Friday, June 23, 2017

දරුවෙකු සුරතල් කරන විජේවීරපටබැඳිගේ දොන් නන්දසිරි විජේවීර , නන්දන මාරසිංහගේ දරුවෙකු සුරතල් කරන අවස්ථාව  

Thursday, June 22, 2017

ශරීර භාෂාව අධ්‍යනය කරන්න ශරීර භාෂාව අධ්‍යනය කරන්න එක් අයෙක් තමා රජෙක් යන ලුක් එක දෙයි. අනෙක් පුද්ගලයා ගේමක් ගැන සිතයි. තුන්වැන්නා බයාදු ඉරියව්වකින් සිටියි 

Tuesday, June 20, 2017

වරද ඔබගේ මිස නායකයන් ගේ නොවේ


ඔබ ලබා ගත් ජීවිතය ඔබගේ ශක්‍යතාව මත රඳා පවතියි ඔබ අනුගාමිකයෙකු ලෙස මහා මාර්ගයේ සුනඛයෙකුගේ තත්වයට පත් වන විට ඔබව වීදි සටනට යොමු කරන ලද නායකයන් ගේ දරුවන් ජීවිතය අලංකාර ලෙස වින්දනය කරති. මෙය අතීතයේද සිදු වූ අතර අනාගතයේද සිදු වන්නේය​. වරද ඔබගේ මිස නායකයන් ගේ නොවේ. 

Sigmund Freud on Schizophrenia
Ruwan M Jayatunge M.D.

Schizophrenia is a mental disorder characterized by distortions in thinking, perception, emotions, language, sense of self and behaviour (WHO) and it is one of the most complex and disabling diseases (Weinberger & Harrison, 2011). Processing of social and emotional information has been shown to be disturbed in Schizophrenia (McCormick et al., 2012).  Schizophrenia has a multifactorial etiology (Siever & Davis, 2004) and it is affecting up to 1% of the population Searles , Makarewicz & Dumas ,2017).

Schizophrenia was originally called the senility of youth by the Psychiatrist E. Kraepelin in 1911. Kraepelin (1856-1926) originally called schizophrenia Dementia Praecox. He believed that the typical symptoms were due to a form of mental deterioration which began in adolescence.  Patients' cognitive dysfunction led Kraepelin to the assumption that schizophrenia is a form of juvenile dementia caused by a degenerative process of the human brain (Falkai et al., 2015).   

In 1911 Eugene Beuler first used the term schizophrenia elucidating the major symptomatology such as blunted emotions, disordered thoughts, and loss of awareness. Bleuler believed that schizophrenia patients experienced essential (fundamental) and accessory features. The essential features alone identified the patient Dementia praecox to schizophrenia (Adityanjee et al., 1999).  Bleuler deepened psychopathology, which depicted schizophrenic symptoms and their relation, and the importance of psychoanalysis for psychiatry (Tölle, 2008). Furthermore Bleuler criticized the term ‘dementia praecox’ because schizophrenia did not always first appear in adolescence and did not invariably end in deterioration (Adityanjee et al., 1999).     

Sigmund Freud (1856-1936) maintained an interest in the evolutionary origins of the human mind and its neurotic and psychotic disorders (Young, 2006).  Freud argued that the ego’s alienation from reality could cause psychosis. In 1924 Freud wrote that in psychosis the ego is dragged away from reality. Furthermore Freud predicted that paranoid delusions are motivated by unconscious homosexual impulses (Lester, 1975).

Freud was interested in Schizophrenia (which he called Dementia Praecox).  Freud’s interest in psychosis can be noticed since the very beginning of his theoretical work, as, motivated by his investigations regarding neurosis’ etiology, he compared characteristics of neurosis to classic psychotic pictures, such as melancholy and paranoia  (de Oliveira Moreira & Drawin 2015). Moreover Freud used to examine the blood of psychotic patients for the presence of infectious agents such as spirochete. Freud’s early consideration of schizophrenia as a non-psychotic continuation of mental disorders, he later concluded that some of its aspects could be comprehended from a psychological point of view.

Freud accepted Kraepelin’s nosology, therefore, but he didn’t share Kraepelin’s views on causes (Dalzell, 2009). Freud thought that Schizophrenia was a form of attachment disorder and stated that schizophrenia develops when a child did not successfully develop an “attachment” with the parent of the opposite sex. Freud considered that infant is born into a state of mutual adaptation with the mother (Cohen, 2007). As described by Freud disordered family patterns (schizophrenogenic mothers) are the cause of Schizophrenia. From the late 1940s to the early 1970s, the concept of the "Schizophrenogenic mother" was popular in the psychiatric literature. Research later confirmed that the mother who could cause schizophrenia in her offspring did not exist (Neill, 1990).   

Eugene Bleuler and Harry Stack Sullivan were influenced by Sigmund Freud. In  1911, Eugene  Bleuler  highlighted particular  characteristics  in  the  family of  schizophrenic patients,  such  as  extreme inflexibility, incapability  of  communication,  and  mutual hostility  (Avramaki & E Tsekeris  2011).  

Harry Stack Sullivan promulgated the importance of the child’s earliest interaction with the parents and its major distorting influence as etiologic in the pathology of schizophrenia (Neill, 1990). In the later years Harry Stack Sullivan echoed that mental illnesses are related to interpersonal relationships. Sullivan’s version of the developmental theory conceived by Freud was that schizophrenia is the outcome of interpersonal problems. Sullivan (1892-1949), well-known for his interpersonal theory of mental illness, is believed to have accomplished a high recovery rate in his treatment of schizophrenia during the 1920s (Wake, 2008).

Bateson and colleagues (1956) believed that if a child receives contradictory messages from their parents they are unable to construct an internally coherent perception of reality and it could lead to develop schizophrenic symptoms.

Evidence suggests that attachment styles may influence subclinical psychosis phenotypes (schizotypy) and affective disorders and may play a part in the association between psychosis and childhood adversity (Russo et al, 2017). Social attachment is a biological and affective need (Trémeau et al., 2016). In the later years Pinto, Ashworth and Jones (2008) hypothesized that the risk of developing schizophrenia can increase particular types of deprived childhood environments. Although schizophrenia is primarily genetic the social environment cannot be ignored. Studies show that the social environment can increase the 1% schizophrenia average by a factor of ten (Pinto et al., 2008). In addition Rajkumar (2014) indicates that disturbed childhood attachment leads to core psychological and neurochemical abnormalities which are implicated in the genesis of schizophrenia and also affect its outcome.

Although Freud was unacquainted with neurochemical abnormalities he based his theory of schizophrenia on a pre-structural libido model (Goldstein, 1978). As Freud described the libido is part of the id and is the driving force of all behavior. Libido is a motivational energy of the life instincts. 

According to the psycho-dynamic approach Schizophrenia is the result of the disintegration of the ego (Clarke, 2012). The Ego operates according to the reality principle. Fundamentally, the Ego has a set of psychic functions able to distinguish between fantasy and reality. It organizes thoughts and makes sense of the world. The Ego represents reason and common sense (Siegfried, 2014). Freud regarded Ego as a coherent organization of mental processes. Ego death represents a complete loss of subjective self-identity.

