Thursday, January 28, 2021

වික්ටර් රත්නායක දේවාශිර්වාදයෙන් යළි කටහඞ ලබා ගැනීම

 

මගේ අදහස අනුව මෙතන වික්ටර්ට සිදු උනේ Dissociative Disorder - Psychogenic Aphonia එකක්. නඩු හබ තිබ්බ තරුණ බිරිඳක් පුතාලාගේ අකමැත්ත මත ගෙන ඒම, පුතාගේ මරණය , පුතාගේ මරණයට නොයෑමේ වරදකාරී බව ආදිය නිසා අවිඥාණිකව වික්ටර් Psychogenic Aphonia -විඝටන ආබාධයකට ලක් උනා. ඒ ආබාධය ඇණවුම් චිකිත්සාවක් මගින් සුව කරන්න පුලුවන්. මෙ වගේ විඝටන ආබාධ වලට ලක්වූ රෝගීන් ඇණවුම් චිකිත්සාවෙන් , ඩිස්ටිල් වෝට ඉන්ජෙක්ෂන් මගින් සුව කරපු අයුරු මගේ ප්රතිකාරාත්මක උපදේශනය පොතේ සඳහන් වෙනවා. පාස්ටර් හිතන්නේ වික්ටර්ට කටහඞ ලැබුනේ දේව බලය නිසා කියලා.  

Tuesday, January 26, 2021

Post Combat Depression (PCD)


By Dr. Ruwan M Jayatunge M.D  

The concept of Post Combat Depression (PCD) is not new. There are many historical records to provide that combatants manifested depressive symptoms after the war. The feeling of guilt and despair plays a major role in post-combat depression. For instance, King Dutugamunu went into a depressive type of reaction soon after the Wijithapura battle. The king’s emotional worries were later healed by a monk. Similarly, Napoleon Bonaparte developed depression while he was in exile on the island of St Helena.  

Post combat depression is evident among some combatants who were exposed to traumatic battle events. Apart from common depressive signs, PCD is usually characterized by unresolved mental conflicts, survival guilt, negative interpretation of combat events, and a pessimistic outlook on the post-combat environment.  The component of depression was evident to Dr. Mendez Da Costa who introduced the term Irritable heart during the US Civil War and Lt Col (Dr) Fredric Mott who coined the term Shell Shock during World War One. 

Sometimes depression is obvious among the servicemen who were exposed to traumatic combat events. In addition to depressive symptoms, they can have anxiety-related features.  In common, terms depression is a medical condition leading to persistent feelings of worthlessness, hopelessness, guilt, agitation, and indecisiveness. Depression can occur following negative life events, physical illnesses such as thyroid imbalance or diabetes mellitus. 

Post combat depression (PCD) usually takes place mostly as a result of traumatic combat experiences with negative cognitive interpretations.  A depressed soldier experiences deep unshakable sadness and diminished interest in most of the personal, as well as military, activates. Depression can dramatically impair a soldier’s ability to function in field situations. A soldier who develops severe depression may appear so confused frightened and unbalanced.  

Depression is a mood disorder in which pathological moods and related vegetative and psychomotor disturbance dominate the clinical picture. The term Post combat depression has been used for the first time in the publication “PTSD Sri Lankan Experience” and described as a group of symptoms such as anhedonia (feeling of sadness and loss of ability to experience pleasure) low energy, decreased libido, reduced life interests, somatic pain, alienation, numbing, self-blame and survival guilt that is experienced by combat soldiers after exposing to traumatic battle events. 

Depression causes a disturbance in a soldier’s feelings and emotions. They may experience such extreme emotional pain that they consider or attempt suicide.  Learned Helplessness in the Battle Field could be described via Psychologist Seligman’s research work. Seligman (1975) was studying the effects of learned helplessness, which is associated with depression. He studied the series of escape mechanisms of doges when exposed to electric shock. In this study, many doges did not attempt to escape although there were escape paths. Instead, they suffered eclectic shocks and remained helpless. Seligman stated that learned helplessness is a factor in depression. The learned helplessness model proposes that the depressive posture is learned from past situations. Soldiers on the battlefield act in a certain way as Seligman doges when exposed to traumatic events. Sometimes they do not take any positive measures to change their situation. Also, they hardly take measures to detach from depressive components.  Beck (1979, 1983) hypothesized that depression-prone individuals possess negative self schemata which he describes as a “cognitive triad”. Combatants with PCD often have a negative view of themselves may be as a result of the acts that they have committed on the battlefield or may be due to low recognition of post-military service by society. They see their environment as overwhelming filled with obstacles and failure. Also, they have a pessimistic outlook of the future.  

