Sunday, December 7, 2014

ලොකු අතුල

පහත දැක්වෙන්නේ 2009 වසරේ ලොකු අතුල විසින් ලබා දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකි - උපුටා ගැනීම වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග ගේ 71 කැරැල්ල ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා පුර්ණ සමාලෝචනයක් කෘතිය ඇසුරෙනිf,dl= w;=, fyj;a w;=, ksu,isß chisxy

uy kvqfõ yhjk ú;a;slre jQ f,dl= w;=, mYapd;a ler,s iufha wdkafoda,kd;aul pß;hla njg m;ajQ nj fkdryils' f,dl= w;=, fyj;a ysgmq úÿ,sn, yd n,Yla;s wud;H w;=, ksu,isß chisxy uy;d ug uqK.eiqfKa f,dafyda¾ wd¾hd f.dvke.s,af,a f;jk uyf,a msysá Tyqf.a ld¾hd,fha§h' ;ud yuqùug meñfKk mqoa.,hkag fmkajk wdpdrYS,SNdjh yd ñ;%YS,S l:dlsÍu uu Tyq ;=<ska ÿgqfjñ' ysi Wÿïujd.;a rcfha Wiia ks,Odßkag w;=, ksu,isß chisxy uy;d wk.s wdo¾Yhla jkq ksh;h' 1971 ms<sn| mqrdjD;h Tyq werôfha fufiah'

uu fuu jHdmdrhg iïnkaO Wfka 1964 msh;s,l yryd' uu;a msh;s,l;a iage*â úoHd,fha YsIHfhda' ug wjYHj ;snqKd tl, ck;djg iuDëh Wodlr Èh yels foaYmd,k l%uhla iuÕ jev lsÍug' h<s mrdl%undyq hq.hla we;s l< yels" È<s÷lu msgq±lsh yels l%uhla we;s lsÍfï wjYH;djh tl, wmg ;Èkau ;snqKd'
fujeks ck;d jHdmdrhla ;sfnkjd hkak ug msh;s,lf.ka wikakg ,enqKd' ta ksid uu leue;a; ±lajQjd tu jHdmdrh ne£ug' uq,skau úfÊùr yuq Wfka f*dkafiald lshk mqoa.,hdf.a mshdf.a u< f.or§' Tyq wdl¾YKSSh úêhg l:d l<d' Tyq ;=< fyd| lÓl;ajh" iaurK Yla;sh ;snqKd' uq,a ld,fha lemùu b;d by<hs' ta;a miqj w,i iajNdjhla olskakg ,enqKd'

uu uq,ald,fha§ úfÊùrg wdl¾YKh Wk;a ál l,la hkfldg ug fmkS .shd Tyq ;=< ;snqKq ÿ¾.=K' uu ÿgqjd wd;aud¾:ldó" n,f,daNS" ìhiq¿" ySkudk pß;hla Tyq ;=<ska' Tyq udkislj kreuldr pß;hla' fuys by<u m%o¾Ykh ±lsh yels Wfka 88$89 ld,fha§ jrla úfÊùr lsõjd zzwïud lshkafka ug ye;sßhlaZZ lsh,d' ug f;areï .shd úfÊùr ;u uj flfrys hï ffjrhla" wlue;a;la olajk nj'

uu ug mejrE jev fyd¢ka l<d' uq,skau Èia;%slal 6la tkï lE.,a," l=reKE.," ud;f,a" kqjrt<sh" nÿ,a," fld<U kqjr mdr ug wh;a Wkd' uu ixúOdk lghq;= mka;s meje;aùu isÿ l<d' 1970 ú;r ug l=reKE.," lE.,a, Èia;%slalj, ixúOdk yd ikakoaO lghq;= Ndr flreKd'

jHdmdrfha uq,skau fn§ï yd >Ügk we;sjqfKa úfÊùrf.a l%shdl,dmh yd B¾IHdj u;' Tyq olaIhka ÿgqfõ ;¾ckhla f,ighs' ta ksid uq,a ld,fha§u ksyd,a vhia mdkÿf¾ lKavdhu lsh,d lmd ±uqjd' Tyq m%Yak wikjdg leu;s keye' ±kqu yd w;a±lSï wvq Tyq lshk foa foajNdIs;fhka jf.a ms<s.kakd wkaO ne;su;=kag leu;shs fï fya;=j ksid O¾ufialr" frðfkda,aâ l=f¾ jf.a l%shdldÍka lmd ±ïud' Bg wu;rj ug" fnda, iuf¾g" ir;a úfÊisxyg" ik;a fndr¿leáhg tfyu;a háka lems,s ±ïud' Tyq ;=< ;snqfKa fkdúi÷kq iel' úfÊùr ielh flakaø fldg Ôj;ajQ
mqoa.,fhla' uuhs" ik;a fndr¿leáhhs" bklïgelaia lrehs tl l,a,shla lsh,d fpdaokd l<d'

