Sunday, August 30, 2020

පිටිදූවේ ගේ රෙස්ටොරන්ට් එකට ආ තරුණිය​

පිටිදූවේ ගේ රෙස්ටොරන්ට් එකට ආ තරුණිය පිලිබඳ කථිකාවක් ගොඩනැගී තිබේ. බොහෝ දෙනෙකු ඇයව විවේචනය කරති. විවේචකයන් ගේ යටි සිත් වල ලිංගික ඊර්‍ෂ්‍යාව , ලිංගික එරියස් බොහෝ තිබේ. ඇයට ගල් ගසන්නට යෝජනා කරන සැදැහැවතුන් ගේ යටි සිත් වල ඇත්තේ පර පීඩක කාමයයි. මෙම විවේචකයන් බොහෝ දෙනෙකු අත්තනායකලාය​. හොරෙන් ගූගල් සෙක්ස් හොයන්නෝය​. 

සැමියන් මිඩ් ලයිෆ් ක්‍රයිසිස් එකට ලක් වීම නිසා නිසි ලිංගික සුවය නොලැබීම හේතුවෙන් පන්සල් වලට හේත්තු වූ ජොල් ඇඟවල් ඇති මැදි වයසේ උපාසිකාවන් ඇයගේ ශරීරයට ඉරිසියා කරති. ඔවුන් තම යටි සිතේ ඉරිසියාව වසන් කරමින් සංවරකම ගැන කතා කරමින් අදාල තරුණියව හෙළා දකිති. 

ස්ත්‍රී නිමිත්ත දැක මාර්ග එලයට පත්වූ භික්‍ෂූන් සහ උපාසකයන් පිලිබඳ කතා බණ පොතේ තිබේ. මේ තරුණිය කෙරෙහි උපේක්‍ෂාවෙන් බැලූ පිරිස් සිත දමනය කරගත් පුද්ගලයෝ වෙති. 

පිටිදූව මහතාද හොඳ ව්‍යවසායකයෙකි. රෙස්ටොරන්ට් එක ගැන පබ්ලිසිටි සඳහා මෙම තරුණිය ඉතා හොඳ වාහකයක් වූ අතර පිටිදූව මහතා ඉන් එල ලබා ගනිමින් සිටියි. 


Friday, August 28, 2020

A Child Soldier Living in Toronto


I am sitting in a crowded coffee shop in downtown Toronto. I can see the CNN tower through the large glass window. It is winter but sunlight keeps the outer environment bright. The hazy shade of winter has disappeared after many days.  I see a snow removal truck parked outside. It’s not snowing and the driver may be taking a break.  

There are people in the coffee shop. Most of them are tourists. They have come to see Toronto the largest city in Canada. I see enthusiasm in them.  But I have certain apathy. I don’t know why. I have been seated for a while and looking at people with a pensive mood. I may be killing time.  I don’t want to think about my past. But I have no future. However, I live in the present moment without any specific aim or goals. Sometimes I feel like a drifter. I am surrounded by unfamiliar things. I want to go home. But I have no home. I feel like an alien in this white land.  

The outside temperature is minus eight. I felt cold and started sipping my coffee anticipating some warm sensation. But my coffee has gone cold. I needed a cigarette. I know smoking is bad and it can kill me, but I don’t care. I had faced death many times. Therefore, a fag does not scare me anymore.  

I recalled my home, my mother and sisters. We are now a scattered family. The good times had gone, gone forever. Anyway I survived. But I feel no happiness for being a survivor.  A part of me is dead and emotionless. I don’t know how I became apathetic.  Once I was a happy child but it was short lived. Nonetheless I love my early days that I spent time with my parents and my siblings. We were not very rich but had basics. Compared to other folks we were lucky. We had a brick house with several rooms. Our garden was big. We played in the garden, sang songs under the moonlight. But our world fell apart unexpectedly. Our beautiful world was consumed by an armed conflict.  

I was born in Valvettithurai which is a coastal town of Jaffna in Northern Sri Lanka. My father was a government servant. He worked for the Railway Department as a clerk. He was one of the few educated and high cast men in his village. He was multilingual and spoke Tamil, Sinhalese and English. Tamil was his native language. We called him Appa (daddy). He was a kind and a jovial person. Many people liked his sense of humor. He had many friends.  

Appa was a good farmer and loved cultivating his lands. He had six children. I was the fifth. Four of my elder sisters, me and my younger brother became his universe. I know he loved us very much.  Although he was a loving father he had a terrible weakness. He was an alcoholic. He craved for Arrack-a distilled alcoholic drink which is made of coconut. He often drank with his friends sometimes alone. My mother could not stop his destructive habit. She made silent protests. But his addiction grew.  She had to live with it.  

Although my father consumed alcohol he was not violent. He never abused us verbally or otherwise. When he was drunk he became more of a child. Drunkard Appa used to cuddle me and my brother and sisters. Sometimes he used to sing Tamil and Sinhala songs while inebriated. 

We did not speak Sinhala but knew a very few words.  But Appa could speak Sinhala. He had worked in the southern part of Sri Lanka where the majority were Sinhalese.  My mother has been a kind lady. But she was very caste conscious. Being said that I do not consider my mother as a bad person.  The irony is that the caste system is deeply rooted in the Tamil society which is an absolute fact. “We are Vellalar” she said very proudly. Vellalar is the elite caste. They are the landowners and temple patrons.  

There were low caste people in the Tamil community such as Pallar, Nalavar, Karayar, Thimilar and Koviar. The low caste Tamils mostly did fishing, Palm tree climbing, Toddy tapping, sometimes working as labourers. In addition, there were a small fraction of Indian Tamil estate workers who came to the North following racial riots. They mostly worked as labourers and latrine cleaners.  They were considered as untouchables. In the later years their children became suicide bombers and got respect from the Tamil community posthumously.        

I witnessed the caste discrimination in my community. The upper-caste people ruled the society. Less-privileged castes had to bear the repression.  The caste oppression had become a day today event. For many people it became the norm.      

Although my mother had immense kindness towards others; low caste people could not come to our house from the front door. She had plastic cups and plates for the low caste people who came to work in our lands. They could not use our water well. In school Vellalar children were respected even by the teachers.  

Dasan’s father - Kanna was a fishmonger. My mother frequently bought fresh fish from him. Kanna used to come to our house with little Dasan. He was a few years older than me. Danasn and his father came to our house from the back door. There was a wooden bench for them to sit. As a little child I wanted to play with Dasan but my mother never allowed me to play with him. The reason was obvious; he was a so called low caste brat.  I noticed fear and uncomfortableness in Dasan’s eyes when he was in a Vellalar household. It was a mixture of inferiority complex, fear and disgust. But in the later years Dasan became a very powerful person in our community and he could decide the life and death of other people. Many Vellalar people had to kneel down before Dasan, who ruled our area with his pistol.  

Unlike my father, my mother was very religious. She worshiped the Hindu gods. There was a Kovil (Hindu temple) near our house. Routinely she used to go to this Kovil. But low caste people were not allowed in this Hindu temple. They worshiped near the gates without entering.    

My mother used to cook very well. I liked her cooking.  Her goat meat curry was my favorite dish. As a housewife she worked morning till night. Sometimes my elder sisters helped her. Me and my younger brother Suresh used to play in the garden. Sometimes boys from the neighborhood came to play with us. We were allowed to play only with the Vellalar boys.  

When I was nine years old once I went to play cricket with my friends. Stanly who was two years elder to me was our leader. His father was a Police officer and he naturally commanded respect in our clan. Stanly wanted to bat first. He was a good batsman. Since fielding became difficult with Stanly we allowed Dasan and his elder brother to play with us.  Stanly played very well and we could not get him out. Dasan’s elder brother Kiran was a good bowler and we allowed him to ball. Kiran’s ball went straight to the wicket. We were so astonished that we could out Stanly. However Stanly became very annoyed. He said that "it was a no ball" or an illegal delivery. But Kiran argued that it was not an illegal delivery. Dasan too concurred that it was a fair delivery.   

The debate went on and all of a sudden Stanly assaulted Kiran and Dasan with his bat. Stanly called them low caste dogs in a very derogatory manner. Kiran was older and taller than Stanly.  But he could not touch a Velalar boy. Kiran and Dasan had to suck up the beatings. They went home with utter humiliation. The cricket game was over. We went homes but never told our elders about the incident.    

I went to Valvai Chithamabara College and I was good in studies. But our education was frequently disrupted by ongoing conflict between the Tamil rebels and the Sri Lankan government forces. The rebels were fighting for a separate Tamil state in Sri Lanka.  The Tamil politicians spoke about a separate Tamil state. They called it gaining independence from the Sinhala Government. Some politicians wanted to amalgamate the Northern part with India s’ Tamil Nadu state.  They often instigated violence. Some politicians openly stated that the Tamil youth should take arms against the Sri Lankan Government. But when the war erupted these politicians sent their children to the Western countries in order to protect them. Only the poor who had no option were sent to the battlefield.  

There were Army, Navy and Police officers deployed in the North. The majority were Sinhalese. Some of these officers behaved disrespectfully sometimes beating civilians for minor reasons. Many policemen who came to the North did not like to serve there. A considerable number of them were transferred to the North due to disciplinary infractions. They called it “Punishment Transfers”. These men had work related stresses and projected their anger on Tamil civilians. Hence the tensions were mounting.  

The students were not happy about the policy of standardization that was implemented by the government. They said this policy would affect the Tamil students in higher education. The student protests became frequent.  

The militancy emerged during these turbulent times. Sometimes they attacked police officers. They used to burn busses that belonged to the Government Transport Board. Once I saw a group of youth setting fire to a bus. They took diesel from the fuel tank and poured on the bus. Then their leader threw a burning match stick. Within minutes the entire bus started blazing. The crowd chanted slogans. It was a fun event.  The burning of buses became a mark of protest. 

Gradually the public transport was crippled. People suffered a lot and they had to find alternative ways to find transportation. The rich people had their vehicles. The poor had to use their bicycles or go by foot.  

From the early days there were several Tamil rebel groups. They carried arms. They proclaimed that the Tamil people were being marginalized by the Sinhalese majority. Once in a way they gun downed police officers who were on duty. This led the armed forces to declare frequent curfews and increase armed patrols. They arrested suspicious people.  

The young militants sometimes visited our schools and talked to us. Public meetings were organized and people gathered to hear the rebel voices. They said that Sinhalese people are evil and they kill Tamil people. Therefore, we had to take arms to protect our people.  They requested public support.    

My father who worked in the south among Sinhalese never believed that Sinhalese people are evil or brutal killers. He had several Sinhala friends who lived in Colombo. He had mixed feelings about the newly emerging Tamil militants. He did not believe in the rebel movement that used violence. He denounced violence from the beginning. But many educated middle class people in the North liked the rebels and adored them. Many thought they were the liberators. The rebels were called “our boys” and treated like heroes. Some offered help; financially and sometimes providing safe houses to them.    

Over the years I saw the hypocrisy of the upper middle class. They became passionate about the armed youth and encouraged them to attack the government forces. They became thrilled when the boys launched attacks. But when the movement wanted more and more men power and started recruiting their children many fled to the western countries seeking a protective environment for their children.  

One university lecturer and her sister openly supported the armed youth. But after some years they became disappointed with the movement that did indiscriminate killings. But it was too late for her. The boys shot her in broad daylight.   

(To Be Continued)

Saturday, August 22, 2020

අයියෝ බොනී


1998 වසරේදී අක්‍ෂි වෛද්‍ය ඇන්ටන් කොස්තා මහතාට සහ මට  රවීන්ද්‍ර රන්දෙණියව හලාවත තානායමේදී හමු විය. වෛද්‍ය ඇන්ටන් කොස්තා රවීන්ද්‍ර රන්දෙණියව හොඳින් දැන සිටි අතර ඔහු මට හඳුන්වා දුන්නේය. අප සාමීචියේ යෙදුනෙමු. රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය සුහද පුද්ගලයෙකි. වෛද්‍ය ඇන්ටන් කොස්තා සහ රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය පාසල් සමයේ සිට මිතුරන් බව මට දැන ගැනීමට ලැබුණි. 

පසුගිය වසරේ මට ලොස් ඇන්ජ්ලීස් සිට පැමිණි චන්ද්‍රන් රත්නම් ගේ බාල සොයුරු ජෝජ් රත්නම් සහ ඔහුගේ පුත් පැට් රත්නම්  හමුවූ අතර අප එකට රාත්‍රී ආහාරය ගත්තෙමු. එහිදී ජෝජ් රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය  විසින් තම වැඩිමහල් සොයුරු චන්ද්‍රන් රත්නම්ට කරන ලද අවලස්සන කතාවක් කීවේය​. මුලදී එය මට විශ්වාස කිරීමට පවා අපහසු විය​. 

චන්ද්‍රන් රත්නම්  යනු අන්තර්ජාතික තලයේ චිත්‍රපට අධ්‍යක්‍ෂකවරයෙකි. සිසිල් බී. ඩිමිල් ,ඩේවිඩ් ලීන්, ෆ්‍රැන්සිස් ෆෝඩ් කොපලා, ස්පිල්ට්බර් යනාදී සිනමා පතාකයන් ඔහුගේ මිතුරන් වූහ​. චන්ද්‍රන් රත්නම්  හොලිවුඩ් හි ශ්‍රී ලාංකික නම රැන්දූ අයෙකි. චන්ද්‍රන් රත්නම් රවීන්ද්‍ර රන්දෙණියට බොහෝ උපකාර කොට තිබුණි. එහෙත්  රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය චන්ද්‍රන් රත්නම්ට දැඩි අසාධාරණයක්   සිදු කොට ඔහුගේ දේශපාලන සබඳතා භාවිතා කොට චන්ද්‍රන් රත්නම්ව බොරු චෝදනා මත රිමාන්ඩ් කල බව ජෝජ් මා සමග කීවේය​. රවීන්ද්‍ර රන්දෙණියලා  චන්ද්‍රන් රත්නම්  ගේ සමාගම කඩා වඩා ගත්තා පමණක් නොව ඔහුව හිරේද ඇරියේය​. මේ අන්තර් ජාතික කීර්තියට පත්වූ සිනමාවේදියෙකුට ඔහු උපන් රට විසින් කල  උපහාර දැක්වීමයි.   

Tuesday, August 18, 2020

මහා ලේඛක ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි

 

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි මුළු ලෝකයේම ජනප්‍රියම හා වඩාත්ම කියවන ලද කතුවරයෙකි. එසේම ඔහු විවිධාකාර චරිත ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කළ විශිෂ්ට ලේඛකයෙකි. ටෝල්ස්ටෝයි රුසියානු සාහිත්‍යයේ දැවැන්තයෙකු ලෙස සැලකේ; ඔහුගේ කෘති අතර යුද්ධය සහ සාමය සහ ඇනා කරෙනිනා නවකතා සහ හඩ්ජි මුරාඩ් සහ ද ඩෙත් ඔෆ් අයිවන් ඉලිච් වැනි නවකතා ඇතුළත් වේ.  ඔහුගේ "යුද්ධය සහ සාමය" මෙතෙක් ලියන ලද ශ්‍රේෂ්ඨතම තම නවකතාව ලෙස හැඳින්වේ.

ටෝල්ස්ටෝයි නිරතුරුවම ඔහු ජීවත් වූ රුසියානු සමාජය යථාර්ථවාදීව ප්‍රකාශ කිරීමට උත්සාහ කලේය. ඔහුගේ නවකතා වන යුද්ධය සහ සාමය (1869) සහ ඇනා කරෙනිනා (1877) යථාර්ථවාදී ප්‍රබන්ධයේ ප්‍රභේදයේ ප්‍රධාන කෘති වේ. ටෝල්ස්ටෝයිගේ නවකතා  (විශේෂයෙන් ඇනා කරෙනිනා) කලා කෘති  නොව ජීවිතයේ කොටසක් බව 19 වන සියවසේ බ්‍රිතාන්‍ය කවියෙකු හා විචාරක මැතිව් ආර්නෝල්ඩ් පැවසීය. වර්ජිනියා වුල්ෆ් පවසා සිටියේ ටෝල්ස්ටෝයි “සියලු නවකතාකරුවන් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨතම තැනැත්තා බවය.   ටෝල්ස්ටෝයි ගේ   රසිකයින් අතර   දොස්තයෙව්ස්කි   ගුස්ටාව් ෆ්ලෝබර්ට්, වර්ජිනියා වුල්ෆ් සහ තෝමස් මෑන් ද වූහ. ඇමී මැන්ඩෙල්කර් පවසන පරිදි ටෝල්ස්ටෝයි ෂේක්ස්පියර් මෙන් සෑම විටම ලේඛකයෙකි. ඩොස්ටොයෙව්ස්කි ටෝල්ස්ටෝයි හැඳින්වූයේ “සියලු සෙවණැලි සහිත රුසියානු මහජනතාව අතර වඩාත්ම ආදරණීය ලේඛකයා” ලෙසය. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි අගය කරමින් මහත්මා ගාන්ධි මෙසේ ලිවීය: ටෝල්ස්ටෝයි යනු බටහිර ලෝකයේ පැහැදිලි චින්තකයන්ගෙන් කෙනෙකි.  ඔහුගේ මරණයෙන් වසර සියයකට ආසන්න කාලයකට පසු, 2007 ජනවාරි මාසයේදී ටෝල්ස්ටෝයිගේ ඇනා කරෙනිනා (1878) සහ යුද්ධය සහ සාමය ටයිම් සඟරාවේ මෙතෙක් ලියා ඇති ශ්‍රේෂ්ඨතම   නවකතා දහයට ඇතුළත් විය.

ටෝල්ස්ටෝයි 1828 අගෝස්තු 28 වන දින රුසියාවේ ටූලා පළාතේ වංශාධිපති රුසියානු පවුලක උපත ලැබූවේය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ පියා, කවුන්ට් නිකොලායි ඉලිච් ටෝල්ස්ටෝයි 1812 දේශප්‍රේමී යුද්ධයේදී සටන් කළේය; ටෝල්ස්ටෝයිගේ මව වූයේ වොල්කොන්ස්කායා හි මැනියා නිකොලෙව්නා ය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ දෙමව්පියන් දෙදෙනාම ඔහුගේ ළමා කාලයේදීම මිය ගිය අතර  ඔහුව ඇති දැඩි කළේ  ඥාතීන් විසිනි. ටෝල්ස්ටෝයිට නිවසේදී අධ්‍යාපනය දෙනු ලැබුවේ ජර්මානු සහ ප්‍රංශ ගුරුවරුන් විසිනි. ඔහුගේ මුල් බුද්ධිමය හා සංස්කෘතික අධ්‍යාපනය වූයේ 18 වන සියවසේ සාම්ප්‍රදායික පුහුණුවයි. වයස අවුරුදු 16 දී, ඔහු කසාන් විශ්ව විද්‍යාලයේ නීතිය හා භාෂා හැදෑරීමට පටන් ගත්  නමුත් ඔහු විශ්ව විද්‍යාලයේදී අසාර්ථක විය. දෙවන වසරේ විභාගයට පෙර ටෝල්ස්ටෝයි කසාන් නුවරින් පිටත්ව ගියේ ඔහුගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ වතුයාය වන යස්නායා පොලියානා  හි පදිංචි වීමටය. ඔහු 1848 දී මොස්කව් බලා පිටත් වූ අතර වසර දෙකක් ඔහුගේ පන්තියේ තරුණයන් විසින් මෙහෙයවන ලද අක්‍රමවත් හා විසිරුණු ජීවිතය ගත කළේය. මෙම කාල පරිච්ඡේදයේ දිනපොත්වලින් හෙළි වන්නේ ඔහු සිය සියලු ක්‍රියා සලකා බැලූ විවේචනාත්මක ස්වයං පරීක්ෂාවයි.

