Tuesday, November 18, 2014

හිමවතිය​                          


                           


ysuj;sh


ffjoH rejka tï' ch;=x.


.=jkahdkd fiaúldjka hkq lreKdjka; rEnr yd is;a jYSlr.kakd fldgila nj w;S;fha ud is;d isáho tu woyi jerÈ nj m%;HlaI ù fndfyda ld,hla .; ù we;' tu ksid fujr .=jkahdkhg ke.Sfï § .=jkahdkd fiaúldjf.a iskyj" ldre‚l jokla uu wfmalaId fkdflf<ñ' 

m¾hka; tAllfha isg .=jkahdkdfõ fÞrgqj olajd fiñka we§ .sh fmda,sul uOHfha isá ud g¾ñkd,h;a .=jkahdkdfõ fÞrgqj;a w;r we;s ixjD;a; md,ula jeks fldgig wj;S¾K jQfha th lvd jefÜfoda hk fo.ähdfjks' tfy;a w;S;fha tjeks isoaêhla jd¾;d ù fkdue;s nj;a wkd.;fhao tjekakla isÿúh fkdyels ksid;a j¾;udkfha§ th tfia isÿ fkdjk nj ug jegys‚'

.=jkahdkdfõ fÞrgqj wNshi§ ks,a meye;s ks, we÷ula weo isá ueÈ úfha .=jka fiaúldj iEu u.sfhl=u idorfhka ms<s.;a w;r" wehf.a is;a .;a mqreIfhl= fyda ldka;djl iu. wu;rj jpk fol ;=kla l:d lsÍugo ld,h ñvx.= l<dh' fï ksid .=jka hdkfha fÞrgqj olajd we§ .sh fmda,su fifuka wefok kd.fhl=f.a iajNdjh .;af;ah' 

iEu u.sfhl=u ;uka jeo.;a mqoa.,fhl= nj is;+ ksid ;,a¨lsÍula" iqiqï fy,Sula" Ydm lsÍula olakg fkd,eìKs' l=vd lr;a; jeks frdao fofla weof.k hk .ukau¿ ika;lj isá u.SyQ jvd;a jdikdjka; jQ w;r fiñka we§hk fmda,sfï w;aj, reÞjla fyda fldkafoa reÞjlska ñ§ ;u ;ukaf.a .uka u¿ bÈßhg weof.k hEug Tjqyq iu;a jQy'

ud bÈßfha isá u.Ska fofofkd lõ fndahs ysiajeiqï me<| isá ksido Tjqkaf.a jpk WÉpdrK jvd;a ol=Kg ióm ksid" uu Tjqka fglaidia j,ska nj wkqudk lf<ñ' tfy;a ud miqmi isá ldka;djf.a kyh W,aj jlaù we;s wdldrh wkqj weh hqfoõ iïNjhla fyda iaf,aõ ckj¾.hg wh;a nj is;=fjñ' wehg hdnoj isá ;re‚h fjdalauka hka;%fha ix.S;hg jYSj wjg f,dalh wu;l l<dh' 

fmdÿfõ u.Skaf.a uqyqKQ j, m%ikak fmKqula ;snQ kuqÿ ;ukaf.a ys;j;=ka iu. úkd wd.ka;=lfhl= iu. lsisfjla l:d fkdl<y' iuyfrl=g fuh ldkais f.k fokakla úh' tla mqoa.,fhla fjda,a iaà%Ü c¾k,h lshjñka ;ukaf.a ukfia cks; jQ woyia jpk j,g mßj¾:kh lrñka mqj;a m; iu. fonila f.dv k.d .kakg ;e;a lf<ah'

fmda,su .=jka hdkfha fÞrgqj iómj;au ñksiqkaf.a fonia kej;sKs' m;% msgq yels<S .uka u,a, ;=<g fyda lsys,a, w;r /ÈKs' iEu fokdu ;ukaf.a .=jka hdkd m%fõY m;%h yd wdik wxlh wvx.= l+mkh fmrgq lr .;ay' .=jka hdkd fiaúldjf.a fomd olajd we§ wd fmda,su t;ek§ fldgia folg fn§ .sfhah' jákd we÷ï me<o isá mqIaáu;a YÍr we;af;da fÞrgqj ;=<ska .=jka hdkfha bÈß fldgigo wjfYaI msßi .=jka hdkdfõ j,s.h fldgigo ;jÿrg;a we§ .shy' tu ksid by,ska n,kafkl=g fuu fmda,su bx.%Sis à wlaIrfha yevhla olakg ,efn;ehs uu wkqudk lf<ñ'

lõ fndahsjre fofokd Wia yçka l:d lrñka hïlsis .duH úys¿ l:d lSy' Tjqkaf.a WÉpdrKh;a" jpk msg lsÍfï fõ.h;a ksid wjg isá mqoa.,hkag isky ùug wjia:dj u. yeÍ .sfhah' fmdÿfõ .;a l< fidfiaÊ" fcdaÊ ví nqIa" ysu m;kh jeks jpk fhdoñka l< úys¿jg Tjqka fofokd muKla isky jQ w;r wjg isá u.Syq ;udf.a .=jka m%fõY m;%fha wl=re .kka l<y' ke;fyd;a ysi flia ilia l<y' tfy;a lõ fndahs fofokdg iskyj md,kh lr .ekSug mjd wmyiq jQ nj fmkq‚' fuu lõ fndahsjre fofofkd w;ßka jvd;a Wi iy uy; ;eke;a;d uu fcdaka fõka f,i kï lf<ñ' wfkld .eÍ l+m f,i fn!;Siau lf<ñ' tu ksid mdGlhdg wmyiqjlska f;drj Tjqka fofokdf.a foay ú,dY isf;a ujd .; yels jkq we;'

fcdaka fõka .=jka hdkd fiaúldjg wdikakj;au hqkhsgâ thd,hskaia wrnhd úlg l:djla lSh' tho Tjqka fofokdg muKla iSud jQ úys¿jls' tfy;a th f;areK nj weÕùugfoda .=jka hdkd fiaúldj fcdaka fõka yg w;g w; § ms<s.;a;dh' tfiau .eÍ l+m fj; weh iskyfjka msreKq uqyqKla ;s<sK l<dh' Tjqka fofofkd fudfyd;la weh wi, ±jfgñka ;ukag ysñ wdik .ek úpd<y' .=jka hdkd fiaúldjf.a u. fmkaúu wkqj Tjqka .=jka hdkdfõ wmr fldgi foig .uka l<y'

uf.a jdrfha§ .=jka hdkd fiaúldj ks, iskyj fmka jQ w;r lõ fndahsjrekaf.a ÈYdjg .uka lsÍug ug wK l<dh' .=jka hdkd wiqka w;ßka jeà we;s mgq ud¾.fha wm .uka .;a w;r tljr fcdaka fõka kej;Su ksid uf.a kdih Tyqf.a msfÜ jeÈKs' ud Tyqg iudfjkakehs lSfõñ' tfy;a fcdaka fõka jro ;udgu mgjd .ksñka pqúka.ï ymñka isá úYd, ylal ud fj; yrjd fglaidia WÉpdrKfhka iudj wheo isáfhah' 

h<s;a wm bÈßhg .uka lf<uq' fujr uyd ud¾.fha wkq.ukh lrk wdrlaIs; l%shd ud¾.h tkï jdyk w;r ksis mr;rh ;nd .ekSu ud wkq.ukh l< fyhska lsisfjl=g iudj whe§ula wjYH fkdùh' wmyiqfjka jqjo .uka lrñka isáh§ .eÍ l+m ;u i.hdg ;j;a hdka yE,a,la lSu werôh' fuh rka ysi flia we;s ;re‚hl= yd ksõfhdala ghsïia mqj;amf;a jd¾;d lrefjl= w;r we;s jQ fonils' ;re‚hf.a yd mqj;am;a jd¾;dlrejdf.a l:d ffY,sh yels;dla ÿrg Tyq wkq.ukh lf<a ;u i.hdg Wmßu úfkdao rihla f.k tAugh' tfy;a tflyskau fcdaka fõka ;ukaf.a wdik wxlh fidhd .;a neúka .eÍ l+m ksy~ úh' wk;=rej Tjqyq fofokd ;u ;ukaf.a .uka u¿ .=jka hdkfha wdikhg by,ska ;snQ l=yrhg Tnd th jid ±uQy' fhaiqia l%sia;=kag m%idoh m< lrñka Tjqyq wiqka j, jdä jQy'

uu ;j;a wdik ;=kla miq fldg udf.a kshñ; wiqk fidhd .;sñ' lõfndahsjre wkq.ukh l< ud uf.a .uka u,a, ksis mßÈ ;ekam;a fldg iem myiq whqßka yso .;af;ñ' ysu m;kh ksid .=jka hdkfha my,ska neÆ úg wjg m%foaYh o¾Ykh jQfha iqÿ m,ila t,k ,o N+ñhla fuks' fujeks ld,.=‚l ;;a;ajhl .=jka hdkdjla Odjk m:h Èf.a fõ.fhka mojd wyig kexúh yelafla m<mqreÿ .=jka kshuqfjl=g mu‚' hqkhsgâ thd .=jka fiajhg wh;a hdkd meyer .ekSu fukau yÈis wk;=re i|yd m%lg neúka tA iïnkaOfhka jeäÿrg;a lreKq is;Su uu wmyiqfjka jqjo j,ld .;af;ñ' 

lõfndahsjre fofokd ìh¾ lEka folla újD; lr .ksñka iõÈh msrEy' ;u wiqk fidhd .;a fjda,a iaà%Ü c¾k,a mdGlhd ;u tAl md¾Yúl ixjdoh f.k .sfhah' wfkl=;a u.Syq fifuka fifuka úvdm;aj weúÈkakdla fuka ;ukag kshñ; wdik j, bo.;ay'