Freud stated that hysteria, obsessional neurosis and hallucinatory confusion are “three forms of defense (Freud, 1894). For Freud psychotic delusion was a defensive psychical reaction with a narcissistic dimension. As described by Freud delusional thinking arises as a result of the reaction-formation and projection of threatening unconscious homosexual wishes (Chalus, 1977). Furthermore he considered paranoia is a form of psychoneuroses (Freud, 1892).  Freud concluded that psychosis is triggered by “a disturbance in the relationship between the ego and the external world (Freud, 1924a).  Feldmann (1989) indicated that in schizophrenic delusion, there is some 'effort after meaning' manifest, compensating for psychotic disintegration.

Freud's 1911 hypothesis explains the basic disorder in schizophrenia consists in the patient's inability to maintain the object relations. The Object Relations theories emphasize the first years of life, ‘the pre oedipal period’ in which nature of early human relationships determine the healthy physical and psychological development of the person, which are supposed to be developed through experiences with significant persons and situations. The individuals with schizophrenia lack basic trust; have poor ego boundaries, and a vulnerability to psychosis, which may follow reality testing disturbances (Khanum & Ahmad, 2012).

In 1911 Freud argued that there is a unidirectional relationship between a delusional belief and consensually validatable reality: the delusion structures reality in accordance with the delusion's demand (Hole, Rush& Beck, 1979).

Klein (1948) concluded that object relation is a theoretical-derived concept comprising aspects of interpersonal functioning. Object-relations theory explains human behavior in terms of a person's inner experiences of others, which are called objects. Internalization of relationships, projective identification, and containment are concepts within object-relations theory that help to explain the confusing and frustrating behavior of acutely psychotic patients (Connick Jamison & Kane, 1996).
According to Khanum and Ahmad (2012) Object relation deficits are well studied in patients of schizophrenia. The disturbed object relation may take the form of either physical or emotional withdrawal (Weiner, 1966).   

Between 1905 and 1911 a perspective slowly appeared in Freud's works -- a perspective which he considered "historical" and which he eventually named "history of the libido's development" ("Entwicklungsgeschichte der Libido") in 1911( Cotti ,2004). The psychoanalytic sense of "libido," which Freud describes as an energy that can be directed to human beings or, as in the case of the anchorite in the example, sublimated and directed toward non-human objects such as God or nature. For Freud, libido was the major force in personality development, and he posited sexual conflicts as the heart of neuroses, sexual fixations as the essence of perversions (Person, 2005).  

Freud believed that schizophrenia occurs when the ego becomes overwhelmed by demands of id or besieged by unbearable guilt from the superego. In schizophrenia disintegration of the ego occurs. The ego cannot cope so it uses defense mechanisms to protect itself which is regression. The schizophrenic’s fantasies become confused with reality which gives rise to hallucinations and delusions. Freud is suggesting that the schizophrenic is dreaming and the hallucinations are not really happening, but they cannot tell the difference between dreams and reality. 

For Freud Schizophrenia was an infantile state. He stated that symptoms such as delusions of grandeur reflect this primitive state. He further thought that auditory hallucinations reflect the persons attempt to re- establish ego control. Freud assumed that that patients with Schizophrenia regress to a state of primary narcissism. The conception of narcissism according to Freud involves a number of different issues and hypotheses (Palmowski, 1989).

Primary narcissism is the initial focus on the self with which all infants start and happens from around six month up to around six years. It is a defense mechanism that is used to protect the child from psychic damage during the formation of the individual self. According to Freud   new-born babies are characterized by primary narcissism, that he defines as the “libidinal complement to the egoism of the instinct of self-preservation.” In other words, primary narcissism, which would predominate until the development of the Ego, corresponds to an innate instinctual behavior which is mainly driven by the desire and energy of the newborn to survive, and by a capability of satisfying these instincts on itself (“auto-ero-tism”) ( Perogamvros,  2012)    

In 1911 Freud analyzed the Daniel Paul Schreber 's  memoirs. Schreber - a German judge was diagnosed with Dementia Praecox. Freud used his "libido" theory to analyze Schreber’s illness. Freud considered this to be a consequence of two libidinal cathectic fixations (Silber, 2014).

Based on his analysis Freud concluded that the disorder could not be treated psychoanalytically because of the disorder's inherent deficits in the capacity for object relatedness, including the therapeutically necessary development of transference to the treating person (McGlashan, 2009). However Around 1907 to 1908, some of Freud’s inner circle, Federn, Jung, and Abraham, began to express that psychoanalysis could be applied effectively to schizophrenia (Osborn, 2009). 

According to Freud’s libido decathexis-restitution model of schizophrenia in 1914 he argued that these patients cannot develop transferences towards the analyst, and therefore, analysis cannot be effective. However in 1924 Freud attempted to widen the scope of psychoanalysis to include more severe psychiatric illness, including schizophrenia (Ridenour, 2016). Freud’s approach coincide with Kohut (1984) who argued that psychoanalytic treatment begins with the understanding phase –empathy and moves towards the explaining phase –interpretation  (Ridenour, 2016; Kohut,  1984).  

Freud's "Project for a Scientific Psychology" (1895) reflected his attempt to explain psychic phenomena in neurobiological terms. His basic hypothesis was that neurons were vehicles for the conduction of "currents" or "excitations," and that they were connected to one another. Using this model, Freud attempted to describe a number of mental phenomena, including: consciousnesses, perception, affect self, cognition, dreaming, memory, and symptom formation. However, he was unable to complete his exploration of these mental processes because he lacked the information and technology that became available over the following century (Glucksman, 2016). If Freud had lived several more productive years he would have given a more rational explanation of Schizophrenia.


 Acknowledgement
 Dr. Tom Dalzell - St Vincent's University Hospital, Dublin, IrelandReferences

Adityanjee, Aderibigbe, Y. A., Theodoridis, D. and Vieweg, W. V. R. (1999), Dementia praecox to schizophrenia: The first 100 years. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 53: 437–448.

Avramaki, E.Tsekeris,C. (2011).  The role of the father in the development of psychosis. Filozofija i drustvo Volume 22, Issue 4, Pages: 183-206.

Chalus, G.A.(1977).An evaluation of the validity of the Freudian theory of paranoia.J Homosex.  ;3(2):171-88.

Clarke, D. ( 2012). OCR A2 Psychology Student Unit Guide: Unit G543 Health and Clinical Psychology.Philip Allan.

Cohen, D.W.(2007). Freud's baby: beyond autoerotism and narcissism.Int J Psychoanal. ;88(Pt 4):883-93.

Connick Jamison S , Kane CF.(1996).Object relations and nursing care of persons experiencing psychosis.Arch Psychiatr Nurs.  ;10(3):129-35.

Cotti P.(2004).The history of the libido's development: evidence from Freud's case studies.Psychoanal Hist.  ;6(2):237-51.

Dalzell, T (2009).Schizophrenia in Freud and Lacan: No Return to pre-Kraepelinian Bewilderment. Retrieved from http://whatispsychoanalysis.ie/wp-content/uploads/2013/06/Issue-40-merged.pdf

de Oliveira Moreira, J , Drawin, C.R. (2015).Possible relation between psychosis and the unconscious: a review of "The Unconscious," by Freud. Front Psychol. 15;6:1001.

Falkai, P. , Rossner, M.J. , Schulze, T.G. , Hasan, A. , Brzózka, M.M. , Malchow, B. , Honer, W.G.

Schmitt, A.(2015).Kraepelin revisited: schizophrenia from degeneration to failed regeneration. Mol Psychiatry.v;20(6):671-6.   

Feldmann, H.(1989). [Aspects of the dynamics of delusions].Fortschr Neurol Psychiatr.  ;57(1):14-21.