ටෝල්ස්ටෝයි 1852 දී සිය හමුදා ජීවිතය ආරම්භ කළ අතර ජෝර්ජියාවේ මායිමේ පිහිටි කොසැක් මුරපොලවල් අතර ජීවත් වෙමින් රුසියානු පාලනයට එරෙහිව කැරලි ගසන ටාටාර් ස්වදේශිකයන් වන චෙචීනියානුවන්ට එරෙහිව මෙහෙයවුම් වලට සහභාගී විය. කොකේසස්හි වනගත පරිසරය ටෝල්ස්ටෝයිගේ දැඩි ශාරීරික හා අධ්‍යාත්මික අවශ්‍යතා සපුරාලීය. කඳුකරයේ ස්වදේශිකයින්ගේ නිදහස්, උද්‍යෝගිමත්, ස්වාභාවික ජීවිතය අගය කළ ඔහු, නවීන සමාජයේ ව්‍යාජය වටහා ගත්තේය. 

1853 දී ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යයට එරෙහි ක්‍රිමියානු යුද්ධය ආරම්භ විය. ටෝල්ස්ටෝයි ස්වේච්ඡාවෙන් පෙරමුණට පැමිණියේය. ගිනිකොනදිග යුරෝපය පාලනය කිරීම සඳහා රුසියාව තුර්කිය, ප්‍රංශය සහ එංගලන්තය සමඟ සටන් කළ ක්‍රිමියානු යුද්ධයේදී ඔහු සටන් කළේය.  ටෝල්ස්ටෝයි ක්‍රිමියානු යුද්ධයේදී කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවක දෙවන ලුතිනන්වරයෙකු ලෙස සේවය කළ අතර යුද ආතතියට නිරාවරණය විය. ඔහු රුසියානු භූමියේ දකුණු ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත වී සිටි අතර, වැඩි කාලයක් ගත කළේ කළු මුහුදේ වටලනු ලැබූ වරායක් වන සෙවාස්ටොපෝල් හි ය.  පසුකාලීනව ඔහු මෙම අත්දැකීම් පිලිබඳව ලිවීය. ඔහුගේ "  "සෙවාස්ටොපෝල් ස්කෙච්" (සෙවාස්ටොපෝල් සිතුවම් )    ලෙස හැඳින්වෙන කථා රුසියානු සොල්දාදුවන්ගේ නිර්භීතකම පිළිබඳ සෘජු විස්තරයකි. මෙම කතා දෙවන සාර් ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ ප්‍රශංසාව   දිනා ගත් නමුත් ඊළඟ වාරිකයන් හමුදා නිලධාරීන් විවේචනය කිරීම හේතුවෙන් අර්ධ වශයෙන් වාරණය කරන ලදී.  කතුවරයාගේ එකම වීරයා සත්‍යය බව පවසමින් ටෝල්ස්ටෝයි පසුකාලීන සියලු කටයුතු සඳහා එය මඟ පෙන්වන මූලධර්මය බවට පත් කර ගත්තේය. 
  
1857 දී හමුදාවෙන් ඉවත් වූ පසු ටෝල්ස්ටෝයි යුරෝපයට ගියේය. ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ සහ ජර්මානු භාෂාව පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇති ඔහු යුරෝපීය අධ්‍යාපන ක්‍රමය කෙරෙහි උනන්දුවක් දැක්වීය. ආපසු පැමිණි පසු ටෝල්ස්ටෝයි යස්නායා පොලියානා හි ගොවි දරුවන් සඳහා පාසලක් ආරම්භ කළේය. 1860 දී ටෝල්ස්ටෝයිගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා වූ නිකොලායි මිය ගිය අතර ඔහුගේ වියෝව ඔහුට තදින්ම බලපෑවේය. 1862 සැප්තැම්බරයේදී ටෝල්ස්ටෝයි තමාට වඩා අවුරුදු 16 ක් බාල කාන්තාවක් වන සොෆියා ඇන්ඩ්‍රෙයෙව්නා බර්ස්  සමඟ විවාහ විය. ඇය  දරුවන් දහතුනක් බිහි කළ අතර ඇගේ සැමියාගේ කැපවූ ලේකම් බවට පත්වූවාය. ඔවුන්ගෙන් පස්දෙනෙක් ඔවුන්ගේ ළමා වියේදී මිය ගියහ. 

ටෝල්ස්ටෝයි ඉංග්‍රීසි නවකතාකරුවන් වන ලෝරන්ස් ස්ටර්න් සහ චාල්ස් ඩිකන්ස්ගේ කෘතිවලට සහ විශේෂයෙන් ප්‍රංශ දාර්ශනික ජීන්-ජැක් රූසෝගේ ලේඛන වෙත ඇදී ගියේය.  ජීන්-ජැක් රූසෝ ඔහුට තදින්ම බලපෑම් කළේය. ඔහු රූසෝගේ ප්‍රකාශය " මිනිසා නිදහසේ උපත ලබන අතර සෑම තැනකම ඔහු දම්වැල්  වලින් එතී  ඇත " තදින්ම වටහා ගත්තේය. ටෝල්ස්ටෝයි විශ්වාස කළේ මිනිසා නිර්මල ලෙස උපත ලබා ඇති නමුත් සමාජය ඔහුව දූෂණය කරන බවයි. ශිෂ්ටාචාරය ස්වභාවික මිනිසා දූෂණය කරන බව ඔහු අවධාරණය කළේය. 

ටෝල්ස්ටෝයි සාමාන්‍යයෙන් සලකනු ලබන්නේ අරාජිකවාදියෙකු ලෙස ය.  ඔහු අධ්‍යාත්මික අරාජිකවාදියෙකු මෙන්ම අධ්‍යාත්මික විප්ලවවාදියෙකි. ටෝල්ස්ටෝයි අයුක්තිය, විධිමත් ආගම සහ සාර්වාදී රුසියාවේ අසමානතාවය පිළිබඳ ප්‍රමුඛ විවේචකයෙකු බවට පත්විය. ටෝල්ස්ටෝයි "රාජ්‍යය " විස්තර කරන්නේ කුරිරු බලවේගයන්ගේ සහාය ඇතිව දුෂ්ටයන්ගේ ආධිපත්‍යය ලෙස ය.   ඔහු සංවිධානාත්මක ආගම්වලට විරුද්ධ විය. ආගමික ආයතනවල දූෂණය, රැවටීම සහ අධ්‍යාත්මික පරිහානිය ඔහු දුටුවේය. ඔහු රුසියානු ඕතඩොක්ස් පල්ලිය දැඩි ලෙස විවේචනය කළේය. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ විවේචනාත්මක ලිවීම, කථා සහ අදහස් නිසා පල්ලිය කෝපයට පත් වූ අතර පසුව ඔහුව පල්ලිය විසින් හෙළා දකිනු ලැබීය. ටෝල්ස්ටෝයි විශ්වාස කළේ කිතුනුවකු වීම නිසා ඔහු සාමවාදියෙකු බවට පත් වූ බවත්, ඔහුගේ රජය විසින් භාවිතා කරන ලද මිලිටරි බලය නිසා, සාමවාදියෙකු වීම නිසා ඔහු අරාජිකවාදියෙකු බවට පත් වූ බවත් ය.

ටෝල්ස්ටෝයිට ජීවිතය පිළිබඳ වැඩි අවබෝධයක් හා යුක්ති සහගත භාවයක් ලබා ගැනීමට දැඩි උනන්දුවක් තිබුණි. ඔහු යුරෝපය පුරා පුළුල් ලෙස සංචාරය කළ නමුත් යුරෝපීය ධනේශ්වරයේ භෞතිකවාදය කෙරෙහි වඩ වඩාත් කලකිරීමට පත් විය. ටෝල්ස්ටෝයි සිය දෙවන සංචාරයේදී වික්ටර් හියුගෝව මුණගැසුණි. ඔහුගේ නවකතාව වන "ලෙ මිසරබල්ස්" ඔහු බෙහෙවින් පැසසුමට ලක් කළේය. හියුගෝ සෙසු ප්‍රංශ නවකතාකරුවන් අතර කැපී පෙනුණේ පීඩිතයින්ගේ දුක්ඛිත තත්වය කෙරෙහි ඔහු තුළ ඇති දැඩි උනන්දුව නිසාය. වික්ටර් හියුගෝ මුණගැසුණු විට ඔහුගේ දේශපාලන හා සාහිත්‍යමය දියුණුව තවත් ශක්තිමත් විය. හියුගෝගේ නවකතා යම් ආකාරයකින් ටෝල්ස්ටෝයිට ලිවීමට යම් අනුබලයක් දුන්නේය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ යුද්ධය සහ සාමය තුළ, හියුගෝගේ බලපෑම පෙන්නුම් කරන්නේ ඔහු යුධ දර්ශන ලිවූ ආකාරයෙනි.

ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි විශ්වාස කළේ මිනිසාට ධනාත්මකව වෙනස් වීමේ හැකියාව ඇති බවත් මිනිසාට ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික ගවේෂණය සපුරාලන අර්ථය සෙවීමේ හැකියාව ඇති බවත්ය. ඔහු මිනිස් ආත්මයේ අපෝහකය හෙළි කළේය.  ටෝල්ස්ටෝයි සෑම විටම මූලික වශයෙන් තාර්කිකවාදියෙකි. ඔහුගේ තාර්කිකත්වය ජීවිතයේ සහජ අතාර්කිකත්වයට යටත් වීමකි. ටෝල්ස්ටෝයි ජාතියේ සදාචාරාත්මක හා අධ්‍යාත්මික ආදර්ශකයා බවට පත්විය.  

ටෝල්ස්ටෝයි විශිෂ්ට ප්‍රතිසංස්කරණවාදියෙකු හා අධ්‍යාපනවේදියෙකි. ඔහු ජනතාවගේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීය. ඔහුට මානවවාදී අධ්‍යාපනයේ විශාල පරමාදර්ශයන් තිබුණි. ඔහු සිතුවේ අධ්‍යාපනය තුළින් සමාජ අසාධාරණයන් සහ සමාජ නොදැනුවත්කම තුරන් කළ හැකි බවයි.  ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි කුඩා කල සිටම ජනතාවගේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රායෝගික කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට උත්සාහ කළේය. ඔහුගේ පළමු කෘතිය වන “සංවර්ධනයේ කාලපරිච්ඡේද හතර” පිටුපස ඇති අදහස ගැඹුරින් සංකේතාත්මක ය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ මතය අනුව, අධ්‍යාපනයේ නිදහස ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුය. ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ කාලයේ ගුරුවරුන් විසින් භාවිතා කරන ලද සංවේදී හා කටුක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් සමච්චලයට ලක් කළේය.  ටෝල්ස්ටෝයි විශ්වාස කළේ අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බවත් ඒ සඳහා සෑම කෙනෙකුටම අයිතියක් තිබිය යුතු බවත්ය. එබැවින් දේශීය ගොවීන්ට එම අයිතිය ප්‍රතික්ෂේප වූ විට, එය නිවැරදි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඔහුට දැනුනි. ආචාර්ය විල්හෙල්ම් බෝඩේ පවසන්නේ, “සමස්ත උගත් ලෝකයටම ඉගැන්වීම පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කරන පළමු රුසියානු ජාතිකයා ටෝල්ස්ටෝයි” බවයි. 

ටෝල්ස්ටෝයිගේ ප්‍රබන්ධය මුලින්ම වර්ධනය වූයේ ඔහුගේ දිනපොත්වලිනි, එහිදී ඔහු පාලනය කිරීමට ඔහුගේම හැඟීම් සහ ක්‍රියාවන් තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කළේය. ඔහු පුළුල් ලෙස ප්‍රබන්ධ හා දර්ශනය කියවීය. කොකේසස්හිදී ඔහු ප්ලේටෝ සහ රූසෝ, ඩිකන්ස් සහ ස්ටර්න් කියවීය. 1850 ගණන් වලදී ඔහු ගොතේ, ස්ටෙන්ඩල්, තැකරි සහ ජෝර්ජ් එලියට් කියවා අගය කළේය. , ඔහුගේ පරමාර්ථය වූයේ ජීවිතය මෙන් ම තියුණු හා පරස්පරතාවයන්ගෙන් යුත් නව ශෛලියක් නිර්මාණය කිරීමයි. 

ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි වයස අවුරුදු 23 දී ලිවීම ආරම්භ කළේය. 1852 සිට 1856 දක්වා කාලය තුළ ටෝල්ස්ටෝයි ස්වයං චරිතාපදාන නවකතා තුනක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. ඔහුගේ ළමා කාලය තුළ අහිමි වූ පාරාදීසය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔහු සිය ප්‍රබන්ධ තුළ සදාකාලිකවම සැරිසැරුවේය. ඔහුගේ අර්ධ ස්වයං චරිතාපදාන ත්‍රිත්වයේ  කොටස් වන බෝයිහුඩ් (1852–54) සහ යෞවනය (1855–57) සමඟ ළමා කාලය යනු කොටස් හතරක ස්වයං චරිතාපදාන නවකතාව ප්‍රකාශයට පත් කළේය.  "යෞවනය" කොටසේදී, නිකොලායි සිය "ජීවන රීති" පොතේ ප්‍රකාශ කරන, ජීවිතය ගත කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තමාගේම සදාචාරය හා අදහස් සමූහයක් වර්ධනය කිරීමට පටන් ගනී. නමුත් අවසාන කොටස ඔහු ලියුවේ නැත.
 
ළමා කාලය සම්බන්ධ කතාවේ ක්‍රියාව 1830 - 1840 අතර වේ. කොටස් තුනකින් යුත් මෙම අර්ධ-චරිතාපදාන නවකතාවේ ඔහු නව යොවුන් වියේ සහ මොස්කව් විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකු දක්වා වර්ධනය වේ. ඔහු ළමා වියට පිවිසෙන්නේ "වේදනාකාරී මතකයන්" ඇති නමුත් ලෝකය පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ඇතිවය. වීරයාගේ ළමා ලෝකය ඔහුගේ ගුරුවරුන්  සමඟ සම්බන්ධ වේ. ඔහුට වඩාත්ම සමීප වන්නේ ජර්මානු සම්භවයක් ඇති ගුරුවරයා වන කාල් ඉවානොවිච් ය. ඔහුගේ වැදගත්ම චරිත ලක්ෂණය වන්නේ සදාචාරාත්මක සමතුලිතතාවයක් ඇති කර ගැනීමට ඔහු තුළ ඇති දැවෙන ආශාවයි. එමඟින් ඔහු වැඩෙන විස්මිත කාල පරිච්ඡේදය තුළ නිසි ලෙස දිශානතියට පත්වීමට ඉඩ සලසයි. ටෝල්ස්ටෝයිට වයස අවුරුදු විසිතුනක් වන විට ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම පොත ක්ෂණික සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත් අතර ඉවාන් තුර්ගේනිව් ඇතුළු රුසියානු නවකතාකරුවන්ගේ අවධානය දිනා ගත්තේය. විචාරකයින් මෙම නවකතාව “ආත්මයේ අපෝහකය” ලෙස හැඳින්වීය. 

සාමාන්‍ය එතරම් උගත්කමක් නොමැති පාඨකයන් පිරිසකට ළඟාවීම සඳහා සරල හා වඩා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි ආකාරයකින් ලිවිය යුතු බව ටෝල්ස්ටෝයිට ඒත්තු ගියේය. 1880 ගණන්වලදී ඔහු මේ ආකාරයෙන් උපමා ස්වරූපයෙන් ලියා ඇති “මිනිසුන් ජීවත් වන්නේ කුමක් ද,” “ඉටිපන්දම”, “මහලු මිනිසුන් දෙදෙනෙක්” සහ “මිනිසෙකුට කොපමණ ඉඩම් අවශ්‍යද?” යන උපමා ස්වරූපයෙන් ලියා ඇත. ටෝල්ස්ටෝයි දක්‍ෂ කෙටිකතා රචකයෙකු විය. ඔහුගේ සමහර කෙටිකතා  ලියා ඇත්තේ එතරම් උගත් නොවන පාඨකයන් සඳහාය.  1856 දී ටෝල්ස්ටෝයි විසින් රුසියානු ඉඩම් හිමියෙකුගේ ප්‍රක්‍ෂේපිත නවකතාවේ කොටසක් වන “ඉඩම් හිමියෙකුගේ උදෑසන ” යන කෙටිකතාව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි.  එය  ඉඩම් හිමියා-ගොවි සම්බන්ධතාවයේ  දෘෂ්ටිවාදය විස්තර විස්තර කරයි. 

ටෝල්ස්ටෝයිගේ  “ලුසර්න්”  1857 ජූලි මාසයේදී ස්විට්සර්ලන්තයේ ලුසර්න් නගරයට වෙත ගිය අවස්ථාවේ සිදුවීමක් විස්තර කරන කෙටි කතාවකි. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ “ඇල්බට්” යන කෙටිකතාව සාමාන්‍යයෙන් අර්ථ දැක්වෙන්නේ  සෞන්දර්යයේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස ය. එය මුලින් ප්‍රකාශයට පත් කළේ 1858 දීය. කෙටිකතාවේ ප්‍රධාන චරිතය වන ඇල්බට් නිවාසයක් රහිත පාදඩයෙකු බඳු  නමුත් දක්ෂ වයලීන වාදකයෙකි. කාරුණික ඩෙලෙසොව්ට තරුණ වයලීන වාදකයා බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ අතර ඔහු තම නිවසට ගෙන ගියේය. නමුත් ඔහුව ගෙදර ගෙන ගිය පසු ඇල්බට්ගේ බීමත්කම හා කෝපය ඩෙලෙසොව් ගේ මුළු පවුලටම තර්ජනයක් වෙයි.මෙම කෙටිකතාව කලාව පිළිබඳ සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්න පිළිබිඹු කිරීමක් ලෙසත් සැබෑ කලාව හඳුනා ගැනීමට සමාජයට ඇති හැකියාව ලෙසත් විස්තර කර ඇත.  

ටෝල්ස්ටෝයිගේ ලේඛනවල රුසියානු හිම කුණාටු වලට විශේෂ ස්ථානයක් ඇත. සොබාදහමේ මූලද්‍රව්‍ය, බලවත් හා පාලනය කළ නොහැකි බලයේ සංකේතයක් ලෙස "හිම කුණාටු"   නිතරම ටෝල්ස්ටෝයි විසින් භාවිතා කලේය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ 1856 කෙටිකතාව  "හිම කුණාටුව" නම් නොකල කථකයා සහ ඔහුගේ සේවක ආලීෂ්කා නොවොචර්කාස්ක් සිට මධ්‍යම රුසියාවේ ගමනාන්තයක් දක්වා යන විටදී හිම කුණාටුවකට මුහුණ දුන් අන්දම පිලිබඳව පවසයි. කරත්තකරුගේ අද්දැකීම් අඩුකම නිසා ඔවුන් හිම භූමියේදී අතරමං වෙති. මෙම කෙටිකතාව ටෝල්ස්ටෝයිගේ ජීවිතයේ සත්‍ය සිදුවීමක් මත පදනම් විය. බලගතු හිම කුණාටුව හදිසියේම හා අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව ආරම්භ වේ. එය ස්වභාවධර්මයේ බලවේගයක් වන අතර එයට එරෙහිව මිනිසෙකු තනිවම හෝ සභාව තුළ අවදානමට ලක් වේ. එක් පුද්ගලයෙකුට දිවි ගලවා ගැනීමට ඉඩ දෙන අතර තවත් අයෙකු විනාශ වේ. 

