc. Next layer   is security and then come social needs.  Above that  is the  need for self esteem,  and then  at the top of the pyramid is   what is called  self actualization- the ultimate need of a human being. According to him, the human nature is such that,  when we reach one level we try to reach the next higher level.   Try to compare the two pyramids. How similar is Maslow’s self actualization (at the top) to the Spiritual intelligence ( at the top of intelligence pyramid)?

At the time Maslow descried his needs pyramid, the concept of spiritual intelligence was not much known. What Maslow meant by self actualization should be the  equivalent  of  SQ in human  intelligence - the highest form of intelligence. Isn’t that bit strange?  Both seem to be the ultimate aim or the need   of a human being.  Yes , SQ  is the highest  state of mind one can think of and one needs to reach. This  probably is  what all religions have defined as their ultimate goal.   Ultimate aim  of any human being should be to  reach the peak of intelligence pyramid  before death.  How do we do that? This is a difficult task  to achieve , of course. We need to change the way we think. Let me  conclude by repeating what  Einstein said

“The intuitive mind is a sacred gift  and rational mind a faithful servant. We have created a society that honors the servant  and forgotten the gift”.

 I leave you pondering  how apt,  what Einstein said  over 100 years ago,   in our present context today.

Find Us On Facebook