Many soldiers become emotionally shattered witnessing the death of their buddies. Sometimes they hold responsible for the deaths of their friends. These soldiers always question their conscience. Often they say to themselves it’s unfair for me to live since I could not save their lives or they have gone because of my error, I don’t deserve to live, etc. These are the common self-blame patterns that can be seen among the soldiers with PCD. They carry the memories of their dead comrades for decades.  Many depressed soldiers use natural defenses against self-attacking shame by striking out at others, attacking others by being critical, sarcastic, or abusive. Alcohol and substance abuse can be a prevailing feature of PCD. Depressive behavior clearly has a powerful interpersonal impact. The affected servicemen have deteriorated interpersonal relationships in the battlefield. On certain occasions, the combatant’s family members too feel this distance and coldness.  

Depression represents a masochistic lifestyle. Soldiers with post-combat depression suffer from a lack of assertion and outwardly directed aggressiveness. Aggression turned inward mechanism is a universal explanation for depressed behavior. Freud’s concept of aggression turned inward model or depressed affect is derived from retroflection of aggressive impulses directed against an ambivalently loved internalized object was actually formulated by his student Carl Abraham.  As the psychoanalyst, Carl Menninger elaborates suicide is a murder in 180 degrees. Soldiers are taught to be aggressive. Killing is a part of military training. Therefore aggressive tendency and will to kill the enemy is an accepted component in the military culture. Sometimes this outward-directed aggression turns 180 degrees and PCD soldiers shoot themselves. Frequently soldiers with post-combat depression go in to various types of self-harm including risk-taking behavior. 

At the height of the depression, they can take their own lives. Very often these soldiers use their weapons to commit suicide.  Undiagnosed and untreated depression can lead to many complications on the battlefield. At the height of the depression, combatants with PCD can go into fugue states. When they are under fugue states they become numbed and can be disoriented. 

This is the story of a soldier who went into a fugue state as a result of overwhelming depression during the Eelam War. This combatant was found by a group of soldiers when he was wandering and heading towards the enemy lines. When questioned he had no idea how he came out of his bunker. In addition, there was no trace of his weapon. Probably he must have dropped it in the jungle. When he was referred for a psychiatric assessment, he denied any kind of substance abuse. There was no history of dissociative disorder. But he was depressed following the deaths of his platoon members. His depression was undiagnosed and untreated until he went into the depressive fugue.  

Physical injuries, Disabilities, and PCD go hand in hand. A large number of soldiers who sustain physical injuries and become disabled can go into post-combat depression. This category describes depression that occurs in response to a major life stressor or crisis. Stressful events such as physical injury and disability often appear to be triggered by the temperamental instability that precedes clinical episodes.  

PCD can be treated with medication and psychotherapy. Antidepressants are effective in PCD. Psychotherapy is an effective treatment for PCD. Cognitive Behavior Therapy or CBT focuses on the identification of distorted perceptions that patients may have of the combat and themselves changing these perceptions and discovering new patterns of action and behavior. PET or Rational Emotive Therapy helps to change the irrational and illogical thoughts such as survival guilt held by the combatants. RET is an approach that focuses on altering the client’s patterns of irrational thinking to reduce maladaptive emotions and behavior.  

Monday, January 25, 2021

අප අතරින් වියෝවී ගිය වෛද්‍ය W.G ගුණවර්ධන

  

වෛද්‍ය W.G ගුණවර්ධන මහතා මට මුලින්ම හමු වූයේ 1989 වසරේදීය​. එවකට වෛද්‍ය සිසුවෙකු වූ මා හට වෛද්‍ය අජිත් දංගෙදර යටතේ දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහලේ (කළුබෝවිල රෝහල) ස්ථාපනයක් ලබා ගැනීම පිණිස ඔහු උපකාරී විය​. එවකට වෛද්‍ය W.G ගුණවර්ධන මහතා දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය අධිකාරීවරයා විය. ​ඉන් පසු 1993 දී වෛද්‍ය උපාධිය අවසන් කොට සිටි මා දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහලේ ප්‍රී ඉන්ටර්න්වරයෙකු ලෙස සේවය කලෙමි. එම කාලයේදීද ඔහු දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය අධිකාරීවරයා විය.  වෛද්‍ය W.G ගුණවර්ධන මහතා ඉතා ප්‍රිය මනාප කරුණාවන්ත පුද්ගලයෙකු විය​. ඔහු ඕනෑම පීඩනකාරී අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නේ ඉතා සන්සුන් ලෙසටය​. රෝහල් කම්කරුවාගේ සිට විශේසඥ වෛද්‍යවරයා දක්වා ඕනෑම තරාතිරමක පුද්ගලයෙකුට ඔහු ගරුත්වයකින් යුතුව සැලකීය​.         