ඔහුගේ  "Master and Man" කෙටිකතාවේ  හිම කුණාටුවකට අසුවූ  ඉඩම් හිමිකරුවෙකු වන වාසිලි ඇන්ඩ්‍රෙයෙවිච් බ්‍රෙකුනොව්  සහ ඔහුගේ ගොවියෙකු වන නිකිටා පිලිබඳ කතාව පවසයි.  කෙටිකතාවේ මූලික තේමාව වන්නේ ජීවිතයේ එකම සැබෑ සතුට සොයාගත හැක්කේ අන් අය වෙනුවෙන් ජීවත්වීමෙනි. ටෝල්ස්ටෝයි ගේ මරණ තුනක් කෙටිකතාව මරණය පිළිබඳ ආකල්ප නිරූපණය කිරීම තුළින් සොබාදහම සමඟ සරල, අව්‍යාජ ජීවිතයක් ගත කරන මිනිසාගේ පරමාදර්ශය කතාව සනාථ කරයි.  ග්‍රීක පුරාවෘත්තයක පුනරාවර්තනයක් වන Croesus and Fate  කෙටිකතාව පුරාණ ලිඩියාහි ධනවත් රජකෙනෙකු වූ ක්‍රොයිසස් පිලිබඳවය. ඉරණම  ධනවත් මිනිසෙකුට දුක්ඛිත බව සහ දුප්පත් මිනිසෙකුට සතුට ගෙන දිය හැකි බව මෙම කෙටිකතාව හරහා ටෝල්ස්ටෝයි පවසයි. සර්ජියස් පියතුමා පිලිබඳ කෙටිකතාව කාම ආසවයන්ට මුහුණ දෙන පූජකයෙකු ගේ ස්වයං පරීක්‍ෂණ පිලිබඳ විස්තරයකි.  

ටෝල්ස්ටෝයි විසින් ලියන ලද  God Sees the Truth, But Waits (දෙවියන් වහන්සේ සත්‍යය දකින නමුත් බලා සිටී ) කෙටිකතාව නොකළ මිනීමැරුමක් සඳහා සයිබීරියාවේ අවුරුදු 26 ක් සිර ගතව සිටි ඇක්සියානොව් නම් පුද්ගලයාගේ ඉරණම පිලිබඳව පවසයි. ටෝල්ස්ටෝයි විසින් ලියන ලද මෝඩ අයිවන් පිලිබඳ කතාව සාමාන්‍යයෙන් ළමා සුරංගනා කතාවක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, එය ක්‍රිස්තියානි ධර්මයට සහය දැක්වීම සඳහා ටෝල්ස්ටෝයිගේ දේශපාලන නැඹුරුව පිළිබඳ ඇඟවීමක් ලෙසද භාවිතා කරයි. ඔහුගේ සහෝදරයන් මුදල් හා මිලිටරි බලය ඉදිරියේ පහසුවෙන් පෙළඹුණත්, අයිවන්, ඔහුගේ සරල ජීවන රටාව නිසා, ද්‍රෝහී යක්ෂයා පරාජය කරයි.   ටෝල්ස්ටෝයි "කොල්ස්ටොමර් " කෙටිකතාවේදී   මිනිස් සම්ප්‍රදායන්හි සමහර අතාර්කිකතාවයන් හෙළිදරව් කිරීම සඳහා අශ්වයෙකුගේ දෘෂ්ටිකෝණය මගින් කරුණු හෙළි කරයි.  ඔහුගේ "නැතිවූ අවස්ථාවක්" සමාව ලැබීමට හා සමාව දීමට සමානාත්මතාවයේ වැදගත්කම විදහා දක්වන යේසුස්ගේ උපමාවක් සහිත කතාවකි.  ඔහුගේ "පශ්චාත්තාපය" කෙටිකතාව. පසුතැවිලි වූ පව්කාරයෙකු ස්වර්ගයට යාමට උත්සාහ කිරීමේ දුෂ්කරතා  විස්තර කෙරේ.

ටෝල්ස්ටෝයිගේ බොහෝ කථා පදනම් වූයේ සරල මිනිසුන් කෙරෙහි ඇති වූ ගැටලු සහ භෞතිකවාදයේ බලපෑම මත ය. ඔහුගේ ප්‍රබන්ධ නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඔහු ජීවත් වූ රුසියානු සමාජය යථාර්ථවාදීව ප්‍රකාශ කිරීමට ය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ පළමු කතන්දර සකසා ඇත්තේ කොකේසස්හි ය. එහිදී ඔහු 1851 සිට 1854 දක්වා කාලය ගත කළේය. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ කෙටි නවකතාවක් වන කොසැක් (1863)   සමාජයේ සදාචාරය ප්‍රශ්න කරන්නේ ඒවා වෙනත් සංස්කෘතියකට වඩා බුද්ධිමත්ව වෙනස් කිරීමෙනි. පොතේ ප්‍රධාන චරිතය වන්නේ රුසියානු වංශාධිපතියෙකු වන දිමිත්‍රි ඔලෙනින් ය. රුසියානු සමාජයේ ඔහුගේ වරප්‍රසාද ලත් ජීවිතය ගැන කලකිරී සිටින වංශාධිපතියෙකු වන දිමිත්‍රි ඔලෙනින් තම එදිනෙදාජීවිතයේ ඇති කාන්සාවෙන් ගැලවී යාමේ අපේක්ෂාවෙන්  හමුදාවට බැඳේ. ඔහු කොකේසස්හි “සරල” ජනයා අතර සන්සුන් භාවය සොයා ගැනීමට බොළඳ ලෙස බලාපොරොත්තු වේ. දේශීය සංස්කෘතිය තුළ ගිලී යාමේ උත්සාහයක දී ඔහු මහලු මිනිසෙකු වූ කොසැක් එරොෂ්කා සමඟ මිතුරු වේ. එරොෂ්කා  බොහෝ සටන් දැක ඇති අතර ඔහුගේ කාලය තුළ බොහෝ නිර්භීත දේ කර ඇත. කොසැක්වරයෙකු ලෙස ජීවිතය ගත කරන අතර, දිමිත්‍රි ඔලෙනින් තමාගේ අභ්‍යන්තර ජීවිතය, සදාචාර දර්ශනය සහ යථාර්ථයේ ස්වභාවය ගැන පාඩම් ඉගෙන ගනී. ඉවාන් තුර්ගේනිව් ටෝල්ස්ටෝයිගේ කොසැක් නවකතාව  හැඳින්වූයේ ‘අපේ භාෂාවෙන් ලියා ඇති හොඳම කතාව ලෙසටය.

ටෝල්ස්ටෝයිගේ මිලිටරි කතන්දර කොකේසස් හා ක්‍රිමියාවේ ඔහුගේ අත්දැකීම් පිළිබිඹු කරයි. ඔහුගේ කෙටි යුද නවකතාව "හජ්ජි මුරාඩ්" හි ප්‍රධාන චරිතය වන්නේ පෞද්ගලික පළිගැනීමේ හේතූන් මත ඔහු සටන් කරමින් සිටි රුසියානුවන් සමඟ නොසන්සුන් සන්ධානයක් ඇති කර ගන්නා ඇවාර් කැරලිකාර අණ දෙන නිලධාරි හජ්ජි මුරාඩ් ය.  කොකේසස්හි මුස්ලිම් ජනයා සහ රුසියානුවන් අතර දහනව වන සියවසේ යුද්ධය ගැන ටෝල්ස්ටෝයි පවසයි. මෙම නවකතාවේ කොකේසස්හි රුසියානු අධිරාජ්‍යවාදයේ අසාධාරණය පෙන්වයි. හජ්ජි මුරඩ්ගේ මරණයට තුඩු දුන් සිදුවීම් බොහොමයකට සාක්ෂිකරුවෙකු වන ටෝල්ස්ටෝයි, යුද්ධයේ ආවේණික වූ භීෂණය, වේදනාකාරී නිරවද්‍යතාවයකින්  ඉදිරිපත් කළේය. 

කෘතියක් හොඳ වීමට නම් කතුවරයාගේ ආත්මයෙන් ගායනා කළ යුතු බව ටෝල්ස්ටෝයි විශ්වාස කළේය. ප්‍රබන්ධ ලිවීම යනු ඔහුගේ ආත්මයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගවේෂණය කිරීමේ ක්‍රමයයි. එය මිනිස් අත්දැකීම්වල ගැඹුර හඞ නඟා සිටුවීම සඳහා වූ ඔහුගේ වෑයමයි. ටෝල්ස්ටෝයි ගේ  සෑම නවකතාවක්ම නිශ්චිත වේලාවක හා ස්ථානයක ජීවිතය පිළිබඳ තොරතුරු විනිවිද යන ඡායාරූපයක් මෙන්ම රුසියානු ඉතිහාසයේ එක්තරා මොහොතක් විශ්වීය මානව අත්දැකීම් සඳහා කවුළුවක් බවට පත් කරයි.  

ටෝල්ස්ටෝයි සිය කලාත්මක වර්ධනයේ මුල් අවධියේදී පුෂ්කින් කෙරෙහි ඉමහත් ප්‍රසාදය පළ කළේය. එහෙත් ඔහු  පුෂ්කින් ගේ කපිතාන්ස්කය දෝච්කා (කපිතන් ගේ දියණිය) නවකතාව ' විවේචනය කළේය. ටෝල්ස්ටෝයි සැබෑ ජීවිතයේ මෙන්ම ප්‍රබන්ධයේ ද  ශක්තිමත්, නිර්භීත, දැඩි පෞරුෂත්වයන් කෙරෙහි බෙහෙවින් ආකර්ෂණය වූ අතර ඔහු ඔවුන්ගේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවන්ට හා සදාචාරයට කැමැත්තෙන්ම සමාව  දුන්නේය. තවද ටෝල්ස්ටෝයි සූරාකන ලද ගොවියා දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔහුගේ ප්‍රබන්ධයේ  කේන්ද්‍රීය ගැටලුව බවට පත් කර ගත්තේය.  භූමිකාවක් ඉටු කළ පංතියක් වන නමුත් ආධිපත්‍යයක් නැති පංතියක් වන ගොවීන් පිළිබඳව ඔහු සංවේදී විය. 

ටෝල්ස්ටෝයි යුද්ධය, ආගම, ස්ත්‍රීවාදය සහ වෙනත් මාතෘකා විමසා බැලීමට සාමාන්‍ය සිදුවීම් සහ චරිත භාවිතා කළේය. දාර්ශනික මූලධර්ම තේරුම් ගත හැක්කේ ඉතිහාසයේ ඒවායේ ස්ථිර ප්‍රකාශනයෙන් පමණක් බව ඔහුට ඒත්තු ගියේය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ ලේඛන රුසියානු ජීවිතයේ සමස්ත ස්වරූපය සහ අන්තර්ගතය පිළිබිඹු කරයි. කලාවේ සදාචාරාත්මක අරමුන අවධාරණය කරමින් ඔහුගේ විවෘත ඉගැන්වීම් ඔහුගේ කෘති මගින් නිරාවරණය විය. .  

ටෝල්ස්ටෝයිගේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ විශාල නවකතාවල වීර කාව්‍යය සහ පද රචනය ඒකාබද්ධ කිරීමයි.  ඔහුගේ පරිච්ඡේද කෙටි වූ අතර ඔහු එදිනෙදා ජීවිතයේ විස්තර කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළේය.  ටෝල්ස්ටෝයිගේ පළමු සාහිත්‍ය කාලපරිච්ඡේදය තුළ නවකතාවකට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් ආඛ්‍යානමය ස්වභාවයේ සාහිත්‍ය කෘති ( පොවෙස්ට් /කෙටි නවකතා ) ලිවීය. ඔහුගේ පරමාර්ථය වූයේ ජීවිතය මෙන් ම තියුණු හා පරස්පරතාවයන්ගෙන් යුත් නව ශෛලියක් නිර්මාණය කිරීමයි. සියල්ල චලිතයෙන් නිරූපණය කිරීම සඳහා මිනිසුන්ගේ අභ්‍යන්තර ලෝකය සහ ඔවුන් අවට ඇති ජීවිත නිරාවරණය කිරීම ටෝල්ස්ටෝයිගේ මූලික නිර්මාණාත්මක ක්‍රමයයි. සිරිත් විරිත් ඉවත් කිරීමෙන් යටින් යථාර්ථය හෙළි කිරීමට ඔහු උත්සාහ කළේය. සදාචාරවාදියෙකු වූ ටෝල්ස්ටෝයි කලාව තුළින් සත්‍යය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කල අතර ඔහුගේ සංකල්පය තුළ, කලාව යනු ශ්‍රේෂ්ඨ නිරාවරණය කරන්නා ය.  

ටෝල්ස්ටෝයිගේ යථාර්ථවාදයට මුල්, සජීවී චරිත නිර්මාණය කිරීම මෙන්ම එදිනෙදා ජීවිතය හා ඉතිහාසයෙන් ලබාගත් දර්ශන විචිත්‍රවත් ලෙස නිරූපණය කිරීම ද ඇතුළත් විය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ යථාර්ථවාදය රුසියානු ජාතික සම්ප්‍රදායන් විසින් පෝෂණය කරන ලද අතර එය ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වූ නමුත් එයට විශ්වීය විෂය පථයක් ද ඇත.  ටෝල්ස්ටෝයි කිසි විටෙකත් යථාර්ථය දෙස බලන ආකාරය අතහැරියේ නැත: ඔහු හේතුව සහ බලපෑම අනුපිළිවෙලින් නිරූපණය කළේය. මුලින්ම ඔහු විස්තර කළ යුතු කරුණු තෝරා ගත්තේය. ඉන්පසු ඔහු ඒවා පිළියෙළ කළේය. දොස්තයෙව්ස්කි වැනි නවකතාකරුවන් ගේ ක්‍රමය වූයේ ප්‍රතිඑලය පෙන්වීම හා එය කෙසේ වීද යන්න පැහැදිලි කිරීමයි - එනම් වර්තමානය නිරූපණය කිරීමෙන් පසු අතීතයට ආපසු යාමයි. ටෝල්ස්ටෝයිගේ ක්‍රමය වූයේ ආපසු හැරීමයි. එනම් මුලින්ම හේතුව පෙන්වා පසුව ප්‍රතිඑල විද්‍යාමාන කිරීමයි. ටෝල්ස්ටෝයිගේ ලෝක දෘෂ්ටියේ සම්පූර්ණ ගැඹුර හා සංකීර්ණ බව වටහා ගැනීම සඳහා යමෙකු පළමුව අවධානය යොමු කළ යුත්තේ රචනා නොව කලාව කෙරෙහිය. ටෝල්ස්ටෝයි පුද්ගලයන්ගේ අභ්‍යන්තර ජීවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.  ඔහු මනෝවිද්‍යාත්මක සංජානනය පිළිබඳ අති දක්ෂයෙකි. ඔහුගේ පරමාර්ථය නම්,  හැකි තාක් දුරට, ජීවිතයේ අරුතෙහි අත්‍යවශ්‍ය සත්‍යය, මිනිස් සම්බන්ධතාවල හරය සොයා ගැනීමයි. 
 
ටෝල්ස්ටෝයි වඩාත්ම ප්‍රකට වන්නේ යුද්ධය සහ සාමය (1869) නවකතාවේ කතුවරයා ලෙසටය. ලෝක සාහිත්‍යයේ සම්භාව්‍යයක් ලෙස පිලිගැනෙන යුද්ධය සහ සාමය ටෝල්ස්ටෝයිගේ විශිෂ්ටතම සාහිත්‍ය ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස පිලිගැනෙයි.  යුද්ධය සහ සාමය යනු දාර්ශනික, ඓතිහාසික හා කාව්‍යමය නවකතාවකි. මෙම නවකතාවේ ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ සමාජ, දේශපාලන, දාර්ශනික,ඓතිහාසික, සෞන්දර්යාත්මක, සදාචාරාත්මක, ආගමික හා සදාචාරාත්මක අදහස් විස්තර කරයි. නවකතාව හරහා ඓතිහාසික යථාර්ථය, සමාජ ගතිකතාවයන් සහ මානව හැසිරීම් වල සංකීර්ණ ක්‍රියාවලීන් ඔහු විශ්ලේෂණය කළේය. මානව පැවැත්මේ පරමාදර්ශ සහ අර්ථය ඔහුගේ කේන්ද්‍රීය තේමාව විය. මෙම අද්විතීය නවකතාවේ ප්‍රබන්ධ හා ඓතිහාසික චරිත හාරසියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කර ඇති අතර කතන්දර හා සූක්ෂම යථාර්ථවාදය මෙම කලා කෘතිය තුළ සිත් ඇදගන්නා සුළු ය.   

යුද්ධය සහ සාමය යනු පූර්ව විප්ලවවාදී අධිරාජ්‍ය රුසියාවේ පුද්ගලාරෝපණයකි. මෙම නවකතාව රුසියාවේ ප්‍රංශ ආක්‍රමණයේ ඉතිහාසය සහ නැපෝලියන් යුගයේ සාර්වාදී සමාජයට ඇති කළ බලපෑම රුසියානු වංශාධිපති පවුල් පහක කථා තුළින් විස්තර කෙරේ. ප්‍රධාන චරිත කිහිපයකි. ටෝල්ස්ටෝයිගේ වීරයන්ට ඇත්තේ එකම අරමුණකි: ඔවුන් ජීවිතය සංක්‍රාන්තියකින් හා අරමුණකින් තොරව ජීවත්වීමට මාර්ගයක් සොයති. 

ඊ.එම්. ෆෝස්ටර්ට අනුව, ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ “යුද්ධය සහ සාමය”   මෙතෙක් ලියන ලද ශ්‍රේෂ්ඨතම  නවකතාවයි. ප්‍රංශ නවකතාකරුවෙකු වන රොමේන් රෝලන්ඩ් එය සෑම කාලයකම වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා නවකතාව ලෙස හැඳින්වීය. විලියම් ජේම්ස් ප්‍රකාශ කළේ “යුද්ධය සහ සාමය මිනිස් ජීවිතය නිරූපණය කිරීමේ පරිපූර්ණත්වයක්  බවයි. යුද්ධය සහ සාමය 19 වන සියවස තුළ රුසියානු සමාජයේ සෑම මට්ටමකම ජීවිතයේ පරිදර්ශනය පිළිබිඹු කලේය.

ටෝල්ස්ටෝයි, "යුද්ධය සහ සාමය" නවකතාවක් ලෙස නොසැලකීය. ටෝල්ස්ටෝයි නවකතාව  විනෝදාස්වාදයේ ප්‍රභවයක් ලෙස නොව මනෝවිද්‍යාත්මක අධ්‍යාපනය හා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ මෙවලමක් ලෙස සැලකීය. එම නිසා යුද්ධය හා සාමය තුළ ටෝල්ස්ටෝයි තමාගේම ජීවන න්‍යාය පිළිබඳ තර්ක කළේය. ඔහුගේ දර්ශනය සංකීර්ණ විය. ඔහු තම ජීවිතයේ ගැටුම්කාරී අරගල ගණනාවක් සොයා ගත්තේය. ඔහු තම ක්‍රිස්තියානි පරමාදර්ශයන් හා රාගය හා කුහකකම් සමඟ ගැටුම් අතර පොරබදමින් සිටියේය.අසම්පූර්ණ ලෝකයක පරිපූර්ණ ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කෙසේද? ඔහු නිබඳව මෙය ප්‍රශ්න කලේය. ටෝල්ස්ටෝයි යුද්ධය සහ සාමය සංකල්පනය කළේ ඓතිහාසික ආඛ්‍යානයක් ලෙසිනි. අර්ධ වශයෙන් ෂොපෙන්හෝවර්ගේ බලපෑම යටතේ, ඉතිහාසයේ සිදුවීම හා විශේෂයෙන් නිදහස, අවස්ථාව සහ අවශ්‍යතාවයේ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ඔහු  ආමන්ත්‍රණය කරයි.  