;ju;a udf.a hdno wiqk ysiaj mj;S' .=jka hdkdjg f.dvùug isá u.Ska ixLHdj .ek i,ld ne,SfïoS fuu wiqkg b;du blaukska ysñldrfhl= tk ,l=Kla ;snq‚' tfy;a ;ju fï brkïlrejd fyda brkïldßh ke;' th tf,i ysiaj ;snqfka kï fhfylshs" hk woyi ud ;=< my< jQjd hehs lSu ksjerÈh' 

wrdì cd;sl hqj,lf.a ;¾l ú;¾l y~ ksid wm mfilg ù tA foig fhduq úh' ;reK úfha isá mqreIhd ;rndreh' Tyq uqyqK mqrd /jq, jjd isáfhah' Tyqg jvd jhiska wvq hehs lsj yels ±l=ïl¿ Tyqf.a ìß| ysi flia fkdfmfkk fia l¿ meye;s i¿jlska ysi jid f.k isáhdh' mqreIhd meyeÈ<s yçka bx.%Sis NdIdj l:d l< kuqÿ Tyqf.a ìß| mqreIhd iuÕ l:d lf<a wrdì NdIdfjka mu‚' mqreIhd .=jka fiaúldj wu;d hula lshQ w;r iaj,am fudfyd;lg miqj weh Tyqj j;=r ùÿrejla f.k wdjdh' wk;=re ia;%sh yd mqreIhd w;r jpk yqjudrej wrdì niskau flßKs'

fcdaka fõka" .eÍ l+m" fjda,a iaà%Ü c¾k,a mdGlhd" wrdì hqj," ;j;a ldka;djla yd wef.a Èh‚h udf.a bÈßfhka isá w;r miq mi isákakka foi tljr ne,Su kqiqÿiq ksid hg;a msßfika Tjqkaf.a ixjdo weiqfrkaj;a ljr ;rd;srul mqoa.,hka miqmi isá;a±hs l=;=y,h ug we;sjqKs' tfy;a fifuka wefik fonia wkqj ljfrl= miqmi isào hkak f;areï .ekSu W.yg úh' tfy;a wju jYfhka .=jka hdkd wdrlaIl ud¾I,ajrfhl= fyda isàjd hehs ud me;=fõ hqkhsgâ .=jka hdkd uqyqK fok wlr;eín ksid fjks'

.=jka u.Ska lSmfofkl= m%udo jk ksidfjka hdkh .=jka .; lsÍug úkdä úiailg m%udo l< nj kshuq l=áfha isg ,enqKq m‚jqvh wkqidrfhka tla .=jka fiaúldjla b;d wdpdrYS,sj u.Ska fj; okajd isáhdh' fjd,a iaà%Ü c¾k,alre yereKq úg lsisÿ u.sfhl= tu ksfõokhg ldxiduh m%;spdrhla fkd±lajQ nj lsj hq;=h'

fï w;rjdrfha m%udo jQ u.Ska hehs is;sh yels lsysm fofkla l,n,fhkau wm isá wdik lrd meñ‚hy' ysiaj ;snQ wiqka j, wxl m%fõifuka lshjd Tjqyq jdä ù iekiqï iqiqï fyÆy' tA iu.u udf.a hdno wiqfka ysñldßho meñKqkdh' weh rka ysifla we;s iqÿjka ;re‚hls' tfy;a weh rEm rdðkshla fkdfõ' u| iskyjla md lud jkakehs mjid ;ukag ysñ wdikfha jdäù .=jka fiaúldjf.a ksfõokhg;a fmr wdik má ;o lr.;a;dh'

wfkla u.Ska n/;s u¨ f.k wdjo" weh meñ‚fha ysia w;ska lSfõ kï wdikak jYfhka ksjerÈh' weh w; ;snqfka ldka;d iÕrdjla mu‚' ikaiqkaj bo.;a weh wdikh uola bÈßhg <x lr .;a ksid wjg ysu m;kh ±lsh yels jQ f.da,dldr cfka,h wef.a isrerg uqjd úh' tu cfka,h foi n,k fk;a hq.auhg wiq jkafka wehf.a fn,af,ka my< fldgi ksid cfka,h foi ne,Su w;ayer bÈßmi isá lõfndahsjre fofokdf.a kdglh ne,Sug ;SrKh flf<ñ' tfy;a fujr Tjqyq ikaiqkaj wjg n,d isáhd ñi fglaidia úys¿jla fyda lf,a ke;' 

.=jka hdkd fiaúldj wdik má ;o lr.kakd f,i ±kqï §u ksid iEu fokdf.au wjOdkh weh fj; fhduq úh' fuu fiaúldj w¿;ska .=jka hdkd iud.ug neÿKq ;eke;a;shla njg wkqudk lsÍfï idOl ;snqKs' weh ;reKh' lg y~ m%dKj;ah' tfiau ksrka;r iskyjlska uqj iridf.k isáhdh' yÈis wjia:djl§ l< yd fkdl< hq;= foa ms<sn|j weh u.Ska ±kqj;a l< w;r ,ema fgdma mß.Kl" fi,shq,¾ ÿrl:k l%shd úrys; lrk f,igo b,a,Sula l<dh' ksnoju .=jka .uka hk u.Ska fuu Tjoka wid isáfha lïue,s iajNdjhlsks'

.=jka fiaúldjf.a lreKq fmkajd §ï j,g iu.dój .=jka hdkd wdrlaIdj ms<sn|j l=vd ùäfhda mghlao fmkajk ,È' fuu ùäfhdamghg oy fodf<dia j;djla krUd we;s u.Syq tu ùäfhda o¾Yk foi ne¨fõ t;rï ie,ls,a,lska fkdfõ' tfy;a ksn|ju yÈis wjia:djla wfmalaId lrk tfiau tA ms<sn|j ìh we;s u.Syq weismsh fkd.id iEu lreKlau .%yKh lr .ekSug fjr ±rEy'

uf.a hdno wiqfka isá ;re‚h ^ñka miqj weh ysuj;sh f,i mdGlhdg y÷kajd foñ'& wdrlaIdj ms<sn| Tjoka lsisfia;a fkdi,ld ;udf.a wf;a ;snQ iÕrdfõ hula lshjñka isáhdh' wjidk ksfõokh;a iu. .=jka hdkh uola ;s.eis‚' fifuka fifuka fhdaO .=jka hdkdj bÈßhg we§ hk nj f;areï .ekSug wmyiq fkdúh' ysuj;sh iÕrdj lshùu uolg kj;ajd .=jka hdkdfõ jgl=re ljq¿fjka wjg ne¨jdh' 

fifuka fifuka .uka 
.;a hdkh boao .eiqjdla fia kej;s‚' blaì;sj wiSrefjka olaIsKdjD; wvljhla jk wdldrhg hdkh yrjd .;a kshuqjd .=jka hdkfha tkaðu m%dKj;a lf<a fooÍï iu. Yíohlao neyerg ksl=;a lrjñKs' fifuka fifuka bÈßhg hkakg jQ .=jka hdkdj l%ufhka fõ.h jeä lf<ah' .=re;ajh my<g fkdj msg wi,ska ;sria w;g we§ hk fihla ±ks‚' ysuj;sh fofk;a mshdf.k w;a folska .=jka wdikfha w;a weÈ fol w,a,df.k isáhdh' weh lshjñka isá iÕrdj wef.a Wl=, u; úh' ysfuka msÍ ;snqKq Odjk m:h Tiafia fõ.fhka .uka .;a .=jka hdkdj tl jru by< wdldYhg we§ .sfhah' my;ska fmfkk Odjk m:h" .=jka f;dgqm< iy ;j;a úkdä lSmhl§ uq¿ *s,fv,amshd k.rhu tl yqiaug ±l.; yels úh'


