Wednesday, October 26, 2016

පුනරුප්පතිය / පුනර්භවය සත්‍යද ?
පුනරුප්පතිය /  පුනර්භවය  සත්‍යද ?  ? 
නැවත උපන් දැරිය පුනරුප්පතිය පිලිබඳ සත්‍ය කතාවක්ද​?
අරණායක තිලකරත්න ඤාණතිලකා ලෙස උපත ලැබීද ?


An Objective View of Reincarnation“Reincarnation contains a most comforting explanation of reality by means of which Indian thought surmounts difficulties which baffle the thinkers of Europe.” 
- Albert Schweitzer 

Dr Ruwan M Jayatunge  

Reincarnation is a popular belief among many people, and it is a fundamental basis for many religions. The general idea of reincarnation is the belief that when a person dies he is reborn again. Is there a life after death? The clinical evidence for reincarnation is subjective and arguable. Belief in reincarnation has ancient roots.

Pre Historic Concepts on Reincarnation 
Neanderthal traits appeared in Europe as early as 350,000 years ago. The first signs of religion are found in gravesites of Neanderthals in Eastern Europe. These gravesites were found to have very clean fossils, with flowers, dyes, and later, pottery placed around the body of the deceased. The Neanderthals had unusual funeral rituals, which can be interpreted, as they believed in some form of existence after life.

The Egyptians and Transmigration of the soul 
The Egyptians Pharos believed in transmigration of the soul. This means their immortal souls travel through the valley of Nile until it meets the next existence. They thought the soul transmigrate from body to body. The Pharos built mighty Pyramids to provide provisions and other necessities to their next extramundane voyage.

The Ancient Greek Philosophers on Reincarnation 
The Greek philosopher and mathematician Pythagoras taught that the soul was immortal and the soul goes through a series of rebirths. Plato too shared similar views as Pythagoras. Greek Platonism asserted the pre-existence of the soul in a celestial world and its fall into a human body due to sin. In order to be liberated from its bondage and return to a state of pure being, the soul needs to be purified through reincarnation. The Greek philosopher, Socrates declared, “I am confident that there truly is such a thing as living again, that the living spring from the dead, and that the souls of the dead are in existence.” 

Reincarnation in the Upanishads 
In India, the concept of reincarnation is first recorded in the Upanishads. The Upanishads were the first writings to move the place of one’s “second death” from the heavenly realm to this earthly world and to consider its proper solution to be the knowledge of the atman-Brahman identity.

Reincarnation in Hinduism 
Hinduism teaches that the soul goes on repeatedly being born and dying. At the time the Vedic hymns were written, the view on afterlife was that a human being continues to exist after death as a whole person.

Bhagavad Gita 
In the Bhagavad Gita, which is a part of the Mahabharata, reincarnation is clearly stated as a natural process of life that has to be followed by any mortal.

Reincarnation in Buddhism 
According to Buddhism, there is no permanent and unchanging soul. The Buddha taught a concept of rebirth that was distinct from other religions. The Buddha used the term Punarbhawa to explain reincarnation – an endless process that is connected with the Sansara Chakra. Buddhism denies the existence of a permanent soul that reincarnates from one life to the next. The Buddha responded that only karma is passing from one life to another. To explain this Buddha used the metaphor of the light of a candle, which is derived from another candle without having a substance of its own.

Buddhism edifies that what is reborn is not the person but that one moment gives rise to another and that that momentum continues, even after death. In the Milindapanho – a dialogue between the king Menandar and the Buddhist Monk Nagasena deeply analyze the concept of reincarnation.

Modern Research in Reincarnation 
In the last decade of the 18th century, many scholars in the Western World began to speculate on reincarnation. Father Leadbeater and Madam Helena Blavatsky of the Theosophical society saw reincarnation as a form of evolution and their writings and speeches made a profound impact on the Western World about life after death. Numerous universities in the West started gathering data on this subject. Comprehensive research on reincarnation started mainly after the World War 2. The Western researchers explained the reincarnation in terms of para-psychological phenomenon. Among the researchers, Dr Ian Stevenson was prominent.

Reincarnation and the western World 
Reincarnation has captured the imagination of a significant number of people in the West. A large number of Westerners are interested in reincarnation and a number of movies like “The Reincarnation of Peter Proud” (Directed by J . Lee Thompson, starring Michael Sarrazin and Jenifer O’Neal ) , Heaven Can Wait (starring Warren Beatty & Julie Christie) , Birth( Nicole Kidman) ,Ghost (Patrick Swayze & Demi Moore ) and Darren Aronofsky’s movie The Fountain captured mass popularity. According to a survey done in the USA nearly 60% of Americans believe reincarnation is possible.

Case works of Dr. Ian Stevenson
Ian Stevenson was the former head of the Department of Psychiatry at the University of Virginia who devoted many years to the scientific documentation of past life memories of children from all over the world (Dr Stevenson investigated 16 cases from Sri Lanka) and had over 3000 cases. Ian Stevenson published his research article titled The Explanatory Value of the Idea of Reincarnation, which made a huge impact on the scientific community. His book Twenty Cases Suggestive of Reincarnation that was published in 1974 became a best seller. Dr. Ian Stevenson’s case works provide rigorous scientific reasoning to explain reincarnation. His methodology was unique and Stevenson evaluated the spontaneous narrations of the children who spoke of their previous lives, then interviews, often repeated, with the subject and with several or many other informants for both families. However, these methods led critics to question the credibility of his research technique. Some have criticized Ian Stevenson for being confirmation bias.

Skills & Past life 
Some children show enormous talent in language, memory and skills. These children could not acquire aptitude within their relatively short life years. There are many reports of Child prodigies and their cognitive talents. Mozart played a symphony at the age of seven, Carl Friedrich Gauss made his first inventive mathematical discoveries while still a teenager, John von Neumann was able to divide two 8-digit numbers in his head at the age of six, Alexander Pope was a child prodigy as a poet, the famous Indian mathematician Srinivasa Ramanujan mastered advanced trigonometry by the age of 12. Have these people had certain exposure before?

Déjà vu experiences 
The term Déjà vu experience was coined by Emile Boirac to explain the uncanny feeling of having already seen or experienced something that is being experienced for the first time. One could explain déjà vu experiences by claiming that they were memories of past lives. Experiential evidence show that certain people find familiar in unfamiliar places, proverbial in meeting unknown people for the first time in their lives and so forth. Medical experts argue Déjà vu experiences are evident in epilepsy.

Neurophysiologists point out that the déjà vu feeling is triggered by a neurochemical action in the brain that is not connected to any actual experience in the past.

Theories opposed to reincarnation (Selective thinking and False Memory Syndrome) 
Some disbelievers of reincarnation explain that claims of evidence for reincarnation originate from selective thinking – a process that one focuses on favorable evidence in order to justify a belief, ignoring unfavorable evidence and sometimes following the psychological phenomena of false memories. In false memory syndrome, person’s identity and relationships are affected by memories, which are factually incorrect but are strongly believed. False memory syndrome may account for the memory construction process, which leads people to “remember living a past life.

Confabulation 
Confabulation is defined as the spontaneous production of false memories: either memories for events, which never occurred, or memories of actual events that are displaced in space or time. These memories may be elaborate and detailed. Confabulation is a form of memory disorder that may occur in patients who have sustained damage to both the basal forebrain and the frontal lobes, as after an aneurysm of the anterior communicating artery.

Hysteria reactions misinterpreted as Reincarnation 
Children suffering from dissociative disorders (hysteria) sometimes give vivid descriptions under hypnotic trances and these expressions are misinterpreted as the evidence of past lives by inexperienced hypnotherapists who have no clinical background. A typical case was analyzed by Professor Carlo Fonseka (Rebirth or Hysteria Island news paper 4th of January 2010) of a 14 year old girl with fainting attacks. Many reincarnation stories reported in countries like Sri Lanka and India have much to do with disassociation. In addition, some newspapers too fabricate and exaggerate stories in order to capture the attention of the readers who lack rational thinking. In the past few decades, some Sri Lankan newspapers reported reincarnations of the popular artist Rukmani Devi, film actor Vijaya Kumaratunge and President Ranasinghe Premadasa. These stories were found to be bogus and inflated.

Psychological trauma and a belief in reincarnation 
A number of modern researches identified a possible link between psychological trauma and a belief in reincarnation. Jonathan R. T Davidson from the Dept. of Psychiatry & Behavioral Sciences, Duke University Medical Center, Durham USA has extensively studied the beliefs in karma and reincarnation among survivors of violent trauma in the general US population. According to Davidson, personal experience of trauma may be associated with greater acceptance, as well as certain demographic and health-associated variables. The importance of holding belief in reincarnation, which may represent an important way of coping following violent trauma, 

Carl Jung & Collective Unconscious
Certain psychologists openly argued that past life memories are merely a result of collective unconscious. According to them when exceptional numbers of children recall people and places which is not connected to their present life people believe these memories are linked to their past lives. These psychologists disagree with the reincarnation phenomena. To explain this they introduce Carl Jung’s famous expression “collective unconscious.

Swiss psychologist and psychiatrist Carl Jung who founded analytic psychology coined the term collective unconscious. The collective unconscious represents a form of the unconscious common to mankind as a whole and originating in the inherited structure of the brain. It is distinct from the personal unconscious (explained by Sigmund Freud) which arises from the experience of the individual.

Jung saw the collective unconscious as being made up of so-called “archetypes”. These archetypes being potentialities, or proclivities, that can find a channel of expression in the finding of a mate, religion, art, myth, and even in the eventual facing of death. Jung’s collective unconscious has been described as a “storehouse of latent memory traces inherited from man’s ancestral past, a past that includes not only the racial history of man as a separate species but his pre-human or animal ancestry as well.

Following were the words of Carl Jung in which he elucidated his belief in life after death

“My life often seemed to me like a story that has no beginning and no end. I had the feeling that I was an historical fragment, an excerpt for which the preceding and succeeding text was missing. I could well imagine that I might have lived in former centuries and there encountered questions I was not yet able to answer; that I had been born again because I had not fulfilled the task given to me.” 

Reincarnation and Edgar Cayce 
American mystic Edgar Cayce better known as the Sleeping Prophet promoted the theory of both reincarnation and karma. Cayce was deeply concerned about reincarnation. Cayce did over 16,000 readings during his lifetime. The exceptional book Many Mansions written by Gina Cerminara disclosed the patients who were treated by Edgar Cayce and their past lives. Cayce explained the symptomatology of these patients in a broad context of Karma. According to Edgar Cayce, the illnesses that his clients had were due to karmic repercussions.

Based on modern investigations of Edgar Cayce’s readings medical experts say that Cayce frequently connected illness to the mental and emotional states of the patients and he disregard the etiology of certain illnesses. His clients predominantly had cancer, multiple sclerosis, diabetes, arthritis, gallstones, kidney stones, hay fever, mental and psychological problems, digestive problems, epilepsy, hemorrhoids, ulcers, psoriasis etc and according to Cayce karmic repercussions had do with the symptoms. Cayce had stated that people suffer from epilepsy as a result of adultery that they had committed in their past lives. But modern neurophysiology explains the genesis of epilepsy that has organic courses in the brain.

The famous Sri Lankan case study of Gnanathilaka 
Well-known Sri Lankan reincarnation case study “The reincarnation of Gnanathilaka” ( Navatha Upan Dariya) done by Dr H.S.S Nissanka along with Rev Piyadassi in early seventies became world famous. Gnanathilaka a young child articulated strange facts about a person named Thilakaratne believed to have lived in Aranayaka in the Central Province of Sri Lanka. She claimed that in her previous life she lived in Aranayaka and forced her parents to take her there. The local research team took the child to Aranayaka and she recognized her mother, sisters, brother, and teachers in the previous life.