මෙම නවකතාවේ ටෝල්ස්ටෝයි ජාතීන් අතර යුද්ධය, ආයතන අතර යුද්ධය, පන්ති අතර යුද්ධය, පවුල් අතර යුද්ධය, පුද්ගලයන් අතර යුද්ධය සහ කෙනෙකු තුළ අභ්‍යන්තර යුද්ධය ඉස්මතු කරයි. ටෝල්ස්ටෝයිට අනුව සාමය ළඟා කර ගත යුත්තේ බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක සමගි කිරීමෙනි. එය තනි පුද්ගල මෙන්ම සාමූහික උත්සාහයකි. ටෝල්ස්ටෝයි හොඳ සහ නරක ගැන විවාද කළේය. ඔහු යුද්ධයේ දුෂ්ටකම දුටුවේය. ටෝල්ස්ටෝයි හඳුනාගත්තේ යුද්ධ මානව වර්ගයාගේ ඉතිහාසයේ කේන්ද්‍රීය ගැටලුවක් බවයි. ටෝල්ස්ටෝයිට අනුව සාමය යනු යුද්ධයක් නොමැතිවීම පමණක් නොව මිනිසුන්, ප්‍රජාවන් සහ ජාතීන් අතර සතුරුකම නොමැති වීමයි.

යුද්ධය හා සාමය තුළ ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි මිනිස් ආත්මය ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කළේය. ඔහුගේ ප්‍රධාන චරිත මනෝවිද්‍යාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ඔහු නිතරම අභ්‍යන්තර ඒකපුද්ගල කතා භාවිතා කළේය. ටෝල්ස්ටෝයි අධිරාජ්‍යයන්, රජවරු, සහ වංශාධිපතියන් ගැන සියුම් ජීවන රටාවන් විස්තර කරයි. ඔහු ඔවුන්ගේ අභ්‍යන්තර සිතුවිලි හා එකිනෙකා සමඟ අන්තර්ක්‍රියා විස්තර කරයි. එසේම ඔහු රුසියානු අධිරාජ්‍ය යේ පහළම වාටියේ සිටින දුගීන් ගැන  ලියයි. ඔහු ඔවුන්ගේ දුක්ඛිත ජීවිත විස්තර කරයි.  ඔවුන්ගේ සිතුවිලි හා හැඟීම් පිළිබිඹු කරයි.

චරිත විශ්ලේෂණය මෙම විශිෂ්ට නවකතාවේ සුවිශේෂී වේ. ආඛ්‍යානය සජීවීව හා සුවිශේෂී ලෙස තබා ගන්නා කේන්ද්‍රීය චරිත කිහිපයක් තිබේ. පියරේ බෙස්ට්හූවොව් සහ ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරු  නවකතාව පුරාම ප්‍රබන්ධ චරිත දෙකක්  ලෙස දක්නට ලැබෙන අතර එම චරිත වල ස්ථිතික ස්වභාවය කැපී පෙනේ. මෙම චරිත දෙක බොහෝ විට සැලකෙන්නේ ටෝල්ස්ටෝයිගේ පිළිබිඹුවක් ලෙස ය. මීට අමතරව මෙම මහා නවකතාවේ විස්තර කර ඇති සුළු චරිත ගණනාවක් තිබේ. ඔවුන් ද කතන්දර රේඛාවට හැඩකාර ලෙස බලපෑම් කරයි. අධිරාජ්‍යයන් හා රජවරුන් මෙන් ඔවුන්ද නැපෝලියන් ආක්‍රමණය අතරතුර නිර්භීතකම හා ධෛර්යය විදහා දැක්වූ පුද්ගලයෝ වෙති. උදාහරණයක් ලෙස ටෝල්ස්ටෝයි  තිකොන් නම් ගොවි සොල්දාදුවෙකු මෙම කෘතියේ නිරූපණය කරයි. තවත් චරිතයක් වන්නේ කැප්ටන් ඩෙනිසොව්ගේ කපටි සේවකයෙකු වන ලැව්රුෂ්කා ය. ලැව්රුෂ්කා උපක්‍රම සඳහා ප්‍රසිද්ධ වන අතර ඔහු ක්‍රියාත්මක වන්නේ සතුරු ඉසව් පිටුපස සිටය. නිකලස් බොල්කොන්ස්කි කුමරුගේ පක්ෂපාත සේවකයෙකු වන ඇල්පාතිච් නම් තවත් චරිතයක් පාඨකයාට හමු වේ.  බොල්කොන්ස්කි කුමරු ඉදිරිපිට ඇල්පාතිච් නිහතමානී හා අතිශයින් ගෞරව සහිත වුවද ඔහු අනෙක් සේවකයින් ඉදිරියේ මවාපෑමක් කරමින් ඒකාධිපති ස්වාමියෙකු මෙන් හැසිරේ. පෙලගේයුෂ්කා යනු නවකතාවේ විස්තර කර ඇති තවත් සුළු චරිතයකි. ඇය රුසියාව පුරා සංචාරය කරන දැහැමි වයසක දුප්පත් කාන්තාවකි. පෙලෙගුෂ්කා නිතර නිතර මරියා බොල්කොන්ස්කායා කුමරිය බැලීමට යන්නේ ඇයට මුදල් සහ ආහාර ලබා දෙන බැවිනි. ඊට අමතරව කුඩා දැරියකගේ අභ්‍යන්තර සිතුවිලි ගැන ටෝල්ස්ටෝයි විශිෂ්ට ලෙස ලියයි.  ගොවි දැරියක වන කුඩා  මලාෂා හදිසියේම රුසියානු අධිරාජ්‍ය හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරි ජෙනරාල් මිහායිල් ඉලාරියෝනොවිච් කුටුසොව්ව  දැන හඳුනා ගන්නා අතර ඔවුන් යුද්ධයේ මැද කුතුහලය දනවන මිතුරන් බවට පත්වෙති. මලාෂා මහා රුසියානු ජෙනරාල් කුටුසොව් - දෙදුෂ්කා (සීයා) ලෙස හඳුන්වයි. ජෙනරාල් කුටුසොව් සහ ජෙනරාල් බෙනිග්සන් අතර ඇති අභියෝගාත්මක ආකල්ප හා තර්ක ඇය කුතුහලයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්නීය.

ටෝල්ස්ටෝයිගේ ගතික මනස සහ ඔහුගේ පෞරුෂයේ ද්විත්ව භාවය මෙම දැවැන්ත නවකතාවෙන් මනාව නිරූපණය විය. ටෝල්ස්ටෝයි  සිය වංශාධිපති පන්තියේ සුඛෝපභෝගීත්වය අතහැර දමා ගොවීන්ගේ ජීවන රටාව වැලඳ ගත්තේය. ඔහු ගොවීන්ගේ ජීවන රටාව පරිපූර්ණ ජීවන මාර්ගයක් ලෙස දුටුවේය. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ ජීවිතය ප්‍රතිවිරෝධතා වලින් පිරී තිබුණි. ඔහුට ධනය අත්හැරීමට අවශ්‍ය වූ නමුත් මහලු විය තෙක් ඔහුට නිවැරදි තීරණයක් ගැනීමට නොහැකි විය. ඔහු දිගු කලක් තිස්සේ අවාසනාවන්ත විවාහයකට කොටු විය. ඔහු පෞද්ගලික ඉඩම් හිමිකාරිත්වයට  විරුද්ධ විය. එහෙත් තම වතු යායක අනවසරයෙන් ගස් කැපූ ගොවීන්ට නඩු දැම්මේය. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ වෙනස්වන මනෝ භාවයන් ඔහුගේ නවකතාවල මනාව ලේඛනගත කර ඇති අතර බොහෝ ඒවා ප්‍රධාන චරිත තුළින් පිළිබිඹු වේ.

ලේඛකයාගේ දෘෂ්ටිවාදාත්මක අර්බුදය මෙම දැවැන්ත නවකතාවේ සමහර කොටස්වල දැකිය හැකිය. ටෝල්ස්ටෝයි ප්‍රචණ්ඩත්වයට විරුද්ධ වුවද, ඔහුගේ නවකතාවේ ඔහු දේශප්‍රේමී උද්යෝගය නිසා ඇති විය හැකි කුරිරුකම් සාධාරණීකරණය කරයි. නවකතාවට අනුව, මුෂික්වරු (රුසියානු ගොවීන්) හාමත් වී පසුබසින හාමතින් අඩපණ වූ ප්‍රංශ සොල්දාදුවන්  දුටු විට ඔවුන් දරුණු ලෙස පහර දෙති. මුෂික්වරු නැපෝලියන්ගේ දුබල සොල්දාදුවන් නිර්දය ලෙස මරා දමති. අවදානමට ලක්ව සිටින අඩක් මියගිය සතුරු සොල්දාදුවන්ට පහර දෙන මුෂික්වරුන්ගේ ක්‍රියාවන් ටෝල්ස්ටෝයි උත්කර්ෂයට නංවයි.

පවුල් ගතිකතාවයන් සහ දෙමාපියන්ගේ බලපෑම මෙම නවකතාවේ හොඳින් විස්තර කර ඇත. ටෝල්ස්ටෝයිට කුඩා වයසේදී ඔහුගේ දෙමව්පියන් දෙදෙනාම අහිමි විය. නමුත් ඔවුන්ගේ උණුසුම හා අධ්‍යාත්මික ස්පර්ශය ඔහු සමඟ ජීවත් විය. ඔහු ඔවුන්ගේ මතකය අමරණීය කළේ යුද්ධයේ සහ සාමයේ ප්‍රබන්ධ චරිත දෙකක් නිර්මාණය කිරීමෙනි. නිකොලායි රොස්ටොව් (තරුණ නිර්භීත හමුදා නිලධාරියෙක් වූ වූ නිකොලායි රොස්ටොව් සූදුවට ඇලුම් කරන, නොසැලකිලිමත් ජීවිතයක් ගත කරන නමුත් පසුව වගකිවයුතු මිනිසෙකු බවට පත්වේ) සහ මාරියා බොල්කොන්ස්කායා (ආදරණීය සහ ආගමික කාන්තාවක් වන ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරුගේ සහෝදරිය) ටෝල්ස්ටෝයිගේ පියා සහ මව පිළිබඳ මතකයන් වෙයි.  ටෝල්ස්ටෝයි කුඩා කල සිටම ජීවිතය හා මරණය යන තේමාවන් ගැන බැරෑරුම් ලෙස සිතා බැලීය. ඔහු සැමවිටම ජීවිතයට ගැඹුරු අර්ථයක් සොයමින් සිටියේය.  නමුත් වයස අවුරුදු පනහේදී ටෝල්ස්ටෝයි විශාල වෙනසක් අත්විඳියේය. ජීවිතයේ අරුත කුමක්දැයි නොදැන තමාට ජීවත් විය නොහැකි බව ඔහු තීරණය කළේය.

ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි කුඩා දරුවෙකුව සිටියදී ඔහුගේ මව මාරියා නිකොලෙව්නා වොල්කොන්ස්කායා මිය ගියේය. ඇයගේ මරණයෙන් පසු මාතෘ අහිමි වීමේ සින්ඩ්‍රෝමය Maternal Deprivation Syndrome ඔහුට සැලකිය යුතු ලෙස බලපා ඇත. දරු ප්‍රසූතිය හේතුවෙන් තම මව මිය ගිය බව ටෝල්ස්ටෝයි වසර ගණනාවක් පුරා සාවද්‍ය ලෙස විශ්වාස කළේය. ලීසා මීනන් (ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරුගේ බිරිඳ) ගේ මරණය විස්තර කරන යුද්ධයේ සහ සාමයේ මාතෘ මරණය සහ මාතෘ අහිමිකම ඔහු නිරූපණය කරන අතර පසුව අනාථයෙකු බවට පත්වන ඇගේ ළදරු පුත් නිකොලස්ගේ අමිහිරි දුක්ඛිත තත්වය ටෝල්ස්ටෝයි තවදුරටත් විස්තර කරයි.

මෙම නවකතාවේ ලීසා තම පුතාව බිහි කරන අතරතුර මිය යයි. ඇය තම ස්වාමිපුරුෂයා නොමැතිව වේදනාවෙන් හා වේදනාවෙන් පසු වූවාය. ඇයට ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන ඇන්ඩ්‍රේ කුමරු අවශ්‍ය වූ විට ඔහු යුද්ධයට ගියේ  ඇයව  ඔහුගේ පියා සහ අසරණ සහෝදරිය සමඟ  තබාය.  මේ නිසා ලීසා බරපතල ලෙස කලකිරීමට පත්  වූවාය.  ටෝල්ස්ටෝයි යුද්ධය සහ සාමය තුළ ලීසාගේ  තනිකම මෙන්ම  ඇයගේ මරණය විස්තර කරයි.

රැන්කෝට්-ලැෆරර් (1998) විසින් ඔහුගේ Unfinished "Memoirs"" (අවුරුදු 1903 - 1906) හි පෙන්වා ඇති පරිදි, ටෝල්ස්ටෝයි තම මවගේ මතකය අධ්‍යාත්මික ප්‍රතිරූපයක් ලෙස තබා ගත්තේය. ඔහුගේ සංජානනය තුළ, ඇය ඔහුගේ ආත්මය තුළ ජීවත් වූ උත්කෘෂ්ට පරමාදර්ශයේ ප්‍රතිමූර්තිය විය. පසුකාලීනව ටෝල්ස්ටෝයි තම නැසීගිය මව දේවතාවියක් බවට පරිවර්තනය කර යාඥා කළේය. මහලු වියේදී ටෝල්ස්ටෝයි පාපොච්චාරණය කළේ තමා තවමත් රූප වන්දනා කර තම මව වෙනුවෙන් යාඥා කරන බවයි. මනෝ විශ්ලේෂක නිකොලායි ඔසිපොව් ටෝල්ස්ටෝයි මාතෘ ප්‍රතිරූපය මත  ප්‍රතිබද්ධ වීම ගැන ලිවීය. එක් අතකින්, ටෝල්ස්ටෝයි තම මව මියගොස් ඇති බවට  එකඟ නොවීය. මෙය ළමා කාලය තුළ  මානසික ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයක්  (defense mechanism) විය හැකි අතර එය වසර ගණනාවක් පුරා ඔහු තුල තිබුනේය.

සිය ළමා කාලය තුළ ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි තම පියා සමඟ ඊඩිපල් ගැටුම සමඟ පොරබදයි. යුද්ධයේ සහ සාමයේ කැපී පෙනෙන සාධකයක් වන්නේ පරිපූර්ණ පියෙකුගේ චරිත නොමැති වීමයි. නවකතාවේ විස්තර කර ඇති ප්‍රමුඛ පෙළේ පියවරුන් තිදෙනා වන්නේ කවුන්ට් වැසිලී කුරාගින් (කපටි හා ආත්ම කේන්ද්‍රීය මිනිසෙකු වන හෙලන්ගේ පියා) කවුන්ට් කිරිල් බෙස්ට්හූවොව් (පියරේ බෙස්ට්හූවොව්  ගේ පියා- සදාචාර වශයෙන් පරිහාණියට පත් සිටුවරයෙකි) සහ නිකලස් බොල්කොන්ස්කි කුමරු (ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරුගේ පියා- කෝපාවිෂ්ට හා නපුරු මහලු මිනිසෙකි). 

මාරියා බොල්කොන්ස්කායා ටෝල්ස්ටෝයිගේ පරමාදර්ශී සහ ප්‍රබන්ධ මව බවට පත්වේ. ඔහු ඇගේ චරිතය මෘදු හා මානුෂික මාතෘ ගුණාංගවලින් පොහොසත් කළේය. 
අවිවාහක තරුණ කුමරිය මාරියා බොල්කොන්ස්කායා ජීවත් වන්නේ ඇගේ මහළු සහ මුරණ්ඩු පියා වන නිකලස් බොල්කොන්ස්කි කුමරු සමඟ ය. ඇගේ පියා බොහෝ විට ඇයට සමච්චල් කරයි. ඔහු බවුරීනී වෙත විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි. බවුරීනී යනු රුසියානු වංශාධිපති පවුලේ සේවය කරන ප්‍රංශ තරුණියකි. කෙසේ වෙතත්, මරියා විසින් පියා කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර ඔහු විසින් කරන   සියලු නිෂේධාත්මක ක්‍රියා ඉවසා ගෙන සිටින්නීය. තවද ඇය  ඇගේ සහෝදරයා වන ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරු යුද්ධයෙන් ආපසු පැමිණෙන තෙක් බලා සිටින අතර ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි යුද සිරකරුවෙකු බවට පත්වී පවුලට කිසිදු තොරතුරක් නොලැබෙන විට මාරියා ඔහු වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නීය. ටෝල්ස්ටෝයි , මරියා බොල්කොන්ස්කායා නිහඞව දුක් විඳින චරිතයක් ලෙස නිරූපණය කරයි. මාරියා බොල්කොන්ස්කායා අපට මතක් කර දෙන්නේ ෆ්‍රොයිඩ්ගේ සුප්‍රසිද්ධ සිද්ධි අධ්‍යයනය වන ෆ්‍රවුලීන් ඇනා ඕ (බර්තා පැපන්හෙයිම්) ය.  ඇනා ඕ  ඇගේ ජීව විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතාවන් උවමනාවෙන්ම මර්දනය කළ අතර ඇගේ වයස්ගත වූ කෝපාවිෂ්ට පියා රැකබලා  ගත්තාය. 

පියරේ බෙසුකොව් සහ ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරු පියවරුන්ගේ චරිත සොයති. පරමාදර්ශී පියවරුන්ගේ චරිත නොමැතිවීම නිසා  පියරේ බෙස්ට්හූවොව් සහ ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරු ආදේශක පියවරුන් සෙවීමට පෙළඹෙති. ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරු ජෙනරාල් කුටුසොව් තුලින් පියාගේ ගුණාංග බොහෝමයක් දකින අතර පියරේ බෙස්ට්හූවොව් සිය සංකේතාත්මක පියා සොයා ගන්නේ ඔසිප් ඇලෙක්සෙවිච් බස්ඩෙව් - ප්‍රසිද්ධ ෆ්‍රීමේසන්වරයා හරහාය. 

පියරේ සහ ඇන්ඩ්‍රි කුමරු ටෝල්ස්ටෝයිට බොහෝ සමානකම් දක්වයි. ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ ආශාවන් හා අධ්‍යාත්මික ගැටුම් සමඟ පොරබදමින් සිටියේය. මෙම නොවිසඳුනු මානසික ගැටුම් පියරේ බෙස්ට්හූවොව් චරිතය හරහා ප්‍රකාශ විය. නවකතාවට අනුව පියරේ බෙස්ට්හූවොව් යනු කිරිල් බෙස්ට්හූවොව් කවුන්ට්ගේ අවජාතක පුතෙකි. පියරේ පිලිබඳව විස්තර කර ඇත්තේ කාන්තාවන්, වයින් සහ සූදුවට ඇලුම් කරන, ආකර්ශනීය නොවන  ශරීර  ප්‍රමාණයෙන් විශාල  මිනිසෙකු ලෙස ය. මෙම ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය තරුණ ටෝල්ස්ටෝයිට බොහෝ සෙයින් සමාන ය.