ik;a fndr¿leáh ;ekam;a" nqoaêu;a iunr pß;hla' m%ydrfha§ Tyq u<d' ik;a ;=< olaI;d ;snqKd' fï fya;= ksid wms ik;af.a l,a,sfha ñksiaiq f,ighs úfÊùr ie,l=fõ' wfm%a,a 5 fjksod myr§u .ek ix>drdufha ;SrKh .kakd úg kdhlhka kjfofkla ysáhd' kj fokdf.ka yhla m%ydrhg mlaIj l:dl<d' ta wh kï Whkaf.dv" iqkkao foaYm%sh" msh;s,l" iqis,a úl%u" wkqr l=rel=,iQßh yd ,hk,a fndamf.a'

uuhs" bkalïgelaia lrehs" ik;a fndr¿leáhhs m%ydrh wfma%,a 5 fjksod lrkjg úreoaO Wkd' wms lsõjd fï talg ld,h fkdfjhs lsh,d' ;j ál l,la bjiuq lsõjd' ta;a jeä fofkla m%ydrhg mlaI jQ ksid wfm%a,a 5 od m%ydrh isÿlrkak .súi .;a;d'

ta;a ug miqld,hl wdrxÑ Wkd khkdkkao úfÊl=,;s,l mqj;am;lg ,shmq ,smshlska wfm%a,a 5 od myr§ug msh;s,l m%uqL msßi m%ydrh .ek ;SrKhla wr.k" tod ix>drdufha§ kslx wmsg;a lsõjd lshk úÈyg /iaùula ;sh,d ;SrKhla .;anj wÕj,d' ^fï ms<sn|j uu khkdkkao úfÊl=,;s,l  23$2$09 Èk yuqù úuiqfjñ' tjeks m%ldYhla ;ud mqj;am;g l< nj khkdkkao m%;slafIam lf<ah' l;_D& fldfydu kuq;a m%ydrh wfm%a,a 5 Èk isÿlsÍug wms ;SrKh l<d'

1971 wfm%a,a 5 od uu ysáfha lE.,a, n,m;a;dfõ' wms m%ydrhg hkúg .,a.uqfõ§ fmd,sia lKavdhula iuÕ .egqKd' lE.,af,a wms;a tlal ir;a úfÊisxy" jika; Èidkdhl tfyu;a ysáhd' ir;a úfÊisxyg w;ajer§ulska fjäjeÈ,d urKhg m;a Wkd' ta isoaêh Wfka fufyuhs' wdhqO mqyqKqj B'iS'mS fifkúr;ak lshk ysgmq iafõÉPd yuqod ks,Odßhd l<d' mqyqKqj ,nk yefudagu kshu l<d Ôj WKav ;=jlal=j,ska bj;a lrkak lsh,d' tla whl=g WKavh bj;a lrkak wu;l fj,d ta fjä,a, yÈiaisfhau m;a;= Wkd' tal wi, ysgmq ir;a úfÊisxyg jeÿkd'

fjämyr jeÈ,d ;sífí ir;a úfÊisxyf.a lK wi,g' ir;a ta fudfydf;au ueß,d ;sfhkjd' uu ta fjkfldg ysáfha n,m;a;dfõ' ir;af.a urKh wdrxÑfj,d uu .sys,a,d mÍlaIKhla ;sínd' ir;ag fjä jÈkfldg ir;af.a u,a,s,d fokakd jk ciaáka yd {dk;s,l <Õ ysáhd'' ta wh;a ug lsõfj fïl w;aje/oaolska isoaO fjÉp fohla lsh,d' ir;aj .eáhuq,a, biafldaf,a msáfha je<¨jd' miafia yuqodfjka ñksh f.dv wr.k mÍlaIKhla mj;aj,d ;sfhkjd'