hdkh .=jka .; ù úkdä úiailska muK wjg ish,a,u ikaiqka jQjd fia ±ksKs' lõfndahsjrekaf.a Wia y~ wefikakg úh' wrdì hqj, wrdì NdIdfjka tlsfkld wu;ñka isáhy' ysuj;sh h<s;a iÕrdj w;g .;a;dh' hka;ñka weh foi neÆ úg fmkS .sfha weh wjqreÿ úis y;rla muK jhie;s ;re‚hla njh' l¿ meye;s l,siulska yd ,d ly meye;s c¾ishla weh weo isáhdh' rka meye;s ysi flia c¾isfha fld,rhg jeiS ;snQ ksid weh È. fldKavhla we;a;shlehs uu wkqudk lf<ñ'

 fï w;r lïue,s lñka ñ§u i|yd uu bÈß wiqk msgqmi iú fldg ;sfnk rEmjdysKS ;srh foig fk;a fhduq lf<ñ' lsisÿ jeo.eïulg we;s jvigykla fkdùh' fndlaia T*sia jd¾;d ;enQ Ñ;%mg folla fuu .=jka .uka jdrh we;=<; fmfkk nj kshuqjd mejiqjo tu Ñ;%mg ish,a, ud krUd ;snqKs'

ysuj;sh iÕrdj lshjd wjika l<dh' rEmjdysKS ;srho wef.a is;a .;a njla fmfkkakg fkd;snq‚' wehgo lïue,s lu ±fkkakg we;' .=jka hdkh ieka *%ekaisiaflda k.rhg hk f;la l=vd bv lvla we;s wiqfka wm .=,s ù isáh hq;=h' lõfndahsjrekag fukau
wrdì hqj,go ld,h .;jkjd fkd±kqkd úh yelsh' Tjqka ;u ;ukaf.a ixjdo j, t,anf.k isáfha wjg isÿ jkafka l=ula±hs j;a úuis,su;a njla ke;sjh' tjeks jdidkdjla rys; jQ wjfYaI u.Syq 
rEmjdysKS 
 ;srhg Trjñka ke;fyd;a .=jka hdkfha isú,sfï ;sfnk weK ixLHdj .Kka lrñka ld,h .; l<y'


ud lsisfia;au wfmalaId fkdl< mßÈ ysuj;sh ud iu. l;d l<dh' m%:ufhka ixjdo weröu ms<sn|j wehg uf.a lD;{;dj ysñ úh hq;=h' Tnf.a hdno wiqfka isákafka jhia.; mqoa.,fhl= fyda <ufhl= kï ixjdohla weröug Tn fkdmelsf,kq we;' tfy;a hdno wiqfka isákafka ;re‚hl kï Tn tA ms<sn|j fojrla is;kq we;' ;uka hula wehf.ka úuiQúg weh ms<s;=re fkdÿkafka kï" fyda ´kEjg tmdjg fkdie,ls,af,ka ms<s;=re ÿkafka kï wjudkhla is;g ±fka" fï yer Tn weh lrorldrfhl= hehs is;=j 
fyd;a th jvd;a úkdYldÍh' tu ksid ;ukaf.a hdno wiqfka ;re‚hl isák úg msßñ uqksj; rls;s' ;re‚h úiskau ixjdo wdrïN lsÍu l,d;=rlska isÿjkakls' tfy;a ysuj;sh ud iu. ksoyfia l:d l<dh'—Tn hkafka ieka *%ekaisiaflda fj;go˜ weh úuiqjdh'

—keye uu hkafka f,dia wec,Sia fj; ieka *%ekaisiaflda isg ;j;a .=jka hdkdjla ;sfhkjd f,dia wekac,sia olajd˜ uu ms<s;=re ÿkafkñ'

weh ieka *%ekaisiaflda fj; hkafka m%:u j;djg nj;a wehf.a fhfy<shl u.ska /lshdjla ,nd .ekSu wehf.a wfmalaIdj nj;a weh lSjdh' ud ksy~j wehg ijka ÿksñ'

*s,fv,a*shdfõ jdih wehg tmdù we;' weh ieka *%ekaisiaflda lrd hkafka w¿;a Ôú;hla wfmalaIdfjks' ;ju Ôú;h fln÷ tlla fõ±hs weh okafka ke;' tfy;a tA ms<sn|j wdYdjla leue;a;la ysuj;sh ;=< ;sfí'

.=jka hdkd fiaúldjka wdydr /f.k wm fj; tk f;la wms ixjdofha fhÿfkuq' tfy;a i;H jYfhkau isÿ jQfha weh l:d lsÍu;a ud wehg idjOdkj ijka§u;a mu‚'weh weiQ m%YaK j,g uu w;ßka m;r ms<s;=re ÿkafkñ'

.=jka u.Ska i|yd kshñ; wdydr fõ,g wu;rj weh gQkd iekaúÉ tlla" fpdla,Ü yd m<;=re îula wekjqï l<dh' wu;r wdydr i|yd wehg fvd,¾ fÞ<yla f.ùug isÿ úh'

wm wdydr .ksñka isáh§ o weh l:d l<dh' wehg wjYH jQfha ieka *%ekaisiaflda fí ^ieka*%ekaisiaflda fndlal& wikakfha mÈxÑ ùugh'

—uu ud¿ w,a,kak leu;shs' t;fldg uu yeuÞu yjig ud¿ w,a,kak hkjd'''˜ ysuj;sh tfia lshk w;r;=r wehf.a fofk;a È<siq‚'

t;rï ire fkdjQ wdydrh wms blaukskau bjr lf<uq' fldams fldamamhl wjYH;dj ug ±kqKs' fldams iys; Ndckh w;ska .;a .=jka fiaúldj fcdaka fõkag fldams j;alrñka isáhdh' Tyqg fldams iu. hyñka l%Sïo wjYH l< fyhska ;j;a úkdä lsysmhl wu;r ld,hla n,d isàug wmg isÿúh'

—ug gQkd iekaúÉ lkak neye'''˜ weh th uq¿ukskau ug msßkeuqjdh'

we;af;kau uu gQkd iekaúÉ m%sh lf<ñ' whsikayj¾ nd.hg ;eïnQ .juia iys; iekaúÉ fldf;la m%shlf<ao tA ;rugu uu gQkd iekaúÉ m%sh lf<ñ' tu ksid wef.a ldre‚l wdrdOkh bj;,kq fkdyels úh'

ysuj;sh ;udf.a wkd.; ie,iqï .ek l:d lroa§ uu tu rij;a gQkd iekaúph wjika lf<ñ' fï w;r jdrfha .=jka fiaúldj wmg fldams f.k wdjdh' tfy;a ysuj;sh ;u m<;=re hqI ñil f;a fyda fldams îu m%;slafIam l<dh' we;eï úg weh fldams îu wm%sh lrkakshl úh yelsh'

WKqiqñ fldams fldmamh;a iu.u .; is; ks;e;skau m%fndaOj;a fjhs' weh ñ< § .;a fpdla,Ü fm;a; folg levqjdh' blaì;s tl m¨jla ud w;g § wef.a fldgi fifuka wkqNj l<dh'