මා වෛද්‍ය W.G ගුණවර්ධන මහතාව අවසන් වතාවට හමු වූයේ 2007 වසරේදීය​. එවකට මා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්  මානසික සෞඛ්‍යය  සම්බන්ධීකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී ලෙස සේවය කලෙමි. පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පළාත් සෞඛ්‍යය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක වෛද්‍ය ආර්.එම් .එස්.කේ රත්නායක මහතාගේ උපදෙස් අනුව මා එදා එතුමා හමු වූයේ දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහලේ ගොඩ නගන ලද මානසික සෞඛ්‍යය ගොඩනැගිල්ලේ ප්ලෑන ඉල්ලා ගැනීමටය​. දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහලේ ගොඩ නගන ලද මානසික සෞඛ්‍යය ගොඩනැගිල්ල මෙන් දර්ශනීය ගොඩනැගිල්ලක් සෑදවීමට පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පළාත් සෞඛ්‍යය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක වෛද්‍ය ආර්.එම් .එස්.කේ රත්නායක මහතාට අවශ්‍යව තිබුණි. අපගේ අවශ්‍යතාව කියූ පමණින් වෛද්‍ය W.G ගුණවර්ධන මහතා එම ඉල්ලීම ඉටු කර දුන්නේය​.

වෛද්‍ය W.G ගුණවර්ධන මහතා  ඉතා හොඳ රෝහල් පරිපාලකයෙකු මෙන්ම විචක්‍ෂණභාවයක් තිබූ වෛද්‍යවරයෙකු විය​. එතුමාගේ මැදිහත්වීම නිසා දකුණු කොළඹ ශික්‍ෂණ රෝහල විශාල ප්‍රගතියක් ලැබීය​.   එතුමාගේ වියෝව සෞඛ්‍යය අංශයට බලවත් පාඩුවකි. 

වෛද්‍ය රුවන්. එම් ජයතුංග 

Saturday, January 23, 2021

The Good, the Bad and the Ugly - Alternate Ending


Instead of shooting at each other, they decided to share the gold coins between themselves. Everyone got their fair share and they left as true friends, ending violence. 

Thursday, January 21, 2021

Foreword: “PTSD in the Soviet Union” by Dr. Ruwan M Jayatunge M.D.

 

Dr Gordon Atherley M.D. , PhD   LLD, Honoris Causa, from Canada’s Simon Fraser University.

PTSD is short for ‘Post-Traumatic Stress Disorder’.

When someone experiences an event which is unexpected and emotionally shattering it may continue to have serious effects on them long after any physical or other danger has passed. Persons with this kind of experience may relive the events that caused them intense fear and horror through flashbacks and nightmares, and they may become emotionally frozen. When they remain in this state for more than a month, their condition receives the medical diagnosis of Post-Traumatic Stress Disorder.

Post-Traumatic Stress Disorder occurs in children as well as adults. It is a mental health disability that can become so severe that the individual finds leading a normal life difficult or perhaps even impossible. And especially so because it can have such serious consequences, which include suicide and addiction to dangerous substances.

Post-Traumatic Stress Disorder follows trauma such as serious physical injury especially when the resulting disability is permanent; witnessing people being hurt or killed; experiencing dangerous events; feeling horror, helplessness, or extreme fear; receiving little or no social or psychological support following the trauma; and dealing with extra stress after experiences such as loss of a loved one, pain and injury, or loss of a career, job or home.

Post-Traumatic Stress Disorder creates serious challenges for military personnel injured in military service, and for other persons who in the course of their duties, activities and involvements are confronted by violence. Their challenges add to and complicate the challenges for their family caregivers and families.

Dr. Jayatunge graduated from Ukraine’s Vinnitsa National Medical University and then joined the Ministry of Health of the Government of Sri Lanka. In Sri Lanka he worked closely with war veterans and civilians affected by war. He studied in considerable depth the impact of war-related post-traumatic stress disorder. He became one of the pioneers in the study of its psychosocial effects in Sri Lanka. He has written several books and published several research articles that recount the war trauma and its consequences in Sri Lanka.

Yet despite the cumulated, experience-derived knowledge relating to Post-Traumatic Stress Disorder, doubts about its reality still persist.

Dr. Jayatunge points out that the Soviet Union, from its foundation with the 1917 October Revolution to its dissolution in 1991, faced internal and external socio-political calamities that generated immense stresses among its population. But, he observes, little is known in the outside world about the psychological trauma experienced by the Soviet People. Which is why his exploration of the grim history of Post-Traumatic Stress Disorder in the Soviet Union is an important contribution to scientific and medical knowledge and why his work also provides powerful support for recognizing the troubling reality of Post-Traumatic Stress Disorder.