Freud, S. (1892). Draft H: Paranoia from Extracts From The Fliess Papers. SE, Volume I, 206-212.

Freud, S. (1894). The Neuro-Psychoses of Defence. SE, Volume III, 41-61.

Freud, S. (1924a). Neurosis and Psychosis. SE, Volume XIX, p. 149.

Glucksman, M.L.(2016).Freud's "Project": The Mind-Brain Connection Revisited.Psychodyn Psychiatry.  ;44(1):69-90. 

Goldstein, W . N. (1978). Toward an integrated theory of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, Vol 4(3),   426-435.

Hole RW, Rush AJ, Beck AT.(1979).A cognitive investigation of schizophrenic delusions.Psychiatry.  ;42(4):312-9.

Khanum, S.J., Ahmad, R. (2012). Differences in Object Relations between Patients of Schizophrenia with and without Paranoid Ideation. Retrieved from http://www.ipedr.com/vol53/007-BCPS2012-C00024.pdf

Klein, M. (1948). Mourning and its relation to manic-depressive states. In Contibutions to psycho-analysis, 1921-1945 (pp. 311-338). London: Hogarth Press.

Kohut, H. H. (1984).  How does analysis cure? Chicago, IL US: University of Chicago Press.

Lester, D.(1975).The relationship between paranoid delusions and homosexuality.Arch Sex Behav.  ;4(3):285-94.

McCormick, L.M., Brumm, M.C., Beadle, J.N., Paradiso, S., Yamada, T., Andreasen, N.(2012).Mirror neuron function, psychosis, and empathy in schizophrenia. Psychiatry Res.  31;201(3):233-9. 

McGlashan, T.H.(2009).Psychosis as a disorder of reduced cathectic capacity: Freud's analysis of the Schreber case revisited. Schizophr Bull.  ;35(3):476-81.

Neill, J.(1990).Whatever became of the schizophrenogenic mother? Am J Psychother.  ;44(4):499-505.

Osborn, LA. (2009). Recovery in Schizophrenia: The Viability of Recovery and Can Psychoanalysis Play a Role? International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol 14(1).  112-118.

Palmowski, B.(1989).[Freud's narcissism concept].Z Psychosom Med Psychoanal.  ;35(2):101-16.

Perogamvros, L. (2012). Does primary narcissism exist in newborn babies? Evidence from sleep science.Front Psychol. 7;3:330.   

Person, E.S.(2005).As the wheel turns: a centennial reflection on Freud's Three Essays on the Theory of Sexuality.J Am Psychoanal Assoc. l;53(4):1257-82.  

Pinto, R., Ashworth, M., Jones, R. (2008). Schizophrenia in Black Caribbeans living in the UK. British Journal of General Practice, 58: 429–434.

Rajkumar, R.P.(2014).Childhood attachment and schizophrenia: the "attachment-developmental-cognitive" (ADC) hypothesis.Med Hypotheses.  ;83(3):276-81.

Ridenour, J (2016).Psychodynamic Models of the Treatment of Schizophrenia. Retrieved from http://www.academia.edu/4168152/Psychodynamic_Models_of_the_Treatment_of_Schizophrenia

Russo, D.A. , Stochl, J. , Hodgekins, J., Iglesias-González ,M.,  Chipps, P. , Painter, M.,  Jones ,P.B. , Perez, J .(2017).Attachment styles and clinical correlates in people at ultra high risk for psychosis. Br J Psychol. . doi: 10.1111/bjop.12249.   

Searles S , Makarewicz JA , Dumas JA.(2017).The role of estradiol in schizophrenia diagnosis and symptoms in postmenopausal women.Schizophr Res.  3. pii: S0920-9964(17)30299-2. 

Siegfried , W.(2014). The Formation and Structure of the Human Psyche Id, Ego, and Super-Ego – The Dynamic (Libidinal) and Static Unconsciousness, Sublimation, and the Social Dimension of Identity Formation. Athene Noctua: Undergraduate Philosophy Journal Issue No. 2

Siever, L.J. and Davis, K.L. (2004) The Pathophysiology of Schizophrenia Disorders: Perspectives from the Spectrum. American Journal of Psychiatry, 161, 398-413.

Silber, K. (2014). Schizophrenia. New York.

Smith, M.L.(1988).Atypical psychosis.Psychiatr Clin North Am.  ;21(4):895-904.

Tölle, R.(2008).Eugen Bleuler (1857-1939) and German psychiatry.Nervenarzt.  79(1):90-6, 98.

Trémeau, F ., Antonius, D. , Malaspina, D. , Goff, D.C. , Javitt, D.C.(2016).Loneliness in schizophrenia and its possible correlates. An exploratory study.Psychiatry Res.   30;246:211-217.

Wake, N.(2008).On our memory of gay Sullivan: a hidden trajectory.J Homosex. ;55(1):150-65. 

Weinberger, D.R.,  Harrison, P.J. (2011).Schizophrenia, Third Edition.Wiley-Blackwell, Oxford. 

Weiner,I.B.(1966). Psychodiagonosis in Schizophrenia. N.Y: John, Wiley & Sons 

Young A.(2006). Remembering the evolutionary Freud.Sci Context.  ;19(1):175-89.
Monday, June 19, 2017

ඩොට්ට

 ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල ජනයා වෛද්‍යවරුන්ට ගරු සත්කාරව සලකති. ඔවුන් කටපුරා දොස්තර මහත්තයා , අපේ මහත්තයා, සෑර් කියා වෛද්‍යවරු අමතති. එහෙත් සමහරක් ජනයා ඩොට්ට , දොස්ට , කියාද ආමන්ත්‍රණය කරනවා මම අසා තිබේ. වරක් ග්‍රාමීය රෝහලකදී තරුණයෙකු " දොට්ට මට යන්න ඕනේ " කීවේය​. මෙසේ කීවේ රෝහලේ නේවාසිකව සිටි තරුණ රෝගියෙකි. එවිට මට ගත් කටටම  " දොට්ට යන්න ඕනේ නම් අන්න අර තියෙන්නේ "  කියා රෝගීන් ගේ වැසිකිලිය පෙන්නුවෙමි. එහෙත් අද දිනයේ එය සුදුසු පිලිතුරක් බව මම නොසිතමි. 

ඒ කාලයේ බොහෝ වෛද්‍යවරු ඩොට්ට , දොස්ට කියා ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී අසතුටු වූහ​. නමුත් අධ්‍යාපන මට්ටමින් අඩු එතරම් සමාජ දැණුමක් නැති ගැමියන් ඩොට්ට , දොස්ට කීවාට ඒවා ගනනකටවත් නොගෙන ප්‍රතිකාර කටයුතු කිරීමට පසුව මට හැකි විය​. 

ඩොට්ට , දොස්ට ආමන්ත්‍රණ වලට අමතරව සමහර වෛද්‍යවරු ඩොක්ට යන නිල නාමයට වඩා සර් යන වචනයට කැමතිය​.  විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍ය ලලින් ප්‍රනාන් දු මහතා සමග මීගමුව රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය සායනයේ වැඩ කරන සමයක රෝගියෙකු සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීමට මම උතුරු කොලඹ මහ රෝහලේ මානසික සෞඛ්‍ය වාට්ටුවට දුරකථනයෙන්  කතා කලෙමි. ඇමතුම ගත්තේ විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍ය අසෝක කුරුප්පු ආරච්චි මහතාය​. ඒ බව නොදත් මම ඔහුට ඩොක්ට කියා කතා කලෙමි. එවිට මනෝ වෛද්‍ය අසෝක කුරුප්පු ආරච්චි මහතා " කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න"  කියා මට තදින් කීවේය​. මම ඔහුගෙන් සමාව ඉල්ලුවෙමි. 