—u¾,ska fukaika ieka m%ekaisiaflda fj; tkafka ljÞo@˜ weh weiqjdh' tfy;a ud tu .dhlhd .ek wid ;snqfka hka;ñks' Tyq f>daIdldÍ .dhlfhl= nj;a" ;reK ;re‚hka u¾,ska fukaikaj woyk nj;a yer ud jeäukla hula Tyq .ek ±k isáfha ke;' tu
ksid ysuj;shf.a m%YaKhg m%udkj;a ms<s;=rla §ug uu wfmdfydi;a ùñ'

weh u¾,ska fukaika .ek fndafyda foaj,a lSjdh' ñÑ.ka yS mej;s Tyqf.a ix.S; m%ix.hg .sh whqre" k.rfha jeäysá mqrjeishka Tyqg úreoaOj Woaf>daIKh l< whqre" iy m%ix.h wjidkfha§ fld,a,ka iy fmd,sialdrhla w;r werô .egqu .eko weh mejiqfõ fï ish,a,u wehf.a fofk;a bÈßmsg isÿjQ oE f,igh' we;eï úg fïjd ysuj;sh ±lald úh yelsh' tA ms<sn|j iel lrkak lsisÿ fya;= ldrKdjla ud ;=< fkdùh'

ysuj;sh l:d ;rk úg wef.a weia kegfjhs' tfiau wehf.a iajr jßkajr fjkia fjhs' *s,fv,a*shdj .ek l:d lsÍfï§ wehf.a lgy~ m%dKj;a núka f;drjQ w;r ieka*%ekaisiaflda k.rh .ek ysuj;sh l:d lf<a lgy~ muKla fkdj fofk;a j, ldka;sho m;=rejñKs' tfiau u¾,ska fikaika .ek l:d lrk iEu úglu ;udf.a ol=Kq w; mmqjg ;o lr .;a;dh'

ysuj;sh iu. ud fldf;la fõ,d ixjdofha fh§ isáfhao hkak ug f;areula fkdùh' wmf.a ixjdoh kej;=fka ;j;a úkdä úiaila we;=<; .=jka hdkh ieka *%ekaisiaflda .=jka f;dgqm<g f.dvniaik njg ksfõokh;a iu.h' .=jka hdkd ljq¿fjka msg; neÆ wmg my;ska f.da,avka f.aÜ md<u o¾YKh úh' th rka meye;s ߧ yqhla fia fmfkhs' .=jka hdkh l%ufhka my;g we§ h;au md<u jv jvd úYd,j fmfkkakg úh' ysuj;sh ieka*%ekaisiaflda k.rh foi n,d isáfha uj foi n,k <orefjl= f,ih' bkamiq wm w;r jpk yqjudrej jQfha uo jYfhks'

.=jka hdkh .=jka f;dgg f.dvneiaùug wdikak fj;au h<s ksyeçhdjla .=jka hdkh mqrd me;sr .sfhah' ish,af,dau wdik má ;o lr.;ay' h<s fooÍu mgka .;af;ah' ysuj;sh oEia mshd .;a;dh'

.=jka hdkfha frdao Odjk m:h iam¾Y lr;au uq¿ hdkhu .eiaulg ,la fjhs' b;d m<mqreÿ olaI kshuqjka úiska mojk .=jka hdkd f.dvneiaiSfï § fuu .eiau ±fkkafka wvqfjks' tfy;a wdOqksl fyda wolaI kshuqfjl=g .=jka hdkdjla f.dvneiaùfï § .=jka u.Skaf.a ix¾jdx.hu i,s; l< yelsh'

wmf.a .=jka kshuqjd hdkh f.dvneiaijQ wdldrhg Tyq olaIfhl= nj uu ;SrKh lf<ñ' Odjk m:h Èf.a .uka l< .=jka hdkh fõ.h wvq úh' wk;=rej kshñ; m¾hka; tAllh fj; weÿfka wmyiqfjka .uka lrk uy¿ ñksfil= fiah' .=jka hdkh m¾hka; 
tAllh fj; ,ÕdjQ jydu .=jka hdkfha txðu k;r úh' tA iuÕu u.Skaf.a lgy~ wefikakg mgka.;af;ah' .eÍ l+m iy fcdaka fõka l:d l<y' wrdì ldka;dj ;u ieñhdf.a w; w,a,d.;af;a wrdì niska hula mjiñKs' fjda,a iaà%Ü c¾k,alre ke.sg ;ukaf.a .uka u,a,o w;g .;af;a yels blaukska .=jka hdkfhka msg ùug fuks' fï w;rjdrfha ysuj;sh ;udf.a ysifla ilia l<dh'


.=jka hdkfha fÞrgqj újD; lsÍu;a iu.u u.Syq .=,lska t<shg tk l+öka fuka .=jka hdkdfõ fÞrgqfjka bj;g we§ wdy' bÈßfm< isá u.Ska ish,af,dau mdfya .=jka hdkfha fÞr wi, /iaù úáfha ;udf.a jdrh tk f;lah' bÈßfhkau fcdaka fõka ±l .; yels úh' uu uf.a .uka u,a, w;g .;af;ñ' ysuj;sh ke.sg hka;ï ud foi yeÍ iqN .uka lSjdh' blaì;s weh läkïka fÞrgqj wi,g .sfha ieka m%ekaisiaflda k.rhg Èjhdug fuks'

.=jka hdkfha isá u.Syq tlu Èidjg .uka lr;s' ±ka ud bÈßfha isákafka fjk;a u.Ska iuQyhls' ysuj;sh" fcda fõka" .eÍ l+m" fjda,a iaà%Ü" c¾k,alre" wrdì hqj, lsisfjl= fmfkkag ke;' uu fifuka wfkl=;a u.Ska miqmi f.dia udf.a ó,Õ .=jka hdkdjg kshñ; g¾ñk,hg hdu i|yd tialef,agrhg 
f.dvjQfhñ'

17 comments:

 1. Replies
  1. install all types of sinhala unicode fonts other than google input tools. There is a font set called UN sinhala fonts. Further read this
   http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F:%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B6%BD_%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94_%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA

   Delete
 2. මෙතනින් කතාව ඉවරද තවත් ඉදිරියට යනවද? මමනම් හිතන්නේ තවත් ඉදිරියට තියනවා කියලයි. සිත් ඇදගන්නා සුළුයි.

  ReplyDelete
 3. රුවන්.......මේක තාම හදාගන්න බැරිවුනාද...

  ReplyDelete
 4. ගුවන්යානා සේවිකාවන් යනු කරුණාවන්ත රූබර හා සිත් වශීකරගන්නා කොටසක් බව අතීතයේ මා සිතා සිටියද එම අදහස වැරදි බව ප‍්‍රත්‍යක්ෂ වී බොහෝ කාලයක් ගත වී ඇත. එම නිසා මෙවර ගුවන්යානයට නැගීමේ දී ගුවන්යානා සේවිකාවගේ සිනහව, කාරුණික වදනක් මම අපේක්ෂා නොකෙළෙමි.

  පර්යන්ත එ්කකයේ සිට ගුවන්යානාවේ ෙදාරටුව දක්වා සෙමින් ඇදී ගිය පෝලිමක මධ්‍යයේ සිටි මා ටර්මිනාලයත් ගුවන්යානාවේ ෙදාරටුවත් අතර ඇති සංවෘත්ත පාලමක් වැනි කොටසට අවතීර්ණ වූයේ එය කඩා වැටේදෝ යන දෙගඩියාවෙනි. එහෙත් අතීතයේ එවැනි සිද්ධියක් වාර්තා වී නොමැති බවත් අනාගතයේද එවැන්නක් සිදුවිය නොහැකි නිසාත් වර්තමානයේදී එය එසේ සිදු නොවන බව මට වැටහිණි.

  ගුවන්යානාවේ ෙදාරටුව අභියසදී නිල් පැහැති නිල ඇඳුමක් ඇද සිටි මැදි වියේ ගුවන් සේවිකාව සෑම මගියෙකුම සාදරයෙන් පිළිගත් අතර, ඇයගේ සිත් ගත් පුරුෂයෙකු හෝ කාන්තාවක සමග අමතරව වචන දෙක තුනක් කථා කිරීමටද කාලය මිඩංගු කළාය. මේ නිසා ගුවන් යානයේ ෙදාරටුව දක්වා ඇදී ගිය පෝලිම සෙමෙන් ඇදෙන නාගයෙකුගේ ස්වභාවය ගත්තේය.

  සෑම මගියෙකුම තමන් වැදගත් පුද්ගලයෙකු බව සිතූ නිසා තල්ලූකිරීමක්, සුසුම් හෙලීමක්, ශාප කිරීමක් දක්නට නොලැබිණි. කුඩා කරත්ත වැනි රෝද දෙකේ ඇදගෙන යන ගමන්මළු සන්තකව සිටි මගීහූ වඩාත් වාසනාවන්ත වූ අතර සෙමින් ඇදීයන පෝලිමේ අත්වල රුදාවක් හෝ කොන්දේ රුදාවකින් මිදී තම තමන්ගේ ගමන් මළු ඉදිරියට ඇදගෙන යෑමට ඔවුහු සමත් වූහ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මා ඉදිරියේ සිටි මගීන් දෙදෙනො කව් බෝයි හිස්වැසුම් පැළඳ සිටි නිසාද ඔවුන්ගේ වචන උච්චාරණ වඩාත් දකුණට සමීප නිසා, මම ඔවුන් ටෙක්සාස් වලින් බව අනුමාන කළෙමි. එහෙත් මා පසුපස සිටි කාන්තාවගේ නහය උල්ව වක්වී ඇති ආකාරය අනුව ඇය යුදෙව් සම්භවයක් හෝ ස්ලේව් ජනවර්ගයට අයත් බව සිතුවෙමි. ඇයට යාබදව සිටි තරුණිය වෝක්මන් යන්ත‍්‍රයේ සංගීතයට වශීව අවට ලෝකය අමතක කළාය.