le/,a, wid¾:l jQ ksid wms ;SrKh l<d miqniskak' wms ú,am;a;=jg miqniskak mgka .;a;d' wfma msßi Èkm;d wvq fjkjd' tlaflda w;ayer,d hkjd' ke;akï fjä j,g f.dÿre fjkjd' wms bÕsksñáh m%foaYhg hk úg b;sß Wfka 45 ú;r iq¿ ixLHdjla' bÕsksñáfha § yuqodj wmg fjä ;sínd' wms;a fjä ;sínd' ler,slrejkaf.a fjä myrlg yuqod ks,Odßfhla ñh .shd' uf.a ll=,g;a fjä jeÿkd' ud;a tlal fmdä Èid ^jika; Èidkdhl& we;=¿ 16 fofkla w;awvx.=jg m;a Wkd'

udj w;awvx.=jg wr.k finf,la CTB nia tll iSÜ tllg ;sh,d ne|.k weÕ Wv keÕf.k .eyqjd' miafia ks,Odßfhda weú,a,d myr§u keje;a;=jd' wmj .,a.uqj yuqod l|jqrg f.k.shd' ta wh wmg ysßyer lf<a keye' ta wjia:dfõ w;awvx.=jg .;a; .EKq <uhs 3 fofkla ú;r ysáhd' ta whg lsis;a ysßyerhla" w;jrhla lf<a keye'

udj ryia fmd,sia uQ,ia:dkhg f.k hkfldg uf.a fjä jeÈÉp ll=< fnr fldghla jf.a bÈñ,d' iSwhsã tfla ks,Odßka ys;=fõ ll=< lmkak fjhs lsh,d' bhka úl%ukdhl uf.ka m%Yak l<d jydu ug m%;sldr ,ndfokak lsh,d' uy biamsß;d,hg heõjd' frdayf,a§ ug m%;sldr lf<a ;reK ffjµjrfhla' ta m%;sldr ksid uf.a ll=< iqj Wkd'

fï fjkfldg le/,af,a kdhlfhda Tlafldu jf.a w;awvx.=fõ' ta wh wmj mdj,d lgW;a;r mjd §,d' udj wiq Wfka igkl §' iuyre lsisu igkla mjd fkd§ hg;afj,d' fmd,sish uq,ska chisxy yd f,dl= w;=, lshkafka fokafkla lsh,d ys;d.k b|,d ;sfhkafka' úfÊùrf.a lgW;a;rfha§ i|yka lr,d ;sfhkjd chisxy yd f,dl= w;=, lshkafka tl mqoa.,fhla nj'

msh;s,l 500 wr.k hdmfkag .shd úfÊùr fírd.kak' fkdÉÑhd.u§ lÜáh od,d .sys,a,d isjqrla fmdrjd.k yex.=kd' msßi hdmfka hkak BnÜ is,ajd nia nqlalr,d ;sfhkafka uf.a ìß|f.a wïudf.a kug' ,hk,a fndamf.a mdkÿr mr;a; mkaif,a lvjeoaÿfõ iqux., yduqÿrejkaf.a wdjdfia ysáhd' fï jf.a jev ksid ug yeÕ=kd lÜáh udj ì,a,g §,d jyx.= Wk nj' fï ksid uu ;SrKh l<d rcfha idlalsldrfhla fjkak'

kvqfjÈ fmdä w;=, ug lsõjd WU igfka ysgmq ñksfyla ksid uu WUg i,lkjd lsh,d' ta;a iuyre ud Èyd ne¨fõ úfõpkd;aulj' kvqfjÈ úfÊùr lsõjd igfka§ uu ir;a úfÊisxyj urd ±ïud lsh,d uf.a uQKg lsõjd lsh,d ' wN+; fpdaokdj ksid ug ;ry .shd' ta;a uu jpk f;dard fírd.k úfÊùrg W;a;r ÿkakd' ;ud tfyu ug ljodj;a lsh,d keye' tfyu ;uqka ug lSjd kï o;a fnd,a,Ej ms<sn| ySkudkh ta fudfydf;u ikSm fjkak bv ;sínd lsh,'

ug kvqfjÈ wjqreÿ 5 1$2 isr o~qjï ,enqKd' 1971 le/,a,g iïnkaOùu .ek miq;eú,a,la keye' ta;a hï hï isoaëka ksid l,lsÍï ;sfhkjd' Ôú; w;a±lSï uu ,enqjd' 1975 § uu ksoyia Wkd' udlaiaf.a o¾Ykhg jvd uu ±ka úYajdi lrkafka nqÿkaf.a o¾Ykhhs' 

No comments:

Post a Comment

Appreciate your constructive and meaningful comments

Find Us On Facebook