Thilakaratne had seen the Queen Elizabeth when she first visited Sri Lanka in 1954. Gnanathilaka could vividly recall this incident. In her present life, she had never seen the ocean. When queried she could give specific details of the ocean and seashore.

Thilakaratne died as a teenager at the Arnayaka Government Hospital under strange circumstances. Dr. Abraham Kovoor of Minnesota Institute of Philosophy USA and the leader of the rationalist movement who openly denounced the supernatural and life after death claimed that the death certificate of Thilakaratne produced by the research team was not a genuine and the investigation was biased and non scientific. Although Dr. Abraham T Kovoor challenged the credibility of this local reincarnation research Dr Ian Stevenson accredited the reincarnation case of Gnanathilaka. (According to the information provided by Dr Darmasiri Herath , Gnanathilaka now a grown woman and working as an Aurvedic practitioner.)

The Search for Bridey Murphy 
The story of Bridey Murphy created a mass speculation in the West. Morey Bernstein’s bestselling book The Search for Bridey Murphy tells about hypnotic regression. Morey Bernstein a skillful hypnotist in Colorado, once hypnotized a housewife named Virginia Tighe. In the hypnotic session Bernstein probed Tighe’s memories back to childhood and then, as it seemed, to an earlier life. During the hypnotic regression Virginia Tighe stated that in her previous life she lived in Ireland and her name was Bridey Murphy. She mentioned the street in Ireland where Bridey Murphy believed to have lived, a name of a laundry near her previous residence, several names and other information.

A group of lawyers conducted an independent investigation on Bridey Murphy case. They found more than century old facts about a woman named Bridey Murphy in Ireland. It was revealed that Bridey Murphy was not a fictitious character. She truly lived in Ireland in the 19 th Century. Those who opposed Bridey Murphy case argued that Virginia Tighe came out with childhood memories during the hypnotic session. Also they pointed out that Virginia Tighe had an Irish nanny when she was small. Also they highlighted on the facts that the 19th century Irish poems which Virginia Tighe uttered during hypnosis could have learnt from her Irish nanny.

Past Life Therapy 
Past life therapy is based on the argument that some people carry in their subconscious mind memories of unpleasant events of their past lives and these subconscious memories adversely affect them in their present lives. By hypnosis they can be regressed beyond their birth to their previous lives. Past life therapists assure many ailments, all types’ phobias and even certain physical ailments can be cured by such hypnotic regression. Past life therapy has now become a standard western medical treatment for such ailments.

Dr. Brian Weiss and Past Life Therapy 
Dr. Brian Weiss was one of the first doctors to explore the past lives of his patients as a means of therapy. A graduate of Columbia University and Yale Medical School, Brian L. Weiss is the Chairman Emeritus of Psychiatry at the Mount Sinai Medical Center in Miami. His revolutionary book “Many Lives Many Masters” opened an unexpected door into the astonishing realm of past-life regression. Dr. Brian Weiss gives an astonishing case study of Katharine who had past-life traumas that seemed to hold the key to her recurring nightmares and anxiety attacks.

Hypnotic regression and Reincarnation 
Hypnosis is an altered state of consciousness and heightened responsiveness to suggestions. It is a trance state characterized by extreme suggestibility, relaxation and heightened imagination. During regressive hypnotherapy, a person is guided into a deep state of relaxation and/or trance by way of hypnosis. In theory by entering this state, the conscious mind, which is responsible for processing information, can be by-passed. Thus, the sub-conscious mind can be accessed. Some hold the belief that the hypnotic regression as a proof for reincarnation. Those who oppose hypnotic regression declare that in a Hypnotic regression, repressed childhood memories come in to action it if wrongly interpreted as evidence of past life.

Dr. Raymond Moody & Near- Death Experience 
Dr. Raymond Moody is recognized as the father of NDE research. He has chronicled and studied many of these experiences in several books. Dr. Raymond Moody, in his innovative book “Life After Life,” coined the term “near- death experience.” Dr. Moody was the first person to document the core experience of an NDE.

A near-death experience (NDE) is the perception reported by a person who nearly died or who was clinically dead and revived. The experience often includes an out-of-body experience. The phenomenology of an NDE usually includes physiological, psychological and transcendental factors. Typically the experience follows a distinct progression, starting with the sensation of floating above one’s body and seeing the surrounding area, followed by the sensation of passing through a tunnel, meeting deceased relatives, and concluding with encountering a being of light (Morse, Conner & Tyler, 1985).

Dr. Raymond Moody‘s book Life After Life appeared in 1975. Dr. Ray Moody described an elderly woman’s account of her near-death experience so accurate that she even correctly reported the colors of the instruments used on her. What is especially impressive about this example is that she had been blind for over fifty years. In another account, from a proactive Dutch NDE study, a nurse removed the dentures of an unconscious heart attack victim, and was asked by him after his recovery to return them (van Lommel et.al, 2001).


On Death and Dying – Dr. Elizabeth Kubler-Ross 

Dr. Elizabeth Kubler-Ross was a Swiss-born psychiatrist who became a pioneer in the field of thanatology (the study of death and dying). Her first book On Death and Dying in 1969 made Kübler-Ross an internationally renowned author. On Death and Dying examines the attitudes of the dying and the factors that contribute to society’s anxiety over death. Dr. Elizabeth Kubler-Ross once stated that “Death is simply a shedding of the physical body like the butterfly shedding its cocoon. It is a transition to a higher state of consciousness where you continue to perceive, to understand, to laugh, and to be able to grow”.

Dr. Elizabeth Kubler-Ross believed that death is a highly creative force. The highest spiritual values of life can originate from the thought and study of death. In the later part of her career she believed that death is not an end. Dr. Kubler-Ross implied there may be another dimension after death.
Conclusion 

Reincarnation is an unknown phenomenon that needs more research and investigation. The tools and technology that we use today may not be advanced enough to discover a natural phenomenon like reincarnation. For instance, 500 years ago people had no means to prove the existence of radioactivity in the environment. Time and human progression had solved many natural mysteries in the past. Perhaps the mystery of reincarnation will be resolved within another few decades with the advancement of science and technology. Until such time it remains an enigma and a debatable subject.

These were the words of Professor Carl Sagan of Cornell University about reincarnation and paranormal activities.

At the time of writing there are three claims in the ESP field which, in my opinion, deserve serious study: (1) that by thought alone humans can (barely) affect random number generators in computers; (2) that people under mild sensory deprivation can receive thoughts or images “projected” at them; and (3) that young children sometimes report the details of a previous life, which upon checking turn out to be accurate and which they could not have known about in any way other than reincarnation.

113 comments:

 1. Concise, but very thorough, article.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ප්‍රා ජේ නැවත ඉපිදී දැමූ කමෙන්ටුව ඇයි මැකුවේ?

   Delete
 3. මේ සියල්ල පරණ මතක, කිවූ හෝ ඇසූ හෝ ගෙතූ කතා.

  හැබැයි හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන ටොපික් එකක්. අපේ අම්මාගේ ඥාතියෙකුත් (ජයවර්ධන වැනි නමක් ඇති) මෙ වගේ කතා සොයා පොත් පවා ලියා තියෙනවා.

  මැරුණු ප්‍රේමදාස යළි ඉපදුනා කියා කතාවක් ගිය වෙලේ බීබීසියෙන් වැඩසටහනකුත් හැදුවා. ඒකේ කේම්බ්‍රිජ් පිසිසිස්ට් කෙනෙකු වන ග්‍රැන්විල් ධර්ඟවර්ධනත් කතා කළා! අන්තිමට ඒ කතාවත් පුස්සක්!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ග්‍රැන්විල් ධර්ඟවර්ධනත් මෝහනය ගැන ගොඩාක් බොරු කතා ගොතලා කිව්වා

   Delete
 4. need to investigate more, specialy Brian Weiss.

  ReplyDelete
 5. රසික,

  ඔබ මේ සියල්ල පරණ මතක, කිවූ හෝ ඇසූ හෝ ගෙතූ කතා යයි නිසැකවම පවසන්නේ කෙසේද?
  එසේ නම් කිසියම් විද්‍යාත්මක හෝ අනෙක් ආකාරයකින් ඔබට එය ඔප්පුකර පෙන්වන්නට හැකිද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔප්පු කර පෙන්විය යුත්තේ පුනරුත්පත්තියක් තියේය කියන දේ නොවේද?

   රාවණා ගේ කාලේ ලංකාවේ මොබයිල් ෆෝන්ස් තිබුණා. ඇයි බොරුද? බොරුයි කියනවා නම්, ඒක ඔප්පු කර පෙන්නවන්න!

   Delete
  2. රසික,

   මම කිව්වේ නැහැ නේද පුනරුත්පත්තියක් තිබෙනවා කියල.
   අඩුම ගන්නේ මේ ලිපියේ මට තේරෙන විදියට එහෙම එකක් තියෙනවා කියල සහතිකවම කියලත් නෑ, කිව්වත් එක මගේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ වෙන්නෙත් නෑ.
   ඔබගේ IELTS සහතිකේ පොටෝ ෂොප් කොම්පැණියෙන් දුන්න එකක්දැයි කියා මට දැන් සිතෙනවා.
   ඔබ බොහොම ආඩම්බරෙන් 'මේවා ගෙතූ කතා කියූ 'නිසයි මම එය ඔප්පු කරලා පෙන්නන්ට කියා කියුවේ.

   ඔබම රාවණාගේ කාලේ ලංකාවේ මොබයිල් ෆෝන්ස් තිබුණා කියලා. අපිට අභියෝග කරනවා බොරු නම් එය ඔප්පු කර පෙන්වන්ට කියලා.
   එහෙම නොවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් මා දන්නා තරමට එම අදහස ඉදිරිපත් කරන කෙනා එය ඔප්පු කර පෙන්වනවා.

   ඔබතුමා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ හා පිටරට විශ්ව විද්‍යාල වල ඉගනගත් හා ඉගැන්වූ මැවිසුරෙක් යයි ඔබ පෙර පවසා තිබෙනවා.
   මා දන්නා තරමට මැවිසුරන් මීට වඩා තර්කනුකුලාව සිතන අය. නැතිව නිකං දෙකයි පනහේ හාල් කෑලි නොවෙයි.
   හරි උත්තරයක් දෙන්ට දන්නෙම නැත්නම් කමක් නෑ, ගිහින් තියෙන අලයක් තම්බගෙන කාල ඔන්න ඔහේ වෙන දෙයක් බලාගෙන ඉන්ට.

   Delete
  3. මිතුර-

   පුනරුත්පත්ති කතා බොහොමයක් මා කියවා ඇත. ඒවා ගෙතු කතා, ඇසූ කතා හෝ කියවූ කතා ආදී ලෙස කීවේ මගේ ස්වාධීන මතයයි. ඒ මතයට මා එළැඹියේ බොහෝ කලකට පෙර ය. ඒ මතයේ මා පමණක් නොව බොහෝ දෙනෙකු සිටිති.

   ඔප්පු කර පෙන්විය යුත්තේ ඒවා ගෙතූ කතා ආදිය නොවන බවයි.

   මා රාවණා ගැන කීවේ සරදම් උපහාස කතාවක් ලෙස ඒ බව පෙන්වීමට මිස ඔබට අභියෝගයකට නොවේ. එය ඔබ මීට පෙර අසා නොමැතිද?