   පොදුවේ මගීන්ගේ මුහුණූ වල ප‍්‍රසන්න පෙණුමක් තිබූ නමුදු තමන්ගේ හිතවතුන් සමග විනා ආගන්තුකයෙකු සමග කිසිවෙක් කථා නොකළහ. සමහරෙකුට මෙය කාන්සි ගෙන දෙන්නක් විය. එක් පුද්ගලයෙක් වෝල් ස්ටී‍්‍රට් ජර්නලය කියවමින් තමන්ගේ මනසේ ජනිත වූ අදහස් වචන වලට පරිවර්ථනය කරමින් පුවත් පත සමග දෙබසක් ගොඩ නගා ගන්නට තැත් කළේය.

   පෝලිම ගුවන් යානයේ ෙදාරටුව සමීපවත්ම මිනිසුන්ගේ දෙබස් නැවතිණි. පත‍්‍ර පිටු හැකිළී ගමන් මල්ල තුළට හෝ කිහිල්ල අතර රැුදිණි. සෑම දෙනාම තමන්ගේ ගුවන් යානා ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය හා ආසන අංකය අඩංගු කූපනය පෙරටු කර ගත්හ. ගුවන් යානා සේවිකාවගේ දෙපා දක්වා ඇදී ආ පෝලිම එතැනදී කොටස් දෙකට බෙදී ගියේය. වටිනා ඇඳුම් පැළද සිටි පුෂ්ටිමත් ශරීර ඇත්තෝ ෙදාරටුව තුළින් ගුවන් යානයේ ඉදිරි කොටසටද අවශේෂ පිරිස ගුවන් යානාවේ වලිගය කොටසටද තවදුරටත් ඇදී ගියහ. එම නිසා ඉහලින් බලන්නෙකුට මෙම පෝලිම ඉංග‍්‍රීසි ටී අක්ෂරයේ හැඩයක් දක්නට ලැබෙතැයි මම අනුමාන කළෙමි.

   Delete
  2. කව් බෝයිවරු දෙදෙනා උස් හඬින් කථා කරමින් යම්කිසි ගාම්‍ය විහිළු කථා කීහ. ඔවුන්ගේ උච්චාරණයත්, වචන පිට කිරීමේ වේගයත් නිසා අවට සිටි පුද්ගලයන්ට සිනහ වීමට අවස්ථාව මග හැරී ගියේය. පොදුවේ ගත් කළ සොසේජ්, ජෝජ් ඩබ් බුෂ්, හිම පතනය වැනි වචන යොදමින් කළ විහිළුවට ඔවුන් දෙදෙනා පමණක් සිනහ වූ අතර අවට සිටි මගීහු තමාගේ ගුවන් ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයේ අකුරු ගනන් කළහ. නැතහොත් හිස කෙස් සකස් කළහ. එහෙත් කව් බෝයි දෙදෙනාට සිනහව පාලනය කර ගැනීමට පවා අපහසු වූ බව පෙනුණි. මෙම කව් බෝයිවරු දෙදෙනො අතරින් වඩාත් උස සහ මහත තැනැත්තා මම ජෝන් වේන් ලෙස නම් කළෙමි. අනෙකා ගැරී කූප ලෙස බෞතීස්ම කළෙමි. එම නිසා පාඨකයාට අපහසුවකින් තොරව ඔවුන් දෙදෙනාගේ දේහ විලාශ සිතේ මවා ගත හැකි වනු ඇත.

   ජෝන් වේන් ගුවන් යානා සේවිකාවට ආසන්නවත්ම යුනයිටඞ් එයාලයින්ස් අරබයා විකට කථාවක් කීය. එයද ඔවුන් දෙදෙනාට පමණක් සීමා වූ විහිළුවකි. එහෙත් එය තේරුණ බව ඇඟවීමටදෝ ගුවන් යානා සේවිකාව ජෝන් වේන් හට අතට අත දී පිළිගත්තාය. එසේම ගැරී කූප වෙත ඇය සිනහවෙන් පිරුණු මුහුණක් තිළිණ කළාය. ඔවුන් දෙදෙනො මොහොතක් ඇය අසල දැවටෙමින් තමන්ට හිමි ආසන ගැන විචාළහ. ගුවන් යානා සේවිකාවගේ මග පෙන්විම අනුව ඔවුන් ගුවන් යානාවේ අපර කොටස දෙසට ගමන් කළහ.

   මගේ වාරයේදී ගුවන් යානා සේවිකාව නිල සිනහව පෙන් වූ අතර කව් බෝයිවරුන්ගේ දිශාවට ගමන් කිරීමට මට අණ කළාය. ගුවන් යානා අසුන් අතරින් වැටී ඇති පටු මාර්ගයේ අප ගමන් ගත් අතර එකවර ජෝන් වේන් නැවතීම නිසා මගේ නාසය ඔහුගේ පිටේ වැදිණි. මා ඔහුට සමාවෙන්නැයි කීවේමි. එහෙත් ජෝන් වේන් වරද තමාටම පටවා ගනිමින් චුවින්ගම් හපමින් සිටි විශාල හක්ක මා වෙත හරවා ටෙක්සාස් උච්චාරණයෙන් සමාව අයැද සිටියේය.

   යළිත් අප ඉදිරියට ගමන් කළෙමු. මෙවර මහා මාර්ගයේ අනුගමනය කරන ආරක්ෂිත ක‍්‍රියා මාර්ගය එනම් වාහන අතර නිසි පරතරය තබා ගැනීම මා අනුගමනය කළ හෙයින් කිසිවෙකුට සමාව අයැදීමක් අවශ්‍ය නොවීය. අපහසුවෙන් වුවද ගමන් කරමින් සිටියදී ගැරී කූප තම සගයාට තවත් යාන් හෑල්ලක් කීම ඇරඹිය. මෙය රන් හිස කෙස් ඇති තරුණියකු හා නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ වාර්තා කරුවෙකු අතර ඇති වූ දෙබසකි. තරුණියගේ හා පුවත්පත් වාර්තාකරුවාගේ කථා ශෛලිය හැකිතාක් දුරට ඔහු අනුගමනය කළේ තම සගයාට උපරිම විනෝද රසයක් ගෙන එ්මටය. එහෙත් එකෙහින්ම ජෝන් වේන් තමන්ගේ ආසන අංකය සොයා ගත් බැවින් ගැරී කූප නිහඬ විය. අනතුරුව ඔවුහු දෙදෙනා තම තමන්ගේ ගමන් මළු ගුවන් යානයේ ආසනයට ඉහලින් තිබූ කුහරයට ඔබා එය වසා දැමූහ. යේසුස් ක‍්‍රිස්තුන්ට ප‍්‍රසාදය පළ කරමින් ඔවුහු අසුන් වල වාඩි වූහ.

   Delete
  3. මම තවත් ආසන තුනක් පසු කොට මාගේ නියමිත අසුන සොයා ගතිමි. කව්බෝයිවරු අනුගමනය කළ මා මගේ ගමන් මල්ල නිසි පරිදි තැන්පත් කොට සැප පහසු අයුරින් හිද ගත්තෙමි. හිම පතනය නිසා ගුවන් යානයේ පහලින් බැලූ විට අවට ප‍්‍රදේශය දර්ශනය වූයේ සුදු පලසක් එලන ලද භූමියක් මෙනි. මෙවැනි කාලගුණික තත්ත්වයක ගුවන් යානාවක් ධාවන පථය දිගේ වේගයෙන් පදවා අහසට නැංවිය හැක්කේ පළපුරුදු ගුවන් නියමුවෙකුට පමණි. යුනයිටඞ් එයා ගුවන් සේවයට අයත් යානා පැහැර ගැනීම මෙන්ම හදිසි අනතුරු සඳහා ප‍්‍රකට බැවින් එ් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් කරුණු සිතීම මම අපහසුවෙන් වුවද වලකා ගත්තෙමි.

   කව්බෝයිවරු දෙදෙනා බියර් කෑන් දෙකක් විවෘත කර ගනිමින් සව්දිය පිරූහ. තම අසුන සොයා ගත් වෝල් ස්ටී‍්‍රට් ජර්නල් පාඨකයා තම එ්ක පාර්ශවික සංවාදය ගෙන ගියේය. අනෙකුත් මගීහු සෙමෙන් සෙමෙන් විඩාපත්ව ඇවිදින්නාක් මෙන් තමන්ට නියමිත ආසන වල ඉදගත්හ.