Tuesday, January 19, 2021

ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් , ගැරී නොස්නර් සහ වේකෝ වැටලීම (Waco Siege)

 

මීට දින කීපයකට පෙර මම හිටපු එෆ්. බී. අයි (Federal Bureau of Investigation) නිලධාරියෙකු වූ ගැරී නොස්නර් (Gary Noesner) සමග වේකෝ වැටලීම (Waco Siege)  පිලිබඳව කතා කලෙමි. ගැරී නොස්නර් එෆ්. බී. අයි හි විමර්ශකයෙකු, උපදේශකයෙකු සහ සාකච්ඡාකරුවෙකු ලෙස වසර 30 ක කාලයක් සේවය කලේය.  ඔහු එෆ්. බී. අයි හි අර්බුද සාකච්ඡා ඒකකයේ ප්‍රධානියා විය. වේකෝ වැටලීම සිදුවූ අවස්ථාවේදී ගැරී නොස්නර් ආගමික මූලධර්මවාදී ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් සමග සාකච්ඡා කරමින් ජීවිත හානියකින් තොරව ගැටුම සමථයකට පත් කර ගැනීමට අඩිතාලම දමමින් සිටියේය. එහෙත් නිලධාරීවාදය උත්සන්න වීම නිසා නිසා ගැරී නොස්නර් ගේ සාම සාකච්ඡා පරයා මිලිටරි විසඳුම යුධ සහ උන්නතිකාමී නිලධරීන් පිරිසක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි. මේ නිසා ගැරී නොස්නර් පසකට විසි විය. ඉන් පසුව සිදු වූයේ අප සියළු දෙනා දන්නා ජීවිත විශාල ගනනක් විනාශ වූ වේකෝ ඉතිහාසයයි. 

වේකෝ වැටලීමේ කතාව ඛේදවාචකයකි. එය ආගමික නිදහස, ෆෙඩරල් ආණ්ඩුවේ අයිතිවාසිකම් සහ සීමාවන් පිළිබඳ එකඟ නොවීම් සහ නීත්‍යානුකූල ආගමක් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ කතාවකි. සමහරෙකුට එය රජය අභිබවා යාමේ කතාවයි. මා හට එය ගැරී නොස්නර් සහ ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් ගේ කතාවයි. 

මේ කතාව සිදු වන්නේ 1993 වසරේදීය. 

මුලින්ම අප ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් යනු කවරෙක්ද කියා සොයා බලමු. අස්ථාවර පවුල් පසුබිමකින් පීඩා විඳි දරුවෙකු වන වර්නන් වේන් හොවෙල්   (ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් )   උපත ලැබුවේ 1959 දීය. ඔහු 1980 ගණන්වල බෝන් එගෙයින්  කිතුනුවකු බවට පත්විය.ඔහු දක්‍ෂිණ බැප්ටිස්ට් පල්ලියට සම්බන්ධ වූ අතර පසුව සෙවන්ත් ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් පල්ලියකට මාරු විය   ඔහු තම නම ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් ලෙසට වෙනස් කර ගත්තේය.   ඔහු විසින් ටෙක්සාස්හි ඇක්ස්ටෙල් හි පිහිටි අක්කර 77 කින් යුතු වූ   මවුන්ට් කර්මෙල් සෙන්ටර් ගොවිපොළේ  බයිබල් අධ්‍යන අංශයක් පිහිටවන ලදි.  මෙම මධ්‍යස්ථානයේ ළමුන් ඇතුළු අනුගාමිකයන් 80 පමණ පිරිසක් වාසය කළහ. ඔවුන් ක්‍රිස්තියානි ආගමික ව්‍යාපාරයක් වන සෙවන්ත් ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වරුන්ගේ ශාඛාවක් වන “ඩේවිඩියන්ස්” (ඩේවිඩ්වරුන්ගේ) ආගමික නිකායට අයත් වූහ.   ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් , ඩේවිඩ් ශාඛාවේ අනාගතවක්තෘවරයා හා නායකයා විය. 

කෝරෙෂ්ගේ ඉගැන්වීම් කෙරෙහි මිනිසුන් ආකර්ෂණය වූයේ ඔහු ලෝක අවසාන දින පිළිබඳව බයිබලානුකුල අනාවැකි ඒත්තු ගැන්වෙන ලෙස විග්‍රහ කළ නිසාය. ඔහු කල්ට් නායකයෙකු විය. ඔහු  තුවක්කු භාවිතය දිරිමත් කරමින්, දිනෙන් දින වර්ධනය වන එළිදරව් අනාවැකි දේශනා කරමින් සිටියේය. ලෝකයේ අවසානය පැමිණෙන බව කෝරෙෂ් නිරන්තරයෙන් අනුගාමිකයන්ට පැවසූ අතර තම කණ්ඩායම කවදා හෝ එක්සත් ජනපද ආන්ඩුවේ ප්‍රහාරයකට ලක්වනු ඇතැයි ඔහු විශ්වාස කලේය.  ඒ නිසා ඔහු තුවක්කු සහ පතොරම් තොග ගබඩා කිරීම ආරම්භ කළේය. හිටපු අනුගාමිකයන් පවසන පරිදි  තමා දෙවියන්ගේ මෙහෙවරක යෙදී සිටින බව කෝරෙෂ් සැබවින්ම විශ්වාස කළ  අතර  බයිබලය සහ එහි සැබෑ අරුත ජනතාවට අර්ථ නිරූපණය කළ හැකි එකම තැනැත්තා ඔහු බව සිතුවේය.