තරුණ ටෝල්ස්ටෝයිට සූදුව කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් තිබූ අතර පවුලේ ධනය විනාශ කලේය.  පියරේ බෙස්ට්හූවොව් මෙන් ටෝල්ස්ටෝයිට පීටර්ස්බර්ග් උසස් සමාජයට සම්බන්ධ වීම  අපහසු විය. ටෝල්ස්ටෝයි තමා ආකර්ෂණීය නොවන කැත මිනිසෙකු ලෙස පිළිගත්තේය. (පියරේ බෙස්ට්හූවොව්  විශාල වලසෙකු වැනි පුද්ගලයෙකු ලෙස නවකතාව තුල විස්තර කෙරේ ) පියරේ තම පියාගේ ධනය උරුම කර ගන්නා තෙක් උසස් සමාජය විසින් නොසලකා හරිනු ලැබීය. ඔහු ධනවත් වූ පසු ප්‍රසිද්ධ වූ පියරේට හෙලන් කුරගිනා (කවුන්ට් වැසිලී කුරාගින් ගේ දියණිය) සමඟ විවාහ වීමට බල කෙරුනි. එහි ප්‍රතිඑලයක් ලෙස වශයෙන් ඔහු අවාසනාවන්ත විවාහයකට කොටු වී ඔහුගේ ජීවිතයේ අර්ථය සෙවීය. වරෙක අශිෂ්ට කාමාතුර මිනිසා දැන් ජීවිතයේ අරුත සොයන දාර්ශනිකයෙකු බවට පත්වේ. පියරේ බෙස්ට්හූවොව් ටෝල්ස්ටෝයිගේ ජීවිත දර්ශනය නියෝජනය කරයි.

පියරේ බෙස්ට්හූවොව් ඔහුගේ විවාහ ජීවිතය ගැන නොසතුටින් සිටියේය. ඔහුගේ බිරිඳ - හෙලන්ගේ අනියම් හැසිරීම නිසා ඔහු අවමානයට  පත් විය. හෙලන් ඔහුගේ හිටපු මිතුරෙකු වන දොලහෝව් සමඟ ආදරයෙන් බැඳී සිටින බවට ඔහු සැක කරයි. දොලහෝව් තරුණ යුද නිලධාරියෙකි. කෙසේ වෙතත්, නැපෝලියන්ට එරෙහි පළමු සටනේදී දොලහෝව් නිර්භීතව සටන් කරයි. එබැවින් ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් උසස් සමාජයට නැවත පැමිණීමට ඔහුට හැකි විය. වංශාධිපති කාන්තාවන් දොලහෝව් ගේ නිර්භීතකම සහ කාන්තාවන් සතුටු කිරීමට ඔහුට ඇති හැකියාව අගය කරති. ඔහුගේ බිරිඳ දොලහෝව්  සමඟ ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වූ බවට විශ්වාස කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඔහු සතුව තිබුණි. පියරේ ලිංගික ඊර්ෂ්‍යාවට ලක් විය. පියරේ බෙස්ට්හූවොව්,  දොලහෝව්ව ද්වන්ධ සටනකට කැඳවා පීටර්ස්බර්ග් වංශාධිපතියන් අතර විළම්බනක් බවට පත් විය. 

පියර් මෙන් ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිද ලිංගික ඊර්ෂ්‍යාවෙන් පීඩා වින්දේය. ඔහුගේ සුප්‍රසිද්ධ කෘතියක් වන "Kreutzer Sonata ”-ක්‍රොයිට්සර් සොනාටා (1889) ඔහුගේ චරිතාපදානයේ කොටසක් බවට පත්විය. ප්‍රධාන චරිතය වන පොස්ඩ්නිෂෙව් තම බිරිඳ වයලීන වාදකයෙකු වන ට්‍රොකචෙව්ස්කි සමඟ රහසිගත සම්බන්ධයක් ඇති බවට සැක කරයි.ඔහුගේ ලිංගික පීඩාව ලිංගික උමතුවකට හා ලිංගික ඊර්ෂ්‍යාවට හේතු වේ. අවසානය පොස්ඩ්නිෂෙව් තම බිරිඳ මරා දමයි. ටෝල්ස්ටෝයි විශ්වාස කළේ විවාහක දෙදෙනෙකු එකට රැඳී සිටිමින් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රේමය බොහෝ දුරට කාමුක සතුටින් හා ලෞකික ප්‍රේමයෙන් පිරී ඇත්නම් එය ඉක්මනින් වෛරය බවට පත්විය හැකි බවයි. ටෝල්ස්ටෝයිට අනුව ලෞකික ප්‍රේමය මිනිස් ආත්මය පිරිහීමට ලක් කරයි.ක්‍රොයිට්සර් සොනාටා හි ටෝල්ස්ටෝයි ලෞකික ආදරය එදිරිව නිර්මලකමට එරෙහිව තර්ක කළේය. යුද්ධයේ සහ සාමයේ දී පියරේ තම බිරිඳට බරැති කිරිගරුඞ බංකුවකින් පහර දීමට උත්සාහ කරයි. ඔහු ඇයට පහර දුන්නේ නම් එය මාරාන්තික පහරක් වනු ඇත. පියරේගේ මුලික සිතුවිලි වූයේ ඔහුගේ බිරිඳ මරා දැමීමයි. ඔහුගේ කෝපය හෙලන්ට දැඩි බියක් ගෙන දෙයි. මෙම ගැටුමෙන් පසු දෙදෙනාම වෙන්ව සිටිති. තම බිරිඳ ඝාතනය කරනවා වෙනුවට පියරේ හුදෙකලා වී අර්ථය සෙවීමට යයි. පියරේ අධ්‍යාත්මික කටයුතුවලට යොමු වේ. පියරේ නිදහස් මේසන් කෙනෙකු බවට පත්වන්නේ එය ඔහුගේ අභිමානය යථා තත්වයට පත් කිරීමට සහ පැවැත්මේ රික්තය පිරවීමට උපකාරී වනු ඇතැයි සිතමිනි. නමුත් ඔවුන්ගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවල හිස් බව ඔහු ඉක්මනින්ම වටහා ගනී. ඔහු තම ජීවිතය වෙනත් මෙහෙවරකට කැප කරයි.

දැන් පියරේ ට අවශ්‍ය වන්නේ නපුර අවසන් කිරීමට ය. රුසියානු සහ ප්‍රංශ ජනයාට නපුර මුදා හරින ලද නැපෝලියන් අන්ත ක්‍රිස්තුස්ව  ඝාතනය කිරීමට ඔහු තීරණය කරයි. පියරේ මෙය පරිශුද්ධ මෙහෙවරක් ලෙස සලකන අතර ඔහු සිය ජීවිතය පූජා කිරීමට සූදානම්ය. ඔහුගේ ලිංගික ඊර්ෂ්‍යාව සාමාන්‍ය කෝපයක් බවට පරිවර්තනය වී ඇති අතර එය නැපෝලියන් වෙත යොමු වී තිබේ.

ෆ්‍රෙඩ්රික් හේගල් නැපෝලියන් දුටුවේ අශ්වයා පිට නැගී සිටින ලෝක ආත්මය ලෙස ය. කෙසේ වෙතත්, ටෝල්ස්ටෝයි නැපෝලියන්ගේ චරිතයේ සංකීර්ණ ස්වභාවය අති නවීන විශ්වාසය, ආත්මාර්ථකාමිත්වය, බලයේ විශාලත්වය, නිර්භීතකම සහ කෘරත්වය විස්තර කලේය.  ටෝල්ස්ටෝයි  වසංගතයෙන් මියයන තම සොල්දාදුවන් නැපෝලියන් රැකබලා ගත් ආකාරය හෙළි කරයි. එසේම රුසියානු කැම්පේනය පරාජය වීමෙන් පසුව  ඔහුගේ ආත්මාර්ථකාමිත්වය හොඳින් හෙළි විය. නැපෝලියන්  රුසියානු ශ්‍රීත ඍතුවේ දී සිය සොල්දාදුවන් මරණයට ඇද දමා බේරී පලා ගියේය. ටෝල්ස්ටෝයි  නැපෝලියන් බොනපාට් බයිබලයේ එන මෘගයා ලෙස නම් කළේය.

ටෝල්ස්ටෝයිට අනුව නැපෝලියන් නපුරු හමුදා බුද්ධිමතෙකු වූ නමුත් රුසියානු ජනතාවගේ කැමැත්ත බිඳ දැමීමට ඔහුට නොහැකි විය. නැපෝලියන් බොනපාට්ගේ බිඳ වැටීම සිදු වූයේ ඔහුගේ 1812 රුසියානු ආක්‍රමණය  සමඟ ය. නැපෝලියන්ගේ පරාජය කළ නොහැකි මහා හමුදාවට බොරෝඩිනෝ සටනේදී  හාණි සිදු විය. නැපෝලියන් 680 000 කට අධික සොල්දාදුවන් සමඟ රුසියාව ආක්‍රමණය කළේය. බොරෝඩිනෝ සටන ඉතිහාසයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් බවට පත්වේ. ටෝල්ස්ටෝයි පවසන පරිදි මෘගයා බරපතල තුවාල ලබා ඇත. ඔහුගේ මොස්කව් ආක්‍රමණය නිරන්තරයෙන් ව්‍යසනයක් බවට පත්වේ. ජෙනරාල් කුටුසොව් මෘගයාගේ චලනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි. ඔහු නැපෝලියන්ට එරෙහිව තීරණාත්මක ආයුධ තුනක් භාවිතා කරයි. ඒවා නම් ඉවසීම, කාලෝචිත පසුබැසීම සහ ළඟා වන රුසියානු ශීත කාලයයි.

ආක්‍රමණික ප්‍රංශ හමුදාවට රුසියානු අධිරාජ්‍ය හමුදාවේ වරින් වර ප්‍රතිරෝධයකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. කොසැක් අශ්වාරෝහකයෝ නැපෝලියන්ගේ සැපයුම් මාර්ගවලට නිරන්තරයෙන් පහර දුන්හ. සතුරා නොඉවසිලිමත් විය. ආහාර නොමැතිකම, අතහැර යාම, රෝග, වෙහෙස නිසා නැපෝලියන්ගේ හමුදාව දුර්වල විය. ආක්‍රමණයේදී ඔහුට සොල්දාදුවන් 500,000 කට වඩා අහිමි විය. 100,000 කට ආසන්න පිරිසක් යුද සිරකරුවන් බවට පත්විය. ඔවුන්ගෙන් 10,000 ක් පමණක් පණපිටින් ප්‍රංශයට පැමිණියහ.

නැපෝලියන් ආක්‍රමණය වැනි විශාල සිදුවීම් සිදුවන්නේ එක් මිනිසෙක් ඉතිහාසයේ චලනය නියම කරන නිසා නොව, ලක්‍ෂ සංඛ්‍යාත චේතනාවන් හා අනතුරු සහ ප්‍රතික්‍රියා එකවර සිදුවන බැවිනි; ටෝල්ස්ටෝයි මෙය හැඳින්වූයේ "රංචුවට සමාන ජීවිතයක් වන අතර එහිදී මිනිසා අනිවාර්‍යයෙන්ම ඔහු වෙනුවෙන් නියම කර ඇති නීති ඉටු කරයි". ඔහු සැබවින්ම එක්තරා ඓතිහාසික මාරාන්තිකවාදියෙකි. ඔහු සිය නවකතාවේ ගමන් මඟ එම මාරකවාදයේ නීති සෙවීමට වැය කරයි. නැපෝලියන් සහ ඔහු වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයන් තමන් අතිශයින්ම නිදහස් යැයි සිතන නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් ඉතිහාසයේ සේවකයින් වෙති. 

"සිදුවීම්වල සම්පූර්ණත්වය මිනිසාගේ මනසට වටහා ගත නොහැක, නමුත් එම හේතු සොයා ගැනීමේ ආශාව මිනිසාගේ ආත්මය තුළ අන්තර්ගත වේ. කොන්දේසි වල බහුකාර්‍යතාව සහ සංකීර්ණත්වය සලකා බැලීමෙන් තොරව වෙන වෙනම ගත් එකක් හේතුව ලෙස පෙනෙන්නට පුළුවන, ඔහු බුද්ධිමය යැයි පෙනෙන හේතුවක් වෙත පළමු ආසන්න වශයෙන් වටහා ගෙන  මෙය හේතුවයි පවසයි "  (ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි - යුද්ධය සහ සාමය).  

නව සැලැස්මක් සමඟ පියරේ  මොස්කව් වෙත යාමට තීරණය කරයි. එහිදී මොස්කව්හි ප්‍රංශ ආක්‍රමණය ඔහු දුටුවේය. මොස්කව්හි මහා නගරය ගිනිගෙන ඇත. මොස්කව්හිදී පියරේ ප්‍රංශ නිලධාරියෙකු බේරාගෙන ඔවුන් මිතුරන් බවට පත්වේ. ප්‍රංශ නිලධාරියා පුදුමයට පත් වූයේ පියරේ ප්‍රංශ භාෂාව පිළිබඳ දැනුම සහ ඔහුගේ ස්වාභාවික උච්චාරණයයි.

පියරේ සිරකරුවෙකු වූ විට ඔහුගේ මෙහෙයුම හදිසියේම අවසන් වේ. ප්‍රංශ නිලධාරීන් සිතන්නේ පියරේ රුසියානු ඔත්තුකරුවෙකු බවයි. ඔහුට අනෙක් සිරකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සිදුවිය. එහිදී ඔහුට තවත් සිරකරුවෙකු - ප්ලැටීන් කරාතියෙව්  හමුවේ. ප්ලැටීන් කරටෙව්ගේ චරිතය සාපේක්ෂව කුඩා නමුත් ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළු ය. පොතේ විස්තර කර ඇති පරිදි ප්ලැටීන් කරාතියෙව්  යනු ටෝල්ස්ටෝයි  අගය කළ සරල හා සැබෑ ගුණාංග ඇති ගොවියෙකි.  කරතේව් පරිපාකයර(wisdom) මූර්තිමත් කරයි: විරුද්ධවාදී, ජීවිත ප්‍රතික්ෂේප කරන බලවේගයන් හමුවේ ආත්මයේ තිරසාර බව  පෙන්වා දෙයි.    

 
දිගු පසුබැසීමේදී ප්‍රංශ සොල්දාදුවන් තවදුරටත් ඉදිරියට යා නොහැකි රුසියානු සිරකරුවන්ට වෙඩි තබයි. දුර්වල ප්ලැටීන් කරාතියෙව්ට  ඇවිදීමට  පියරේ උදව් කරන නමුත් ඔහු වඩ වඩාත් වෙහෙසට පත්වේ. අවසානයේදී ප්ලේටන් කරතේව්ට ප්‍රංශ සොල්දාදුවෙකු විසින් වෙඩි තබයි. යුද තත්වයක් තුළ මිනිස් ස්වභාවයේ අඳුරු පැත්ත දැකීමෙන් පියරේ ව්‍යාකූල වේ. මරණය, පුද්ගලයාට ජීවිතය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීමක් සපයයි. මිනිසෙකුගේ වර්ධනයට ජීවිතය හා මරණය යන පැවැත්මේ ප්‍රතිවිරෝධතා අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. පියරේ සිරගත වීමෙන් නිදහස ඉගෙන ගන්නා අතර ඇන්ඩ්‍රි ආදරය අත්කර ගන්නේ වෛරය හා ජීවිතය පිළිබඳ දැනුමෙනි.


එක් වරක් ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි ක්‍රිමියානු යුද්ධයේ සේවය කළ අභිලාෂකාමී තරුණ නිලධාරියෙකි. ඔහු සෙවාස්ටොපෝල් ආරක්ෂා කිරීමට සහභාගී විය. එහිදී ඔහු භීතිය හා බලාපොරොත්තු සුන්වීම දුටු අතර සටන් ආතතියේ ප්‍රතිඑලයක් ලෙස ඔහු ක්‍රමයෙන් පෞරුෂ විපර්යාසයකට මුහුණ දුන්නේය. මෙම පෞරුෂ විපර්යාසයේ උච්චතම අවස්ථාව සිදු වූයේ යුද්ධයෙන් වසර ගණනාවකට පසු ඔහු වතුයායක් මිලදී ගැනීමට යමින් සිටියදීය. ඔහුට තානායමක නැවතී සිටීමට සිදු වූ අතර මධ්‍යම රාත්‍රියේදී ඔහු මාරාන්තික බියෙන් නැගී සිටියේය. මෙය දරුණු කාංසාවක් ( anxiety attack) විය හැකි අතර මෙම සිදුවීම ඔහු තුළ පැහැදිලි වෙනස්කම් ඇති කළේය. ටෝල්ස්ටෝයි මරණයට භීතියෙන් පීඩා විඳි අතර මරණ භීතිය යුද්දය හා සාමය නවකතාවේ කේන්ද්‍රීය අංගයක් බවට පත්වේ.

ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ ජීවිතයේ කිහිප වතාවක්ම දැඩි මානසික අවපීඩනයෙන් හා හුදෙකලා තත්වයකට පත්විය. මෙම මානසික අවපීඩනය, ඔහුව පාහේ විනාශ කර දැමූ අතර, ඔහු ඇනා කරෙනිනා අවසන් කළ පසු, ලිංගිකත්වය පමණක් නොව, සාහිත්‍ය නිර්මාණය හා ද්‍රව්‍යමය දේද අත්හැර දැමීමට ඔහුට අවශ්‍ය විය. ලෙනාඩෝ ඩා වින්චි මෙන්ම ටෝල්ස්ටෝයි ද සිය කලා කෘතිවලින් වෙහෙසට පත්වූ අතර, 'කලාව අර්ථ විරහිත පමණක් නොව හානිකර ය' යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළ අතර, පසුව දාර්ශනික, දේශපාලන හා ආගමික ලේඛන සඳහා කැප විය.

ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි කුමරු බොහෝ දුරට නියෝජනය කරන්නේ ටෝල්ස්ටෝයිගේ හමුදා කාලයයි. ඇන්ඩ්‍රි කුමරු නිරූපණය කළේ තම ධනය හා පවුල් මහිමය නිසා වෙහෙසට පත් වූ නරුම මිනිසෙකු ලෙස ය. ඔහු නව ජීවිත වික්‍රමාන්විතයක් සොයයි. ඇන්ඩ්‍රි කුමරු ලීසා සමඟ ප්‍රීතිමත් විවාහ දිවියක් ගත නොකරයි. (වඩාත් රැඩිකල් බවට පත්වීමත් සමඟ ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ බිරිඳ සමඟ තිබූ සම්බන්ධතාවය පිරිහී ගියේය)  ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ ඉතිහාසය නිර්මාණය කර එහි විශාල කොටසක් වීමයි. ජෙනරාල් කුටුසොව්, ජෙනරල් බැග්‍රේෂන්, නැපෝලියන් බොනපාට් වැනි  වීරයන් සමඟ සිටීමට ඔහුට අවශ්‍යය. ඔස්ටර්ලිට්ස් සටනේදී ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සොයා ගැනීමට ඔහු බලා සිටියේය. සටනේදී ඇන්ඩ්‍රි බොල්කොන්ස්කි තුවාල ලැබූ විට හිස්බව නිරූපණය කරන නිල් අහස ඔහු දකී. ඇන්ඩ්‍රේගේ NDE (මරණ අත්දැකීම් ආසන්නයේ) ඔහු වඩාත් පරිණත වන අතර අවසානයේ ඔහු යුද්ධයේ ඇති හිස් බව වටහා ගනී. ඔහුගේ හිටපු වීරයා වූ නැපෝලියන් හමුවීම, ඉතිහාසය නිර්මාණය කිරීම යනාදිය හිස් උත්සාහයන් විය. මිනිස් දුක් වේදනා වල සැබෑ අරුත ඔහු තේරුම් ගත්තේය. නමුත් ඔහු වඩාත් නරුම ලෙස ජීවිතයෙන් විසන්ධි වෙයි.