   තවමත් මාගේ යාබද අසුන හිස්ව පවතී. ගුවන් යානාවට ගොඩවීමට සිටි මගීන් සංඛ්‍යාව ගැන සලකා බැලීමේදී මෙම අසුනට ඉතාම ඉක්මනින් හිමිකාරයෙකු එන ලකුණක් තිබුණි. එහෙත් තවම මේ ඉරනම්කරුවා හෝ ඉරනම්කාරිය නැත. එය එලෙස හිස්ව තිබුනේ නම් යෙහෙකියි, යන අදහස මා තුළ පහළ වූවා යැයි කීම නිවැරදිය.

   අරාබි ජාතික යුවලකගේ තර්ක විතර්ක හඬ නිසා අප පසෙකට වී එ් දෙසට යොමු විය. තරුණ වියේ සිටි පුරුෂයා තරබාරුය. ඔහු මුහුණ පුරා රැුවුල වවා සිටියේය. ඔහුට වඩා වයසින් අඩු යැයි කිව හැකි දැකුම්කළු ඔහුගේ බිරිඳ හිස කෙස් නොපෙනෙන සේ කළු පැහැති සළුවකින් හිස වසා ගෙන සිටියාය. පුරුෂයා පැහැදිළි හඬින් ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව කථා කළ නමුදු ඔහුගේ බිරිඳ පුරුෂයා සමඟ කථා කළේ අරාබි භාෂාවෙන් පමණි. පුරුෂයා ගුවන් සේවිකාව අමතා යමක් කියූ අතර ස්වල්ප මොහොතකට පසුව ඇය ඔහුව වතුර වීදුරුවක් ගෙන ආවාය. අනතුරු ස්ත‍්‍රිය හා පුරුෂයා අතර වචන හුවමාරුව අරාබි බසින්ම කෙරිණි.

   Delete
  4. ජෝන් වේන්, ගැරී කූප, වෝල් ස්ටී‍්‍රට් ජර්නල් පාඨකයා, අරාබි යුවල, තවත් කාන්තාවක් හා ඇගේ දියණිය මාගේ ඉදිරියෙන් සිටි අතර පසු පස සිටින්නන් දෙස එකවර බැලීම නුසුදුසු නිසා යටත් පිරිසෙන් ඔවුන්ගේ සංවාද ඇසුරෙන්වත් කවර තරාතිරමක පුද්ගලයන් පසුපස සිටිත්දැයි කුතුහලය මට ඇතිවුණි. එහෙත් සෙමෙන් ඇසෙන දෙබස් අනුව කවරෙකු පසුපස සිටීද යන්න තේරුම් ගැනීම උගහට විය. එහෙත් අවම වශයෙන් ගුවන් යානා ආරක්ෂක මාර්ෂල්වරයෙකු හෝ සිටීවා යැයි මා පැතුවේ යුනයිටඞ් ගුවන් යානා මුහුණ දෙන අකරතැබ්බ නිසා වෙනි.

   ගුවන් මගීන් කීපදෙනෙකු ප‍්‍රමාද වන නිසාවෙන් යානය ගුවන් ගත කිරීමට විනාඩි විස්සකට ප‍්‍රමාද කළ බව නියමු කුටියේ සිට ලැබුණු පණිවුඩය අනුසාරයෙන් එක් ගුවන් සේවිකාවක් ඉතා ආචාරශීලිව මගීන් වෙත දන්වා සිටියාය. වොල් ස්ටී‍්‍රට් ජර්නල්කරු හැරුණු විට කිසිදු මගියෙකු එම නිවේදනයට කාංසාමය ප‍්‍රතිචාරයක් නොදැක්වූ බව කිව යුතුය.

   මේ අතරවාරයේ ප‍්‍රමාද වූ මගීන් යැයි සිතිය හැකි කිහිප දෙනෙක් කලබලයෙන්ම අප සිටි ආසන කරා පැමිණියහ. හිස්ව තිබූ අසුන් වල අංක ප‍්‍රවේසමෙන් කියවා ඔවුහු වාඩි වී සැනසුම් සුසුම් හෙලූහ. එ් සමගම මාගේ යාබද අසුනේ හිමිකාරියද පැමිණුනාය. ඇය රන් හිසකේ ඇති සුදුවන් තරුණියකි. එහෙත් ඇය රූප රාජිනියක් නොවේ. මඳ සිනහවක් පා කමා වන්නැයි පවසා තමන්ට හිමි ආසනයේ වාඩිවී ගුවන් සේවිකාවගේ නිවේදනයටත් පෙර ආසන පටි තද කරගත්තාය.

   අනෙක් මගීන් බරැුති මලූ ගෙන ආවද, ඇය පැමිණියේ හිස් අතින් කීවේ නම් ආසන්න වශයෙන් නිවැරදිය. ඇය අත තිබුනේ කාන්තා සඟරාවක් පමණි. සන්සුන්ව ඉදගත් ඇය ආසනය මදක් ඉදිරියට ළං කර ගත් නිසා අවට හිම පතනය දැකිය හැකි වූ ගෝලාකාර ජනේලය ඇගේ සිරුරට මුවා විය. එම ජනේලය දෙස බලන නෙත් යුග්මයට අසු වන්නේ ඇයගේ බෙල්ලෙන් පහළ කොටස නිසා ජනේලය දෙස බැලීම අත්හැර ඉදිරිපස සිටි කව්බෝයිවරු දෙදෙනාගේ නාටකය බැලීමට තීරණය කෙළෙමි. එහෙත් මෙවර ඔවුහු සන්සුන්ව අවට බලා සිටියා මිස ටෙක්සාස් විහිළුවක් හෝ කලේ නැත.

   Delete
  5. ගුවන් යානා සේවිකාව ආසන පටි තද කරගන්නා ලෙස දැනුම් දීම නිසා සෑම දෙනාගේම අවධානය ඇය වෙත යොමු විය. මෙම සේවිකාව අළුතින් ගුවන් යානා සමාගමට බැදුණු තැනැත්තියක් බවට අනුමාන කිරීමේ සාධක තිබුණි. ඇය තරුණය. කට හඬ ප‍්‍රාණවත්ය. එසේම නිරන්තර සිනහවකින් මුව සරසාගෙන සිටියාය. හදිසි අවස්ථාවකදී කළ හා නොකළ යුතු දේ පිළිබඳව ඇය මගීන් දැනුවත් කළ අතර ලැප් ටොප් පරිගණක, සෙලියුලර් දුරකථන ක‍්‍රියා විරහිත කරන ලෙසටද ඉල්ලීමක් කළාය. නිබදවම ගුවන් ගමන් යන මගීන් මෙම ඔවදන් අසා සිටියේ කම්මැලි ස්වභාවයකිනි.

   ගුවන් සේවිකාවගේ කරුණු පෙන්වා දීම් වලට සමගාමීව ගුවන් යානා ආරක්ෂාව පිළිබඳව කුඩා වීඩියෝ පටයක්ද පෙන්වන ලදි. මෙම වීඩියෝපටයට දහ දොළොස් වතාවක් නරඹා ඇති මගීහු එම වීඩියෝ දර්ශන දෙස බැලූවේ එතරම් සැලකිල්ලකින් නොවේ. එහෙත් නිබඳවම හදිසි අවස්ථාවක් අපේක්ෂා කරන එසේම එ් පිළිබඳව බිය ඇති මගීහු ඇසිපිය නොගසා සෑම කරුණක්ම ග‍්‍රහණය කර ගැනීමට වෙර දැරූහ.

   මගේ යාබද අසුනේ සිටි තරුණිය (මින් පසුව ඇය හිමවතිය ලෙස පාඨකයාට හඳුන්වා දෙමි.* ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඔවදන් කිසිසේත් නොසලකා තමාගේ අතේ තිබූ සඟරාවේ යමක් කියවමින් සිටියාය. අවසාන නිවේදනයත් සමග ගුවන් යානය මදක් තිගැසිණි. සෙමෙන් සෙමෙන් යෝධ ගුවන් යානාව ඉදිරියට ඇදී යන බව තේරුම් ගැනීමට අපහසු නොවිය. හිමවතිය සඟරාව කියවීම මදකට නවත්වා ගුවන් යානාවේ වටකුරු කවුළුවෙන් අවට බැලූවාය.

