Friday, January 15, 2016

කිෂෝර් කුමාර් සහ මනෝභාවයන්

ඉන්දීය  ගායක සහ නළු කිෂෝර් කුමාර් (1929 - 1987)   තම ජීවිත කාලය පුරාම නිර්මාණාත්මක මිනිසෙකු විය.   කෙසේ වෙතත් ඔහු සමහර අවස්ථාවල  අසමබර මනෝභාවයන් හා ආවේගයන් ගෙන් යුක්ත විය.​ කිෂෝර් කුමාර් Cyclothymia මානසික තත්වයෙන් පෙළුනු බවට සාධක දකින්නට තිබේ.   Cyclothymia සාපේක්ෂව මෘදු මනෝභාවය ආබාධයක් වේ. Cyclothymic ආබාධයකදී මනෝභාවයන්, මෘදු මානසික පීඩනය හා hypomania කෙටි කාල අතර   මනෝභාව දෝලනය වේ.   

කිෂෝර් කුමාර් සිව් වතාවක් විවාහ විය. බන්ධුතා  අසමබර විය  සමහර අවස්ථා වලදී ඔහු අසාමාන්‍ය හැසිරීම් රටාවන් පෙන්වීය​. මේ අනුව ඔහු Cyclothymia තත්වයෙන් පීඩා විඳි බව උපකල්පනය කළ හැකිය​. 


Did Kishore Kumar Suffer From Cyclothymia
Dr. Ruwan M Jayatunge M.D.

The great Indian playback singer and actor Kishore Kumar (1929 - 1987) had many talents. He was a creative man throughout his life. However he had roller coaster of moods and impulses that affected his relationship with others sometimes impacting his professional career. Those who knew him reported that at times Kishore Kumar had unusual behavior patterns. Considering these evidences one can merely conclude that Kishore Kumar may have suffered from Cyclothymia.

Cyclothymia   is a relatively mild mood disorder. In cyclothymic disorder, moods swing between short periods of mild depression and hypomania, an elevated mood. The low and high mood swings never reach the severity of major depression or full mania. Cyclothymia is characterized by fluctuating low-level depression along with periods of hypomania. The highs of cyclothymia include symptoms of an elevated mood (hypomanic symptoms). The lows consist of mild or moderate depressive symptoms.

The German psychiatrist Ewald Hecker first used the term “cyclothymia in 1877.   Historically, cyclothymia has been used broadly to refer either to a temperament or the entire range of bipolar disorders (van Valkenburg et al., 2006).  The DSM-IV and ICD-10 define "cyclothymia" or "cyclothymic disorder" as a long lasting, sub-affective disorder with frequent shifts between hypomanic and (sub) depressive states (Brieger & Marneros, 1997). Cyclothymia is best identified as an exaggeration of cyclothymic temperament (basic mood and emotional instability) with early onset and extreme mood reactivity linked with interpersonal and separation sensitivity, frequent mixed features during depressive states (Perugi  et al., 2015).

Howland and Thase (1993) believed that some forms of cyclothymia are strongly associated with bipolar disorder. Akiskal et al (2003) stated that Depressions arising from a cyclothymic temperament-even when meeting full criteria for hypomania-are likely to be misdiagnosed as personality disorders.

In Kishore Kumar’s case he seemed to have most of the symptomatology of cyclothymia. He had periods of euphoria, periods of depression, irritability and agitated behavior etc. Kishore Kumar married four times and had unstable relationships.

Following behavior indicate Kishore Kumar’s unusual mental state.

Kumar is said to have been paranoid about not being paid. During recordings, he would sing only after his secretary confirmed that the producer had made the payment. On one occasion, when he discovered that his dues had not been fully paid, he appeared on set with makeup on only one side of his face. When the director questioned him, he replied “Half make-up for half payment” (Filmfare 1–15 November 1987).

According to another reported incident, once Kumar was due to record a song for producer-director G. P. Sippy. As Sippy approached his bungalow, he saw Kumar going out in his car. Sippy asked Kumar to stop his car but Kumar increased his speed. Sippy chased him to Madh Island where Kumar finally stopped his car near the ruined Madh Fort. When Sippy questioned his strange behavior, Kumar refused to recognize or talk to him and threatened to call the police. The next morning, Kumar reported for the recording session. An angry Sippy questioned him about his behaviour the previous day but Kumar said that Sippy must have dreamt the incident and said that he was in Khandwa on the previous day (One evening with Kishore Kumar Khandwewala". India FM. 1 February 2007).