කොලඹ යුද හමුදා රෝහලේදී වෛද්‍ය සායනයකදී වෛද්‍ය කපිතන් ගංගා සටන් ඒකකයක මේජර් වරයෙකුට වෛද්‍ය උපදෙස් දෙමින් සිටියාය​. මෙම වෛද්‍ය උපදෙස් දෙන විට ඔහුට සර් නොකීම ගැන මේජර්වරයා උරණව ගංගාට වෛද්‍ය උපදෙස් පසෙක තබා බැන වැදුනේය​. පසුව එතන සිටි වෙනත් හමුදා වෛද්‍යවරයෙකු පහත් හඞින් කීවේ ඕ ලෙවල් පාස් වී හමුදාවට ගොස් වෛද්‍යවරුන් ලවා සර් කියවා ගැනීමේ හීනමානයක් මෙම මේජර්වරයාට තිබෙන බවය​. 

රෑන්ක් එකෙන් මේජර් වරයෙකු වූ මම කර්නල් රුවන් මිල්ලවාන , කර්නල් සූරියකුමාර යන නිලධාරීන්ව කඳවුරෙන් පිටතදී පවා අමතන්නේ සර් කියාය​. සිවිල් ජීවිත වලදී ඇති තරම් ගරුත්වය ලබා සිටි මෙම නිලධාරීන් කඳවුරෙන් පිටතදී සර් කියා ඔවුන් අමතන විට මාව කාරුනික ස්වරයෙන් අධෙර්‍යමත්  කරති. 

 කැනඩාවේ සව්ත්ලේක් රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය ගෞරව් මේතා මනෝ චිකිත්සනය සඳහා මට රෝගීන්  යොමු කරයි. මනෝ වෛද්‍ය  මේතා ඉන්දියාවේද , එංගලන්තයේද ඇමරිකාවේද මානසික රෝහල් වල සේවය කොට විශාල අත්දැකීම් ලබා තිබෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍යවරයෙකි. මම ඔහුව අමතන්නේ සර් කියාය​. එහෙත් සර් කියා ඇමතූ මුල් දිනයේම වෛද්‍ය මේතා " ජේ ( ඔහු මට කතා  කරන්නේ ජේ කියාය​)  මේ එංගලන්තය නොවෙයි කැනඩාව​. ඒ නිසා මට මේතා කියා කතා කරන්න කියා " සිනහ මුසුව කීවේය​. 

එංගලන්තයේ විටිංටන් රෝහලට ගිය අවස්ථාවක් මට සිහිපත් වෙයි . එහි සිටි ඉන්දියානු කණිෂ්ඨ වෛද්‍යවරු ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍යවරු ඇමතුවේ  සර් කියා හෝ ඩොක්ට කියාය​. වෛද්‍ය මේතා විසින් කියන ලද්දේ මෙකී පුරුද්දයි. එහෙත් ලංකාවේ මේ පුරුද්ද ඉහවා ගොස් ඇති බව ඔහු නොදනී. 

වරක් වෙස්ටන් රෝඩ් සායනයේදී හෙදියක වූ කැමිලා වෛද්‍ය මිශෙල් ක්ලේමන් අමතන ලද්දේ " මිශෙල් " කියාය​. ලංකාවේ හෙදියක වෛද්‍යවරියකගේ මුල් නමින් කතා කලහොත් සිදු වන්නේ ගිණි විජ්ජුම්බරයකි. 

 ලංකාවේ රෝහල් වල වෛද්‍යවරියන්ට මිස් හෝ මිසී කියා ආමන්ත්‍රණය කිරීමද බොහෝ විට ඔවුන් ගේ කෝපයට හේතු වෙයි. සහකාර වෛද්‍ය නිලධාරී දිනේජ් චන්ද්‍රසිරි කියූ කතාවක් මට මතක් වෙයි. වරක් විජයකටුපොත ග්‍රාමීය රෝහලේ සහකාර වෛද්‍ය නිලධාරී දිනේජ් චන්ද්‍රසිරි විශාදයෙන් පෙලෙන රෝගියෙකු හලාවත රෝහලේ එවකට සේවය කල මනෝ වෛද්‍යවරිය වෙත යොමු කලේය​. මෙම රෝගියා මනෝ වෛද්‍යවරියට මිස් කියා කතා කිරීම නිසා ඇය කෝප ගත්තාය​. මේ නිසා රෝගියාගේ ප්‍රතිකාරයද හරි හැටි වූයේ නැත​. පසුව මෙම විශාද රෝගියා සායනයට ඒම නවතා දැමුවේය​.  

වෛද්‍යවරියන් පමණක් නොව සමහර ජ්‍යෙෂ්ඨ හෙදියන් ද මිස් කියනවාට කැමති නැත​. ජ්‍යෙෂ්ඨ හෙදියක වූ බාලසූරිය මිය රෝගීන් සහ ඔවුන් ගේ ඥාතීන් මිස් කියා කතා කරන විට " අනේ මම මිස් නෙවෙයි නාකි ගෑණියෙක් " කියා කියන්නීය​. මේ නිසා තක්කු මූකු වන රෝගීන් කුමන නමකින් ඇයව ආමන්ත්‍රණය කරන්නද කියා නොදනිති. වරක් මම වාට්ටුවේ රෝගියෙකු ක්ලාක් කරමින් සිටියෙමි. එක් ග්‍රාමීය කාන්තාවක් බාලසූරිය මිය " හාමිනේ" කියා ඇමතුවාය​. රෝගියා ක්ලාක් කරමින් සිටි මට " බුග්" ගා සිනහවක් ගිය අතර සිනහව පාලනය කිරීම සඳහා මම පෑන තදින් විකුවෙමි. 

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Sunday, June 18, 2017

ගංජා පානය සහ මානසික සෞඛ්‍යමේ දින වල ගංජා පානය සහ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන පත්‍රිකාවක් මම Dr. Monday Igwe - Lecturer/Head of Department in Department of Psychological Medicine Faculty of Medicine College of Health Sciences Ebonyi State University, Abakaliki Nigeria සහ Dr M.U.P.K.Peris MBBS, MD(Psych), FSLCPsych, MRCPsych Head and Senior Lecturer in Psychiatry - Faculty of Medicine, University of Kelaniya Sri Lanka Consultant Psychiatrist - North Colombo Teaching Hospital, Ragama Sri Lanka සමග ලියමින් සිටිමි. මේ ගැන ඔබලාගේ අදහස් මොනවාද ? ගංජා විනාශකාරීද ? තහනම් කල යුතුද ? 