   සෙමෙන් සෙමෙන් ගමන්
   ගත් යානය ඉද්ද ගැසුවාක් සේ නැවතිණි. ඉක්බිතිව අසීරුවෙන් දක්ෂිණාවෘත අඩකවයක් වන ආකාරයට යානය හරවා ගත් නියමුවා ගුවන් යානයේ එන්ජිම ප‍්‍රාණවත් කළේ දෙදරීම් සමග ශබ්දයක්ද බැහැරට නිකුත් කරවමිණි. සෙමෙන් සෙමෙන් ඉදිරියට යන්නට වූ ගුවන් යානාව ක‍්‍රමයෙන් වේගය වැඩි කළේය. ගුරුත්වය පහළට නොව පිට අසලින් තිරස් අතට ඇදී යන සෙයක් දැනිණි. හිමවතිය දෙනෙත් පියාගෙන අත් දෙකින් ගුවන් ආසනයේ අත් ඇදි දෙක අල්ලාගෙන සිටියාය. ඇය කියවමින් සිටි සඟරාව ඇගේ උකුල මත විය.

   Delete
  6. හිමෙන් පිරී තිබුණු ධාවන පථය ඔස්සේ වේගයෙන් ගමන් ගත් ගුවන් යානාව එක වරම ඉහළ ආකාශයට ඇදී ගියේය. පහතින් පෙනෙන ධාවන පථය, ගුවන් තොටුපළ සහ තවත් විනාඩි කීපයකදී මුළු ෆිලඩෙල්පියා නගරයම එක හුස්මට දැකගත හැකි විය.

   යානය ගුවන් ගත වී විනාඩි විස්සකින් පමණ අවට සියල්ලම සන්සුන් වූවා සේ දැනිණි. කව්බෝයිවරුන්ගේ උස් හඬ ඇසෙන්නට විය. අරාබි යුවල අරාබි භාෂාවෙන් එකිනෙකා අමතමින් සිටියහ. හිමවතිය යළිත් සඟරාව අතට ගත්තාය. යන්තමින් ඇය දෙස බැලූ විට පෙනී ගියේ ඇය අවුරුදු විසි හතරක් පමණ වයසැති තරුණියක් බවය. කළු පැහැති කලිසමකින් හා ලා කහ පැහැති ජර්සියක් ඇය ඇද සිටියාය. රන් පැහැති හිස කෙස් ජර්සියේ කොලරයට වැසී තිබූ නිසා ඇය දිග කොණ්ඩයක් ඇත්තියකැයි මම අනුමාන කළෙමි.

   මේ අතර කම්මැලි කමින් මිදීම සඳහා මම ඉදිරි අසුන පිටුපස සවි කොට තිබෙන රූපවාහිණී තිරය දෙසට නෙත් යොමු කළෙමි. කිසිදු වැදගැම්මකට ඇති වඩසටහනක් නොවීය. බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා තැබූ චිත‍්‍රපට දෙකක් මෙම ගුවන් ගමන් වාරය ඇතුළත පෙනෙන බව නියමුවා පැවසුවද එම චිත‍්‍රපට සියල්ල මා නරඹා තිබුණි.

   හිමවතිය සඟරාව කියවා අවසන් කළාය. රූපවාහිණී තිරයද ඇගේ සිත් ගත් බවක් පෙනෙන්නට නොතිබුණි. ඇයටද කම්මැලි කම දැනෙන්නට ඇත. ගුවන් යානය සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ නගරයට යන තෙක් කුඩා ඉඩ කඩක් ඇති අසුනේ අප ගුලි වී සිටිය යුතුය. කව්බෝයිවරුන්ට මෙන්ම අරාබි යුවලටද කාලය ගතවනවා නොදැනුනා විය හැකිය. ඔවුන් තම තමන්ගේ සංවාද වල එල්බගෙන සිටියේ අවට සිදු වන්නේ කුමක්දැයි වත් විමසිලිමත් බවක් නැතිවය. එවැනි වාසානාවක් රහිත වූ අවශේෂ මගීහු රූපවාහිණී තිරයට ඔරවමින් නැතහොත් ගුවන් යානයේ සිවිලිමේ තිබෙන ඇණ සංඛ්‍යාව ගණන් කරමින් කාලය ගත කළහ.

   Delete
  7. මා කිසිසේත්ම අපේක්ෂා නොකළ පරිදි හිමවතිය මා සමග කතා කළාය. ප‍්‍රථමයෙන් සංවාද ඇරඹීම පිළිබඳව ඇයට මගේ කෘතඥතාව හිමි විය යුතුය. ඔබගේ යාබද අසුනේ සිටින්නේ වයස්ගත පුද්ගලයෙකු හෝ ළමයෙකු නම් සංවාදයක් ඇරඹීමට ඔබ නොපැකිලෙනු ඇත. එහෙත් යාබද අසුනේ සිටින්නේ තරුණියක නම් ඔබ එ් පිළිබඳව දෙවරක් සිතනු ඇත. තමන් යමක් ඇයගෙන් විමසූවිට ඇය පිළිතුරු නොදුන්නේ නම්, හෝ ඕනෑවට එපාවට නොසැලකිල්ලෙන් පිළිතුරු දුන්නේ නම් අවමානයක් සිතට දැනේ, මේ හැර ඔබ ඇය කරදරකාරයෙකු යැයි සිතුවහොත් එය වඩාත් විනාශකාරීය. එම නිසා තමන්ගේ යාබද අසුනේ තරුණියක සිටින විට පිරිමි මුනිවත රකිති. තරුණිය විසින්ම සංවාද ආරම්භ කිරීම කලාතුරකින් සිදුවන්නකි. එහෙත් හිමවතිය මා සමග නිදහසේ කථා කළාය.

   ”ඔබ යන්නේ සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ වෙතටද” ඇය විමසුවාය.

   ”නැහැ මම යන්නේ ලොස් ඇජලීස් වෙත සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ සිට තවත් ගුවන් යානාවක් තියෙනවා ලොස් ඇන්ජලිස් දක්වා” මම පිළිතුරු දුන්නෙමි.

   ඇය සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ වෙත යන්නේ ප‍්‍රථම වතාවට බවත් ඇයගේ යෙහෙළියක මගින් රැුකියාවක් ලබා ගැනීම ඇයගේ අපේක්ෂාව බවත් ඇය කීවාය. මා නිහඬව ඇයට සවන් දුනිමි.

   ෆිලඩෙල්ෆියාවේ වාසය ඇයට එපාවී ඇත. ඇය සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ කරා යන්නේ අළුත් ජීවිතයක් අපේක්ෂාවෙනි. තවම ජීවිතය කෙබඳු එකක් වේදැයි ඇය දන්නේ නැත. එහෙත් එ් පිළිබඳව ආශාවක් කැමැත්තක් හිමවතිය තුළ තිබේ.

   ගුවන් යානා සේවිකාවන් ආහාර රැුගෙන අප වෙත එන තෙක් අපි සංවාදයේ යෙදුනෙමු. එහෙත් සත්‍ය වශයෙන්ම සිදු වූයේ ඇය කථා කිරීමත් මා ඇයට සාවධානව සවන්දීමත් පමණි.ඇය ඇසූ ප‍්‍රශ්ණ වලට මම අතරින් පතර පිළිතුරු දුන්නෙමි.

   Delete
  8. ගුවන් මගීන් සඳහා නියමිත ආහාර වේලට අමතරව ඇය ටූනා සැන්විච් එකක්, චොක්ලට් හා පළතුරු බීමක් ඇනවුම් කළාය. අමතර ආහාර සඳහා ඇයට ඩොලර් ෙදාළහක් ගෙවීමට සිදු විය.

   අප ආහාර ගනිමින් සිටියදී ද ඇය කථා කළාය. ඇයට අවශ්‍ය වූයේ සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ බේ (සැන්ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ බොක්ක* අසන්නයේ පදිංචි වීමටය.

   ”මම මාළු අල්ලන්න කැමතියි. එතකොට මම හැමදාම හවසට මාළු අල්ලන්න යනවා...” හිමවතිය එසේ කියන අතරතුර ඇයගේ දෙනෙත් දිළිසුණි.

   එතරම් සරු නොවූ ආහාරය අපි ඉක්මනින්ම ඉවර කළෙමු. කෝපි කෝප්පයක අවශ්‍යතාව මට දැනුණි. කෝපි සහිත භාජනය අතින් ගත් ගුවන් සේවිකාව ජෝන් වේන්ට කෝපි වත්කරමින් සිටියාය. ඔහුට කෝපි සමග යහමින් ක‍්‍රීම්ද අවශ්‍ය කළ හෙයින් තවත් විනාඩි කිහිපයක අමතර කාලයක් බලා සිටීමට අපට සිදුවිය.

   ”මට ටූනා සැන්විච් කන්න බැහැ...” ඇය එය මුළුමනින්ම මට පිරිනැමුවාය.