Once, a producer went to court to get a decree that Kumar must follow the director's orders. As a consequence, he obeyed the director to the letter. He refused to alight from his car until the director ordered him to do so. After filming a car scene in Mumbai, Kumar drove until he reached Khandala because the director forgot to say "Cut" (Valicha, Kishore (1998) [1998]. Kishore Kumar: The Definitive Biography. Penguin Books).

Kishore Kumar had put a "Beware of Kishore" sign at the door of his Warden Road flat, where he stayed for some time while his bungalow was being done up. Once, producer-director H. S. Rawail, who owed him some money, visited his flat to pay the dues. Kishore Kumar took the money, and when Rawail offered to shake hands with him, he reportedly put Rawail's hand in his mouth, bit it, and asked "Didn’t you see the sign?". Rawail laughed off the incident and left quickly.

Kishore Kumar was a loner; in an interview with Pritish Nandy (1985) he said that he had no friends—he preferred talking to his trees instead. Once, when a reporter made a comment about how lonely he must be, Kishore Kumar took her to his garden, named some of the trees there and introduced them to the reporter as his closest friends (Valicha, Kishore (1998).

Professor Giulio Perugi University of Pisa, Institute of Behavioral Sciences "G.DeLisio", Pisa, Italy (Personal Communication, 2016) surmises that Kishore Kumar may have had  Cyclothymia. In addition he had hypomanic and depressive period of the Bipolar II type. Professor Giulio Perugi further states that this is the most common combination among artists and very creative people.  

Anna Van Meter -Assistant Professor of psychology at the Ferkauf Graduate School of Psychology (Personal Communication , 2016) states that the description of Kishore Kumar does sound consistent with a mood or psychotic disorder. If he met diagnostic criteria for mania and/or major depression at any point, then it is likely that he had bipolar I or II, rather than cyclothymic disorder. The psychotic symptoms might also be explained by one of these diagnoses, if they occurred only within a mood episode – otherwise, it may have been schizoaffective disorder. Without knowing more about the chronicity (versus distinct episodes) and severity of Mr. Kumar’s symptoms, it is hard to say which diagnosis fits best. 
Acknowledgements 

1) Professor Giulio Perugi University of Pisa, Institute of Behavioral Sciences "G.DeLisio", Pisa, Italy 

2) Professor Anna Van Meter - The Ferkauf Graduate School of Psychology 

References

Akiskal HS Hantouche EG, Allilaire JF.(2003).JBipolar II with and without cyclothymic temperament: "dark" and "sunny" expressions of soft bipolarity. Affect Disord.  ;73(1-2):49-57.

Brieger, P., Marneros A.(1997).[What is cyclothymia?].Nervenarzt.  ;68(7):531-44.
Howland RH1, Thase ME.(1993).A comprehensive review of cyclothymic disorder.J Nerv Ment Dis. ;181(8):485-93.

Perugi, G ., Hantouche, E ., Vannucchi, G ., Pinto O.(2015).Cyclothymia reloaded: A reappraisal of the most misconceived affective disorder.J Affect Disord.   1;183:119-33.

van Valkenburg, C ., Kluznik, J.C., Speed, N., Akiskal, H.S.(2006).Cyclothymia and labile personality: is all folie circulaire?J Affect Disord. ;96(3):177-81.


2 comments:

  1. මේ වගේ ලිපියකට කමෙන්ට් කරද්දී කමෙන්ට් එකට පින්තූර සහ වීඩියෝ ඇතුළත් කිරීමේ පහසුව සලස්වා තිබුනානම් හොඳයි.

    එය කරන ආකාරය මෙන්න මෙතනින් ඉගෙනගන්න පුළුවන්

    කිෂෝර් කුමාර් අමුතු චරිතයක් බව පැරණි ෆිල්ම්ෆෙයාර් සඟරා වලත් සඳහන් වෙනවා.

    ReplyDelete
  2. තුති විචාතුමා

    ReplyDelete

Appreciate your constructive and meaningful comments

Find Us On Facebook