Saturday, June 17, 2017

ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම් පෙන්වන භික්‍ෂූන් ලිංගික අපයෝජනයන් වල වින්දිතයන් ද ?බෞද්ධ භික්‍ෂුවකගෙන් සමාජය උවැසියන් බලාපොරොත්තු වන්නේ සංවර හැසිරීමකි. නීග්‍රෝධ සාමනේරවන්  පරමාදර්ශී භික්‍ෂු හැසිරීමක් අපේක්‍ෂා කරන බෞද්ධ සමාජය අද දකින්නේ ඉතා අවිනීත ලෙස කුණුහරප කියන , බැණ වැදීම් කරන සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට පමණක් නොව පොලිස් නිලධාරීන්ටද පහර දෙන වල් වැදී ගිය චීවරධාරීන් පිරිසකි. සමහරක් විට සිවිල් සමාජයද මෙම ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම් සාධාරණීකරනය කරන්නේ සිංහලයන්ට බුද්ධාගමට වින කිරීමට බාහිර සතුරන් එන විට භික්‍ෂූන් පෙරමුණ ගන්නා බව කියමිනි. සිංහල ජාතියට හෝ බුද්ධාගමට එරෙහි සතුරු ආක්‍රමණ ආ විට පෙර කාලයේ භික්‍ෂූන් නම් කරන ලද්දේ උපැවිදිව සටනට ගොස් සතුරා නසා යලි සාසනයට ඇතුළු වීමයි. නමුත් වර්තමානයේ කියා සිවුර කරට ගෙන සිංහල ජාතිය  හා  බුද්ධාගම රැකීමට එන චීවරධාරීන් කරන්නේ සමාජ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ යෙදීමත් අන්තවාදය වැපිරීමත් ය​. මෙය එක්තරා ආකාරයකට බුදු දහමට එරෙහි බලවේග වලට ආයුධ සපයා දීමක් ලෙස නම් කල හැකිය​. 


 කුඩා ළමුන් බොහෝ විට අද  මහණ කිරීම සඳහා සංඝ  සාසනයට  ඇතුළු වන්නේ සමාජ ආර්ථික ගැටළු නිසාය​. මෙලෙස මහණ කිරීම සඳහා සංඝ  සාසනයට ඇතුලත් වන ළමයා බොහෝ විට ඉතා කුඩා කාලයේ සිටම දරිද්‍රතාව , මාතෘ හෝ පීතෘ වියෝග කාංසාව වැනි සාධකයන්ට ලක්ව පන්සලට ඇතුළු වෙයි. පන්සලේදී සාමනේර තත්වයට පත් වන ළමයාට බොහෝ විට වැඩහිටි භික්‍ෂූන් ගෙන්  කායික මානසික අතවර පමණක් නොව ලිංගික අපයෝජනයන්ටද ලක් වීමට සිදුවේ. මෙලෙස වසර ගනනාවක් විවිධ අපයෝජනයන්ට ලක්ව සමාජය ඉදිරියට එන්නේ කාල බෝම්බයක් බඳු පුද්ගලයෙකි. මෙම පුද්ගලයන් සමාජ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ යෙදීමේ සම්භාවිතාව  ඉහල අතර ඔවුන්ව  
අතකොළු ලෙස බොහෝ අන්තවාදී සංවිධාන වලට භාවිතා කල හැකිය​. 

 අපරැක්කේ පුඤ්ඤානන්ද භික්‍ෂුවගේ සිද්ධිය 

බාලවයස්කාර කුඩා සාමනේර හිමිවරුන් පස්දෙනෙකුට බරපතළ ලිංගික අතවර කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් ජාතික හෙළ උරුමයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර අපරැක්කේ පුන්‍යානන්ද හිමියන්  අදාළ සාමනේර හිමිවරුන්ට ඉඳහිට ලිංගික අතවර කළ බව  පිළිගනිමින් කටඋත්තරයක් ලබාදී ඇතැයි  අධිකරණයේදී හෙළිවිය. 
නාගස්ඇල්ල පමුණුව ශී‍්‍ර විවේකාරමයේ විහාරාධිපති වන අපරැුක්කේ හිමියන් රාතී‍්‍ර කාලයේදී මෙම සාමනේර හිමිවරුන් බියවද්දා ලිංගික අතවර කර ඇතැයි ද පැවසේ.  මෙම සාමනේර හිමිවරුන් වයස අවුරුදු 10ත් 14 ත් අතරේ පසුවූ අතර මෙම වින්දිත සාමනේර හිමිවරුන්ට උපදේශන ප්‍රතිකාරයක් ලැබුනේද යන්න පිලිබඳව සඳහනක් නැත​. 

 ස්වපීඩාකාමී භික්‍ෂූන් 

විරෝධතාවන් සඳහා ගිනි තබාගෙන මැරෙන බවට හෝ එසේ ගිනි තබා ගෙන දිවි තොර කර ගැනීමට උත්සහ කල භික්‍ෂූන් පිලිබඳව මෑත කාලයේදී වාර්තා වී තිබේ.  බෝවත්තේ ඉන්දරතන යනු ගව ඝාතනයට විරෝධය දක්වා මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට  දී සිරුරට ගිනි තබාගත්  භික්‍ෂුවකි. මෙම භික්‍ෂුව පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙසද කටයුතු  කර ඇති අතර එම භික්‍ෂුවට එරෙහිව උසාවි වරෙන්තු කීපයක් තිබූ බවද පොලිස් පරීක්‍ෂණ වලදී හෙලි විය​.   

බොහෝ විට ස්වපීඩකත්වය ව්‍යභිචාරී ආශයන් නිසා පැන නගින බව මනෝ විද්‍යාඥයන් විසින් පෙන්වා දී තිබේ. මේ නිසා ස්වපීඩක චර්‍යාවන් පෙන්වන භික්‍ෂූන් ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම මගින් ආත්ම හානි අවම කර ගත හැකි වෙයි. 


මිනිස් බෝම්බයක් වීමට උත්සහ කල සොල්දාදුවා   

 යුද හමුදා රෝහලේ මා සේවය කල කාලයේදී දුස්සාධ්‍ය විශාදයෙන් පෙළුණු එක් සොල්දාදුවෙකු මා වෙත පැමිණ ඔහුට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවෙකු වී සතුරා නැසීමට අවශ්‍යයි කියා ඒ සඳහා ඔහුව හමුදාපතිවරයාට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කලේය​.   ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව අන්තර් ජාතික යුද නීති වලට අනුව ක්‍රියා කිරීමට බැඳී තිබෙන නිසා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවන් පුහුණු කිරීම හමුදාව විසින් නොකරන බව කියා මම ඔහුට පිළිතුරු දුන්නෙමි. එහෙත් මෙම සොල්දාදුවා මට පෙරැත්ත කරමින් ඔහුට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවෙකු වීමට අවශ්‍ය බව කීවේය​.   මෙවැනි චිත්තයක් ඔහු තුල පහළ වූයේ දේශප්‍රේමය නිසාද නැතහොත් වෙනත් හේතුව නිසාද කියා බැලීම සඳහා මම එකී සොල්දාදුවා සමග කතා බහ කොට ඔහුගේ තොරතුරු විමසුවෙමි.   