ඩේවිඩ් කොරෙෂ් ආගමික මූලධර්මවාදියෙකු වූ අතර ඔහු තමන් මෙසායා හෙවත් ගැලවුම්කරුවෙකු බවත්  කෙනෙකු බවත්, තමාගෙන් උපන් ඕනෑම දරුවෙකු පරිශුද්ධ බවත් දේශනා කලේය. මේ හේතුව නිසා ඔහු ඩේවිඩ් ශාඛාවේ කාන්තාවන් සමඟ බහුවිධ “විවාහ” වල නිරත වූ අතර ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් බාල වයස්කරුවන් වූ අතර අවම වශයෙන් දරුවන් 13 දෙනෙකුගේ පියෙක් බවට පත් විය. ඩේවිඩ් කොරෙෂ් ගේ අනුගාමිකයෝ ඔහුව අන්ධ භක්තියකින් යුතුව අදහන ලදි. ඔවුන්ට ඩේවිඩ් කොරෙෂ් අනාගතවක්තෘවරයකු මෙන්ම තම එකම ගැලවුම්කරුවා විය. මේ නිසා ඔවුන් පිලිපැද්දේ ඩේවිඩ් කොරෙෂ් ගේ නියෝගය.

මෙම මධ්‍යස්ථානයේ ලිංගික අපයෝජන සිදු වන බවට සහ මධ්‍යස්ථානයේ නීති විරෝධී ආයුධ තොගයක් ගබඩා කර ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී තිබූ නිසා සෝදිසි වරෙන්තුවක් ලබා ගත් මත්පැන්, දුම්කොළ හා ගිනි අවි කාර්‍යාංශය (ඒටීඑෆ්) විසින් 1993 පෙබරවාරි 28 වන ඉරිදා උදෑසන මෙම මධ්‍යස්ථානය පරික්‍ෂා කිරීමට පැමිණි අතර එහිදී සිදුවූ වෙඩි හුවමාරුවකින් රජයේ නියෝජිතයන් හතර දෙනෙකු සහ ඩේවිඩ් ශාඛාවේ අනුගාමිකයන්  හය දෙනෙකු මිය ගියහ.  වෙඩි පහර අතරතුර කෝරෙෂ් තුවාල ලැබීය. එහෙත් ඔහු දිගටම තම අනුගාමිකයන් දිරිමත් කරවමින් ඔවුන්ට දේශන පැවැත්වීය. 

මත්පැන්, දුම්කොළ හා ගිනි අවි කාර්‍යාංශය සමග සිදුවූ අවි ගැටුමින් පසුව එෆ්. බී. අයි   නිලධාරීන් විසින් මවුන්ට් කර්මෙල් මධ්‍යස්ථානය වටලන  ලදි. ආරක්‍ෂක ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ ආක්‍රමණශීලී ප්‍රචණ්ඩත්වය ඩේවිඩ් කෝරෙෂ්  මෙහිදී භාවිතා කලේය. ඔහුගේ වැඩිහිටි පිරිමි අනුගාමිකයෝ කුඩා ආයුධ වලින් සන්නද්ධව සිටියහ. මුලදී ඩේවිඩියන්වරු ප්‍රාදේශීය පුවත් මාධ්‍ය සමඟ දුරකථන සම්බන්ධතා පැවැත්වූ අතර ඩේවිඩ් කෝරෙෂ්  ඔවුනට දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබා දුන්නේය. පසුව එෆ්. බී. අයි   නිලධාරීන්    ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් ගේ  සන්නිවේදනය කපා හැරියේය. එෆ්. බී. අයි  නිලධාරීන්  මවුන්ට් කර්මෙල්  මධ්‍යස්ථානය වටලා අනුගාමිකයන්ට ඉවතට එන ලෙසට නියෝග කරන ලදි. එලියට ආවේ ස්වල්ප පිරිසකි. දෙවියන් වහන්සේ තමාට ගොඩනැගිල්ලේ රැඳී සිටින්නට  කියා පැවසූ නිසා තමන් එලියට නොඑන බව ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් දන්වා සිටියේය . ඔහු සමග පුද්ගලයින් 98 දෙනෙකු ගොඩනැගිල්ලේ රැඳී සිටියහ. 
 