   ඒ උපහාස කතාවේ මා නොලියූ කොටස මෙයයි.

   මේ දක්වා කළ පුරා විද්‍යාත්මක කැනීම් වලදී කිසිදු තඹ වයර් හෝ ෆයිබර් ඔප්ටික් හෝ හමු වී නොමැත. එනිසා රාවණා කාලයේ ලංකාවේ තිබී ඇත්තේ ජංගම දුරකථන සේවාවකි, ලෑන්ඩ් ලයින් නොවේ!

   ස්තුතියි, ජයවේවා!

   Delete
  4. රසික,

   කොමෙන්ටුවේදී එය ඔබේ ස්වාධීන මතයයයි ලිවීමට තරම් ඥාණයක් ඔබට නොතිබීම ගැන මම කනගාටුවෙමි.
   ටෙනීත් වයසයි, විජය නන්දසිරිත් මළා, උත්සාක කළාට ඔබ ඒ අතින් තවමත් බොහොම ළාබාල අවදියේ සිටින්නේ.
   ඔහොම යන්. ඔබටත් ජයවේවා!

   Delete
  5. මා ලියන්නේ මගේ මතයයි. නොවෙයි නම් මූලාශ්‍ර දෙනවා වඩා විකිපීඩියාවෙන්වත්.

   මා,මා ගැන කවදාවත් අධිතක්සේරුවක නැ

   Delete
 6. Interesting article. I believe in the possibility of reincarnation :)

  ReplyDelete
 7. දෙවියන් වහන්සේද සත්‍යයක් විය හැක. වැඩිදුර අධ්‍යයනය කල යුතුය. දැනට තියෙන දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවේ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Ano දෙවියන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් නෑ කියලා දැනට තිබෙන දැනුමෙන් ඔප්පු කරන්න පුලුවන...

   Delete
  2. ඔයාට වඩා ලොකු වැඩකාරයෝ ඕක ඔප්පු කරන්න ට්‍රයි කරලා තියෙන්නේ. ඇමරිකාවේ ඔය සම්බන්ධ වාද විවාද ඕන තරම් යනවා. Richard Dawkings ගේ විවාද එහෙම බලන්න. මම කියන්නේ බුද්ධාගම අදහන එකාට ඒක තමයි හොඳම එක. ක්‍රිස්තියානිකාරයට උගේ එක හරි. ඕවා විද්‍යාවෙන් ඇත්ත හෝ බොරු කියල ඔප්පු කරන්න බැහැ. ඒකට හේතුව ඒවා හුදෙක් විශ්වාස වීම. බුද්ධාගමත් ඇතුළුව. දෙවියන් බොරුනම් බුද්ධාගමේ තියෙන කර්මය පුනර්භවය වගේ ඒවත් පට්ට බොරු.

   Delete
  3. අවශ්‍යනම් මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. දෙවියෝ කියන්නේ කර්මයට කියන ක්‍රිස්තියානි නම කියල හිතුවනම් හරි. දෙන්නම/දෙකම කරන්නේ මැරුණට පස්සේ කල හොඳ නරක බලල දිව්‍යලොකේද අපායේද යන්නේ කියල තීන්දු කරන එකනේ

   Delete
  4. අවශ්‍යනම් මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. දෙවියෝ කියන්නේ කර්මයට කියන ක්‍රිස්තියානි නම කියල හිතුවනම් හරි. දෙන්නම/දෙකම කරන්නේ මැරුණට පස්සේ කල හොඳ නරක බලල දිව්‍යලොකේද අපායේද යන්නේ කියල තීන්දු කරන එකනේ //// ++++++++

   Delete
 8. බුද්ධාගමේ එක පිරිසක් ගන්ධබ්බ යුගයක් ගැන කියනවා... තව පිරිසක් කියනවා චුති සිත පහවෙන්නේ තවත් තැනක් අල්ලගෙන කියලා.. ඒ කියන්නේ ගන්ධබ්බ යුගයක් තියෙන්න බෑ.. බුද්ධාගමේ තියෙන සියළු ලෝක තියෙන්නේ මේ ලෝකෙමයි.. මම හිතන්නේ බුදුන් කියපු ඒ වැදගත් දේ එකෙක්වත් අල්ලගෙන නෑ... මගේ තියරිය අනුව නම් හැම එකාම නිවන් දකිනවා... ආයේ ඉපදීමක් නෑ..

  ඔය පුනරුප්පත්ති කතා කියන අය හම්බ උනාම හොඳට තේරෙනවා කාගේ හෝ ඉගැන්නුම් බහකට අනුව කියන දේ කියලා... මාර වැඩේ කියන්නේ එහෙම කියන උන් ඉඳලා තියෙන්නෙත් මේ රටේමයි...

  අපි හිතමු ඇල්සයිමර් හැදුන කෙනෙක්ට මොකක්ද වෙන්නේ.. සමහර අය උන්නද මලාද කියලා දන්නෙ නෑ... අනික කොච්චර සෙල්ලම් දැම්මත් භෞතික ශරීරය විනාශ වෙනවා වගේම මොන සෙල්ලම් දැම්මත් සිතුවිලි වලටත් කෙලවෙලම යනවා.. ඒක නේ නාකි උනාම පිස්සු කෙලින්නේ..

  අනේ බව් බව් බෞතිකවාදියෝ ගැන නම් කියන්න එන්න එපා... අපේ රටේ ඉන්නේ පොරුවේ නැකතට විවාහ වෙන බව් බව් බවුද්ධ බව්තිකවාදියෝ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. බලවත් සිතක් ටික කාලයක් එහෙ මෙහේ සැරිසරා චුතව යනු ඇත..

   Delete
  2. //බුද්ධාගමේ එක පිරිසක් ගන්ධබ්බ යුගයක් ගැන කියනවා... තව පිරිසක් කියනවා චුති සිත පහවෙන්නේ තවත් තැනක් අල්ලගෙන කියලා.. ඒ කියන්නේ ගන්ධබ්බ යුගයක් තියෙන්න බෑ.. බුද්ධාගමේ තියෙන සියළු ලෝක තියෙන්නේ මේ ලෝකෙමයි..
   //

   මැරෙනෙ කෙනා උපදිනව. අතරමැදි අවස්ථාවන් නැහැ.ගන්ධබ්බ යුගයන් ගැන කිසිම සූත්‍ර දේශණාවක නැහැ. ඒවා පසුකාලීනව ආපු මත. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා දීපු දේ දැනගන්නනම්, ඉගෙනීමටනම් සූත්‍ර දේශණාවන්ම කියවන්න ඕනෙ. විවිධ අයගෙ විවිධ මතවාදයන් තියනවනෙ. ඒ හැම එකම හරි විය යුතු නෑනෙ.

   සියළු ලෝක මෙහෙ තියෙන්නෙ කීමෙන් අදහස් වෙන්නෙ අපාය සහ දිව්‍ය ලෝක නැහැ කියන එකනෙ. ඒ කියන්නේ දෙවියන්, බ්‍රහ්මයන් නෑ කියන එකනෙ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ " සත්තා දේව මනුස්සානන්" කියන දෙවියන්ටත් මිනිස්සුන්ටත් ශාස්තෘ කියන දේත් බොරුවක් වෙනව නේද?

   ඊළගට සූත්‍ර පිටකයේ ~ මජ්ජිම නිකායේ තියනව දේව දූත සූත්‍රය කියල දේශණාවක්. අපාය ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් කියල දීපු. එතකොට ඒකත් බොරු වෙනව. ඒකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බොරු කිව්වා වෙනව නේද? එතකොට " අරහං" කියන රහසින්වත් පව් කරන්නෑ කියන ගුණයත් බොරු වෙනව නේද?

   ඊළගට ( ත්‍රිපිටකය -> සූත්‍ර පිටකය -> අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය -> අට්ඨක නිපාතය -> 5. උපොසථ වර්ගය ) විශාඛා උපෝසත සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනව දිව්‍යලෝක 6ක් ගැන සහ ඒවායේ ආයුෂ ගැන පවා. එකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ "ලෝක විදූ" කියන ගුණය පෙනෙනව. ඒ කියන්නෙ ලෝකය පිළිබඳ තමන් වහන්සේට සැකයක් නෑ කියන එකනෙ. නිවැරදිවම ලෝකයන් පිළිබඳව දන්නව කියන එකනෙ. එතකොට ඒ බුදුගුණයත් බොරු වෙනව.

   මේ විදිහට නව අරහාදී බුදුගුණයන්ම බොරු වෙනව.

   //අනික කොච්චර සෙල්ලම් දැම්මත් භෞතික ශරීරය විනාශ වෙනවා වගේම මොන සෙල්ලම් දැම්මත් සිතුවිලි වලටත් කෙලවෙලම යනවා//

   ඇත්ත. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම වෙනව. විනාශ වෙලා යනවාමයි. ඒක තමයි අනිත්‍ය ස්වාභාවය.

   පුනරුප්පත්ති කතා වලනම් එතරම් වැදගත් කමක් නැහැයි කියලයි මටනම් හිතෙන්නෙ. ඕව කෙනෙක්ගෙ හිතෙ ඇඳෙන දේවල් වීමට තියන ඉඩ බොහෝම වැඩියි.

   ඒ නිසා සූත්‍ර දේශණාවන් තව දුරටත් හදාරමු නේද?

   //මගේ තියරිය අනුව නම් හැම එකාම නිවන් දකිනවා... ආයේ ඉපදීමක් නෑ..//

   මාතලන් තුමා, මේ මතයට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නෙ උච්ඡේද වාදය කියල. මරණින් මතු කිසිවක් නොමැත,මේ ජීවිතයෙන් සියල්ල අවසන් වේය කියන අදහසට. ඒක මිත්‍ය දෘෂ්ඨියක් විදිහට තමයි හඳුන්වල දීල තියෙන්නෙ.

   //මම හිතන්නේ බුදුන් කියපු ඒ වැදගත් දේ එකෙක්වත් අල්ලගෙන නෑ... //

   බොහෝ දෙනෙක් අල්ලගන නෑ තමයි. අනිත්‍ය හෙවත් හැමදේම ජීවිතයත්, ලෝකයත් වෙනස් වෙලා, විනාශ වෙලා යන ස්වාභාවයෙන් යුක්තයි.ඒ නිසා ඒවා කෙරෙහි ඇලී ගැලී, ඒ පිළිබඳව ආශාවෙන් ඉන්න එක කෙනාට වෙනස්වෙලා ගිහින්, ඒ දේවල් වලින් ලැබෙන සතුටත් විනාශ වෙලා, නැතිවෙලා යන නිසාම දුකක් උපදිනව, හිතට කරදර එනව. එහෙම ආවම එයා කොච්චර මහන්සි උනත් තමන්ට ඕන විදිහට කිසිම දෙයක් ජීවිතයවත්, ලෝකයවත් පවත්වාගන්න බෑ, ඒ නිසා අර දුක් ස්වාභාවය තව තවත් වැඩිවෙනවා කියන එකනෙ මූලිකවම උන්වහන්සේ දේශණා කලේ.

   ඒ දුක තමන්ටම තේරෙනවානම්, ඒකෙන් නිදහස් වීමට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම්, එසේ නිදහස් වීමකුත් තියනවා සහ ඊට ක්‍රමවේදයකුත් තියනවා කියන එක තමයි ඒ දේශණාවේ ඊළඟ කොටස.