මෙම පුද්ගලයා උපත ලබන්නේ ඉතා දිලිඳු පවුලකය​. පියා මධුලෝලියෙකි. පියා නිතරම ළමුන් ඉදිරියේ ඉතා බරපතල ලෙසින් බිරිඳට පහර දෙයි. මේ නිසා කුඩා කාලයේ සිට දරිද්‍රතාවයෙන් සහ අනාරක්‍ෂිත බවින් ඔහු පීඩා වින්දේය​. සමහර විට නිවසේ කෑමට දෙයක් පවා නොවීය​. මේ නිසා වයස නවය වන විට ඔහුගේ   මව ඔහුව පන්සලට භාර දෙන්නේ කෑම ටික හෝ ලැබෙනු ඇතැයි සිතාගෙනය​.   ලාබාල වයසේ මහණ වූ මෙම පුද්ගලයා පන්සලේදී වැඩිහිටි භික්‍ෂූන් අතින් ලිංගික අපයෝජනයට ලක්වෙති. ඔහු පැවසූ පරිදි සමහර රාත්‍රී වල  වැඩිහිටි භික්‍ෂූන් අට දෙනෙකු පමණ ඔහුව වරින් වර ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කොට තිබේ. මෙසේ ලිංගික අපයෝජනයන්ට  මුහුණ දෙමින් වසර ගනනාවක් ඔහු පන්සලේ කාලය ගත කරයි. වසර දහ අට වන විට මෙම   පුද්ගලයා උපැවිදිව හමුදාවට බැඳේ.   හමුදාවේදී ඔහු අන්‍ය සොල්දාදුවන් සමලිංගික ක්‍රියා සඳහා යොමු කරවා ගැනීමට උත්සහ දරයි. මේ නිසා ඔහුට රාජකාරිමය වශයෙන් ආතති තත්වයක් ඇතිවේ. මෙසේ වසර කීපයක් ක්‍රියාන්විත ප්‍රදේශ වල රාජකාරී කරන විට යුද ආතතිය නිසාද ළමා කාලයේ අත් දුටු ක්‍ෂිතිමය අත්දැකීම් නිසාද  ඔහු තුල විශාදය හට ගනියි. එහෙත් ඒ සඳහා ඔහුට ප්‍රතිකාර නොලැබේ.   විශාද තත්වය යටතේ ඔහු ක්‍රියාන්විත රාජකාරී කරයි. මේ හේතුවෙන් වරක් බංකරයකදී තම අවියෙන් ඔහු වෙඩි තබා ගැනීමට උත්සහ දරයි. නමුත් වෙනත් සොල්දාදුවෙකුගේ මැදිහත් වීමෙන් එය වැලකේ. අණතුරුව මෙම පුද්ගලයා යුද හමුදා  රෝහලේ මානසික රෝග වාට්ටුව වෙත යොමු කරනු ලබයි.    

පූජකාරාම තුල සිදු වන ලිංගික අපයෝජනයන් 

බෞද්ධ පන්සල් වල පමණක් නොව ක්‍රිස්තියානි ආගමික මධ්‍යස්ථාන වලද ළමා අපයෝජනයන් බොහෝ සිදුවෙයි. එහෙත් මේවා වාර්තා කිරීම වෙනුවට යටපත් කෙරේ.     මාධ්‍ය විසින් බහුලවම වාර්තා කරනු ලබන්නේ  බෞද්ධ භික්‍ෂූන් විසින් කරන ලද අපයෝජනයන් පම​ණි. ඉස්ලාම් මෙන්ම හින්දු පූජකයන් අතින් සිදු වූ අපයෝජනයන් ද මෑත ඉතිහාසයේ වාර්තා වී තිබේ. 

ළමා කාලයේ සිදුවන අපයෝජන වැඩිහිටි දිවියට බලපාන අයුරු 

ළමා කාලයේ සිදුවන අපයෝජන නිසා පසු කාලයක විශාදය , පශ්චාත් ව්‍යසන ක්ලමථ අක්‍රමතාව , මත්ද්‍රව්‍ය - මත්පැන් ඇබ්බැහිය යනාදී දුර්විපාක මෙන්ම පෞරුෂ අක්‍රමතාද ඇති විය හැකි බව ජෝන් බොල්බි මෙන්ම මෑත කාලයේ බැසිල් වැන්ඩ කොල්ක් වැනි පරියේෂකයන් විසින් පෙන්වා දී තිබේ. මේ නිසා භික්‍ෂූන් විසින් පෙන්වන චර්‍යාත්මක අක්‍රමතාවන් නෛතික කෝණයකින් පමණක් නොව මනෝ විද්‍යාත්මක කෝණයකින් බැලිය යුතුය​. බෞද්ධයෙක්මි. වජිරාරාමයේ නාරද හිමිපානන් යටතේ ධර්මය හැදෑරුවෙක්මි. බුදුදහම පිලිබඳ පොත් සහ ළිපි ලියූ අයෙක්මි. නමුත් මේ ළමා අපයෝජනය මසිත සසළ කරයි. 


ළමා සාමනේරවරුන් ආරක්‍ෂා කිරීම

ළමා මහණ කිරීම් සාධාරණීකරනය කිරීම සඳහා බොහෝ දෙනෙකු බුදුරදුන් රාහුල කුමාරයා මහණ කල බව කියති. බුදු රදුන් රාහුල පුතු ළමා කාලයේදීම මහණ කලේ විශේශ හේතුවක් නිසා බව මම සිතමි. රාහුල පුතුට තරමක් වැඩිහිටි දිවියට පත්වී  මහණ වීමට හැකියාව තිබුනද ළමා කාලයේදීම මහණ කලේ ඉදිරි කාලයේ එන දේශපාලන වාතාවරණය අහිතකර වන බව බුදුන්ට වැටහීම නිසාය​. සුදාවුන් රජුගෙන් පසු රාහුල ශාක්‍ය ජනපදයේ සිහසුනට උරුමක්කාරයා විය​. නමුත් ඒ වන විට ශාක්‍ය ජනපදයේ අවුල් වියවුල් හටගෙන තිබුණි. විඩූඩභ ශාක්‍ය වංශිකයන් සමූලඝාතනය කිරීමට අර අඳිමින් සිටියේය​. ඉදිරි අනාගතයේ විඩූඩභ විසින් සිදු කරන ජන ඝාතනය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් සිටි බුදු රදුන් විඩූඩභ ගේ කඩුවට මුලින්ම ගොදුරු වන්නේ ශාක්‍ය ජනපදයේ සිහසුනට උරුමක්කාරයා බව වටහා ගත්තේය​. එම නිසා ළදරු රාහුලව මහණ කරවා ඔහුගේ ජීවිතය සුරක්‍ෂිත කලේය​.     මේ දේශපාලන වාතාවරණය ගැන  අවබෝදයක් නොතිබුණු සුදාවුන් රජුට රාහුල  මහණ කිරීම ළමා  මහණ කිරීමක් බඳු විය​. විඩූඩභ ගේ ශාක්‍ය සංහාරය එළැඹි විට එය වැලැක්වීමට බුදු රදුන් තෙවරක් උත්සහ ගත් නමුත් ශාක්‍යයන් රෝහිනී නදියට විස මුසු කොට ජනයා මරා දැමූ නිසා  විඩූඩභට ශාක්‍යන් සමූලඝාතනය කිරීමට අනෙකුත් ජනපදවල සහයද ලැබුණි. විඩූඩභ  ශාක්‍යන් සංහාර කොට මහා ගංවතුරකට යටවී මලේය​. බුදු රදුන් රාහුල පුතු ළමා කාලයේදීම මහණ කළ නිසා ඔහුට රජ උරුමය පිළිබඳ අාශාවක් ඇති නොවීය​. බුදු සසුනේ සිටි නිසා ශාක්‍ය ජනපදයේ සිහසුනට උරුමක්කාරයාගේ දිවි ගැලවිණ.   