යථාර්ථවාදී නවකතාවේ එක් නිර්ණායකයක් වන්නේ පුද්ගල අත්දැකීම් වලට සත්‍යවාදී වීමයි. . සත්‍යය අඳුරු, අළු හෝ පොදු වූ විට ටෝල්ස්ටෝයි  එය දීප්තිමත් අතිශයෝක්තියේ මායාවෙන් අලංකාර කර නැත. ටෝල්ස්ටෝයි කළු හා සුදු පැහැයෙන් ලියන්නේ නැත: ඔහුගේ සියලු චරිත අළු පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර, සියල්ලම ටෝල්ස්ටෝයිගේම අභ්‍යන්තර ද්වන්ධ සටන සමඟ සටන් කරයි. ස්වාභාවික පැවැත්මක් හොඳම බව ටෝල්ස්ටෝයිට ඒත්තු ගියේය. මේ අනුව, පියරේ සහ නතාෂා දිවි ගලවා ගන්නේ ඔවුන් ස්වභාවික නිසා වන අතර ඇන්ඩ්‍රි විනාශ වන්නේ ඔහු ස්වභාවික නොවන නිසාය. කුටුසොව් නැපෝලියන් පරදවා ජය ගන්නේ කුටුසොව් වඩාත් ස්වාභාවික නිසාය. ටෝල්ස්ටෝයි මායාව සමඟ කටයුතු කරන්නේ කලාතුරකිනි. ඔහු ජීවිතය සමඟම කටයුතු කරන අතර, එය කෙතරම් සාමාන්‍ය දෙයක් වුවද, අතිශයෝක්තියෙන් තොරව ඔහු එය රසවත් කරයි. ටෝල්ස්ටෝයි සිය කලාව අනුවර්තනය කරන්නේ ඔහු විස්තර කරන මිනිස් ස්වභාවයේ සෑම අවශ්‍යතාවක්ම සපුරාලීමට ය.

ටෝල්ස්ටෝයි විවිධ අභිනයන් සහ ගති ලක්ෂණ තුළින් මිනිසුන්ට පෙන්වීමේ ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධ මනෝ භෞතික තාක්‍ෂණය උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනී. බොහෝ චරිත ඒවා සදහටම හඳුනා ගන්නා තනි ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ වලින් සමන්විත වේ: දරු ප්‍රසූතියේදී මිය යන ඇන්ඩ්‍රිගේ රූමත් බිරිඳ වන ලයිස්ගේ ඉහළ තොල්; හෙලන්ගේ ලස්සන සුදු උරහිස්;  නැපෝලියන්ගේ කුඩා සුදු අත්; ප්‍රංශ සිරකරුවාගේ අඳුරු නිකට; නැපෝලියන් මොස්කව් ආක්‍රමණය කරන විට මුණගැසෙන වෙළඳ නියෝජිත කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන මිනිසාගේ නාසයේ කුරුලෑ; සිරගෙදරදී පියරේ මුණගැසෙන ගොවියා වන ප්ලේටන් කරටයෙව්ගේ වටකුරු මුහුණ සහ සංයුක්තතාවය, ඔහුගේ වටපිටාව ඔහුගේ සදාචාරාත්මක පරිපූර්ණත්වයේ සංකේතයක් වන අතර ලෝකය පිළිගැනීමට ඔහුට ඇති හැකියාව ද සංකේතවත් කරයි.

තරුණ කාලයේ ටෝල්ස්ටෝයි සූදුවට ඇබ්බැහි වූවෙකු හා ප්‍රසිද්ධ කාමමිථ්‍යාචාරිකයෙකි. සමහර විට ඔහු තම හමුදා සගයන්ගේ භාර්යාවන් පොළඹවා ගැනීමට උත්සාහ කළේය. කෙසේවෙතත්, ඔහුගේ මහලු වියේදී ඔහු ලිංගිකත්වය අතහැර දමා වැළකී සිටීම ගැන දේශනා කළේය. ඔහුගේ යුගයේ බොහෝ යෞවනයන් ටෝල්ස්ටෝයානිවාදයේ අනුගාමිකයන් බවට පත් වූහ. ඔහුගේ අනුගාමිකයන් සාමකාමීත්වය, නිර්මාංශත්වය, දේශපාලන කටයුතුවලට සහභාගී නොවීම සහ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්ම මත පදනම් වූ ඉහළ මට්ටමේ සමාජ ක්‍රියාකාරකම් වැනි ජීවන මූලධර්ම ඇති ටෝල්ස්ටෝයානිවාදය වැලඳ ගත්තෝය. 

ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ බිරිඳ සමඟ ගැටුම් පසු කාලීනව උත්සන්න විය. ඔහු ඇය සහ ඔහුගේ උපන් නිවස හැර ගියේය. එබැවින් රූපක වශයෙන් ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි තම බිරිඳව අතහැර දමා  ඝාතනය කලේය (  ක්‍රොයිට්සර් සොනාටා  නවකතාවටට අනුව ) කළේය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ ස්ථිර නික්ම යාමෙන් පසු ඔහුගේ බිරිඳ සොෆියා ටෝල්ස්ටයා සියදිවි නසා ගැනීමට උත්සාහ කළාය. ඔහු ඇස්ටොපෝවෝ දුම්රිය ස්ථානයේ අවසන් පැය කිහිපය තුළදී ඔහුගේ බිරිඳව අවසන් වරට දැකීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ බිරිඳ කෙරෙහි ඇති කෝපය සහ අමනාපය ඔහුගේ සමාව දීමේ ක්‍රිස්තියානි පරමාදර්ශයන් මුළුමනින්ම විපරීත කළේය.

 ටෝල්ස්ටෝයිගේ ලෞකික ආශාව සහ ගොවි කාන්තාවන් කෙරෙහි ඇති  කාමුක බව ඔහුගේ බිරිඳ වූ සොෆියාව ආතතියට පත් කරන ලදි. සොෆියාට වඩාත්ම කරදර වූයේ ටෝල්ස්ටෝයිට දරුවෙකු බිහි කළ ඇක්සිනියා නම් ගොවි කාන්තාවක් සමඟ ඇති දිගු සම්බන්ධතාවයයි. සමහර අවස්ථා වලදී ඔහු දෙබිඩි බවක් නිරූපණය කලේය.  ඔහු එවකට ප්‍රධාන ලේඛකයා වූ ඉවාන් ටුර්ගිනෙව් සමඟ අමනාප විය.  ඉවාන් ටුර්ගිනෙව් තම අවිවාහක කටයුතු සහ අවජාතක දියණිය ගැන විවෘතව කතා කළ අතර ටෝල්ස්ටෝයිට එවැනි “පව්කාර” ජීවන රටාවක් පිළිගැනීමට නොහැකි විය.  ඔහුගේ මරණ මංචකයේ ඉවාන් ටුර්ගිනෙව් ටෝල්ස්ටෝයිට මෙසේ ලිවීය: “ඔබේ සමකාලීනයෙකු වීම ගැන මම සතුටු වෙමි.   

ටෝල්ස්ටෝයිගේ වඩාත් කැපී පෙනෙන විශ්වාසයක් වූයේ ලිංගිකත්වය කෙරෙහි සතුරුකමයි. රුසියානු ලේඛකයින් වන දොස්තයෙව්ස්කි, චෙකොව්, පැස්ටර්නැක් සහ සොල්ෂෙනිට්සින් වැනි අය අතර ලිංගික සතුරුකම සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් විය. 1888 දී ටෝල්ස්ටෝයි ප්‍රකාශ කළේ මිනිසුන් තවදුරටත් ලිංගික ප්‍රේමයට සම්බන්ධ නොවිය යුතු බවයි.රන්කෝට්-ලෆරර්ට අනුව (1998) ටෝල්ස්ටෝයි බොහෝ විට විවිධ අවස්ථා වලදී කාන්තාවන් කෙරෙහි සිය සතුරුකම ප්‍රකාශ කළේය. ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ වැරදි මතය විවෘතව ප්‍රකාශ කළේය. වරක් ඔහු ප්‍රකාශ කළේ: තරුණ කාන්තාවක් විවාහ කර ගැනීම යනු ශිෂ්ටාචාරයේ සියලු විෂ පිළිගැනීමයි.

ටෝල්ස්ටෝයිට බොහෝ දුරට මුණගැසී ඇත්තේ පූර්ව විප්ලවවාදී රුසියානු සමාජයේ කාන්තාවන් වර්ග දෙකකි :  අධික වියදම් සහිත ජීවන රටාව නිසා ප්‍රසිද්ධ වූ වංශාධිපති කාන්තාවන් සහ වැඩවසම් ක්‍රමය, පුරුෂාධිපත්‍යය සහ පල්ලිය විසින් පීඩාවට පත් වූ ගොවි කාන්තාවන් ය. ඉහළ හා පහළ පංතියට අයත් කාන්තාවන්ගේ දුරාචාර හැසිරීම ඔහු දුටුවේය. ඒ අතරම පංති දෙකේම කාන්තාවන් විසින් පෙන්නුම් කරන ආදරය, දයානුකම්පාව, සංවේදනය, පුණ්‍ය කටයුතු යනාදිය ඔහු දුටුවේය. ඔහු උපකල්පනය කළේ පුරුෂයින් හා ස්ත්‍රීන් උපත ලැබුවේ නිර්මලව බවත් ඔවුන් ශිෂ්ටාචාරය නිසා දූෂිතවී විෂ වන බවත් ය . 

ටෝල්ස්ටෝයි පසුකාලීනව  ගැඹුරු අධ්‍යාත්මික අර්බුදයකට ගොදුරු විය. ඔහු තුල නිදන්ගත විශාදයේ (chronic depression)  ලක්‍ෂණ පහල විය. ඔහු සිය දිවි නසා ගැනීමට තරම් පෙළඹෙනු ඇතැයි යන බියෙන් තුවක්කුවෙන් වෙඩි තැබීම පවා නතර කළේය. 1879 දී, යුද්ධයෙන් හා සාමයෙන් දශකයකට පසුව සහ ඇනා කරෙනිනාට වසර දෙකකට පසුව සහ ඔහුගේ දාර්ශනික සොයාගැනීම් සංස්ලේෂණය කිරීමට දශකයකට පෙර ටෝල්ස්ටෝයි සිය අභ්‍යන්තර ජීවිතයේ පැවැත්මේ ව්‍යසනය පාපොච්චාරණයකින්  ඉදිරිපත් කළේය.  “පාපොච්චාරණය” (1884) ය. එහි දී ඔහු සිය ගැඹුරු පැවැත්මේ අර්බුදය විස්තර කරයි. 

ටෝල්ස්ටෝයි අර්ථයේ අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නේ ඔහුගේ කීර්තියේ උච්චතම අවස්ථාව වන විටදීය. තමා සියදිවි නසා ගැනීම ගැන කල්පනා කළ බවත්, ඔහුගේ ජීවිතයේ අරුත සොයාගත නොහැකි නම් තවදුරටත් ජීවත් විය නොහැකි බවත් ඔහු පැවසීය. ජීවිතයේ හා මරණයේ අරුත පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇසූ විට, ඔහුගේ සාහිත්‍ය කෘතිය නිෂ්එල දෙයක් ලෙස ඔහු සැලකීය. "දෙවියන් නොපවතින්නේ නම්, මරණය නොවැළැක්විය හැකි බැවින් ජීවිතයේ අර්ථය කුමක්ද?"   ඔහු විමසීය.  අර්ථය පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරක් නොමැතිව ඔහුට කිසිවක් කිරීමට නොහැකි විය. කීර්තිය, වාසනාව සහ පවුල තිබියදීත්, ඔහුට සියදිවි නසා ගැනීමට අවශ්‍ය විය. ටෝල්ස්ටෝයි පවසන පරිදි මිනිසාට ජීවත්වීමට නම් ඔහු එක්කෝ අනන්තය නොදැකිය යුතුය, නැතහොත් ජීවිතයේ අර්ථය පිළිබඳ එවැනි පැහැදිලි කිරීමක් තිබිය යුතුය. හේගල්ගේ කෘති "හිස් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්" ලෙස ඔහු බැහැර කළ අතර ඔහු වඩාත් කැමති වූයේ ෂොපෙන්හෝවර්ටය. තවද ඔහු සොක්‍රටීස්, බුදුන් හා පරණ ගිවිසුමේ සලමොන් ගැනද සඳහන් කරයි. 

පාපොච්චාරණයෙන් පසුව ලියන ලද ටෝල්ස්ටෝයිගේ නවකතාව වන ද ඩෙත් ඔෆ් අයිවන් ඉලිච්  ඔහුගේ වඩාත්ම සාර්ථක පසුකාලීන කෘතිවලින් එකක්  විය. ද ඩෙත් ඔෆ් අයිවන් ඉලිච්, මනෝවිද්‍යාත්මක යථාර්ථවාදයේ විශිෂ්ටතම කෘතියක් ලෙස සැලකේ. අයිවන් ඉලිච් ඔහුගේ සමාජ පන්තියේ සුපරීක්ෂාකාරී, නිවැරදි, සාමාන්‍ය නියෝජිතයෙකි. ඔහු තම විනිශ්චයකාර වෘත්තියේ, ආදරය, විවාහය, ඔහුගේ පවුල සහ ඔහුගේ මිත්‍රත්වයන් තුළ සාර්ථකත්වය අත් කර ගෙන ඇත. එහෙත්, ඔහුගේ අතීතය සමාලෝචනය කරන විට තමා ආත්මාර්ථකාමිත්වය  හා කුහකකමින් පිරි ජීවිතයක් ගත කර ඇති බව වටහා ගනී.  ඔහු මියයන විට, ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන අතර, ගොවියෙකු වන වන ජෙරසිම්ගේ ආදර්ශයෙන් ඉගෙන ගන්නේ  වැදගත් දෙය ප්‍රේමය මිස ලෞකික ජයග්‍රහණ නොවන බවයි. මේ අනුව අයිවන් සැබවින්ම උත්සාහ කරන්නේ ඔහුගේ මරණයේ අර්ථයක් සොයා ගැනීමට නොව ඔහුගේ ජීවිතයේ අර්ථයක් සොයා ගැනීමටය. රෝගාතුර වීමට පෙර අයිවන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දීමෙන් ටෝල්ස්ටෝයි පැහැදිලි කරන්නේ සාර්ථකත්වය හා ප්‍රශංසාව පහසුවෙන් කෑදරකමට හා හුදෙකලා වීමට හේතු විය හැකි බැවින් අයිවන් තම රැකියාව හැර වෙනත් කිසිවක් ගැන සැලකිලිමත් නොවන බවයි. ඔහුගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම, අයිවන් ඉලිච් සිය වෘත්තිය වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් සහ ඔහුගේ සමාජ තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මාර්ග සෙවීමෙන් මරණය පිළිබඳ සිතුවිලි වලක්වා ගත්තේය.

අයිවන් ඉලිච්  රෝගාතුර වේ, සියලු ආකාරයේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගනී, ඔහුගේ රෝගයේ බරපතලකම ප්‍රතික්ෂේප කරයි, අවසානයේදී ඔහු මිය යන බව වටහාගෙන, දැඩි දුක් විඳින අතර, අවසානයේදී ඔහු  මේ ලෝකයෙන් පිටව යයි. අයිවන් ඉලීච්ගේ ජීවිතයේ අවසාන මොහොත තුළ මතුවූ ස්වයං දැනුවත්භාවයේ සංකේතාත්මක ආලෝකයක්  මගින් ටෝල්ස්ටෝයිගේ ආගමික ගැලවීම පිළිබඳ සංකල්පය නියෝජනය කරයි. අයිවන් ඉලිච් නොසැලකිලිමත් ජීවිතයක් ගත කරන අතර එය "වඩාත් සරල හා සාමාන්‍ය හා එබැවින් භයානක" ය. මියයෑමේ  දීර්ඝ  වේදනාකාරී ක්‍රියාවලිය අතරතුර, අයිවන් ජීවත් වන්නේ ඔහු නිසි ලෙස ජීවත් වූ නිසා තමාට දුක් විඳීමට සුදුසු නැත යන අදහස මතය.   

අයිවන් ඉලිච්ගේ අධ්‍යාත්මික වේදනාව හා සසඳන විට ඔහුගේ ශාරීරික දුක් වේදනා වැදගත් නොවීය. එමඟින් ඔහුගේ සරල, සාමාන්‍ය හා භයානක ජීවිතයේ සම්පූර්ණ මුසාවාදය තේරුම් ගැනීමට ඔහුට හැකි විය." ඔහුගේ අන්තිම වේදනාකාරී දවස්වලදී, ඔහුව සනසන්නේ ජෙරසිම් ය; ගොවියාගේ චරිතය විදහා දක්වන්නේ “පැවැත්මේ මූලික අරමුණ අන් අය වෙනුවෙන් ජීවත්වීම මිස අයිවන් ඉලික් මෙන් නොව තමන්ගේ කැමැත්ත හා ආශාවන් තෘප්තිමත් කර ගැනීම යන හුරුපුරුදු ටෝල්ස්ටෝයානු මූලධර්මයයි” 

ධනවත් මිනිසෙකුගේ ක්‍රමික මරණය විස්තර කරන නවකතාවක් වන "ද ඩෙත් ඔෆ් අයිවන් ඉලිච්" හි, ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි මරණීය දණ්ඩනය හමුවේ අර්ථය ග්‍රහණය කර ගැනීමේ මිනිස් ආවේගය අධ්‍යයනය කලේය. අයිවන්ගේ සෞඛ්‍යය පිරිහෙන විට, ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ඔහුව බරක් ලෙස දැකීමට පැමිණ, ඔහුගේ අසනීප තත්වය ඔවුන්ගේ එදිනෙදා සතුටට බාධාවක් ලෙස සලකති. විනිසුරු අයිවන් ඉලිච් ගොලොවින් මියගොස් ඇති බව දැනගත් විට, අයිවන්ගේ මිතුරන් සහ උසාවියේ සගයන් ඔහුගේ මරණයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකි ආකාරය ගැන පෞද්ගලිකව සිතති. එහෙත් කිසිවෙකු මෙම සිතුවිලි ශබ්ද නඟා නොකියයි. ඒ වෙනුවට ඉවාන් සිය දිගු වේදනාකාරී රෝගයට ගොදුරු වූ බව කියමින් ඔවුන්ගේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරති.  මෙම නවකතාව එය අර්ථයකින් තොරව ජීවත්වීමේ ප්‍රතිවිපාක ගැන සාකච්චා කරයි.  මෙම නවකතාව වෛද්‍ය විද්‍යාව හා මානව ශාස්ත්‍රයේ මංසන්ධියක් ලෙසටද සැලකේ. 

ටෝල්ස්ටෝයිගේ ඇනා කරෙනිනා” (1873-77), උද්‍යෝගිමත් විවාහයක සිරවී සිටින උසස් සමාජ කාන්තාවක් සහ දඩබ්බර නිලධාරියෙකු අතර ඇති වූ විනාශකාරී සම්බන්ධය ගැන කියයි.  ඇනා කරෙනිනා” පිළිබඳ කථාව සිදුවන්නේ රුසියානු අධිරාජ්‍යය දෙවන ඇලෙක්සැන්ඩර් අධිරාජ්‍යයා විසින් පාලනය කරන ලද කාලයේදී ය. රුසියාව යුරෝපීය සමාජයට අනුගත කිරීම සඳහා අධිරාජ්‍යයා රැඩිකල් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කළේය. එවකට යුරෝපීයයන් අතර ජනප්‍රිය වූ “සැලෝන් සංස්කෘතිය” ඔහු රුසියාවට ගෙන ආවේය.  17 සහ 18 වන සියවස් වලදී රුසියානු වංශාධිපතියන්ට රුසියානු භාෂාව කතා කිරීමට පවා නොහැකිවූ අතර ඔවුන් ප්‍රංශ හෝ ඉතාලි භාෂාව කතා කළහ. ඔවුන්ගේ ආහාර සහ ආචාර විධි සියල්ලම ප්‍රංශ විය.  නවකතාව පදනම් වී ඇත්තේ  නවීකරණය කරන ලද රුසියානු අධිරාජ්‍යයේ යුගය තුළ වංශාධිපති කවයන් තුළ සිටීම පිළිබඳ ටෝල්ස්ටෝයි ගේ ගැඹුරු අවබෝධය මත ය.