   ඇත්තෙන්ම මම ටූනා සැන්විච් ප‍්‍රිය කළෙමි. අයිසන්හවර් බාගයට තැම්බූ ගවමස් සහිත සැන්විච් කොතෙක් ප‍්‍රියකළේද එ් තරමටම මම ටූනා සැන්විච් ප‍්‍රිය කළෙමි. එම නිසා ඇගේ කාරුණික ආරාධනය ඉවතලනු නොහැකි විය.

   Delete
  9. හිමවතිය තමාගේ අනාගත සැලසුම් ගැන කථා කරද්දී මම එම රසවත් ටූනා සැන්විචය අවසන් කළෙමි. මේ අතර වාරයේ ගුවන් සේවිකාව අපට කෝපි ගෙන ආවාය. එහෙත් හිමවතිය තම පළතුරු යුෂ මිසක තේ හෝ කෝපි බීම ප‍්‍රතික්ෂේප කළාය. ඇතැම් විට ඇය කෝපි බීම අප‍්‍රිය කරන්නියක විය හැකිය.

   උණුසුමි කෝපි කොප්පයත් සමගම ගත සිත නිතැතින්ම ප‍්‍රබෝධවත් වෙයි. ඇය මිළ දී ගත් චොක්ලට් පෙත්ත දෙකට කැඩුවාය. ඉක්බිති එක පලූවක් මා අතට දී ඇගේ කොටස සෙමෙන් අනුභව කළාය.

   ”මර්ලින් මෙන්සන් සැන් ප‍්‍රැන්සිස්කෝ වෙත එන්නේ කවදාද?” ඇය ඇසුවාය. එහෙත් මා එම ගායකයා ගැන අසා තිබුනේ යන්තමිනි. ඔහු ඝෝෂාකාරී ගායකයෙකු බවත්, තරුණ තරුණියන් මර්ලින් මෙන්සන්ව අදහන බවත් හැර මා වැඩිමනක් යමක් ඔහු ගැන දැන සිටියේ නැත. එම නිසා හිමවතියගේ ප‍්‍රශ්ණයට ප‍්‍රමානවත් පිළිතුරක් දීමට මම අපොහොසත් වීමි.

   ඇය මර්ලින් මෙන්සන් ගැන බෝහෝ දේවල් කීවාය. මිචිගන් හී පැවති ඔහුගේ සංගීත ප‍්‍රසංගයට ගිය අයුරු, නගරයේ වැඩිහිටි පුරවැසියන් ඔහුට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කළ අයුරු, සහ ප‍්‍රසංගය අවසානයේදී කොල්ලන් සහ පොලිස්කාරයක් අතර ඇරඹි ගැටුම ගැනද ඇය පැවසුවේ මේ සියල්ලම ඇයගේ දෙනෙත් ඉදිරිපිට සිදුවූ දෑ ලෙසටය. ඇතැම් විට මේවා හිමවතිය දැක්කා විය හැකිය. එ් පිළිබඳව සැක කරන්න කිසිදු හේතු කාරණාවක් මා තුළ නොවීය.

   හිමවතිය කථා තරන විට ඇගේ ඇස් නැටවෙයි. එසේම ඇයගේ ස්වර වරින්වර වෙනස් වෙයි. ෆිලඩෙල්ෆියාව ගැන කථා කිරීමේදී ඇයගේ කටහඬ ප‍්‍රාණවත් බවින් තොරවූ අතර සැන්ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ නගරය ගැන හිමවතිය කථා කළේ කටහඬ පමණක් නොව දෙනෙත් වල කාන්තියද පතුරුවමිණි. එසේම මර්ලින් සෙන්සන් ගැන කථා කරන සෑම විටකම තමාගේ දකුණු අත පපුවට තද කර ගත්තාය.

   Delete
  10. හිමවතිය සමග මා කොතෙක් වේලා සංවාදයේ යෙදී සිටියේද යන්න මට තේරුමක් නොවීය. අපගේ සංවාදය නැවතුනේ තවත් විනාඩි විස්සක් ඇතුළත ගුවන් යානය සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ ගුවන් තොටුපළට ගොඩබස්සන බවට නිවේදනයත් සමගය. ගුවන් යානා කවුළුවෙන් පිටත බැලූ අපට පහතින් ගෝල්ඩන් ගේට් පාළම දර්ශණය විය. එය රන් පැහැති රිදී හුයක් සේ පෙනෙයි. ගුවන් යානය ක‍්‍රමයෙන් පහතට ඇදී යත්ම පාළම වඩ වඩා විශාලව පෙනෙන්නට විය. හිමවතිය සැන්ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ නගරය දෙස බලා සිටියේ මව දෙස බලන ළදරුවෙකු ලෙසය. ඉන්පසු අප අතර වචන හුවමාරුව වූයේ මද වශයෙනි.

   ගුවන් යානය ගුවන් තොටට ගොඩබැස්වීමට ආසන්න වෙත්ම යළි නිහැඬියාවක් ගුවන් යානය පුරා පැතිර ගියේය. සියල්ලෝම ආසන පටි තද කරගත්හ. යළි දෙදරීම පටන් ගත්තේය. හිමවතිය දෑස් පියා ගත්තාය.

   ගුවන් යානයේ රෝද ධාවන පථය ස්පර්ශ කරත්ම මුළු යානයම ගැස්මකට ලක් වෙයි. ඉතා පළපුරුදු දක්ෂ නියමුවන් විසින් පදවන ගුවන් යානා ගොඩබැස්සීමේ දී මෙම ගැස්ම දැනෙන්නේ අඩුවෙනි. එහෙත් ආධුනික හෝ අදක්ෂ නියමුවෙකුට ගුවන් යානාවක් ගොඩබැස්වීමේ දී ගුවන් මගීන්ගේ සංර්වාංගයම සලිත කළ හැකිය.

   අපගේ ගුවන් නියමුවා යානය ගොඩබැස්සවූ ආකාරයට ඔහු දක්ෂයෙකු බව මම තීරණය කළෙමි. ධාවන පථය දිගේ ගමන් කළ ගුවන් යානය වේගය අඩු විය. අනතුරුව නියමිත පර්යන්ත එ්කකය වෙත ඇදුනේ අපහසුවෙන් ගමන් කරන මහළු මිනිසෙකු සේය. ගුවන් යානය පර්යන්ත එ්කකය වෙත ලඟාවූ වහාම ගුවන් යානයේ එංජිම නතර විය. එ් සමඟම මගීන්ගේ කටහඬ ඇසෙන්නට පටන්ගත්තේය. ගැරී කූප සහ ජෝන් වේන් කථා කළහ. අරාබි කාන්තාව තම සැමියාගේ අත අල්ලාගත්තේ අරාබි බසින් යමක් පවසමිණි. වෝල් ස්ටී‍්‍රට් ජර්නල්කරු නැගිට තමන්ගේ ගමන් මල්ලද අතට ගත්තේ හැකි ඉක්මනින් ගුවන් යානයෙන් පිට වීමට මෙනි. මේ අතරවාරයේ හිමවතිය තමාගේ හිසකේ සකස් කළාය.


   ගුවන් යානයේ ෙදාරටුව විවෘත කිරීමත් සමගම මගීහු ගුලකින් එළියට එන කූඹීන් මෙන් ගුවන් යානාවේ ෙදාරටුවෙන් ඉවතට ඇදී ආහ. ඉදිරිපෙළ සිටි මගීන් සියල්ලෝම පාහේ ගුවන් යානයේ ෙදාර අසල රැුස්වී විටියේ තමාගේ වාරය එන තෙක්ය. ඉදිරියෙන්ම ජෝන් වේන් දැක ගත හැකි විය. මම මගේ ගමන් මල්ල අතට ගත්තෙමි. හිමවතිය නැගිට යන්තම් මා දෙස හැරී සුභ ගමන් කීවාය. ඉක්බිති ඇය කඩිනම්න් ෙදාරටුව අසලට ගියේ සැන් ප‍්‍රැන්සිස්කෝ නගරයට දිවයාමට මෙනි.

   ගුවන් යානයේ සිටි මගීහු එකම දිසාවට ගමන් කරති. දැන් මා ඉදිරියේ සිටින්නේ වෙනත් මගීන් සමූහයකි. හිමවතිය, ජෝ වේන්, ගැරී කූප, වෝල් ස්ටී‍්‍රට්, ජර්නල්කරු, අරාබි යුවල කිසිවෙකු පෙනෙන්ට නැත. මම සෙමෙන් අනෙකුත් මගීන් පසුපස ගොස් මාගේ මීලඟ ගුවන් යානාවට නියමිත ටර්මිනලයට යාම සඳහා එස්කැලේටරයට ගොඩවූයෙමි.

   !!!

   Delete

Appreciate your constructive and meaningful comments

Find Us On Facebook