වර්තමානයේදී සසනයට ඇතුළු වන ළමුන් ආරක්‍ෂා කර ගැනීමේ හෝ ඔවුන් ගැන සොය බැලීමේ ක්‍රමවේදයක් නැත​. රජය සහ ළමා ආරක්‍ෂක අධිකාරිය විසින් මේ සඳහා පියවර ගත යුතු වූවද එවැනි පියවරක් ගැනීමට රජය බියක් දක්වන බව පෙනේ. එහෙත් බුදු සසුනේ ආරක්‍ෂාව මෙන්ම සංඝ සාසනයේ චිරස්ථිය අවශ්‍ය නම් මෙවැනි වැඩ පිලිවෙලක් අත්‍යාවශ්‍ය කෙරේ. පන්සල් වල සිටින බාල වයස්කරුවන් පිලිබඳ සොයා බැලීම හා ඔවුන් ගේ කායික මානසික සුවතාව ඇගයීම මගින්  වඩාත් නිරෝගී සංඝ පරපුරක් ඇති කල හැකිය​. 

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Friday, June 16, 2017

රබර් පටි යුද්දය

 


රබර් පටි යුද්දය ක්‍රි.ව 1979, 1980 ,81 , 82 යන වසරවල් වල තදින් පැවතියේය​. කොල්ලෝ රබර් පටි සහ කොල නවා තනා ගත් උණ්ඩ වලින් සාක්කු පුරවා ගෙන පාසල් ආහ​. යුද්දය දරුණුවට යන විටදී අප අහිංසක කොල්ලන් ගේ සූට්කේස් බලෙන් ගෙන ඒවා ඩෙස්ක් මත තබා ආරක්‍ෂක තප්ප තනා ගෙන ප්‍රතිවාදීන්ට විද්දෙමු. රබර් පටියෙන් මිදී යන කොල උණ්ඩ ප්‍රතිවාදීන් ගේ ගෙල ප්‍රදේශයේ හෝ පපුවේ වදින විට ඔවුන් " අම්මෝ " ආයි " ඌයි " කියා හඞ නගති. තවද යුද්දය යන විට අහිංසක සිවිල් ජනතාවටද හානි වෙති. මේවා කොලැටරල් ඩැමේජ් වෙයි. වරක් යුද්දයකදී කිසිදු පාර්ශවයක් නොගෙන පොතක් කියවමින් සිටි මංගල දිසානායකගේ බෙල්ලට තදින් උණ්ඩයක් වැදුනු හෙයින් ඔහුගේ බෙල්ල රතු විය​. 

යුද්දයෙන් පසුව ගරිල්ලා යුද්දය ඇරඹේ. වරක් හතේ පන්තියේදී හිල්ඩා ගුණවර්ධන ටීච උගන්වන විට මම රබර් පටි කැටපෝලයෙන් නයනප්‍රිය රත්නායකගේ පිටට වෙඩි තැබුවෙමි. නයනප්‍රිය එක වරටම ඌයියා කියා පිට අත ගෑවේය​. මම වහාම ඉංග්‍රීසි අච්චු පොත පෙරලා ගත්තෙමි.  හිල්ඩා ගුණවර්ධන ටීච හිටි හැටියේම පන්තියේ මැද කෑ ගසන්නේ කවරෙක් ද කියා බැළුවාය​. 

නයනප්‍රිය මහත ලමයෙකි. නැදිමාල ප්‍රදේශයේ සිට ආ ඔහුගේ පියා සතුව ටැක්සි කීපයක් විය. පාසල අවසන් වූ විට නයනප්‍රිය තමන් ගේ ටැක්සියක් එන තෙක් ප්‍රභාත් කඩය අසල සිටියි. එවිට මම දුර සිට ස්නයිපර් වරයෙකු ලෙස නයනප්‍රියට විදිමි. නයනප්‍රිය මහත නිසා මා පසුපස එලවාගෙන ඒමට අපහසුය​. " උඹට හෙට පන්තියේදී දෙන්නං"  කියා කෑ ගැසුවද පසුවදා පාසල් එන විට ඔහුගේ කෝපය නිවී ඇත​. 

මම ප්‍රභාත් කඩයෙන් ගනකම් තිබෙන දිග රබර් පටි කීපයක් එකතු කොට විශේෂ අවියක් සෑදුවෙමි. තවද මේ අවියට ගත්තේ සාමාන්‍ය අභ්‍යාස පොත් වලින් කඩා ගත් පිටු නොව පරණ මොනිටර් එක්සසයිස් පොත් වල පිට කවරය​. ඒවා වලින් තනන උණ්ඩ පාසිලාන් මෝටාර් එක මෙනි. වැදුනොත් එඩ්‍රස් නැත​. 

වරක් පන්තිය අවසන් වී තම පොත් මිටිය අතින් ගෙන යමින් සිටි කස්තුරිආරච්චිගේ කලවේ පිටුපස පෙදෙසට ( ඔහු ඇඳ සිටියේ කොට කලිසමකි) මම පාසිලාන් උණ්ඩයක් යැව්වෙමි. කස්තුරියා " අම්මෝ කියා පොත් මිටිය බිම දමා කලවේ පිටුපස පෙදෙස තදින් අතගා අණතුරුව ගොදුරට පනින කොටියෙකු සේ ම දෙසට පැන්නේය​. හුරා රන් එක දුන් මා නැවතුනේ මවුන්ට් මේරි ක්‍රීඩා පිටිය අසලය​. ඉන් පසු දින කීපයක් යන තෙක් මම කස්තුරියාට මුහුණ දුන්නේ නැත​. 

වරක් මමත් ප්‍රියදර්ශන අබේගුණවර්ධනත් අතර වූ ද්වන්ධ රබර් පටි යුද්දයේදී මගේ උණ්ඩයක් බින්ජූරා හෙවත් චන්දිකගේ පිටේ වැදුනේය​. චන්දිකට ගොතයක් තිබේ. ඔහු මා දෙසට හැරී බැනීමට තැත් කලද මළකෑ මෝටරයක් මෙන් ක්‍රියාත්මක වන විට නැවති නැවතී වැඩ කරන්නාක් සේ ඔහුගේ මුවෙන් වචන පිට නොවේ. මේ නිසා ඔහුගේ කෝපය දෙගුන තෙගුන විය​. මා සමග රබර් පටි යුද්දයේ නියැලුනු ප්‍රියදර්ශන අබේගුණවර්ධන ඊලාම් යුද්දයේදී තම සියමා චෙට්ටි ගුවන් යානය ප්‍රහාරයකට ලක්ව කඩා වැටී මරුමුවට පත් විය​. 

අට වසරේ අප සිටියේ තට්ටු පහක ගොඩනැගිල්ලකය​. අපගේ පන්තිය උඩම තට්ටුවේ කොනේ පිහිටා තිබුනේය​. පාසල අවසන් වූ විට මමත් , සනත් තිසේරාත් , ලාල් රූපතුංගත් , ලියනපතිරණත් උඩ තට්ටුවේ සිට පඩි පෙලෙන් පහල බසින කොල්ලන්ට විදින්නෙමු. මෙසේ විදීමේදී සුදු කමිසයක් සහ කලිසමක් ඇඳ පහත බසින යාපා සර්ව කොල්ලෙකු යැයි  වරදවා සිතා ගෙන ලියනපතිරණ එදෙසට විද්දේය​. වාසනාවට මෙන් එය යාපා සර් ගේ කන අසලින් ගියා මිස හානියක් නොකලේය​. 