   //බලවත් සිතක් ටික කාලයක් එහෙ මෙහේ සැරිසරා චුතව යනු ඇත.. //

   සිත කෙතරම් බලවත් වුනත්, ඇරමුණක් කියන දේ නැතුව පවතින්න අපහසුයි.ඇසෙන්, කණෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන් හෝ මනසින් අරමුණු වෙන දේවල්. ඒ නිසා ටික කාලයක් සැරිසරන්න විදිහක් නෑ. ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නෙනම් එහෙමයි මාතලන් තුමා.

   Delete
  3. ඕවා එකක්වත් බුදුන් වහන්සෙ ලියාපුවා නෙමෙයි නේ. පස්සෙ කාලෙක එක එකාට ඕන විදියට ලියපුවා..

   Delete
  4. එහෙමනම් මාතලන් තුමාගේ අදහස ත්‍රිපිටකය බොරුයි කියන එකද?

   Delete
  5. බොරු නේන්නම්... ත්‍රිපිටකය නෙමෙයි මහාවංශයත් බොරු... ඕනම දෙයක් කාලානුරූපිව බොරු වෙනවා.. බුද්ධ පරිනිර්වානයෙන් පස්සෙ බ්‍රාහ්මන ආගම නැවත් රජයනවා.. දැන් තියෙන්නේ ඒකේ සම්මිශ්‍රනයක්.. දුටුගැමුණුගෙන් පස්සෙත් මෙහේ බ්‍රාහ්මන්යෝ මෙන්ම නිඝන්ඨයොත් ඉඳලා තියෙනවා.. බුදුන් හැම දේම දැනගෙන උන්නේ නෑ කියන එක එයාගේ ජීවීතය තුලම බොහෝම පැහැදිලියි.. එහෙම කෙනෙක් අනාගතේවත් පහළ වෙන්නෙ නෑ.. කොටින්ම බුදුන් ඩිජිටල්කරණය දැන්ගෙන උන්නේ නෑ නේ. අනික අද පුරාවිද්‍යාඝ්නයෝ පිලිගන්නවා බුදුන් සැරිසරලා තියෙන්නේ සීමිත් ප්‍රදේශයක් බව.

   අනෙක දැන් ඔය හැම එකාම සල්ලි කාරයෙක් වෙනවා වගේ ඒ කාලේ ලෝකේ තිබුන රැල්ල තමයි සත්‍යය සොයා යන එක.. ඒත් කවදාවත් කාටවත් සත්‍යය හම්බ වෙන්නේ නෑ..

   එක ආගමකට වහල් නොවි.. අනෙක් අය කියලා තියෙන දේවලුත් පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන්න..

   Delete
  6. //එක ආගමකට වහල් නොවි.. අනෙක් අය කියලා තියෙන දේවලුත් පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන්න.. //

   ඒක ඇත්ත.අපි අනෙක් ආගම් ගැනත් ඉගෙන ගන්න ඕන. නැත්නම් ඒ ආගමික දැනුම තනි වුනු දැනුමක් වෙනව.

   //බොරු නේන්නම්... ත්‍රිපිටකය නෙමෙයි මහාවංශයත් බොරු...//

   මේ පිළිබඳව අපි දෙදෙනාගෙ තියෙන්නෙ මත 2ක් නිසා ඒ ගැන විවාද නොකර ඉමු.

   කොහොම උනත් මගේ පෞද්ගලික මතය නම් ත්‍රිපිටකයේ එන සූත්‍ර පිටකයවත් සම්පූර්ණයෙන් එක වරක්වත් කියවන්න ඕන බුදුදහම පිළිබඳව අදහසකට එන්න. මමත් ඒක සම්පූර්ණ කරල නෑ.

   Delete
  7. බුදුදහම ඉගෙනගත්තා කියලා වැඩක් වෙච්ච එකෙක් ඉන්නවද... ඉන්නවා හාන්දුරුවරුයි... අර ස්වර්ණවාහිනියේ කෙප්ප කෙලින එකා වගේ කීප දෙනෙකුයි... ඊට වඩා හොඳයි මඤ්ඤොක්කා බදින හැටි ඉගෙන ගන්න එක..

   Delete
  8. /මාර වැඩේ කියන්නේ එහෙම කියන උන් ඉඳලා තියෙන්නෙත් මේ රටේමයි.../
   ++++++
   ඔන්න සුද්ද ලංකාව දාල යන්නැතුව තිබ්බනම් එහෙම කතා අහන්නත් තිබ්බා,

   Delete
  9. @ Maathalan -

   මේ පිළිබඳව අපි දෙදෙනාගෙ තියෙන්නෙ මත 2ක් නිසා ඒ ගැන විවාද නොකර ඉමු.


   Delete
  10. මාතලන්/අදහස් අවකාශය. ඔබ දෙදෙනාගෙන්ම ඉල්ලනවා, හාස්‍යය සහ උපහාසය පසෙක තබා, විෂයය කරුණු ඔස්සේ මේ සංවාදය ඉදිරියට ගෙනයන ලෙස. මෙවැනි සංවාද ඉතා ප්‍රයෝජනවත් අපි සැමටම.

   පුනරුත්පත්තිය සම්පූර්ණයෙන් බොරු හෝ සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත කියා මම විශ්වාස නොකරමි. නමුත්, නොදන්නා දේ ගැන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ඥානයක් ඇතුවාක් මෙන් කතා කිරීමට බියවෙමි. මන්ද, බොරු කියවෙන්නට ඉඩ ඇති නිසා. කාලාම සූත්‍රය අනුව කරුණු විමසා බලා අවබෝධ කරගැනීමට කැමැත්තෙමි, උත්සාහ කරමි.

   Delete
  11. බුදුන්ට හිතෙන දේ බුදුන් කිව්වා නම්... අපිට හිතෙන දේ අපි කියන්න ඕන... ඒක ප්‍රකාශණ නිදහස මෙන්ම බෞද්ධ අපට තියෙන නිදහසක්.. විචා බවතරණය එහෙම කියවලා ඇති නේ... ලංකාවෙ ඉතිහාසයත් කියවලා ඇති නේ...

   Delete
  12. @ Maathalan
   //ඒක ප්‍රකාශණ නිදහස මෙන්ම බෞද්ධ අපට තියෙන නිදහසක්.. //
   මං මාතලන් තුමා සමඟ එකඟයි මෙතෙන්දි.

   @විචාරක Wicharaka
   //ඔබ දෙදෙනාගෙන්ම ඉල්ලනවා, හාස්‍යය සහ උපහාසය පසෙක තබා//

   හාස්‍යය සහ උපහාසය ඇත්කිරීමට උත්සහ නොකළෙමි. මාගේ පිළිතුර තුලින් එසේ හැඟුනානම් රුවන් දොස්තර මහතාගෙන් මෙන්ම ඔබ සැමගෙන්ද සමාව අයදිමි.

   පෙර භවය දැකිය හැකි නුවණ පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඥාණය නම් වන අතර එය ලබාගන්න ආකාරය සූත්‍ර දේශණා කීපයකම විස්තර කර ඇත. සියලුම රහතන් වහන්සේලාට මේ හැකියාව ඇත.

   පුනරුප්පත්තිය නොව පුනර්භවය ඔප්පු කිරීමට හැකි දෙයක්දැයි සැක සහිතය.

   පුනරුප්පත්තිය ආත්මීය සංකල්පයකි.

   අන්තරාභවය යන අදහසනම් පැහදිලිවම වැරදි සහගත බව මගේ හැඟීමයි. මැරෙන කෙනෙක් ඊලඟ ක්ෂණයෙම ඊලඟ උපත ලබනව. අතරමග නැවතීමක් නෑ. දේශණා වල සඳහන් වෙන්නෙ ඒ විදිහට. අන්තරා භවයක් ගැන සඳහනක්නම් කොහේවත් නෑ.

   //බොරු කියවෙන්නට ඉඩ ඇති නිසා.//

   මාගේ පෞද්ගලික අදහසද බොරුවක් වීමට ඉඩ ඇති නිසාම මෙලෙස සූත්‍ර දේශණා වල සඳහන් කරුණු පමණක් දක්වමි.

   Delete
  13. //එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ " සත්තා දේව මනුස්සානන්" කියන දෙවියන්ටත් මිනිස්සුන්ටත් ශාස්තෘ කියන දේත් බොරුවක් වෙනව නේද? // සියලු සතුන්, දෙවියන් , මනුස්සයන්, - දෙවියන් කිව්වේ පිට සක්වල ජීවින් කියල හිතමු වරද ක නැහැනේ.

   //ඊළගට සූත්‍ර පිටකයේ ~ මජ්ජිම නිකායේ තියනව දේව දූත සූත්‍රය කියල දේශණාවක්. අපාය ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් කියල දීපු. එතකොට ඒකත් බොරු වෙනව. ඒකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බොරු කිව්වා වෙනව නේද? එතකොට " අරහං" කියන රහසින්වත් පව් කරන්නෑ කියන ගුණයත් බොරු වෙනව නේද?// අපය තියනවද කියල අපි දන්නේ නැහැ. බොරු කියල කියනවා නෙමේ. අපය කියල දෙයක් තියනවා කියල මම හිතන්නේ නැහැ. ඕක බුදුන් කීවට වඩා පස්සේ එකතු කරපු සංකල්පයක් කියල මට හිතෙන්නේ. අනිත් හැම අගමකත් තියනවා.
   //
   ඊළගට ( ත්‍රිපිටකය -> සූත්‍ර පිටකය -> අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය -> අට්ඨක නිපාතය -> 5. උපොසථ වර්ගය ) විශාඛා උපෝසත සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනව දිව්‍යලෝක 6ක් ගැන සහ ඒවායේ ආයුෂ ගැන පවා. එකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ "ලෝක විදූ" කියන ගුණය පෙනෙනව. ඒ කියන්නෙ ලෝකය පිළිබඳ තමන් වහන්සේට සැකයක් නෑ කියන එකනෙ. නිවැරදිවම ලෝකයන් පිළිබඳව දන්නව කියන එකනෙ. එතකොට ඒ බුදුගුණයත් බොරු වෙනව.// කවුද දන්නේ. ඔප්පු කරන්න පුලුවන්ද? බුදුන් වහන්ස්සේ වෙන ග්‍රහලෝක ගැන කීව වෙන්නත් පුළුවන්. උන්වහන්සේ නොකීව වෙන්නත් පුළුවන්.

   හාස්‍යය යත් තියාගමු. කෝ මේ ප්‍රා හා සරසා

   Delete
  14. //න්තරාභවය යන අදහසනම් පැහදිලිවම වැරදි සහගත බව මගේ හැඟීමයි. මැරෙන කෙනෙක් ඊලඟ ක්ෂණයෙම ඊලඟ උපත ලබනව. අතරමග නැවතීමක් නෑ. දේශණා වල සඳහන් වෙන්නෙ ඒ විදිහට. අන්තරා භවයක් ගැන සඳහනක්නම් කොහේවත් නෑ.// මම ලියන ලිපි පෙලේ අන්තරාභවය ගැන සඳහන් කරපු තැනක් ගැන ලියල තිබෙනවා.

   Delete
  15. අර කොසොල් රජ්ජුරුවන්ගේ සිහිනේ ගැනයි අර වෙන නගරයක මියගිය අය එළියේ රැස් වෙලා ඉන්න ජාතක කථාවෙයි. නමුත් ගන්ධබ්බ අවස්ථාව මහායානය විසින් දියුණු කළ සංකල්පයක්. එසේම එය තාර්කිකයි බෞද්ධ පුනර්භවයට වඩා. ඒ කියන්නේ මළවුන් ගැන කතා කිරීම තියනවා කියා උපකල්පනය කලොත්. (උපකල්පනයක් පමණක් බව සලකන්න)

   Delete
  16. අපාය 4ක් ගැන දේශණා වල සඳහන් වෙනවා. නරක, තිරිසන්, ප්‍රේත, අසුර කියල. එතකොට සතුන් අයිති වෙන්නෙත් අපායට.ප්‍රේතයන් අයිති වෙන්නෙත් අපායට. නරකය තමයි අපි ඔය කියන අපාය. ඒ පිළිබඳවත් සූත්‍ර දේශණා බොහෝ තියනවා.

   බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය ( ත්‍රිපිටකය -> සූත්‍ර පිටකය -> මජ්‌ඣිම නිකාය -> උපරි පන්නාසකය -> 3. සුඤ්‌ඤත වර්ගය ) තවත් උදාහරණයක්.

   කොසොල් රජ්ජුරුවන්ගේ සිහින වල කොයි සිහිනයද?

   ජාතක කතාවෙහි නම සඳහන් කරන්න පුළුවන්නම් මාත් කියවා බලන්නම්.

   ස්තූතියි.

   Delete
  17. ඉතින් වැඩිය ඕන නෑ සිද්ධාර්ථා මව් කුසට එන්නේ දිවිය ලෝකේ ඉඳලනේ...

   Delete
  18. ඉතින් අපාය ගැන බුදුන් වහන්සේ කිව්වද පස්සේ එකතු කලාද කවුද දන්නේ. බුදුන් දේශනා කරපු විධිහට අපාය සංකල්පය ගැලපෙන්නේ නැහැ මටනම්. මේ මම අපාය ගැන ලියපු එකක්.
   මොන අපයටද යන්නේ

   Delete
  19. @අදහස් අවකාශය ; Mahatanhasankhaya Sutta:මහාතන්සඛය සුත්‍රය
   http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.038.than.html
   මෙහි තිබෙන ලෙස ථෙරවාදය ගන්ධබ්බ සංකල්පය පිලි ගන්නේ නැති අතර මහායානය පිළිගනිති.
   http://santifm.org/santipada/wp-content/uploads/2010/05/RebirthandInbetweenState.pdf

   Delete
  20. මේ ලිපියේ නයනේ සහ මා අතරවූ කතාබහේ මේ ගැන කථා කෙළෙමු.
   භෞතිකවාදියෙකුගේ ..

   Delete
  21. //මේ ලිපියේ නයනේ සහ මා අතරවූ කතාබහේ මේ ගැන කථා කෙළෙමු.//
   ස්තූතියි. ඒ සාකච්ඡාවේ නයනේගේ අදහසේමයි මාත් ඉන්නෙ.

   මං එතනම මගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්නම්.

   Delete
  22. //ගන්ධබ්බ අවස්ථාව මහායානය විසින් දියුණු කළ සංකල්පයක්. එසේම එය තාර්කිකයි//

   තාර්කිකයි වුනත් ඒක ආත්ම සංකලපයට බරයි. මේ ජීවිතෙන් යමක් ඉවත්වෙලා පාවෙලා ගිහින් අනික් සිරුරට ඇතුල් වෙනව කියන එකනෙ ඔය ගන්ධබ්බ අවස්ථාව කියන්නෙ.

   අතරමග අවස්ථා නොමැතිව මිය ගිය සැනින් ඊලඟ උපත සිදුවීම තමයි පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් උගන්වන්නෙ.

   Delete
  23. මාතලන්ගේ කමෙන්ට් එක යටතේ මෙතැන වෙලා තියෙන සාකච්චාව හරිම අපූරුයි.
   අජිත් වෙත මා ඔහුගේ අඩ්වියේ දැක්වූ ලෙසම මහා තණ්හායසංඛය සූත්‍රයේ ගන්ධබ්බ කියන වචනය කියැවෙනවා. එහිදී එය කියැවෙන්නේ මව් කුසක පිළිසිඳ ගැනීමක් වීමට ගන්ධබ්බයෙකු ගේ එළැඹීම අවශ්‍ය වන බවටයි. මේ සඳහන හේතුවක් කරගෙන ගන්ධබ්බ යනුවෙන් පවතින දෙයක් ගන සිතීම හේතු රහිතයි අභූතයි.
   එහි පංචස්කන්ධයක් නොමැතිනම් මේ ගන්ධබ්බයා සිතුවිලි පහල කරන්නෙකු නොවෙයි. එසේනම් එය මොහොතක්වත් පැවතිය හැකි සංකල්පයකුත් නොවෙයි. මේ ගන්ධබ්බයා ක්ෂණයකට පෙර බවයක් හැරදා ගිය එකෙකු විය යුතුයි.
   අජිත් ඔබ සිතනවානම් මීඩියම්ලා විසින් ගෙන්වනු ලබන්නේත් මේ මහා යානයෙහි කියැවෙන තර්කානු කූල ගන්ධබ්බයාය කියා ඔබ සතුව එයට පැහැදිලි හේතු තිබිය යුතුයි. ඒ ගැන අපට වඩා ශාස්ත්‍රීය පැහැදිලි කිරීමක් ඔබට කල හැකිද?
   මා පිළිගන්නා ලෙසට තර්කය අපට සත්ත්‍යය මතුකර දෙන්නේ නැත.

   Delete
  24. //අජිත් ඔබ සිතනවානම් මීඩියම්ලා විසින් ගෙන්වනු ලබන්නේත් මේ මහා යානයෙහි කියැවෙන තර්කානු කූල ගන්ධබ්බයාය කියා ඔබ සතුව එයට පැහැදිලි හේතු තිබිය යුතුයි. ඒ ගැන අපට වඩා ශාස්ත්‍රීය පැහැදිලි කිරීමක් ඔබට කල හැකිද?// මගේ ලිපි පෙළේ එහෙම දෙයක් කියා නැහැ. මම පෙන්වා දෙන්නේ මෙහෙම කරුණු කිපියක්.
   1. හැම මිඩියම් කෙනෙක්ම බොරු කියනවාද?
   2. යමක් නිවැරදිව කියනඅය ඉන්නවාද - මේ සඳහා මා ලද අත්දැකීම් -ලිපි පෙළේ ඇත
   3. ඒවා පැහැදිලි කර ගන්නේ කෙසේද? - ලිපි පෙළේ ඩෙරෙන් බ්‍රවුන් ගේ ක්‍රමය, මොළය ගැන කැප්‍රා ගැන කතා කරන්නේ ඒ නිසා.
   4. ථෙරවාද බෞධයන්ගේ විරුද්ධ වීම - බොරුවක් වන්නේ කෙසේද- ලකාවේ බුදු දහම නගා සිටුවීමට පැමිණි, ආනන්ද , නාලන්ද විදුහල් ආදිය පිහිටවූ ඕල්කොට් සහ ඇනී බ්ලවට්ස්කි ආදීන් මළවුන්ට කථා කිරීම ගැන පර්යේෂණ කල, විශ්වාස කල, අය වීම -යොමුවන් ලිපි පෙළේ ඇත
   5.ථෙරවාදයේ නැති කීවත් ගන්ධබ්බයන් ගැන අදහසක් ඇති බව කිසියම් තැන්වල ඇතිබව
   6. මට්ට කුණ්ඩලි කථාව යනු කුමක්ද? මට්ටකුණ්ඩලි දෙවියකු ලෙස ඉපදුනා නම් - ඒ කොහොමද? එය විශ්වාස කරනවානම් මිඩියම් ලා කියන දේ විශ්වාස නොකරන්නේ ඇයි?
   7. කොසොල් රජ්ජුරුවන්ගේ හීන ගැන කියන ථෙරවාද බෞද්ධයන්, අපාය ගැන කියන බෞද්ධයන් මිඩියම් වරුන්ගේ අනාවැකි හීන වලට විරුද්ධ වීම
   6. මහායානයේ ගන්ධබ්බයන් පිලිබඳ අදහස හා අන්තරාභවය පිලිබඳ අදහසක් ඇති බව.
   7. ලංකාවේ මුලිකව තිබුනේ මහායාන බුදු දහම බව. (අභයගිරිය)
   මේ කොතනකවත් මම ඕවා පිළිගන්නේ යයි හෝ නැත යයි කියා නැත.
   එය මා ලියන ලිපි පෙළේ අවසානයට කීමට තබා ගනිමි. තව ලිපි තුනකින් පමණ එය අවසන් වනු ඇත.
   පුනරුත්පත්තිය හා කර්මය මා දැනට පිලි ගන්නේ නැත්තේ ඒවා විද්‍යාත්මකව හා සාධක සහිතව තවම ඔප්පු කර නැති බැවිනි. මැවුම්කාර දෙවියකු පිලි ගන්නේ නැත්තේද ඒ නිසාය.
   එසේ වුවාය කියා පුනරුත්පත්ති කථා ගැන සොයා බැලීම නතර කරද නැත.
   මිඩියම් වරුන හා අනාවැකි ගැන මගේ අත්දැකීම් පිළිබඳ විස්තරයක් හා මගේ විශ්ලේෂණයක් සපයන්නේ මේ නිසාය. ඔබ ඉතා නිවැරදිව නිගමනය කළ පරිදි මා එන්නේ "පැවැත්ම" ගැන සකච්චාවටය. ඔබට එය වැටහී තිබේ. (මධ්‍යස්ථ යාගේ බ්ලොගයේ කොමෙන්ටුව පරිදි )

   Delete
  25. අපි හිතමු ඇල්සයිමර් හැදුන කෙනෙක්ට මොකක්ද වෙන්නේ.. සමහර අය උන්නද මලාද කියලා දන්නෙ නෑ... අනික කොච්චර සෙල්ලම් දැම්මත් භෞතික ශරීරය විනාශ වෙනවා වගේම මොන සෙල්ලම් දැම්මත් සිතුවිලි වලටත් කෙලවෙලම යනවා.. ඒක නේ නාකි උනාම පිස්සු කෙලින්නේ..'////// Mathe very good point , I never thought of this , need to investigate more