නවකතාව   ආරම්භ වන්නේ: සියලු සන්තෝෂවත් පවුල් එක හා සමානයි; සෑම අවාසනාවන්ත පවුලක්ම තමන්ගේම ආකාරයෙන් අසතුටින් සිටිති. යන වාක්‍යයෙනි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්: සන්තෝෂවත් පවුල් සන්තෝෂයට හේතු වන පොදු ගුණාංග සමූහයක් බෙදා ගන්නා අතර විවිධ ගුණාංගවලින් ඕනෑම දෙයක් අවාසනාවන්ත පවුලකට හේතු විය හැක. මෙය ඇනා කරෙනිනා මූලධර්මය ලෙස හැඳින්වේ. 1997 දී ජරෙඩ් ඩයමන්ඩ් විසින් ඔහුගේ  Guns, Germs and Steel කෘතියේ ඇනා කරෙනිනා මූලධර්මය ප්‍රචලිත කරන ලදී.  

ඇනා කරෙනිනා යනු මොස්කව් සහ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්හි උසස් සමාජයේ පසුබිමට එරෙහිව ටෝල්ස්ටෝයිගේ ආදර කතාව සහ පරදාර සේවනය පිළිබඳ සම්භාව්‍ය කතාවයි. ඇනා, ආදරයෙන් තොර විවාහයක සිරවී සිටින්නීය. සමාජයේ සම්මුතීන් හා මුසාවන්ගෙන් ඇය කොටු වී සිටින බවක් ඇයට දැනේ. ඇය කවුන්ට්  ව්‍රොන්ස්කි  සමඟ ආදරයෙන් බැඳී තම ස්වාමිපුරුෂයා සහ පුතා අතහැර අනියම් බිරිඳකගේ ජීවිතය ගත කරයි. ඇනා කරෙනිනා යනු සංවෘත සදාචාරාත්මක විශ්වයකි. පවත්නා සමාජ අභිවෘද්ධියට පමණක් නොව, නවකතාවේ ස්වාභාවික පිළිවෙලට එරෙහිව ඇය ගත් ක්‍රියාමාර්ගය අවසානයේ දී ඇයව විනාශ කරයි. ඇනා කරෙනිනා රුසියාවේ සමකාලීන ජීවිතය හා පොදුවේ මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ පුළුල් දර්ශනයක් සපයයි. මෙම නවකතාව මගින් සමාජයේ අපේක්ෂාවන් මිනිසුන්ට සහ සබඳතාවලට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න  මනාව ගවේෂණය කරයි.  

ඇනා  විවාහ වී සිටින්නේ රුසියානු රජයේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරය දරන ඇනාට වඩා බොහෝ වයසින් යුත් බලවත් මිනිසෙකු වන ඇලෙක්සි කරෙනින් සමඟ ය. ඔවුන් විවාහ වූයේ ආදරය සඳහා නොව සමාජ ස්ථාවරය සඳහා ය. ඔහු සදාචාරය, තර්කානුකූලභාවය සහ සමාජ සිරිත් විරිත් මගින් පමණක් මෙහෙයවනු ලබන සහ ඔහුගේ මිතුරන් සාන්තුවරයෙකු ලෙස හඳුන්වන මිනිසෙකි. මුලදී, ඔවුන්ගේ සමාජ ජීවිතය සහ ඇය ආදරයෙන් ආදරය කරන පුතාගේ රැකවරණය ඇනාට ප්‍රමාණවත් බව පෙනේ. එහෙත්, ස්ටිවාගේ සම්බන්ධය ගැන ඇගේ සහෝදර ස්ටීවාට සහ ඔහුගේ බිරිඳ ඩොලිට උපදෙස් දීමට ඇය මොස්කව් වෙත ගිය ගමන ඇගේ ජීවිතය සදහටම වෙනස් කරයි. එහිදී ඇයට තරුණ, කඩවසම් හා ආකර්ශනීය හමුදා නිලධාරි කවුන්ට් ඇලෙක්සි ව්‍රොන්ස්කි මුණ ගැසෙයි. ඔවුන්ගේ ආකර්ශනය කෙතරම් පැහැදිලිව දැකගත හැකි ද යත්, ඔවුන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධයක් ඇති බව නිසැක ය. එසේ වුවද, මුලදී, ඇනාට තම විවාහ සහ සමාජ වගකීම් ගැන මතක් කර දීමෙන් ඔහු කෙරෙහි ඇති ඇගේ හැඟීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකි වේ. එහෙත් ඇනා ව්‍රොන්ස්කිගේ බොළඳ, සංවේදී චමත්කාරයට යටත් වේ. මෙතැන් සිට, කාමුක ආශාව, සතුට සහ සාමය ඇනාගේ එකම හේතුව බවට පත්වේ. ඇනා තම ආදරණීය පුතා සහ ඇගේ අමිහිරි සැමියා වන කැරෙනින් අතහැර දඩබ්බර අශ්වාරෝහක නිලධාරියෙකු සමඟ පලා යයි. කෙටි කාලයක්   ඇනා සහ ව්‍රොන්ස්කි එකිනෙකා සමඟ ජීවිතය බෙදාගනිති. එහෙත්, ඇලෙක්සි සමඟ තම දරුවා අහිමි වීම ගැන ඇනා වඩ වඩාත් මානසික අවපීඩනයට පත්වේ. නොමේරූ, ස්වයං-අවශෝෂණය වූ ව්‍රොන්ස්කි ඇනා සදහටම අත්හරියි. දැන්, ඇගේ දරුණු තීරණවල බරට මුහුණ දී සිටින ඇනා සියදිවි නසා ගනී.  

ටෝල්ස්ටෝයි රුසියානු වංශාධිපතියන්ගේ ව්‍යාජ හා ව්‍යාජ බව විවේචනය කරන අතර, ඇනා සහ ලෙවින් වැනි වංශවත් පුද්ගලයන් තම ජීවිත වටා කැරකෙන අසත්‍යය හා මවාපෑම තේරුම් ගෙන එයින් මිදීමට උත්සාහ කරන ආකාරයපෙන්වා දෙයි .  ඇනා කරෙනිනා තම සැමියා වූ කැරෙනින්ගේ ව්‍යාජත්වය හෙළා  දකින්නීය. ඔහු සමාජ සම්මුතීන් සහ යුතුකම් පිලිබඳව සැමවිටම අවධාරණය කරන්නේ සමාජයේ ඔහුගේ කීර්තිය රැක ගැනීම සඳහා පමණි. ව්‍රොන්ස්කි සමඟ ඇති කාමමිථ්‍යාචාරය ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්හි වංශාධිපති සමාජය විසින් සොයා ගැනීමෙන් පසුව, ඇනා සමාජමය වශයෙන් පිටුවහල් කරනු ලැබේ. සමාජ බැහැරවීම් වලට ඔරොත්තු දීමට නොහැකි වීම සහ ව්‍රොන්ස්කි ගේ ව්‍යාජ ගුණාංගය නිසා ඇය දුම්රිය මාර්ගයට පැන සියදිවි නසා ගත්තාය. 

ඇනා කරෙනිනාහි අන් සියල්ලටම වඩා, ඇනාගේ සියදිවි නසා ගැනීම සමස්ත නවකතාවටම සෙවනැල්ලක් සපයයි. ඇයගේ සම්බන්ධය ගැන ඇයට නිග්‍රහ කරන සමාජයට ඇගේ මරණය යනු ලැබිය යුතු දඞුවමකි. ඇනා මිය යාමට මොහොතකට පෙර “සෑම දෙයකටම” සමාව ඉල්ලා සිටීමෙන් ඇඟවෙන්නේ ඇයගේම වරදකාරි හැඟීමකි. ඇගේ මරණය නරක ස්ත්‍රියකගේ, ආගමක් නැති කාන්තාවකගේ මරණයකි" යනුවෙන් කවුන්ට් ව්‍රොන්ස්කි ගේ මව පැවසුවාය.  ව්‍රොන්ස්කි සහ ඇනා අතර ඇත්තේ දැඩි ප්‍රේම සම්බන්ධයකි, නමුත් මෙම තෘෂ්ණාව ශක්තිමත් පදනමක් මත ගොඩනගා නැත; ඒ වෙනුවට එය ගොඩනඟා ඇත්තේ බොරුව, රැවටීම සහ වරදකාරිත්වයෙනි. ව්‍රොන්ස්කි සහ ඇනා ඔවුන්ගේ තෘෂ්ණාවෙන් යටපත් වූ අතර ඔවුන්ගේ මෝහයෙන් ඔබ්බට කිසිවක් ගැන සිතිය නොහැකි තත්වයට පත් වූහ. මෙම පුද්ගලයින් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ ජීවිතවල අරුත සොයන අතර මෙම ගවේෂණය අතරතුරදී හැඟීම්බර ගැටුමකදී තමන්වම අහිමි වේ. ඇනා ඇගේ පැවැත්ම ගැන ප්‍රශ්න කරන අතර එයට පිළිතුරු සොයාගත නොහැකි විය. මෝහය ඇනා ගේ ලෞකික පැවැත්මට අර්ථයක් ලබා දෙන්නේ කෙසේද යන්නත්, වරදකාරී හැඟීමෙන් මිදුණු එම නොගැඹුරු මෝහය ඇනා ගේ  ජීවිතය   විනාශ කරන්නේ කෙසේද යන්නත් කතුවරයා පෙන්වා දෙයි. ඔවුන්ගේ ස්වයං-අවශෝෂණ සම්බන්ධතාවය අවසානයේදී ඔවුන්ගේ හුදෙකලා වීමට හේතු වන අතර අවසානයේ ඇනා ගේ  අභාවයට මඟ පාදයි.

රේමන්ඩ් විලියම්ස් පවසන පරිදි, “ඇය කිසි දිනෙක ආදරය කරන ගැහැණු ළමයෙකු නොවී බිරිඳක් සහ මවක් බවට පත්ව ඇත. ටෝල්ස්ටෝයි පැහැදිලිවම පවසන්නේ ඇනාගේ විවාහය කිසි විටෙකත් ඇගේ උද්‍යෝගිමත් ස්වභාවය තෘප්තිමත් නොකරන බවයි. ඇනා, ඇගේ පිරිමි සගයාට වඩා සංස්කෘතිය හා සමාජයට ගොදුරු වී ඇති අතර පුද්ගලික අර්ථය සෙවීමේ සමාජ සීමාවන්ට වඩා සංවේදී ය.ඇය නිදහස්, නමුත් ගෞරවනීය, පුද්ගලයකුගේ ආදරය සෙවිය යුතුය. පෙම්වතා වෙනුවෙන් ඇය හමුදා නිලධාරියෙකු සමඟ ඉදිරිපත් කරමින් ටෝල්ස්ටෝයි ඇනාගේ ඛේදවාචකය කුරිරු තාර්කික අනුකූලතාවයකින් වර්ධනය කරයි. ටෝල්ස්ටෝයි පෙන්වන්නේ ඇනා, ප්‍රේමයෙන් ස්වයං තෘප්තියක් අපේක්ෂා කරන ගැලවීම කරා ගොස් ස්වයං විනාශය කරා දිව යන ආකාරයයි.  පවුල් බැඳීම් මානව සතුටේ අවසාන ප්‍රභවය බව  මෙම නවකතාව අවධාරණය කරයි. 

ඔහුගේ පළමු සැබෑ නවකතාව ලෙස ටෝල්ස්ටෝයි  සලකන්නේ ඇනා කරෙනිනා ය.  ඇනා කරෙනිනා  යථාර්ථවාදී ප්‍රබන්ධයේ ප්‍රතිමූර්තියක් ලෙස බොහෝ විට සැලකේ. ඇනා කරෙනිනා ඊර්ෂ්‍යාව, කුහකකම, විවාහය සහ සමාජය මෙන්ම ගොවිජන සම්බන්ධතාවය ඇතුළු තේමාවන් රාශියක් ගවේෂණය කරයි. ඇනා කරෙනිනා  යථාර්ථවාදී හා නූතනවාදී නවකතාව අතර පාලමක් සාදයි.  ඇනා කරෙනිනා නවකතාව යථාර්ථවාදයේ සිට නූතනවාදී නවකතාව දක්වා සංක්‍රාන්ති අවධියක පළමු පියවර ලෙස  දැකිය හැකිය. ඇමරිකානු නවකතාකරුවෙකු වන විලියම් ෆෝක්නර්ට අනුව  ඇනා කරෙනිනා අති විශිෂ්ඨ නවකතාවකි.

ඇනා කරෙනිනා යනු චිත්තවේගීය ඝට්ටනවල  දිගු මාලාවකි.   ඇනා කරෙනිනා, ආත්මීය නොවන විවාහයක මාතෘකාවෙහි අවිශ්වාසය පිළිබඳ කථාව පවසන අතර, සමාජීය වශයෙන් ඔවුන්ට පවරා ඇති භූමිකාවන් ඉක්මවා යාමට සියලු මිනිසුන් අරගල කරන ආකාරය ද නිරූපණය කරයි. මෙම නවකතාව මගින් ටෝල්ස්ටෝයි සිය තීව්‍ර පරිකල්පනීය තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය යොදා ගනිමින් සියලු සාහිත්‍යයේ අමතක නොවන චරිත කිහිපයක් නිර්මාණය කරයි.   ඇනා අසත්‍යය පිළිකුල් කරන අතර කරෙනින් හැර යාමට හේතුව මෙයයි. කෙසේ වෙතත්,  ව්‍රොන්ස්කි  සමඟ ඇයගේ ආදර ජීවිතය කුහකකම් සහ ව්‍යාජ ආකල්ප මාලාවක් විය.  ඇය සිය ජීවිතය අවසන් කිරීමෙන් වංචාවෙන් හා අසත්‍යයෙන් පිරි ලෝකයකින් පැන යාමට තීරණය කරයි. ඇනා සිය මිල ගෙවන්නේ මරණයෙනි, නමුත් ලෙවින් මනෝවිද්‍යාත්මක සාධක ජයගෙන මානුෂීය ක්‍රියාකාරිනියක් බවට පත්වන්නේ ඔහුගේ සිහිනය සැබෑ කරමිනි. ටෝල්ස්ටෝයි ලෙවින්ව ජීවතුන් අතර තබා ගත්තේය. ( ලෙවින් යනු ග්‍රාමීය වංශාධිපතියෙකි. ඔහු ජීවිතයේ සැබෑ අරුත වටහාගෙන රුසියාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට සහ රුසියානු ගොවීන්ගේ හා ජනතාවගේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීමට තම ජීවිතය කැප කරයි) නවකතාව ස්වයං චරිතාපදානයක් නොවූවත්, ටෝල්ස්ටෝයි සහ ලෙවින් චරිතය අතර සිත්ගන්නා සුළු සමාන්තරයන් ගණනාවක් තිබේ. එක්තරා ආකාරයකට ලෙවින් යනු ටෝල්ස්ටෝයිගේ පිළිබිඹුවකි.

කතාවේ කේන්ද්‍රීය සංකේතාත්මක චරිතය ඇනා වන අතර කොන්ස්ටන්ටින් ලෙවින් එහි වීරයා ය. ලෙවින්ගේ කතාව ඇනාගේ කතාව සමඟ සංකීර්ණ ලෙස සම්බන්ධ වේ. ප්‍රධාන චරිත දෙකම සමකාලීන සමාජයේ සමාජමය වශයෙන් නිර්වචනය කර ඇති සීමාවන් ඉක්මවා ජීවිතයට ගැඹුරු අර්ථයක් සොයයි. මූලික වශයෙන්, ඇනා සහ ලෙවින් ඔවුන්ගේ මූලික ඉටුවීම ලෙස ආදරය සොයති.  ඇනා කරෙනිනා තම හැඟීම් වලට යටත් වූවා ය; ඇය විවාහ බැඳීම් පිළිකුල් කළාය. ඇනාගේ ජීවිතය සඳහා වූ ආශාව සමාජයේ කුහකකම සමඟ ගැටුණි. කොන්ස්ටන්ටින් ලෙවින් ජීවිතයේ සියලු අරුත සොයා ගැනීමටත්, ආර්ථිකයේ හා සමාජ පද්ධතියේ අත්තිවාරම් අවබෝධ කර ගැනීමටත් ඔහු දැරූ සියලු උත්සාහයන් ඔහුව අවුල් ජාලයකට ඇද දැමීය.

ඇනා කරෙනිනාගේ විෂය පථය යුද්ධයට හා සාමයට වඩා පටු වන අතර පසුකාලීන නවකතාවේ චරිත වඩාත් සංකීර්ණ වේ. චරිතවල අභ්‍යන්තර ජීවිතය නිරූපණය කිරීම යුද්ධයේ සහ සාමයේ සිදුවීම්වලට වඩා  සංකීර්ණ ය. බොහෝ දුරට, ඇනා කරෙනිනා ස්වයං චරිතාපදාන නවකතාවකි. එය ලිවීමේදී ටෝල්ස්ටෝයි තම කාලය සහ ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳ තම අදහස් පැහැදිලි කර ගත්තේය. "සත්‍යය නම් අපි ඇනා කරෙනිනා කලා කෘතියක් ලෙස නොගත යුතුය" යනුවෙන් මැතිව් ආර්නෝල්ඩ් විවේචනයක් ඉදිරිපත් කළේය.  ඇනා කරෙනිනා මනෝවිද්‍යාත්මක නවකතාවක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට සාහිත්‍ය ඉතිහාසඥයන් පොළඹවන්නේ ටෝල්ස්ටෝයි විසින් "අභ්‍යන්තර ඒකපාර්ශ්වික කථාව" භාවිතා කිරීම නිසාය. ඩොලි සමඟ ස්ටීවාගේ සම්බන්ධතාවය යෝජනා කරන්නේ කරෙනින් සහ ඇනා අතර ඇති අසම්පූර්ණ සම්බන්ධතාවයයි. ටෝල්ස්ටෝයි අපට පෙන්වා දෙන්නේ පිරිමින්ගේ මූලික අවශ්‍යතා නිවසින් පිටත වන අතර ඩොලි වැනි කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ පැවැත්ම පවුල මත කේන්ද්‍රගත කරන බවයි. ඇනා තම පුතා වූ සෙරියෝෂාට කරෙනින් කෙරෙහි දැක්විය නොහැකි ආදරය ලබා දෙයි.  ඇනා සහ සැමියා අතර ඇත්තේ උනුසුම් හැඟීම් වලින් තොර වූ සබඳතාවයකි. නවකතාව හරහා ටෝල්ස්ටෝයි නාගරික සමාජයේ බලාපොරොත්තු රහිත විවාහ රටාවන් නිරූපණය කරයි.  

නවකතාවේ එකම අන්‍යෝන්‍ය සම්පුර්ණ එකමුතුව ලෙවින් සහ කිටී අතරය. ඔවුන්ගේ විවාහය සම්මුතියක් නොවේ, මන්ද ලෙවින්ගේ බාහිර අවශ්‍යතා සහ ඔහුගේ ප්‍රේමය අභ්‍යන්තර යහපත්කමේ සත්‍යතාව සොයා ගැනීමට උපකාරී වන වාහනය වෙයි. ලෙවින්ගේ ජීවිතය ව්‍රොන්ස්කි  හා කැරෙනින්ගේ ජීවිත වලින් සමන්විත වන මතුපිට අවශ්‍යතා වලට වඩා අර්ථවත් බැවින් ඔහුගේ විවාහය වඩාත් එලදායකවේ. නවකතාවේ  පුද්ගලයන්ට අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට ඉඩ සලසන බලවේගයන් විදහා දක්වයි. ඔවුන් ලෙවින් මෙන් අර්බුදය ජය ගත යුතුය නැතහොත් කරෙනින් සහ ව්‍රොන්ස්කි වැනි එකතැන පල්වීම හරහා සම්මුතියකට පැමිණිය යුතුය එසේත් නැතහොත් ඇනා මෙන් මරණයට ගොදුරු විය යුතුය.