වරක් බිග් මැච් කිට්ටු දිනයකදී උදෑසනක අප පන්තියෙන් එලියට බැස ඒ මේ අත රබර් පටි විද්දෙමු. කොල්ලෝ මෙසේ ඝෝෂා කරමින් සිටින විට වේවැලක් අතින් ගෙන අන්වර් හුසේන් සර් ආවේය​. අප පණ එපා කියා පන්තියට දිව්වෙමු.  මම වහාම සනත් තිසේරාගේ පුටුවේ වාඩිවී ඔහුගේ අභ්‍යාස පොතක් ඇරගෙන එහි කුරුටුගාමින් සිටියෙමි. අන්වර් හුසේන් සර්  අපගේ පන්තියට ආවේය​. ඔහු උසැති ගුරුවරයෙකි. ඔහු අත තිබෙන වේවැල දිගය​. 

මම සනත් තිසේරාගේ ස්ථානයේ වාඩිවී සිටි නිසා සනත් තිසේරාට වාඩිවීමට තැනක් නොමැතිව ඔහු පන්තියේ ඒ මේ අත දුවමින් සිටි අතර අන්වර් හුසේන් මහතා ඔහුව මුලින්ම අත් අඩංගුවට ගත්තේය​. ඉන් පසු නාලන්දේ කොඩියක් පිටේ බැඳ ගෙන සිටි සිදත් සුරේන්ද්‍රවද අල්ලා ගත්තේය​. මොවුන් දෙදෙනාට අන්වර් හුසේන් මහතා ගෙන් වටලප්පම් ලැබුනු අතර එම උද්වේගජනක දර්ශනය දෙස අප ඇසිපිය නොහෙලා බලා සිටියෙමු. 

දහය පන්තිය තිබුනේ ජයවර්ධන පුර නම් ගොඩනැගිල්ලේය​. මේ පන්තියේද රබර් පටි යුද්දය තිබූ අතර වරක් මා තැබූ උණ්ඩයක් ජනක පෙරේරාගේ පිටේ වැදී ඔහු උණ්ඩය සාක්‍ෂියක් ලෙස ගෙන අංශ භාර ජයවර්ධන මහතා වෙත යාමට සැරසුනේය​. මම පසුදින ඔහුට ටින් ටින් ඉන් ටිබෙට් පොත ගෙන එන බවට පොරොන්දු වී ඔහුව නවතා ගත්තෙමි. මේ හේතුවෙන් රබර් පටි දාමරිකයෝ විද්දේ කොකටුවා, ඩයස් , මීයා , අරෝෂ ගුණසේකර වැනි ගුරුවරුන්ට පැමිණිලි නොකරන කොල්ලන්ටය​. 

මේ පන්තියේදී සකලසූරිය තවත් සෙල්ලමක් සොයා ගත්තේය​. එනම් අභ්‍යාස පොතකින් කොලයක් කඩා එය රොකට් එකක් මෙන් නවා එය රබර් පටියට සම්බන්ධ කොට විදීමයි එවිට එය මීටර් 20 - 30 දුරට පියාඹයි. මේ සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව කොල්ලෝ එපා එපා කියද්දී කොකටුවාගේ සමාජ අධ්‍යනය පොතෙන් පිටු කඩාගෙන රොකට් තනා තෙවන මහලේ සිට පහත පාරට විදින්නට පටන් ගත්හ​. මේවා සමහරක් කාක්කන් කියාද හැඳින්වූහ​. කොකටුවාගේ සමාජ අධ්‍යනය පොත අවසන් වීමෙන් පසු කොල්ලෝ තවත් අහිංසකයෙකු වූ ආතාගේ බුද්ධාගම පොතේ කොල වලට වැඩ දුන්හ​. වර්තමානයේ ආතා පී. එච්. අයි කෙනෙකි. ඔහුව යලි හමු වුවහොත් ආතාට මම අභ්‍යාස පොත් පාර්සලයක්ම තෑගි දෙමි. 

නිතරම අපගේ පන්තියෙන් රොකට් ගුවන් ගත  වීම නිසා ශිෂ්‍ය  නායකයෝ අපගේ පන්තියේ ජනෙල් දෙස විපරම් සහිතව බැලූහ​.  නමුත් සූක්‍ෂමව කොල්ලන් ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියෙන් යන සිසුන් , මුරකරු ගුණපාල , කාර්‍යාල කාර්‍ය සහායක ලක්‍ෂ්මන් , නිතරම හාස්‍ය කතා කියන නිලවීර සර් ආදීන් ඉලක්ක කරගෙන ඔවුන්ට රොකට් ගැසූහ​. 

වරක් සිසුන් පිරිසක් පහල සිටි අතර මම රොකට් එකක් එදෙසට විද්දෙමි. මේ අවස්ථාවේදී ජයවර්ධන සරුත් එතන සිටි අතර එම රොකටය ජයවර්ධන සර් ගේ මුහුණ අසලින් පියෑඹීය​. වායුගති විද්‍යාව හොඳින් දත් ජයවර්ධන සර් රොකට් එක ආ දිශාව , එහි වේගය , පොලවට ලම්භක වූ කෝණය ආදිය ගැන කැල්කියුලේට් කොට වේවැල ගෙන අපගේ පන්තියට ආවේය​. 

මේ  අවදානම් අවස්ථාව අවබෝධ කරගත් මා වහාම මගේ මේසයේ වාඩිවී නිශ්ශබ්දව බුද්ධාගම අච්චු පොත කියවමින් සිටියෙමි. වෙන්නට යන අණතුර ගැන හාංකවිසියක් වත් නොදත් කොල්ලෝ පන්තියේ ඝෝෂා කරමින් සිටියහ​. 

ජයවර්ධන සර් අපගේ පන්තියට පැමින රොකට් හදමින් සිටි මීයා හෙවත් රජිත් කුමාරසිරිව අල්ලා ගත්තේය​. එසේම පන්තියට සේවයක් ලෙස කළු ලෑල්ල මකමින් සිටි කොකටුවා කළු ලෑල්ලේ කුරුටු ගානවා කියා සිතා කොකටුවාගේ පස්සා පැත්තට වේවැල් පාරක් දී වාඩිවෙන්නට කීවේය​. කොකටුවා පස්ස අතගාමින් වාඩි විය​. 

මීයා හෙවත් රජිත් කුමාරසිරි දැන් බඩුත් සමග අසු වෙලාය​. ජයවර්ධන සර් මීයා ගේ සාක්කුද චෙක් කලේය​. එකෙහින්ම ඔහුගේ සාක්කුවේ තිබූ ලිපියක් ජයවර්ධන සර් අතට පත් විය​. අපි සියළු දෙනම සිතුවේ මෙය ලව් ලෙටර් එකක් කියාය​. එහෙත් පසුව හෙලි වූයේ එය තොරණක විස්තර පවසන කුණුහරප  කවියක් බවය​. මීයාගේ සාක්කුවෙන් මෙම කඩදාසිය ගෙන කියවන ජයවර්ධන සර් ගේ මුහුනේ සිදුවන වෙනස්කම් අප නිරීක්‍ෂණය කලෙමු. අපි එදා සිතුවේ මීයාට හොඳ පෝරියල් එකක් ලැබේ කියාය​. එහෙත් ජයවර්ධන සර් මීයාට දඞුවම් කලේ නැත. ඔහුට දෙමාපියන් සමග පාසලට එන ලෙස නියම කරන ලදි. 


 වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Find Us On Facebook