   Delete
  26. 1. හැම මීඩියම් කෙනෙක්ම නොව එක් අයෙකු හෝ බොරු කියන බව අපිට සනාත කිරීමට බැහැ. ඒත් අනුමාන වහයෙන් බොහෝ දෙනා බොරු කියන වග අපිට වැටහෙනවා. එහෙත් ඇතැමුන් කියන ඇත්ත කියන්නේ කෙසේද යන්න අපිට තවම වැටහෙන්නේ නැහැ කියා මා සිතනවා.
   2, ඇතැමුන් කියන දෙය අපිට ස්ත්‍යය ලෙස පෙනෙනවා ඒත් ඒවා සත්‍යයමදැයි කීම අපහසුයි.
   3, පහැදිලි කර ගැනීම පිණිස නොයෙකුත් අයගේ පර්යේශන හැදෑරීම හොඳ උත්සහයක්.
   4, ථේර වාදී බෞද්ධයන්ගේ හැසිරීමක් ගැන ඔබට සමස්තයක් වශයෙන් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමට සාදක නැතැයි මා සිතනවා එම නිසා ඔබගේ මේ අදහස හා එකඟ විය නොහැකියි. ඇතැමුන් පිළිගන්නා දේ ඇතැමුන් ප්‍රථික්ශේප කරනවා.
   5,ථේරවාදී ත්‍රිපිටකයේ ගන්ධබ්බ යන වදන කියැවුනත් එහි මහා යානයෙහි කියැවෙන ආකාර අන්තරාභවික සත්වයෙකු ගැන කියැවෙන්නේ නැහැ. ගන්ධබ්බ යන වදනින් ප්‍රකට වන්නේ උපතක් බලාපොරොත්තු වන සත්ත්වයා යන්න බවයි මගේ වැටහීම. අන්තරාභවිකයෙකු අභව්‍ය වන්නේ කෙසේදැයි ථේරවාදී සූත්‍ර ඇසුරින් මා පහදා තිබේනවා.
   6, මට්ට කුණ්ඩලී දෙවියෙකු ව උපන් බවක් සිතිය හැකියි. මට මතක හැටියට බුද්ධ කතා වල එය කියැවෙන්නේ එලෙසින් තමයි. මට්ටකුණ්ඩලී දෙවියෙකු වීම මෙන්ම මීඩියම්ලා කියන දෙයත් අපට ගැනීමට ඇත්තේ දෘෂ්ඨිවාදී පිලිගැනීම ලෙස පමණයි. මොකද ඒ කිසිවක් අපගේ ප්‍රත්‍යක්ශ ඥානය නොවෙයි. එම නිසා පිළිගැනීම හෝ නොගැනීම කියන දෙකම අවැඩ දායකයි. බුදු දහමේ ඉගැන්වීම එයයි.
   7, මීඩියම් වරුන්ගේ අනාවැකි හීන වලට ථේරවාදීන් විරුද්ධ වන වග ඔබේ අනුමානයක් පමණයි කියා මා සිතනවා. කෙසේ වෙතත් මා ථේර වාදය හෝ අන් යම් එක් ධර්ම පාර්ශවයක් නියෝජනය නොකරන නිසා මට ඒ ගැන මැඩ්දිහත් විය නොහැකියි.
   6,මහා යානය අන්ත්‍රාභවයක් පිළිගන්නා බව මමද දනිමි. එනමුත් එය ධර්මානුකූලව බිඳ හෙලිය හැකි මතයකි. එම නිසා මා එය පිළිගැනීමට මැලි වෙමි.
   7,මා දන්නා හැටියට මහා යාන ථේරවාද බෙදීම හට ගන්නේම ශ්‍රී ලංකාව පාදක කොටගෙන යි. ඉතින් එතැනින් එක් පාර්ශවයක් හරියි අනික වැරදියි කීම නුවුවමනා දෙයක්.
   අද බලන්න මේ ථේර වාහීන් කියනා අය තුලම පාර්ශව කීයක් නම් වෙයිද? සියම් රාමඤ්ඤ අමරපුර ආදී බෙදීම් වලට භාහිරව අද කිරිබත් ගොඩ නිකාය, සමන්තබද්‍ර නිකාය, බුදුන් ලංකාවේ උපන්නායැයි කියන නිකාය ආදී කොට විවිධ කණ්ඩායම් විවිධාකාර වු ධර්ම විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කරමින් සිටියි. මේ සියල්ල සත්‍යයද? නැතිනම් සියල්ල බොරුද?
   මටනම් මේ පිළිතුරු දෙකම වැරදියි. ථේරවාදය හා මහා යානය ගැනත් මගේ අදහස එයමයි.

   Delete
 9. බුදු දහමේ පුනර්භවයත් හින්දු හා අනෙකුත් ආගම් වල පුනුරුත්පත්තියත් අතර පැහැදිලි වෙනසක් ඇති බවයි මගේ හැඟීම. බුදු දහමේ නොනැසෙන ආත්මයක් ගැන උගැන්වීමක් නැහැ - කෙසේ වුවත් බටහිර රටවලත් ඇතැම් විට ලංකාවෙත් ජනප්‍රිය වන්නේ අර හින්දු ආකාරයේ පුනුරුත්පත්තිය ගැන මතය නොවේද ? ඔය ඇසුරින් 1970 දශකයේ ජනප්‍රිය වූ චිත්‍රපටයක් හා පොතක් මා නරඹා/කියවා තිබෙනවා -Reincarnation of Peter Proud

  ReplyDelete
  Replies
  1. මාත් බැලුවා ඔය මූවී එක ඒ කාලෙ. හබලෙන් ඔලුවට ගහනවා මේ දැන් වගෙ මතකයි.

   Delete
  2. ඒක "ඇඩම්ස් ඔන්ලි" එකක් නේද? රීගල් එකේ දී මාත් බැලුවා!

   Delete
  3. ඕක ඇඩල්ට්ස් ඔන්ලි තමයි - බැලුවේ අපි ඒ දවස්වල කියන්නත් වගේ වීඩියෝ ඩෙක් එකෙන් :)
   අන්තිමට හබලෙන් ඔලුවට ගහන සීන් එකක් තියනවා - මේ මනුස්සයා ගිය ආත්මේ පරපීඩා කාමුකත්වයට නැඹුරුවෙලා තමුන්ගේ බිරිඳට අඩත්තේට්ටම් කල අයෙක්

   Delete
  4. පුනරුත්පත්තියෙයි පුනර්භවයෙයි වෙනස වචන හරඹයක් නේද .එකම කතාවක් නේද කියන්නෙ.මල එකා ඇසුරින් උපදින තව එකෙක්. ඉතින් ඕකමනෙ හින්දු ආගමෙත් කියන්නෙ.

   Delete
  5. සමහරු කිව්වා ඔය පීටර් ප්‍රවුඩ් පොතට සහ ෆිල්ම් එකට මධුමති චිත්‍රපටයේ ආභාෂයක් තිබුනා කියලා. මම මධුමති බලලා නැහැ. පීටර් ප්‍රවුඩ් බලලා තියෙනවා. විචානම් මධුමතී බලලා ඇති ශුවර් එකට. ගොඩාක්ම පරණ ෆිල්ම් එකක්.

   Delete
  6. පිටර් ප්‍රවුඩ් එකේ ප්‍රධාන නලුවා ගැන මම දන්නෙ ඒ දවස්වල මගේ Heart throb එකක් වෙලා හිටිය ජැක්ලීන් බිසිට්ගෙ පාට්නර් කියල විතරයි. ඉන්ටනැට් යන්ටනැට් ඔය මොන කෙහෙම්මලක්වත් නොතිබුන ඒ අකලෙ අපි ඔය විස්තර දැනගත්තෙ අපේ පංතියෙ එකෙක්ගෙන්. ඌ ඔය ඕපදූප විස්තර ඔක්කොම කොහෙං හරි හොයාගෙන එනව.

   හෙන්රි/Aruna,

   මතකද මේ ආත්මෙ ඉපදිල ඉන්නෙ කලින් තමන්ගෙ හස්බන්ඩ් කියල වයිෆ් දැනගන්න විදිහ? අර ඩ්‍රින්ක් එකක් ගත්තම හිස් වීදුරුව අතේ තියාගෙන ඒකට නියපොත්ටෙං තට්ටු කරකර ඉන්න පුරුද්ද? ඒ වැඩේ පීටර් ප්‍රවුඩ් ආතම දෙකේම කරනව.

   ආ..මේ..මම අහන්නමයි හිටියෙ..උඹල බැලුවෙ නැද්ද ඒ කාලෙ දෙවෙනි ලෝක යුද්ද ෆිල්ම් එකක් Operation Daybreak?

   Delete
  7. @රවි. නැචුව නැචුව. මේ ලඟදි මං ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරත් එක්ක. මට ඒකෙ මතකම සීන් එක අර පල්ලිය යට වතුරෙ ගිලෙනකොට සීතල යන්න අල්ලවල් එකට අතුල්ලල පිඹින සීන් එක. මම ඒක ඒකෙන් ඉගෙන ගෙන සීතල වෙලාවට එහෙම කරලත් තියෙනවා

   Delete
  8. Operation Daybreak 1992 විතර ආයිත් අපේ නගරයේ සිනමා ශාලාවක පෙන්නුව වෙලාවේ තාත්තත් එක්ක බැලුවා - පට්ට ෆිල්ම් එකක් - මම හිතන්නේ මේ ෆිල්ම් එකෙත් තියෙන්නේ ඔය කතාවමයි https://yts.ag/movie/anthropoid-2016

   Delete
  9. Operation Daybreak මං හිතන්නේ මරදාන කැපිටෝල් එකෙන් මං බැලුවේ. දන්නේ නැතුව ගියේ. අවසානයේ දී මාර දුකක් දැනුනේ. ඒ කතාව මං චිත්‍රපටිය බලලා සතියකට පසු සිළුමිණ පත්තරේ පළවුණා!

   Delete
  10. මේ යක්කු ඇඩම්ස් ට විතරක් බලන්න ෆිල්ම් ගහන්නේ ඇයි කියල කල්පනා කළේ ?

   Delete
  11. ඔන්න උඹල මතකේ ඇවිස්සුව හන්දා මම අද ආයෙම බැලුවා 'උඩඟු පීතර ගොයියගෙ පුනර්භවය'

   Delete
  12. චිත්‍රපටිය නම් බැලුවා කියලා මතකේ තියෙනවා ඔපරේශන් ඩේ බ්‍රේක් කියන නමින්. හැබැයි මුකුත් මතක නැහැ. මම වැඩ කරා රීගල් එක ගාව හෝටලයක. ස්ප්ලිට් ශිෆ්ට් එකේ 3.30 ෆිල්ම් එකක් බලනවාම තමයි. ආපහු හයාමාරට වැඩට දුවනවා. ඒ කාලේ රීගල්, මැජෙස්ටික් අත අරින්නේ නැහැ.

   Delete
  13. උඩඟු පීතර ගොයියගෙ පුනර්භවය'/// Ha ha ha ha

   Delete
 10. කවුද දන්නෙ? පුනර්භවය ටිකක් තර්කානුකූලයි. අන්තරාභවය ඊටත් ටිකක් තර්කානුකූලයි. රිටිගල ජයසේන ලිව්ව "අපි නොදන්න විඥ්ඥානය" කියන ලිපිය ඊටත් තර්කානුකූලයි.

  ReplyDelete
 11. මගෙ යාලුවෙක් හිටිය (දෙපාරක්) , ඌනම් මාර යාලුවෙක්.
  ඌ මැරිල ඉපදිල ආයෙත් යාලුවෙල ආයෙමත් මලානෙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. කටුබැද්දේ කුකුළා සිහිවිය!

   Delete
  2. කටුබැද්ද කැම්පස් එකේ කුකුල්ලු දෙන්නා ගේ කතන්දරය - The tale of two Cocks of Katubedda Campus
   http://kathandara.blogspot.com/2011/04/tale-of-two-cocks-of-katubedda-campus.html

   Delete
 12. මටත් ගන්ධබ්බ අවස්ථාව සහ චුති සිත ගැන ගැටලුව තියෙනවා. පස්සේ කාලෙක මම පොතක කියෙව්වා ගන්දබ්බ සංකල්පය මහායානය තුළින් ඇති වූ දෙයක් කියලා. මේකෙන් මොකක්ද හරි කියලා දැන් කාගෙන් අහන්නද. මොකද බුදුහාමුදුරුවො ඉන්නවයැ. නැවත ඉපදීම ටිකක් සංකීර්ණ මාතෘකාවක් කියලයි මට හිතෙන්නේ. මොකද මේක අපට ඇත්ත හෝ බොරු කියලා ඔප්පු කරන්න බෑ. අපි මේ හැම දේම දකින්නේ අපේ විශ්වාසය සහ දැනට අපිට තියෙන දැණුම අනුව. පින් පව් පලදීම කෙසේ වෙතත් මම උත්සාහ කරන්නේ මට සාධාරණයි කියලා හිතෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න. මොකද කිව්වොත් පන්සිල් වගේ දේවල් මගින් උත්සාහ කරන්නේ සමාජ සදාචාරය ඇති කිරීම කියලයි මම තේරුම් අරන් තියෙන්නේ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මගේ ලිපි පෙළේ ඊළඟ ලිපි වල ටිකක් මේ ගැන සාකඡ්චා කරන්න හිතන් ඉන්නවා. අපි මළවුන්ගේ කියවීම් හරි කියා උපකල්පනය කලොත් ගන්ධබ්බ අවස්තවක් හෝ අන්තරාභවයක් තිබිය හැකියි යන්න මගේ අදහස.