එෆ්.බී.අයි නිලධාරීන් විසින්   ඩේවිඩ් කෝරෙෂ්  සමග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ගැරී නොස්නර්ව ගෙන්වන ලදි. ගැරී නොස්නර් සාර්ථක ලෙස ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් සමග සන්නිවේදනයේ යෙදෙමින් මාස 19 සිට අවුරුදු 12 දක්වා ළමයින් 19 දෙනෙකු නිදහස් කර ගැනීමට සමත් විය. ගැරී නොස්නර් සහ එෆ්.බී.අයි නිලධාරීන් කෝරෙෂ් සමඟ පැය 60 ක ආසන්න කාලයක් සාකච්ඡා පවත්වන ලදි.  ගැරී නොස්නර් සමඟ කළ සාකච්ඡාවලදී ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් තමන් සමූහ සියදිවි නසා ගැනීමක් සැලසුම් නොකරන බව තරයේ කියා සිටියේය.  එක් අවස්ථාවකදී ඔහු සතියක් ඇතුලත තම අනුගාමිකයන් සමග පිටතට ඒමට එකඟ විය. එහෙත් සමහර එෆ්.බී.අයි නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය වූයේ ඉක්මන් මිලිටරි විසඳුමකි. මේ නිසා සාකච්ඡා අවසන් කොට ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට ඔවුන් උත්සුක වූහ. මෙම තීන්දුවට ගැරී නොස්නර් එකඟ නොවීය.  නොස්නර් සම්බන්ධ වූයේ ගැටුමේ පළමු දින 25 තුළ පමණි. ඉන් පසු ඔහුව ඉවත් කරන ලදි. එෆ්. බී. අයි   හි වඩාත් ආක්‍රමණශීලී භූමිකාවක් රඟ දැක්වීමට කැමතිවූ සාමාජිකයන්ට එෆ්. බී. අයි   සාකච්ඡාකරු ගැරී නොස්නර් බාධාවක්  විය.   

අනුගාමිකයන් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා මෙහිදී වැඩි වැඩියෙන් ආක්‍රමණශීලී උපක්‍රම භාවිතා කරන ලදී. එෆ්. බී. අයි   නිලධාරීන්  ගොඩනැගිල්ලට විදුලිය හා ජලය සැපයූ මාර්ග අවහිර කරන ලදි.   එහෙත් ඩේවිඩ් කෝරෙෂ්  ඇතුළු අනුගාමිකයන් යටත් වූයේ නැත. ගැරී නොස්නර් ගේ අණාවැකි සත්‍යක් බවට පසක් කරමින් ඔවුන් වඩ වඩාත් මුරණ්ඩු වූහ. දින 51   කාලයක් පුරා ඔවුන් ගොඩනැගිල්ල තුල රැඳී සිටියහ.

මෙම ප්‍රාහාරය සඳහා බ්‍රැඩ්ලි ටැංකි දහයක්, ඒබ්‍රම්ස් ටැංකි දෙකක්, සටන් ඉංජිනේරු වාහන හතරක්, එෆ්.බී.අයි නියෝජිතයින් හයසිය හැට අටක්, ටෙක්සාස් ජාතික ආරක්‍ෂක බළකායේ සාමාජිකයින් දහතුනක්, ටෙක්සාස් රේන්ජර්ස් තිස් එක් දෙනෙකු, ටෙක්සාස් මහජන ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් එකසිය තිස් එක් දෙනෙකු, මැක්ලෙනන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් කාර්‍යාලයෙන් 17 දෙනෙකු සහ වේකෝ පොලිස් නිලධාරීන්  දහඅට දෙනෙකු   එක්ව සිටි අතර ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ සිවිල් සැකකරුවෙකුට එරෙහිව මෙතෙක් රැස්කර ඇති විශාලතම හමුදා බලකාය බවට වාර්තා වෙයි. 1993 අප්‍රියෙල් 19 වන අවසාන වැටලීමේදී ආයුධ සන්නද්ධ වාහන මගින්  ගොඩනැගිල්ලට  කඳුළු ගෑස් ගසන ලද අතර එමගින් ගින්නක් ඇති විය. ඉන් පසුව ඇතිවූ ගැටුම සහ පැතිරී ගිය ගින්න නිසා   අනුගාමිකයන් 76 ක් මිය ගිය අතර, ළමුන් 25 ක්, ගර්භනී කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු සහ ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් ද මිය ගිය පිරිස අතර වූහ.   ප්‍රහාරය අවසන් වූයේ මහා විනාශයකිනි 
  
වේකෝ වැටලීම සිය වෘත්තියේ විශාලතම අත්හදා බැලීම්වලින් එකක් බව ගැරී නොස්නර් පවසයි. යම් ලෙසකින් තමන් ගේ උසස් නිලධාරීන් ඩේවිඩ් කෝරෙෂ්  සමග  තව දුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ සලසා දුන්නේ නම් මේ මහා විනාශය වළකා ලීමට අවකාශයක් තිබූ බව ගැරී නොස්නර් විස්වාස කරයි. වේකෝ වැටලීම සහ සිදුවූ විනාශය එතැනින් අවසන් වූයේ නැත. වේකෝ සිද්ධීන්  සම්බන්ධයෙන් පළිගැනීම සඳහා වැකෝ වටලෑමේ දෙවන සංවත්සරයේදී,   තිමතී මැක්වීග් විසින් ඔක්ලහෝමා සිටි බෝම්බ ප්‍රහාරය දියත් කරන ලදි .මෙම ප්‍රහාරයෙන් එක්සත් ජනපද රජයේ කාර්‍යාල සංකීර්ණයක් වන ඇල්ෆ්‍රඩ් පී. මුරා ෆෙඩරල් ගොඩනැගිල්ල විනාශ විය. මෙම මාරාන්තික ත්‍රස්ත ක්‍රියාවෙන් පුද්ගලයන්  168 දෙනෙකු මරු දුටූහ. යම් ලෙසකින් ගැරී නොස්නර් සාකච්ඡා වටයකින් වේකෝ වැටලීම සංසිඳවා දැමුයේ නම් අපට ඔක්ලහෝමා සිටි බෝම්බ ප්‍රහාරය පිලිබඳව අසන්නට නොලැබෙනු ඇත.