නවකතාවේ සෑම චරිතයක්ම බරපතල ලෙස කැළැල් වී ඇත. ඇනාට අව්‍යාජ ආදරය සඳහා හැකියාවක් ඇත, නමුත්  අවසානයේ ඇයට අත්වන ඉරණම දරාගත නොහැකිය. ව්‍රොන්ස්කි අවංක හා ගෞරවනීය නමුත් සැබෑ ආත්මයක් නොමැති අතර එය සැබවින්ම ප්‍රත්‍යක්‍ෂවේ. ස්ටිවා යනු මෝඩ, තරබාරු නිලධාරියෙකි, ඔහුට නොතේරෙන පන්ති ව්‍යුහයක ජීවත් වීමෙන් සෑහීමකට පත්වේ. ඇනාගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන ඇලෙක්සි කරෙනින් චිත්තාවේගික වශයෙන් නොගැඹුරු සහ සීතල ය. ඇනා කරෙනිනාහි ටෝල්ස්ටෝයි රුසියානු නිලධාරී තන්ත්‍රය පමණක් නොව පාසල් පද්ධතිය, ඕතඩොක්ස් පල්ලිය සහ ගොවි ජනතාව පවා පුපුරවා හැර තිබේ.

ටෝල්ස්ටෝයි යුද්ධය හා සාමය සම්පූර්ණ කරමින් සිටියදී, ඔහු වැඩි වැඩියෙන් දර්ශනය හා වැඩි වැඩියෙන් බයිබලය කියවීමට පටන් ගත්තේය. යුද්ධයේ සහ සාමයේ දී ආරම්භ වූ අශුභවාදී චක්‍රය අඳුරු හා ඛේදජනක ඇනා කරෙනිනා මගින් අවසන් විය. ඔහු තම අධ්‍යාත්මික අරගලයේ කොටසක් ඇනා කරෙනිනාහි සටහන් කළේය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ අධ්‍යාත්මික දර්ශනය රූසෝ, ෂොපෙන්හෝවර් සහ රුසියානු ඕතඩොක්ස් පල්ලියේ සම්ප්‍රදායන් විසින් අවිවාදයෙන්ම ස්පර්ශ කරන ලදී. මෙම එක් එක් ප්‍රභවයන්ගේ බලපෑම් ඇනා කරෙනිනා තුළ දැකිය හැකිය. "ජීවිතයේ අරුත සමන්විත වන්නේ කෙනෙකුගේ “අභ්‍යන්තර යහපත්කම” අනුව ජීවත් වීමෙනි. කෙනෙකුට මෙම ස්වාභාවික සත්‍යය සොයාගත හැක්කේ චිත්තවේගීය හා ආගමික කැපවීම තුළින් පමණි " යනුවෙන් ඔහු ලිවීය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ අධ්‍යාත්මික ගමන , සෑම මිනිසෙකුටම මෙන්, සම කළ නොහැකි විරුද්ධාභාෂයන්ගෙන් පිරී ඇත. එහෙත්, ඔහුගේ සෙවුම් චරිත මෙන්, ඔහුගේ ජීවිතයේ කතාව ද මිනිස් ව්‍යාධි හා හැකියාවන්ගෙන් පිරී තිබේ.  

ටෝල්ස්ටෝයි   මානව වර්ගයාගේ අධ්‍යාත්මික අනාගතය ගැන පුළුල් ලෙස සැලකිලිමත් විය. දොස්තයෙව්ස්කි සහ ටෝල්ස්ටෝයි යන දෙදෙනාම   ජීවිතයේ වැදගත් “විශාල ප්‍රශ්න” කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළහ. අහිංසක දරුවන්ගේ දුක් වේදනා ඇතුළත් ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීමට සාධාරණ දෙවියන් වහන්සේට හැකි වූයේ කෙසේදැයි ද බ්‍රදර්ස් කරමසොව් හි දොස්තොයෙව්ස්කිගේ අයිවන් කරමසොව් ඇසීය. ටෝල්ස්ටෝයි, ඇනා කරෙනිනා හි ලෙවින් නම් ඔහුගේ චරිතය තුළින් ජීවිතයේ අරුත කුමක්දැයි විමසීය."මිනිස් ආත්මයේ අඳුරු පැත්තේ ඇති වේදනාකාරී ගැටළු කෙරෙහි දොස්තොයෙව්ස්කි අවධානය යොමු කරයි. ටෝල්ස්ටෝයි ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයකි. ඔහු ආදරය, මිත්‍රත්වය සහ පවුල් සබඳතා වැනි මූලික සාරධර්ම ආරක්ෂා කරයි. මිනිසා විසින් අසන ප්‍රශ්නවලට ඔහු ධනාත්මක පිළිතුරු සපයයි. මේ අර්ථයෙන් ඔහු වැඩි බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙයි. අර්ථ විරහිත ලෝකයක අර්ථය සොයා ගැනීම පිළිබඳ ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි මෙසේ පවසයි. “මිනිසාට ජීවත්වීමට හැකි නම් ඔහු එක්කෝ අනන්තය නොදැකිය යුතුය, නැතහොත් ජීවිතයේ අරුත පිළිබඳ එවැනි පැහැදිලි කිරීමක් තිබිය යුතුය"  ටෝල්ස්ටෝයි අවධාරණය කරන්නේ සමාජීය සන්දර්භයක් තුළ මිනිසුන් එකිනෙකා සමඟ සම්බන්ධ වන ආකාරයයි. දොස්තයෙව්ස්කි තනි පුද්ගල මනෝභාවය ගැඹුරට හාරයි.

ටෝල්ස්ටෝයි ගේ සියලු කෘතිවල චිත්තවේගීය යථාර්ථවාදයක් නිර්මාණය කරයි. ඔහුගේ සැබෑ විෂය වන්නේ අධ්‍යාත්මික ජීවියෙකු - ආදරය හා ක්‍රියාව, ඉතිහාසය සහ පවුල හරහා - භෞතික ලෝකයේ නිවසක් තැනීමට අරගල කරන ආකාරයයි.  ටෝල්ස්ටෝයිගේ  අවිහිංසාවාදී ප‍්‍රතිරෝධය සහ යුක්තිය පිළිබඳ ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික හා දාර්ශනික රචනා  මහත්මා ගාන්ධි   සහ මාටින් ලූතර් කිං  කෙරෙහි ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කළේය.  නපුරට එරෙහි නොවීම පිළිබඳ ඔහුගේ මූලධර්මය ගාන්ධිට වැදගත් බලපෑමක් ඇති කළේය. මහත්මා ගාන්ධි  දකුණු අප්‍රිකාවේ ටෝල්ස්ටෝයිගේ නමින් සමුපකාර ප්‍රජාවක් පිහිටුවා ටෝල්ස්ටෝයි සමඟ ලිපි හුවමාරු කර ගත්තේය.  ඇලෙක්සැන්ඩර් සොල්ෂෙනිට්සින්  කෙරෙහි ඔහු දැක්වූ බලපෑම අතිමහත්ය. 

ටෝල්ස්ටෝයි සදාචාරාත්මක නාට්‍ය පිළිබඳ ඔහුගේ සංකල්පය නිරූපණය කිරීම සඳහා නාට්‍ය කිහිපයක් ලිවීය.  The Power of Darkness (1886) තරුණ කම්කරුවෙකු වන නිකිටා සහ ඔහුගේ ස්වාමියාගේ බිරිඳ වන අනීෂියා අතර ඇති අනියම් සබඳතාවය, තෘෂ්ණාව, සදාචාරාත්මක පරිහානිය හා මිනීමැරුමක් පිලිබඳව කරුණු   පවසයි. ෂේක්ස්පියර්ගේ මැක්බත් සිහිපත් කරන වර්ධනයක දී, අනීෂියා තම ස්වාමිපුරුෂයා ඝාතනය කිරීමට නිකිටාව උනන්දු කරයි. බොහෝ විචාරකයින් සඳහා, ටෝල්ස්ටෝයිගේ හොඳම නාට්‍යය වන්නේ "ද ලිවිං කෝප්ස් " ය. මෙම කතාව ඇනා කරෙනිනාගේ කතාවට සමානය. ෆෙඩියා, ඔහුගේ දිගුකාලීන බිරිඳ වන ලීසා සහ ඇයට ආදරය කරන පවුලේ මිතුරිය වන වික්ටර් අතර ආදර ත්‍රිකෝණයක් නිරූපණය කරයි.

ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි විසින් රචිත අවසන් නවකතාව වන "වොස්ක්‍රෙසීනියා" (Resurrection) මිනිසා විසින් සාදන ලද නීතිවල අයුක්තිය සහ ආයතනික පල්ලියේ කුහකකම හෙළිදරව් කරයි. දණ්ඩන ක්‍රමයේ අයුක්තිය වික්ටර් හියුගෝගේ ලෙස් මිසරබල්ස් සහ චාල්ස් ඩිකන්ස්ගේ ලිට්ල් ඩොරිට් යන ග්‍රන්ථ "වොස්ක්‍රෙසීනියා" නවකතාව සඳහා ටෝල්ස්ටෝයිට පෙරමඟ සපයන්නට ඇත. නවකතාව කේන්ද්‍ර වන්නේ දිමිත්‍රි ඉවානොවිච් නෙක්ලියුඩොව් නම් වංශාධිපතියෙකු වටාය. ඔහු තරුණ කාලයේ කැතරිනා මිහයිලොව්නා මස්ලෝවා නම් තරුණිය දූෂණය කොට ඇයගේ ජීවිතය විනාශ කර දමයි. ඇය ගණිකාවක් බවට පත්වී අර්බුධ වලින් ගහන ජීවිතයකට ඇදී යයි. අවුරුදු දහයකට පසු  කැතරිනා තමාට පහර දුන් සේවාදායකයෙකු මරා දැමීම සඳහා විත්තිකාරියක වී සිටින අතර නෙක්ලියුඩොව් එම නඩුවේ ජූරියේ වාඩි වී සිටියි. ඔහුට ස්වයං වරදකාරී බව දැනේ. නවකතාව නෙක්ලියුඩොව් ගේ පෞද්ගලික මානසික හා සදාචාරාත්මක අරගලය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. නවකතාව පුරා ටෝල්ස්ටෝයිගේ දැක්ම, ප්‍රේමනීය සමාව , ප්‍රචණ්ඩත්වය හෙළා දැකීම , වරදකාරිත්වය, කෝපය සහ සමාව දීම දැකිය හැකිය. නවකතාවේ පෙනෙන ක්‍රියාව වන්නේ නෙක්ලියුඩොව්ගේ සදාචාරාත්මක පරිවර්තනය සහ පුද්ගලික මිදීමයි. එක්තරා ආකාරයකට මනෝවිද්‍යාත්මක කතාවක් වන "වොස්ක්‍රෙසීනියා" යනු දහනව වන ශතවර්ෂයේ අවසානයේ රුසියාවේ සමාජ ජීවිතය පිළිබඳ පරිදර්ශනීය විස්තරයකි. 

"වොස්ක්‍රෙසීනියා" නවකතාවේ ටෝල්ස්ටෝයි රජය, උසාවි, පල්ලිය, ඩෝවරියන්ස්ට්වෝ හි වරප්‍රසාද, ඉඩම්වල පෞද්ගලික අයිතිය, මුදල්, සිරගෙවල් සහ ගණිකා වෘත්තිය දැඩි ලෙස විවේචනය කළේය. මෙම නවකතාව බොහෝ විට  භූගත විප්ලවවාදී ක්‍රියාකාරකම් තීව්‍ර වූ සාර්වාදී තන්ත්‍රය කෙරෙහි අතෘප්තිය ඉහළ ගිය කාලයක සාර්වාදී රුසියාවේ සමාජ දේශපාලන අරගලවල පිළිබිඹුවක් ලෙස දැකිය හැකිය. එසේම ටෝල්ස්ටෝයි ගේ "වොස්ක්‍රෙසීනියා"  නවකතාව බොහෝ ලේඛකයන්ට ගැඹුරින් බලපෑවේය. ශ්‍රී ලාංකික නවකතාකරුවෙකු වන ඩබ්. ඒ සිල්වාට හිඟන කොල්ලා නවකාව ලිවීම සඳහා ටෝල්ස්ටෝයි ගේ "වොස්ක්‍රෙසීනියා" බලපැවැත්වූ බවට උපකල්පනය කිරීමේ සාධක තිබේ. 

ඔහුගේ අත්දැකීම් ආගම, සාහිත්‍යය, කලාව සහ ජීවිතයේ අරුත හා අරමුණ පිළිබඳව ඔහුගේ ජීවිත කාලය පුරාම විමසීමට පොළඹවන ලදී . ජීවිතයේ අරුත සෙවීමේදී ටෝල්ස්ටෝයි ලෝකයේ සියලුම ප්‍රධාන ආගම් අධ්‍යයනය කළ අතර මුල් ග්‍රීක හා හෙබ්‍රෙව් භාෂාවලින් බයිබලය කියවීය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ ජීවිතයේ අවසාන භාගයේදී ඔහු ඉන්දියානු දර්ශනය හා ආගම් පිළිබඳ උනන්දු විය.  (ටෝල්ස්ටෝයිට වයස අවුරුදු දහනවයක් වන විට ඔහුට මොන්ගෝලියානු බෞද්ධ ලාමා කෙනෙකු මුණ ගැසී තිබුනි ) ඔහුගේ නවකතාවල ප්‍රධාන චරිත බොහෝ විට මහා භාරතයේ සහ භගවත ගීතාවේ ආභාෂය ලැබිය හැකි ‘කර්ම යෝගියෙකුගේ’ ගති ලක්‍ෂණ පෙන්නුම් කරන බව මහාචාර්‍ය  රාධා  බාලසුබ්‍රමනියම් පෙන්වා දෙයි. ටෝල්ස්ටෝයිගේ ‘හින්දු’ සහ බෞද්ධ දර්ශනය කෙරෙහි ඇති උනන්දුව අවිහිංසාව, නිර්මාංශත්වය සහ අවසාන අත්හැරීම පිළිබඳ ඔහුගේ අදහස් කෙරෙහි බලපෑම් කලේය.

ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ ජීවිතයේ අවසාන දශකය තුළ ලෝකයේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ රුසියානු ජාතිකයා විය. ටෝල්ස්ටෝනියානු ප්‍රජාවන් යුරෝපය පුරා සහ එක්සත් ජනපදය පුරා ව්‍යාප්ත විය. ටෝල්ස්ටෝයිගේ අවසන් වසර  මහත් අසතුටින් පිරී ගියේය. ටෝල්ස්ටෝයි හමුවීමට ආ බොහෝ අමුත්තන්ට සොෆියා අකමැති වූවා පමණක් නොව, බොහෝ අධ්‍යාත්මික කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඇය තම සැමියා සමඟ එකඟ නොවූවාය.  ඔහුගේ විශ්වාසයන්ට අනුකූලව, ටෝල්ස්ටෝයි 1881 සිට සිය කෘතිවල සියලු ප්‍රකාශන අයිතිය අත්හැරියේය, ඔහුගේ දේපළ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් අතර බෙදා දුන්නේය. ටෝල්ස්ටෝයි සිය සියලු මුදල් පිනට දීම හා ද්‍රව්‍යවාදයෙන් තොර ජීවිතයක් ගත කිරීම ගැන කතා කිරීමට පටන් ගත් විට ඇය විශේෂයෙන් කනස්සල්ලට පත්වූවාය. ඔහුගේ විශ්වාසයන්, අනුගාමිකයන් සහ ඔහුගේ පවුලේ විශේෂයෙන් බිරිඳ සමග තිබූ   ආරවුල් දරාගත නොහැකිව ඔහු 1910 ඔක්තෝබර් මාසයේදී සිය අවසන් වන්දනා ගමනට පිටත්ව ගියේය. ටෝල්ස්ටෝයි බලාපොරොත්තු වූයේ ඔහුට තම ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය සාමයෙන් ගත කළ හැකි හුදෙකලා ස්ථානයක් සොයා ගැනීමටය. අතරමගදී ඔහුගේ සෞඛ්‍යය අයහපත් විය. ඔහු 1910 නොවැම්බර් 9 වන දින ඇස්ටාපෝවෝ හි පිහිටි කුඩා ඩිපෝවේ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිගේ නිවසේදී මිය ගියේය. ඔහුගේ දේහය භූමදාන කිරීම සඳහා යස්නා පොලියානා වෙත ගෙන යන ලදී. 

ඔහුගේ මරණයෙන් පසු  ටෝල්ස්ටෝයිගේ කීර්තිය වර්ධනය වී ඇත්තේ ලොව පුරා විචාරකයින් ඔහුගේ ලිවීමේ ගුණාත්මකභාවය සහ ඔහුගේ දර්ශනයේ බලපෑම යන දෙකම පිළිගෙන ඇති හෙයිනි. ටෝල්ස්ටෝයිගේ කෘති රුසියාවේ සහ විදේශයන්හි සාහිත්‍ය යථාර්ථවාදයේ වර්ධනයේ නව අවධියක් සනිටුහන් කළ අතර 19 වන සියවසේ සාම්ප්‍රදායික නවකතාව සහ 20 වන සියවසේ සාහිත්‍යය අතර සම්බන්ධයක් ඇති කළේය.  ටෝල්ස්ටෝයි යුරෝපීය මානවවාදයේ වර්ධනයට හා ලෝක සාහිත්‍යයේ යථාර්ථවාදයට ද ඉමහත් බලපෑමක් ඇති කළේය. ලේඛකයෙකු වශයෙන්, ඔහුගේ ලොකුම ජයග්‍රහණය නම්, අසමසම නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් මිනිස් ආශාවන්ගේ ගමන් මග සහ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවන්ගේ රටාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමයි.

 විසිවන සියවසේ සුප්‍රසිද්ධ සංස්කෘතික න්‍යායාචාර්ය ඔස්වල්ඩ් ස්පෙන්ග්ලර්ට අනුව ටෝල්ස්ටෝයි යනු බටහිර ලෝකයේ තාර්කික හා නවීන හැඟීම් අනුගමනය කරන ප්‍රමුඛ රුසියානු නවකතාකරුවා ය. ඔස්වල්ඩ් ස්පෙන්ග්ලර් විශ්වාස කළේ රුසියානු සාහිත්‍යය ටෝල්ස්ටෝයි සහ දොස්තයෙව්ස්කි අතර බෙදිය හැකි බවයි. ස්පෙන්ග්ලර් සිය සම්භාව්‍ය කෘතිය වන ද ඩෙක්ලයින් ඔෆ් ද වෙස්ට් හි සඳහන් කර ඇති පරිදි, “ටෝල්ස්ටෝයි යනු හිටපු රුසියාවයි, දොස්තයෙව්ස්කි එළඹෙන රුසියාවයි.”

 
Personal Communications
1)      Professor Raymond M. Bergner-Department of Psychology, Illinois State University

2)      Professor Guy Proulx - Clinical Psychologist and Professor of Psychology -Glendon Campus York University Canada

Works Cited 

Albin, R.L.(1990). Arch Neurol. 47(2):225-6.The death of Nicholas Bolkonski. Neurology in Tolstoy's War and Peace.

Anargyros-Klinger, A.(2002). The thread of depression throughout the life and works of Leo Tolstoy.Int J Psychoanal.  83(Pt 2):407-18.

Bayley, J.(1997). Leo Tolstoy. Plymouth, England: Northcote House.

Gustafson, R. F. (1986). Leo Tolstoy, Resident and Stranger: A Study in Fiction and Theology. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press.

 McLean, H.(2008). In Quest of Tolstoy. Boston: Academic Studies Press.

 Orwin, D.(1993). Tolstoy’s Art and Thought, 1847- 1880. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

 Rowe, W. W. (1986).Leo Tolstoy. Boston: Twayne.

Find Us On Facebook