   Delete
  2. න්සිල් වගේ දේවල් මගින් උත්සාහ කරන්නේ සමාජ සදාචාරය ඇති කිරීම කියලයි මම තේරුම් අරන් තියෙන්නේ.//// athha

   Delete
 13. රුවන්, පෙර ආත්මයේ විස්තර කියන අය අතර පෙර ආත්මයේ වෙනත් සංස්කෘතියක ජීවත් වූවා යයි කියන අය ගැන විස්තර තියනවාද? ලංකාවේ නම් පෙර ආත්මය ගැන කියන අය බොහොමයක් ඉතාම දිලිදු පවුල් වල බවත් පෙර ආත්මය කියවීම නිසා සැලකිය යුතු ආර්තික වාසි ලබා ඇති බවත් මා අසා තියනවා.

  ReplyDelete
  Replies
  1. හැබයි පෙර ආත්මේ කියන්නේ ඕනේ එහේ ලන්ගුවේජ් එකෙන්...

   Delete
  2. එහෙම අය ඉන්නවා. Google කරල බලන්න. වෙලාවක් ලැබුනොත්  එක එවන්නම්.
   K  

   Delete
  3. Sorry, වෙලාවක් ලැබුනොත් Link එක එවන්නම්.
   K

   Delete
  4. මෙන්න එකක්.
   http://www.iisis.net/index.php%3Fpage%3Dsemkiw-ian-stevenson-reincarnation-past-life-carl-edon%26hl%3Den_US

   K

   Delete
  5. මටත් හිතෙන්නෙ මේකමයි. පෙර ආත්මයේ වෙන කොහේහරි හිටියානම් ඒ බාසාවෙන් කතා කරන්න්න ඕනෑනෙ. ඒ මදිවට මම දැකලා තියෙනවා එක විස්තරේක කියනවා පෙර ආත්මෙ මම අනුරාධපුරය පූජා නගරෙ හිටපු නයෙක් කියලා. ඊටපස්සෙ එහෙ මෙහෙ ගිය හැටි පාරවල්වල නම් කියනවා. නයා කොහොමද ඌට මිනිස්සු කියන්නෙ නයා කියලා දන්නෙ. කොහොමද ඌ තමුන් හිටපු නගර පාරවල් දන්නෙ?

   Delete
  6. පෙර ආත්මයේ විස්තර කියන අය අතර පෙර ආත්මයේ වෙනත් සංස්කෘතියක ජීවත් වූවා යයි කියන අය ගැන විස්තර තියනවාද?/////// yes

   Delete
 14. පුනරුප්පත්තිය යන වචනය පුනරුත්පත්තිය කියා ලිව්වා නම් වඩාත් හොඳයි. පුනර් + උත්පත්තිය = පුනරුත්පත්තිය

  මෙය සම්පූර්ණ බොරු කියා නොකියමි. සම්පූර්ණ ඇත්ත කියා විශ්වාස නොකරමි. නමුත්, බෞද්ධ දර්ශනයේ එන කරුණු, තාර්කිකව බොරු කියා ඔප්පු කල අවස්ථාවක් නැත.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඇයි අර රූපවාහිනියේ බ්‍රහස්පතින්දට යන යථාරූප එකේ හාන්දුරු කෙනෙකුයි දොස්තර කෙනෙකුයි ඇවිල්ලා කිව්වේ බෝධි වැඳිල්ලයි පිරිතුයි ඔක්කෝම බොරුය කියලා හිටන්... මරු ඩොකෙක් එනවා ටයි පොල්ලකුත් දාගෙන සියල්ල දත් කෙනෙක්... උඹ දැක්කා නම් හෙම ඌ මරණවා ආයේ දෙකක් නෑ..

   Delete
  2. සියල්ල දත් කෙනෙක්... ?

   ගෝතලංට වැඩිය කවුද බොලවු ඉන්න සියල්ල දත් කෙනා

   Delete
  3. ඇයි උඹලෑ අම්මා...

   Delete
  4. විචා,

   පුනරුත්පත්තිය කියන්නේ එම පුද්ගලයාම නැවත ඉපදීම.

   පුනර්භවය කියන්නේ මේ භවයේ ජීවත් වන කෙනා නැවත භවයක් ලැබීම.

   මේ අදහස් 2ක් හැටියටයි මම නම් දකින්නෙ. මොකද නැවත උපදින්නේ මැරෙන පුද්ගලයාම නෙවෙයි. එයා මේ ජීවිතේදි සකස්කර ගන්න භවය අනුව එහි විපාක ලෙස තවත් තැනක උපතක් ඇති වෙනවා. එතකොට එයා පෙර භවයේ කර්මයන්ට විපාක ලෙස ඉපදුනු කෙනෙක්.

   එතකොට එයා පෙර හිටපු කෙනත් නෙවෙයි, අලුත් කෙනෙකුත් නෙවෙයි.

   Delete
  5. ඔතන තියෙන්නෙ වචන උඩප්පරන් ගැසීමක් නේද.
   පුනරුත්පත්තිය කියන්නේ එම පුද්ගලයාම නැවත ඉපදීම.

   පුනර්භවය කියන්නේ මේ භවයේ ජීවත් වන කෙනා නැවත භවයක් ලැබීම.//
   මේ දෙකම එකක්.

   බෞද්ධයන් බොරු විදග්ධබවක් අනුන්ට වඩා වෙනස්බවක් හදන්න ගියාම අමාරුවෙ වැටෙන්නත් පුලුවන්.ත්‍රිපිටකය ඇර වෙනත් පොතුත් කියවන්න පටන් ගත්තොත් මේ වගේම කතන්දර එහෙත් තියන බව පේනවා.ඇතැම් ඒව අපට වඩා පරනයි.බෞද්ධ කියන බොහෝ දේවල් උපනිශද් වල කොපි.

   මටනම් හිතෙන්නෙ බුදුන් කියන්නෙ සාමාන්ය දාර්ශනිකයෙක් කියල. ඔහුව අශෝක විසින් ගූඩ පුරුෂයෙක් කලා. පසුව සාහිත්‍යකරුවන් හා කැටයම් ශිල්පීන් එය වැඩිදියුනු කලා.අශෝක සමාජ බුද්ධාගමක් නිර්මානය කල අතර එය බඩගිනි බුද්ධාගමක් බවට පත්වුනා. අනෙක් ආගම්වල තියෙන්නෙ දිලින්දන්ට දන්දීම බුද්ධාගමේ තියෙන්නෙ භික්ෂූන්ට දන්දීම. ප්‍රාඩෝ දාන බාර අරන් තව තව දියවු කියන ගන පරම්පරාවක් බිහිවුනේ ඉන් පසුව.

   අධාන ග්‍රාහී නොවී ධර්මය හදාරන්න ඕන. ධර්මය ඔප්පු කරන්න හිතාගෙන ධර්මය හදාරන්න යනවට වඩා අර මාතලන් කියනව වගෙ මඤ්ඤොක්ක පුච්චන්න ඉගෙනගන්න එක හොදයි.

   අද බුදුන් පහලවුනොත් විශ්මය දරාගන්න බැරිවෙයි. තමන්ගෙ දතක් රටක රාජ්ය උරුමයෙ සංකේතය වුන හැටි.තමන්ගෙ පිලිම වල හැටි තමන්ට කරන පුදපූජා දැකල සිහි එලව ගන්න බැරි වෙයි.

   Delete
  6. /අද බුදුන් පහලවුනොත් විශ්මය දරාගන්න බැරිවෙයි. තමන්ගෙ දතක් රටක රාජ්ය උරුමයෙ සංකේතය වුන හැටි.තමන්ගෙ පිලිම වල හැටි තමන්ට කරන පුදපූජා දැකල සිහි එලව ගන්න බැරි වෙයි.// ම.ම. ඇත්තටම බැලුවොත් මිනිස්සු බුදුන් එපා කියපු දේවල් කරන්නේ නේද?

   Delete
  7. //ඔතන තියෙන්නෙ වචන උඩප්පරන් ගැසීමක් නේද.//

   ඒකනම් ඇත්ත. වචන හරඹ තමයි.

   නමුත් මත 2 කුත් තියනවනෙ. බොහෝ විට තියෙන්නෙ මැරෙන පුද්ගලයාම ආපසු ඉපදෙනව කියන මතයනෙ.
   මං ඒ මත 2 මතුකරන්නයි උත්සාහ කලේ.

   //බෞද්ධයන් බොරු විදග්ධබවක් අනුන්ට වඩා වෙනස්බවක් හදන්න ගියාම අමාරුවෙ වැටෙන්නත් පුලුවන්.ත්‍රිපිටකය ඇර වෙනත් පොතුත් කියවන්න පටන් ගත්තොත් මේ වගේම කතන්දර එහෙත් තියන බව පේනවා//

   ඇත්ත. පුනර්භවය කියන දේ ඉන්දියානු සමාජයට අළුත් දෙයක් උනේ නෑ. ඒ සංසිද්ධිය වෙන විදිහ පිළිබඳ විවිධ මත තිබුනා.

   //මටනම් හිතෙන්නෙ බුදුන් කියන්නෙ සාමාන්ය දාර්ශනිකයෙක් කියල.//

   මේ පිළිබඳව,

   සූත්‍ර පිටකය ~ මජ්ජිම නිකාය ~ සීහනාද වග්ගය ~ මහා සීහනාද සූත්‍රය

   කියවන ලෙස මං ආරාධනා කරනවා.

   //ධර්මය ඔප්පු කරන්න හිතාගෙන ධර්මය හදාරන්න යනවට වඩා අර මාතලන් කියනව වගෙ මඤ්ඤොක්ක පුච්චන්න ඉගෙනගන්න එක හොදයි.//

   ඒක හරි. ඔප්පු කරන්නවත්, කාවවත් පරද්දන්නවත් ඉගෙන ගන්න හොඳ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේම ඒක තහනම් කරල තියනව. වාද විවාද පිණිස ධර්මය ඉගනගන්න එපා කියල. අවබොධය පිණිස තමයි ඉගෙනගන්න ඕන.

   Delete
  8. අද ලංකාවට බුදු හාමුදුරුවෝ ආවොත් හෙම වෛද්‍ය මාෆියාවේ උන් පුකට ඉන්ජෙක්සන් ගහලා නිවන් යවයි... උන්ට ඉන්දියාව කීව්වම අරහං...