සත්‍ය වශයෙන්ම මට ගැරී නොස්නර් යනු ජීවිත බේරාගත් සහ  තව ජීවිත බේරා ගැනීමට උත්සහ කල වීරයෙකි. වේකෝ වැටලීම සිදු වන අවස්ථාවේදී එෆ්.බී.අයි පාර්ශවය මෙන්ම ඩේවිඩ් කෝරෙෂ් පාර්ශවය අතර සිටි එකම තර්කාන්විත සහ සිහිවත් (sane  ) පුද්ගලයා ඔහුය. ඔහුගේ මැදිහත්වීම නිසා ළමුන් 21 දෙනෙකු ඇතුළුව 35 දෙනෙකු ආරක්‍ෂිතව මුදා හැරීමට හැකි වීම ජයග්‍රහණයකි.

අවසානයේදී වේකෝ වැටලීම පිලිබඳව අද දිනයේ ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද කියා ගැරී නොස්නර් ගෙන් මම ඇසුවෙමි. පහත දැක්වෙන්නේ ඔහු මා හට දුන් පිළිතුරය 

" I would only say that the tragedy of Waco should serve to illustrate that life is not black and white, yes or no.   In reality, life is complicated and nuanced.    There were good people on both sides of the incident and some bad decisions made on both sides as well.   Many seem to want to condemn one side or the other exclusively, not wanting to delve into the facts surrounding this real-life tragedy.    I am proud my negotiation team secured the safe release of 35 people, including 21 children,  but saddened by the tragic outcome.   While I have been a critic of some FBI management decisions at Waco, my firm belief is that David Koresh held it within his power to safely lead his people out every single day of the siege, yet refused to do so"  


වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Monday, January 18, 2021

ගණිතාඥ රාමනුජාන්

 ගණිතාඥ රාමනුජාන්ට යම් ආකාරයක ඕටිස්ටික ලක්‍ෂණ තිබුනා. ඔහුගේ මොලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අන් අයට වඩා වෙනස් ස්වභාවයක් ගත්තා. ගණිතමය සංකේත වලට ඔහුගේ මොලය දැක්වූයේ අධි සංවේදිතාවක්. ගණිතමය සංකේත වලට අධි සංවේදිතාවක් දක්වන ඕටිස්ටික ලක්‍ෂණ තිබෙන දරුවන් සිය ගනනක් බටහිර රටවල් වලින් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. යූ ටියුබ් එකට ගියොත් ඔබට ගණිතයට අති දක්‍ෂ මිනිස් ළමා කැල්කියුලේටර් දැකගන්න පුලුවන්. රාමනුජන් එවැනි අයෙක්. ඔහු ආවේ ඉන්දියාවෙන්. දේව විශ්වාස නිසා ඔහු සිතුවේ නාමගිරි නම් දේවතාවියක් ඔහුට මේ දැණුම දෙනවා කියා. එංගලන්තයෙන් එන විට ඔහු ක්‍ෂය රෝගියෙක්. අවසාන කාලයේදී ඔහු නිරාහාරව නාමගිරි දේවතාවියට පූජා පවත්වන්න ගොස් මිය ගියා. මේ රාමනුජන් සහ නාමගිරි කතාව අරගෙන තමයි නලීන් ද සිල්වා නාථ කතන්දර අපිට කියන්නේ. මිනිස් මොලය සහ එහි හැකියාවන් , මිනිස් මොලයේ විවිධ විභේධන තේරුම් ගත් විට සත්‍ය වැටහෙනවා.

  

Thursday, January 7, 2021

නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය නීල් හල්පේ මහතා පිලිබඳ සටහනක්

 


නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය නීල් හල්පේ මහතා මිය ගිය බවට මට දැණුම් දුන්නේ මාතලේ රෝහලේ විශ්‍රාමික හෙදියක වන ඉංදු මංචනායක මහත්මිය විසිනි. නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය නීල් හල්පේ මහතා යනු වෘත්තාන්තයකි. ඔහු ජීවිතයට වඩා විශාල චරිතයක් විය​. 

ඔහු මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව සමග එකම පන්තියේ ඉගන ගත්තේය​.  දක්‍ෂ නාරි හා ප්‍රසව වෛද්‍යවරයෙකු වූ  හල්පේ මහතා ගේ ගෝලයෝ අද බොහෝ රෝහල් වල සේවය කරති. විශේෂඥ නාරි හා ප්‍රසව වෛද්‍ය හල්පේ මහතා විනෝදයට බරය . ඔහුට තිබුනේ ෆෝක්ස්වැගන් රථයකි. වරක් ඔහු රෝහලට එන අතරමගදී හමුදා බැරියරයකදී වෛද්‍ය හල්පේ මහතාගේ මෝටර් රථය නවත්වනු ලැබීය​. රථයට කර පොවා බැලූ සොල්දාදුවෙක් මොකක්ද පිටිපස්සේ තියෙන්නේ කියා ඇසුවේය​. එන්ජින් එක කියා  වෛද්‍ය හල්පේ කීවේය​.   

වෛද්‍ය හල්පේ යනු මුදලට තම ආත්මය පාවා නොදුන් බලය ඉදිරියේ දණ නොනැමූ වෛද්‍යවරයෙකි. එවැනි වෛද්‍යවරු අද අතිශයින්ම විරළය. 

Wednesday, January 6, 2021

The Association of Islamic Students - University of Kelaniya 

 


ඒ අන්තගාමී පරිසරය තුල, පිරිමිය හැර ගැහැණිය සහ සුළුතර ප්‍රජාව හුදෙක් නමක් පමණක් ඇති, අනන්‍යතාවක් නැති ජීවියෙක් පමණයි... කොතරම් උගත් වුවත්...  කරේ ලා එන බර අත්නොහරින ජීවිත...පවු (Copied) 

Sunday, January 3, 2021

ඔබගේ නාලන්ද Index එක කීයද ?

 


1) ගුණසිංහර් සර් ගෙන් Tokkak කා තිබීම -ලකුණු 1
2) ගුණසිංහර්  සර් ගෙන් වේවැල් පාරක් කා තිබීම -ලකුණු 1
3) තිලකරත්න සර් රවා බලා තිබීම -ලකුණු 1
4) වෙළබඩ ගේ සර් ගේ ලී කෙළි පොල්ලකින් ගුටි කා තිබීම -ලකුණු 1
3) ලොකු විතාණ සර් බඩ කොනිත්තා තිබීම -ලකුණු 1
4) ගල් බතා හෙවත් නිලවීර සර් ගෙන් ගුටි කා තිබීම -ලකුණු 1
5) මල් රොඩ්රිගෝ සහ බෞද්ධ සංගමයේ රොඩ්රිගෝ ටීචර් ලාගෙන් බැණුම් අසා තිබීම -ලකුණු 1
6) ජාසිංහ සර් ගෙන් පෝරියල් වළඳා තිබීම -ලකුණු 1
7) ජයවර්ධන සර් ගෙන් වේවැල් පාරක් කා තිබීම -ලකුණු 1
8) වයිස් ප්රින්සිපල් හෙවත් ලක්ස්මන් ඔරොප්පු කොට බැණුම් අසා තිබීම -ලකුණු 1
9) පිච් එක පාගා ඇඩ්ඩියා පසුපස එලවාගෙන පැමින සිටීම -ලකුණු 1
10) සූකිරියා හෙවත් ගුණපාලගේ සරම කඩා කුණාපර අසා තිබීම -ලකුණු 1
11) බිග් මැච් එකේදී හතරේ හෝ හයේ පහරකදී පිච් එක මැදට දුව තිබීම -ලකුණු 1
12) සයිමන් අයියාගේ බාබර් සාප්පුවට වැද කොණ්ඩය පීරා තිබීම-ලකුණු 1
13) පාසලේදී කොල්ලන්ට පහරදී තිබීම -ලකුණු 1
14) පාසලේදී කොල්ලෙක් සමග චැලෙන්ජ් කොට ගුටි ගහගෙන තිබීම -ලකුණු 1
15)  පැමිණිලි නිසා අම්මා හෝ තාත්තා පාසැලට ගෙන ඒමට නියමිතව තිබීම-ලකුණු 1
16) සුගුණධම්ම / සරණපාල හෝ කොක්මාදුවේ යන හිමිවරුන්   ගෙන් එක් නමක් හෝ ඔරොප්පු කොට තිබීම -ලකුණු 1
17) රැස්වීම වේලාවේදී කොල්ලන් සමග කතා කිරීම නිසා ප්‍රිෆෙක්ට්ස්ලාගෙන් බැණුම අසා තිබීම -ලකුණු 1
18) ජය මාවතෙන් පැන ස්කූල් කට් කර තිබීම -ලකුණු 1
19) සර්ලා ටීචර්ලා ඔරොප්පු කිරීම නිසා පන්තියෙන් පිටට දමා තිබීම -ලකුණු 1
20) පන්තියේ ගුරුවරයා / ගුරුවරිය උගන්වන විට හොරෙන් චිත්‍රකතා හෝ ඩීමන් ආනන්ද ගේ පොත් කියවා තිබීම -ලකුණු 1

Find Us On Facebook