   Delete
  9. මධ්‍යස්තගේ වචන උඩප්පරන් ගැහිලි කතාවට මම විරුද්ධ නැහැ. ඒත් පුණර් භවය කියන සංකල්පය අපි විග්‍රහ කල යුත්තේ භවය කියන සංකල්පයත් එක්කයි. සත්ත්වයෙකු වීමට නම් භවය තිබිය යුතුයි. භවය යනු පැවැත්ම. එනම් කාලය. කාලය සම්බන්ධ වූ දැනීම (හැඟීම ) සත්ත්වයා ජීවිතය තුල නැවත නැවතත් පැවතීමමයි ස්වභාවය කොට පවතින්නේ. එනම් මේ අපි හැමෝම මේ දැනුත් පුණර්භවය ලබමින් සිටින්නේ. මෙහි වටහා ගත යුතු කාරනය තමයි මරනය යනු අවසානයක් ලෙස බුදු දහම නොපැවසීම.එසේනම් ක්ෂ්ණයක් පාසා පුණර්භවය ලබන සත්ත්වයා මරනය තුලිනුත් එසේම පුනර්භවය ලබනවා එනම් නැවත නැවතත් පවතිනවා
   පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුව තණ්හාව නිසා උපාදානය හෙවත් ග්‍රහනය කොට ගැනීමත්, උපාදානය හෝවත් ග්‍රහනය කොට ගැනීම නිසා භවය හෙවත් පැවැත්මත් හට ගන්නවා. භවය හෙතුකොට ජාතිය හෙවත් උපත හටගන්නා බවයි කියැවෙන්නේ.
   මේ භවය ගැන කොතෙක් කථා කලත් බුදු දහම අනුව සැබැවින්ම භවයක් හෝ පැවැත්මක් කියා දෙයක් (පරමාර්ථ වශයෙන් ) නැති බවයි වටහා ගත යුත්තේ. එහෙත් මේ භවය හෙවත් පැවතීම කියන දෙය සත්ත්වයාට ග්‍රහනය වන්නේ නැති නම් සත්ත්වයාගේ පැවැත්ම අභව්‍ය වන බව මේ සාකච්චා කරන සැමටම වැටහෙනවා.

   Delete
 15. ජනමාධ්‍ය විසින් බුදු තනතුරු මතුබුදු තනතුරු ලබාදුන් භික්ෂූන් සිටියහ. අදත් සිටිති. ඉන් එක් භික්ෂුවක් ලියූ පොත් කියවා බලන මෙන් සංවාදවල හොට බිම ඇනගත් අය නිතර කියන කතාවකි.මෙම භික්ෂුව ජීවත්ව සිටින කාලයේ තමන් රහත් බවත් අතීතය හා අනාගතය සිහිකල හැකිබවත් ඇගවීය. මෙම භික්ෂුව මහලුවී ඇදට වැටුන කල උපස්ථානකල භික්ෂුව පුවත්පත් සාකච්ඡාවකදී මෙසේ කීවේය.
  ලොකු හාමුදුරුවන්ට දිවා රෑ ගැන අවබෝධයක් නෑ. අපි තමා උදේද දවල්ද කියන්නෙත් කියා කීවේය.
  මේ සිත දියුනුකල තැනැත්තා ගේ භෞතිකව සිරුරේ සිදුවන වෙනස්කම් නිසා සිත මේ තරම් පිරිහුනාද

  ReplyDelete
  Replies
  1. මධ්‍යස්ථ,

   මටත් ඔය විදිහටම හිතුනා.අනික ඔය හාමුදුරුවො ගැන මිනිස්සු කියන දේවල් බාගෙට බාගයක් අතිශයෝක්ති කියලයි මටනම් මුල ඉඳලම හිතුනෙ...:)

   Delete
  2. මේකත් නිකං අපේ ආගම, ජාතිය, පක්ෂය වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා වගේ. මේක නිකං අවසානයේවත් අවසානයක් නැති කතන්දරයක්. ඊට වඩා හොඳයි..ඉන්න ටිකේ කාටවත්,කරදරයක් නැතිව ඉන්නේ හැකියාව ගැන හිතන එක සහ ඒ පිලිබඳ තව කාට හරි කියාදීම. ඇත්තමයි බං මට එහෙමයි හිතෙන්නේ. උඹලගේ ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවට බාධා කලා එහෙම නොවේ.

   Delete
  3. ඒ කියන්නේ අරූ පිලිගන්නේ ඕෂෝගේ ආගම..

   මම නම් පිලිගන්නේ ඕමාර් කයියාම් දහම...

   Delete
  4. අනේ නැහැ මාතෝ. මම දැන් කිසිම දර්ශනයක, නිදර්ශනයක පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. ඒවා ඇතිවෙලා. කාලයක් යනකොට තේරෙනවා ඔය දර්ශන, ප්‍රැක්ටිස් එකේ අනන්ත අවභාවිත වෙනවා කියල. ඔය දර්ශන ටෝක්ස් දෙන බොහොමයක් කතාව විතරයි, ප්‍රැක්ටිකලි බයිලා. මගේ අතිනුත් එහෙම වෙලා ඇති. දැන්නම් ජීවත් වෙන්නේ මට ප්‍රැක්ටිකලි හසුරුවගන්න පුලුවන් මගේම දර්ශනේකට. ඒක වඩා පහසුයි. ඉස්සෙක් වෙන්න බැහැ බං.

   Delete
  5. නියමයි... මටත් මගේ දහමක් තියෙනවා...

   Delete
  6. //මම නම් පිලිගන්නේ ඕමාර් කයියාම් දහම...// ++++++

   වයින් සහ ස්ත්‍රිය !!!

   Delete
 16. පුළුවන් නම් හොයාගන කියවන්න 'භගවාන් බුද්ධ' පොත ධම්මානන්ද කෝසම්බි ගේ.
  ධම්මානන්ද කෝසම්බි හින්දු පවුලක ඉපදී පසුව බුද්ධාගම වැළඳගෙන අවසානයේදී ජෛන ආගමට ගිය කෙනෙක්.
  ඔහුට අනුව ශුද්ධෝධන 'රජතුමා' රජෙක් නොව ධනවත් ඉඩම්හිමි ගොවියෙක්.
  එම පොතේ බොහොම සාධාරණ, පිළිගත හැකි දේවල් බොහොමයි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔහුට අනුව ශුද්ධෝධන 'රජතුමා' රජෙක් නොව ධනවත් ඉඩම්හිමි ගොවියෙක්. //// pradeshiya rajek

   Delete
 17. ඇයි අර පත්තරවල එක එක වැරදි කරපු මිනිස්සු අපායවල්වල ගිහින් ආපු හැටි ගන එහෙම කියවෙන කෙබර. ඒවා ලියන උන් අපායෙ යන්නෙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒවා ලියන උන් අපායෙ යන්නෙ.

   Delete
 18. ස්ටිවන්සන්ගේ කතා පිලි ගන්න බැරි ඒ පෙර ආත්ම කතා කියන තැන් වලට ගිහින් පෙර ආත්මය ගැන හොයා බලා ඔප්පු කරන විධිහ නිවැරදි නැති නිසා නේද?
  //දෙවියන් බොරුනම් බුද්ධාගමේ තියෙන කර්මය පුනර්භවය වගේ ඒවත් පට්ට බොරු.// මේ අදහසට මමත් තරමක් දුරට එකඟයි. කර්මය සහ පුනර්භවය යන දේවල් ඔප්පු කරලත් නැහැ. දෙවියන් ගැන ඔප්පු කරලත් නැහැ. පිළිගන්න අමාරුයි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්ටිවන්සන්ගේ කතා සමහර ඒවා පැටලිලි සහිතයි

   Delete
 19. මෙය අසා යමක් තේරුම් වේ විදැය්, තමාම සිතා විමසා බලන්න. https://archive.org/details/AmathaGavesi

  ReplyDelete
 20. මේ වගේ ලිපි සහ කොමෙන්ටු කියවද්දි හිතෙන්නේ තමන් ඉන්න සමාජයේ තියන දේවල් එක්ක තමන් හිතන විදිහ ගලප ගන්න මිනිස්සු මොන තරන් වෙහෙස වෙනවද කියන එක..තවත් කෙනෙක්ට තමන්ගෙ මති මතාන්තර නිවහල්ව කියනවා මිසක් බොහෝ දෙනෙකුට තමන් අවට ඇති දේට ගරහන්නේ නැතුව කියන්න හරිම අමාරුයි..

  තමන් හිතන පතන විදිහ ගැන හේතු දැක්වීමට යාම ගොඩක් ගැටලු වලට මුල.. කෙනෙක් කෙනෙක්ව ඉන්න විදිහට පිලි ගන්න පුරුදු වෙනවා නම් මේ හේතු දැක්විම් අවශ්‍ය වෙන එකක් නැ කියලයි මට හැමදාම හිතුනේ...

  අවට ඉන්න අයගේ මතයටත් ගරු කරන ගමන් තමන් හිතන විදිහත් කරන්න පුලුවන් නම් ...(හීනයක්.. )

  ReplyDelete
 21. අපේ ගෙවල් ළඟ ඉන්නවා පුනරුප්පත්තිය කියන පොඩි කොල්ලෙක්...ඌ කියනවා ගිය ආත්මේ චීනේ ගුවන්ඩොන්ග් පලාතෙලු හිටියේ . නම "කං කුන්" කියල තමයිකියන්නේ...චීන භාෂාවෙන් කථාකරනහැටි...චීන අකුරු ලියන හැටි...චීන සර්කස් පෙන්නන හැටි..චීන සිංදු කියන හැටි මනස්කාන්තයි. ඉත්තෑ කූරු කොන්ඩෙයි හීනි ඇස්දෙකයි චප්ප නහයයි එක්ක ලස්සන කොලුපැටියා... ගැරඬියෙක් පේන්න බෑ මරන් කනවා...චයිනීස් ෆ්‍රයිඩ්රයිස් මරුවා... මූ ඔරිජිනල් චයිනීස් කුංෆු කාරයා...ඒනිසා ඌට කව්රුවත් වැඩිය කිට්ටුවෙන්නේ නෑ !.

  ReplyDelete
 22. කොමෙන්ට් ඔක්කොම කියෙව්වා ..

  ඊට පස්සේ ගුගල් කරලා බැලුවා මුස්ලිම් ආගමේ / කුරානයේ ඇති දේ මේ විධියට විවේචනය කරමින් එකිනෙකා උපහාසයට අපහාසයට පත් කරමින් , තමන්ගේ ආගමික නායකයා අල්ලා දෙවියන් / ප්‍රොෆට් මොහොමඩ් විවේචනය කරමින් තමන් ලෝකෙට ලොක්කන් බව පෙන්වන්නට උත්සාහ ගන්නා මුස්ලිම් පිරිස් ඉන්නවාද කියා

  ම්හු.. ලොවෙත් නැහැ.. ලොවි ගහෙත් නැහැ

  අන්නේකයි අපේ වෙනස..

  හරිම ආඩම්බරයි ������

  ReplyDelete
  Replies
  1. මේක ලියල තියෙන්නේ උපහාසයට බවයි පෙන්නේ. මුස්ලිම් එවුන් උන්ගේ ආගම උන්ට ඕනේ විධිහට අදහන්නේ. උන් කරරන්නේ නැහැ කියල අපිත් නොකර ඉන්න ඕනෙද? උන් බෝම්බ තියනවා කියල අපිත් තියන්න ඕනෙද? මම නම් අදහන්නේ මට ඕන විධිහට. කාලාම සුත්‍රය වත් කියවල තියනවා නම් මෙහෙම කතා කියන්නේ නැහැ.

   Delete
  2. Renuka,

   /අන්නේකයි අපේ වෙනස../

   බුදු දහම වනාහී අන්ධ භක්තිකයින්ගේ නොව විචාර බුද්ධියෙන් යුතු ඥානවන්තයින්ගේ ආගමකි. එබැවින් ඔබ පවසන ඒ ඒ වෙනස චිරාත්කාලයක් පවතීවා! Long live that difference :)

   Delete
 23. මට පුලුවන් පුනරුප්පත්තිය ඔප්පු කරන්න.

  ReplyDelete

Appreciate your constructive and meaningful comments

Find Us On Facebook